Thực hành Then ở tầm nhìn mới

Thực hành Then ở tầm nhìn mới

Để bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát Then, cần xây dựng cơ chế chính sách và chế độ đãi ngộ hợp lý đối với các nghệ nhân.
Thực hành Then được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Thực hành Then được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Uỷ ban liên Chính phủ Công ước 2003 đã ghi danh hồ sơ Thực hành Then ở Việt Nam vào Danh sách di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động