Đối ngoại ‘tiên phong’ trước hết ở tư duy

TS. Nguyễn Hùng Sơn
Theo dõi TGVN trên
Học viện Ngoại giao
Baoquocte.vn. Đại hội Đảng lần thứ XIII đã chính thức hóa nhiệm vụ “tiên phong” của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.
Đối ngoại ‘tiên phong’ trước hết ở tư duy
Đại hội XIII của Đảng đã chính thức hóa nhiệm vụ “tiên phong” của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. (Ảnh: Tuấn Anh)

Nhiệm vụ vinh quang

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao cho công tác đối ngoại nhiệm vụ “tiên phong trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc nhở đối ngoại cần phát huy vai trò tiên phong phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển đất nước; đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm thực hiện phương châm ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Đây là nhiệm vụ vinh quang, trọng trách to lớn của đối ngoại đối với đất nước, có được do vai trò tiên phong đó đã được chứng minh và khẳng định qua thử thách trong nhiều giai đoạn phát triển của lịch sử dân tộc, trong đó vai trò tiên phong luôn được thể hiện trước hết trong tư duy, từ đó đi đến hành động.

Trong lịch sử ngàn năm dựng nuớc và giữ nước của cha ông ta, ngoại giao hòa hiếu, tâm công luôn là vũ khí sắc bén đi đầu trong việc bảo vệ nền độc lập dân tộc và phúc lợi của nhân dân, không ít lần đã giúp đất nước thoát khỏi hiểm họa chiến tranh, duy trì hòa bình hữu nghị với lân bang.

Tư duy “lấy đại nghĩa thắng hung tàn”, “lấy chí nhân thay cường bạo”, “hợp lẽ trời, thuận lòng người”... đã giúp cha ông ta khơi dậy được sức mạnh chính nghĩa của dân tộc, sử dụng được lẽ phải để phân hóa và cảm hóa kẻ thù, qua đó bảo vệ được lợi ích quốc gia - dân tộc mà tránh được chiến tranh, vạn bất đắc dĩ mới phải động binh.

Trong thời đại Ngoại giao Hồ Chí Minh, chính tư duy sắc bén về thời cuộc, nhận thức đúng đắn về xu thế thời đại, về các dòng thác cách mạng của thế giới đã soi đường giúp Người đặt cuộc cách mạng giải phóng dân tộc vào đúng vị trí, nhờ đó đã kết hợp được sức mạnh thời đại để tiếp sức cho dân tộc ta.

Sau khi giành độc lập, Bác Hồ trong vai trò Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên lại trực tiếp chèo lái con thuyền ngoại giao vượt ghềnh thác để bảo vệ nền độc lập non trẻ, sau đó phát triển ngoại giao thành một mặt trận có sự phối kết hợp nhuần nhuyễn của nhiều lực lượng dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng để phát huy được sức mạnh tổng hợp của dân tộc, giúp chúng ta chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ đầy gian nan, thử thách.

Trong thời kỳ Đổi mới, đối ngoại đã góp phần cập nhật tư duy về thời cuộc, về lợi ích quốc gia - dân tộc, về xu thế quan hệ quốc tế trong khu vực để phá thế bao vây cấm vận, cải thiện môi trường đối ngoại của đất nước.

Trước xu thế khu vực hóa, toàn cầu hóa kinh tế quốc tế, đối ngoại một lần nữa tiên phong trong việc nắm bắt các quy luật vận động của kinh tế thị trường, xu thế liên kết khu vực và quốc tế, góp phần tham mưu, định hình đường lối đối ngoại rộng mở, hội nhập khu vực và quốc tế của nước ta ngày nay.

Ôn lại lịch sử để thấy rằng, từ xa xưa cho tới hiện tại và trong thời gian tới, tư duy có vai trò rất quan trọng giúp soi đường, dẫn lối cho đối ngoại phát huy vai trò tiên phong phục vụ đất nước.

TS. Nguyễn Hùng Sơn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao phát biểu khai mạc.
TS. Nguyễn Hùng Sơn: Trong lịch sử ngàn năm dựng nuớc và giữ nước của cha ông ta, ngoại giao hòa hiếu, tâm công luôn là vũ khí sắc bén đi đầu trong việc bảo vệ nền độc lập dân tộc và phúc lợi của nhân dân.

Phát triển tư duy đối ngoại

Vậy cần tiếp tục làm gì để không ngừng nuôi dưỡng, phát triển tư duy đối ngoại để thúc đẩy vai trò tiên phong của đối ngoại thời gian tới?

Thứ nhất, cần không ngừng đổi mới tư duy đối ngoại. Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên cho rằng, con đường đổi mới tư duy đầy gian khó nhưng đầy tự hào, vì đổi mới tư duy đòi hỏi phải “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật”, phải dám nhìn cả vào những vấn đề trước đây còn nhạy cảm, né tránh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn khuyến khích ngành đối ngoại “dám nghĩ, dám làm, có tinh thần chủ động tiến công, dám vượt ra khỏi khuôn khổ những tư duy cũ, những lĩnh vực quen thuộc để có suy nghĩ và hành động vượt tầm quốc gia, đạt tới tầm khu vực và quốc tế”, đồng thời “phải đẩy mạnh đổi mới tư duy, mạnh dạn đột phá, sáng tạo trong công tác, tìm ra cách làm mới, mở rộng ra các lĩnh vực mới, tìm kiếm các đối tác mới, hướng đi mới”.

Thứ hai, phát triển tư duy đối ngoại trên nền tảng phương pháp luận đối ngoại Việt Nam, phát huy bản sắc đối ngoại của Việt Nam. Bản sắc đối ngoại Việt Nam hiện đại là sự phát huy truyền thống hòa mục, nhân văn, yêu nước, trí dũng và tự tôn dân tộc của cha ông ta, tinh thần đoàn kết, nhân ái, thủy chung cùng khí phách kiên cường của dân tộc ta, kết hợp nhuần nhuyễn tư tưởng và nghệ thuật đặc sắc của trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh và các xu thế mới của ngoại giao hiện đại.

Theo đó, tư duy đối ngoại Việt Nam luôn có tầm nhìn rộng lớn, sắc sảo, khoa học, biện chứng về thế giới, nhận thức về lợi ích quốc gia của Việt Nam luôn phù hợp với mỗi giai đoạn phát triển của dân tộc và trong tương quan hài hoà với lợi ích của cộng đồng quốc tế, phương thức bảo vệ lợi ích quốc gia của Việt Nam luôn phản ánh cốt cách hòa hiếu, chính trực, mềm dẻo nhưng không kém phần cương quyết và bản lĩnh của dân tộc Việt.

Thứ ba, làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược để làm nền tảng cho tư duy đối ngoại hiện đại. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: vai trò tiên phong của đối ngoại cần thể hiện ở việc đối ngoại đánh giá, dự báo tình hình, nhận diện thời cơ và thách thức để bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, nhanh nhạy phát hiện các vấn đề mới, tham mưu chiến lược, thúc đẩy đổi mới tư duy, tìm hướng đi thuận lợi cho phát triển đất nước.

Bộ trưởng khẳng định nhiệm vụ “tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về đối ngoại, không để bị động, bất ngờ” là rất quan trọng, bởi chỉ có “biết mình”, “biết người”, “biết thời thế” mới có thể tranh thủ thời cơ, thuận lợi để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong một thế giới vận động không ngừng, phức tạp và khó lường.

Thứ tư, phát huy sức mạnh tổng hợp đối ngoại, cả trong tư duy và hành động. Sức mạnh đối ngoại của nước ta là sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Sự nghiệp đối ngoại và hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân. Do đó, phải phát huy được sức mạnh của tư duy tập thể mới có thể phát huy được được hết sức mạnh tổng hợp của đối ngoại.

Theo đó, các trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, các bộ, ngành và địa phương tham gia đối ngoại cần có cơ chế tham vấn, phối hợp hiệu quả để tạo sự đồng bộ trong tư duy, qua đó nâng cao chất lượng tham mưu chính sách và hiệu quả triển khai các hoạt động đối ngoại. Sự phối kết hợp cần đặc biệt lưu ý giữa các cơ quan tham mưu chiến lược cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước, do tư duy, nhận thức của các cấp lãnh đạo sẽ có tác động sâu rộng đến định hướng của hoạt động đối ngoại.

Thứ năm, cần làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho thế hệ tương lai. Con người là chủ thể của tư duy, muốn có tư duy đối ngoại tốt cần có các thế hệ cán bộ đối ngoại giỏi, xứng tầm với nhiệm vụ.

Do vậy cần không ngừng chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm đối ngoại ngay từ trong ghế nhà trường. Cần chú trọng đào tạo toàn diện, không chỉ kiến thức về thế giới mà về cả kiến thức trong nước; cân bằng giữa kiến thức và kỹ năng; giữa các giá trị lịch sử, truyền thống và các giá trị hiện đại.

Đặc biệt, cán bộ ngoại giao cần được giáo dục về tư tưởng, được rèn luyện bản lĩnh để vững vàng đảm nhiệm vai trò tiên phong bảo vệ lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa trong môi trường quốc tế ngày càng phức tạp.

Đại hội Đảng lần thứ XIII đã cụ thể hóa khát vọng phát triển dân tộc bằng các mục tiêu cụ thể. Với tâm thế và tư duy mới, đối ngoại chắc chắn sẽ kế thừa truyền thống vẻ vang của dân tộc, tiếp tục tiên phong bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, sáng tạo vì phát triển đất nước

Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, sáng tạo vì phát triển đất nước

Là chủ đề thi đua năm 2022 do Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát động tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên ...

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh: Việt Nam có vị thế đối ngoại thuận lợi nhất từ trước tới nay

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh: Việt Nam có vị thế đối ngoại thuận lợi nhất từ trước tới nay

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh, với thế và lực của đất nước không ngừng được củng cố, với quyết tâm ...

Đọc thêm

Sao Việt: Tuấn Hưng tình tứ bên bà xã xinh đẹp, Hòa Minzy 'gây bão' khi khoe đôi giày được tặng

Sao Việt: Tuấn Hưng tình tứ bên bà xã xinh đẹp, Hòa Minzy 'gây bão' khi khoe đôi giày được tặng

Baoquocte.vn. Ca sĩ Tuấn Hưng tình tứ bên bà xã xinh đẹp, Hòa Minzy 'gây bão' khi khoe đôi giày cao gót được tặng sinh nhật khiến fan thích thú.
Đại sứ Trung Quốc: Hành động của Mỹ gây bất ổn thêm cho quan hệ song phương

Đại sứ Trung Quốc: Hành động của Mỹ gây bất ổn thêm cho quan hệ song phương

Baoquocte.vn. Ngày 16/8, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương cảnh báo, những động thái của Washington sẽ gây bất ổn thêm cho quan hệ và ảnh hưởng đến các ...
Ngắm top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 thần thái cuốn hút, phong cách thanh lịch

Ngắm top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 thần thái cuốn hút, phong cách thanh lịch

Baoquocte.vn. Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương, hai Á hậu Bảo Ngọc, Phương Nhi thể hiện phong cách thời trang đồng điệu với trang phục đơn sắc, kiểu hiện đại.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (17-18/8): Hà Nội ngày nắng; Bắc Bộ, Trung Bộ có nắng nóng; Nam Bộ chiều, tối mưa rào, dông rải rác

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (17-18/8): Hà Nội ngày nắng; Bắc Bộ, Trung Bộ có nắng nóng; Nam Bộ chiều, tối mưa rào, dông rải rác

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C; Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông ...
Garage hạnh phúc tập 6: Mối quan hệ bất chính của Quân và chị sếp bị bại lộ

Garage hạnh phúc tập 6: Mối quan hệ bất chính của Quân và chị sếp bị bại lộ

Baoquocte.vn. Garage hạnh phúc tập 6, người đồng nghiệp bóng gió nói về mối quan hệ giữa Quân và chị sếp.
Chủ tịch Duma Quốc gia Volodin: Không thể phát triển kinh tế toàn cầu mà không có Liên bang Nga

Chủ tịch Duma Quốc gia Volodin: Không thể phát triển kinh tế toàn cầu mà không có Liên bang Nga

Baoquocte.vn. Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin nhận định lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga giống như một chiếc boomerang.
Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ASEAN tại Iran: Cùng nhau vững mạnh hơn

Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ASEAN tại Iran: Cùng nhau vững mạnh hơn

Baoquocte.vn. Ủy ban ASEAN Tehran tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 8/8/1967-8/8/2022.
Tăng cường hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ đối ngoại

Tăng cường hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ đối ngoại

Baoquocte.vn. Ngày 17/8, đã diễn ra tập huấn nâng cao nghiệp vụ về công tác lưu trữ cho các cán bộ công chức làm công tác hồ sơ.
'Long Time Passing' - Phim mới về chất độc da cam tại Việt Nam của nữ đạo diễn Nhật Bản Masako Sakata

'Long Time Passing' - Phim mới về chất độc da cam tại Việt Nam của nữ đạo diễn Nhật Bản Masako Sakata

Baoquocte.vn. Nữ đạo diễn người Nhật Bản Masako Sakata chuẩn bị ra mắt tác phẩm mới nhất trong loạt phim về chất độc da cam tại Việt Nam với tựa đề ...
Chuyển nhượng cầu thủ Ngoại hạng Anh ngày 17/8: MU liên hệ mua Casemiro và Joao Felix; Chelsea ưu tiên ký Fofana

Chuyển nhượng cầu thủ Ngoại hạng Anh ngày 17/8: MU liên hệ mua Casemiro và Joao Felix; Chelsea ưu tiên ký Fofana

Baoquocte.vn. Những tin tức chuyển nhượng cầu thủ Ngoại hạng Anh diễn ra trong 24 giờ qua được cập nhật thường xuyên trên Báo Thế giới và Việt Nam.
Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ASEAN tại Iran: Cùng nhau vững mạnh hơn

Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ASEAN tại Iran: Cùng nhau vững mạnh hơn

Baoquocte.vn. Ủy ban ASEAN Tehran tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 8/8/1967-8/8/2022.
Tăng cường hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ đối ngoại

Tăng cường hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ đối ngoại

Baoquocte.vn. Ngày 17/8, đã diễn ra tập huấn nâng cao nghiệp vụ về công tác lưu trữ cho các cán bộ công chức làm công tác hồ sơ.
Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng năm 2022

Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng năm 2022

Baoquocte.vn. Sáng 17/8, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức lớp ‘Bồi dưỡng nhận thức về đảng’ cho các đoàn viên thanh niên và quần chúng ưu tú.
Hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam tham dự Hội chợ triển lãm Hè 'NY Now' 2022 tại Hoa Kỳ

Hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam tham dự Hội chợ triển lãm Hè 'NY Now' 2022 tại Hoa Kỳ

Baoquocte.vn. Đại sứ Đặng Hoàng Giang chúc mừng doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ Việt Nam có mặt tại hội chợ đã sớm bắt nhịp với thị trường sôi động của New York.
Nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại gạo với các đối tác châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại gạo với các đối tác châu Phi

Baoquocte.vn. Ngày 16/8, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Tọa đàm 'Nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại gạo với các đối tác châu Phi' theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Khai mạc Hội thao quân sự quốc tế Army Games-2022 tại Nur-Sultan, Kazakhstan

Khai mạc Hội thao quân sự quốc tế Army Games-2022 tại Nur-Sultan, Kazakhstan

Baoquocte.vn. Tại Hội thao quân sự quốc tế Army Games-2022, Việt Nam tham gia thi đấu hai môn Xạ thủ chiến thuật và Kinh tuyến cùng với đội tuyển của 8 nước khác.
Đức sẽ cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị chú

Đức sẽ cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị chú

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao Đức thông báo về việc sẽ cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam đã được bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị chú.
Hai công dân Việt Nam đã được rời Tây Ban Nha, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp xử lý tình hình

Hai công dân Việt Nam đã được rời Tây Ban Nha, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp xử lý tình hình

Baoquocte.vn. Ngày 11/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin, 2 công dân Việt Nam bị bắt giữ tại Tây Ban Nha đã rời sở tại và về nước.
Việt Nam chủ động phối hợp với các cơ quan đại diện nước ngoài nhằm tháo gỡ vướng mắc liên quan hộ chiếu mẫu mới

Việt Nam chủ động phối hợp với các cơ quan đại diện nước ngoài nhằm tháo gỡ vướng mắc liên quan hộ chiếu mẫu mới

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao và Bộ Công an đề nghị các nước phối hợp trong việc tháo gỡ khó khăn, sớm cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam.
Hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Anh để nhận dạng các nạn nhân người Việt trong vụ cháy ở Manchester

Hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Anh để nhận dạng các nạn nhân người Việt trong vụ cháy ở Manchester

Baoquocte.vn. Cục Lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang nỗ lực để nhận dạng và xác minh các nạn nhân người Việt trong vụ cháy tại Manchester.
Anh công bố danh tính 4 người Việt nghi mất tích trong vụ hoả hoạn tại Manchester

Anh công bố danh tính 4 người Việt nghi mất tích trong vụ hoả hoạn tại Manchester

Baoquocte.vn. Chiều 4/8, cảnh sát khu vực Greater Manchester (GMP) đã chính thức công bố danh tính 4 người Việt Nam được cho là mất tích trong vụ cháy xảy ra hôm 7/5.
Đại sứ quán Việt Nam tại CH Czech tích cực gỡ rối liên quan đến hộ chiếu mới

Đại sứ quán Việt Nam tại CH Czech tích cực gỡ rối liên quan đến hộ chiếu mới

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Thái Xuân Dũng, công dân có nhu cầu bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu mới có thể đến Đại sứ quán Việt Nam tại CH Czech để được hỗ trợ.
Những điều 'bỏ túi' khi giao tiếp với người Ấn Độ (Phần 2)

Những điều 'bỏ túi' khi giao tiếp với người Ấn Độ (Phần 2)

Baoquocte.vn. Ấn Độ là nước đa dạng về văn hóa, tôn giáo và các quy tắc trong cuộc sống. Khi giao tiếp với người Ấn Độ, cần lưu ý một số điều để tránh hiểu lầm.
Những điều 'bỏ túi' khi giao tiếp với người Ấn Độ (Phần 1)

Những điều 'bỏ túi' khi giao tiếp với người Ấn Độ (Phần 1)

Baoquocte.vn. Ấn Độ là nơi tồn tại nhiều nền tôn giáo và các quy tắc trong cuộc sống hàng ngày. Khi giao tiếp với người Ấn Độ, cần lưu ý một số điều dưới đây.
Hiệu lực và trách nhiệm thi hành Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại thuộc về ai?

Hiệu lực và trách nhiệm thi hành Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại thuộc về ai?

Baoquocte.vn. Điều 43 và 44 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định về hiệu lực và trách nhiệm trong việc thi hành Nghị định.
Các cấp tham dự chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao

Các cấp tham dự chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao

Baoquocte.vn. Điều 41 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về cấp tham dự các cuộc chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tham dự các hoạt động

Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tham dự các hoạt động

Baoquocte.vn. Điều 40 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tham dự các hoạt động.
Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 8?

Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 8?

Baoquocte.vn. Trong tháng 8, có 25 quốc gia kỷ niệm Ngày Quốc khánh, trong đó có Thuỵ Sỹ, Bờ Biển Ngà, Singapore, Pakistan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Ukraine,...
Quan hệ Kazakhstan-Việt Nam: Thế mạnh lớn nhất là sự hiểu biết, tin cậy ở mức độ cao

Quan hệ Kazakhstan-Việt Nam: Thế mạnh lớn nhất là sự hiểu biết, tin cậy ở mức độ cao

Baoquocte.vn. Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov đã có chia sẻ với báo chí về những điểm nhấn nổi bật trong quan hệ song phương.
Anh hùng Kostas Saratidis Nguyễn Văn Lập: Ngọn hải đăng sáng mãi

Anh hùng Kostas Saratidis Nguyễn Văn Lập: Ngọn hải đăng sáng mãi

Baoquocte.vn. Vậy là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập đã an nghỉ cùng các đồng đội ở Việt Nam - quê hương thứ hai của ông.
Giá trị chiến lược của ASEAN vững vàng giữa muôn trùng biến động

Giá trị chiến lược của ASEAN vững vàng giữa muôn trùng biến động

Baoquocte.vn. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 (AMM-55) và các Hội nghị liên quan khép lại với nhiều niềm vui để sẻ chia và tự hào!
Ngoại giao khoa học bảo vệ môi trường biển: Con đường khai thông những bế tắc ở Biển Đông?

Ngoại giao khoa học bảo vệ môi trường biển: Con đường khai thông những bế tắc ở Biển Đông?

Baoquocte.vn. Tranh chấp Biển Đông có thể được xoa dịu bằng ngoại giao khoa học nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới suy thoái môi trường biển.
2022 - Năm để vai trò trung tâm của ASEAN tỏa sáng

2022 - Năm để vai trò trung tâm của ASEAN tỏa sáng

Baoquocte.vn. 2022 là một năm đặc biệt với ASEAN khi các thành viên đảm nhận vai trò chủ tịch các tổ chức quan trọng, thể hiện tiềm năng thúc đẩy hội nhập.
ASEAN với vai trò tạo dựng môi trường hòa bình, phát triển

ASEAN với vai trò tạo dựng môi trường hòa bình, phát triển

Baoquocte.vn. Nguyên Phó Tổng Thư ký ASEAN Hoàng Anh Tuấn trả lời phỏng vấn Báo Thế giới & Việt Nam nhân kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN.
Phiên bản di động