Đổi sắc sau 12 năm xây dựng nông thôn mới

Đổi sắc sau 12 năm xây dựng nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được thành tựu to lớn, góp phần đưa Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đi vào thực tiễn.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động