Tòa soạn & Trị sự:  6 Chu Văn An, TP. Hà Nội

Quảng cáo trên báo điện tử: (84-4) 3.734.6906; 3.799.3206

Quảng cáo trên báo in: (84-4) 3.799.3151

Email: baoquocte2016@gmail.com hoặc theworldandvietnam@vnn.vn