Ngoại giao vaccine

Ngoại giao vaccine là quyết sách vô cùng đúng đắn, kịp thời của Đảng và Nhà nước ta. Việc thực hiện thành công ngoại giao vaccine nói riêng và chiến lược vaccine đã tiếp tục khẳng định tính ưu việt của Nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, giúp chúng ta “xoay chuyển tình thế” trở thành một trong số ít các quốc gia “đi sau về trước” trong tiêm chủng vaccine.

Phiên bản di động