Hành trình về cuộc thi Biên soạn sách, tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài

Ngôn ngữ chính là sự thể hiện văn hóa của mỗi quốc gia dân tộc. Ngôn ngữ thể hiện màu sắc riêng của quốc gia đó và có thể giao lưu, hội nhập với các quốc gia khác trên thế giới. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa và duy trì tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một công tác mang tính chiến lược, lâu dài. Tuy nhiên, do nhiều điều kiện khách quan và chủ quan, công tác này vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc.
Việc bảo tồn bản sắc văn hóa cho kiều bào hiện nay lại chưa được xác định rõ về nội dung, thiếu đồng nhất, công tác phối hợp với các ngành và cơ quan chưa thật chặt chẽ, còn có sự chồng chéo. Hạn chế về nguồn nhân lực và tài chính cũng là một rào cản trong việc triển khai các hoạt động văn hóa hướng về cội nguồn dân tộc.
Chúng ta cùng nỗ lực, chung tay giải quyết những vấn đề còn tồn tại trên và tạo bước đột phá mạnh mẽ hơn, sâu rộng hơn trong giai đoạn tiếp theo, đòi hỏi bên cạnh sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, cần có sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của cả cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Phóng sự dưới đây sẽ giúp người xem phần nào hiểu rõ hơn nỗ lực gìn giữ và phát huy ngôn ngữ tiếng Việt của kiều bào ta trên khắp thế giới.

Video nằm trong bài : Trao giải Cuộc thi Biên soạn sách, tài liệu dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài