Bảo đảm, thúc đẩy quyền con người với sự phát triển của đất nước, xã hội

PGS.TS. HOÀNG HÙNG HẢI
Theo dõi TGVN trên
Phó Viện trưởng Viện Quyền Con người
Baoquocte.vn. Tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân là quá trình phát triển từ thấp đến cao. Thời kỳ đổi mới ở nước ta đã mang lại nhiều thành tựu quan trọng trong bảo đảm, thúc đẩy quyền con người, là cơ sở quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Nhà nước, xã hội và con người.
Trong suốt quá trình phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề dân tộc, nhất là vấn đề bình đẳng dân tộc, đoàn kết dân tộc trong hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của mình. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Thời kỳ đổi mới ở nước ta đã mang lại nhiều thành tựu quan trọng trong bảo đảm, thúc đẩy quyền con người, là cơ sở quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Nhà nước, xã hội và con người. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Do vậy tăng cường việc bảo đảm, thúc đẩy quyền con người trên tất cả các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa vừa góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, vừa đẩy nhanh tiến trình hội nhập quốc tế và nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi mở rộng, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế song phương và đa phương.

Bảo đảm quyền con người với chính trị

Bảo đảm quyền con người là nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, với nhiệm vụ trọng tâm là chăm lo hạnh phúc Nhân dân, Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh việc “Tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp năm 2013…”, “Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân”.

Quy định này tiếp tục thể hiện đường lối nhất quán của Đảng ta từ khi ra đời đến nay là hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, đồng nghĩa với tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Do vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tất cả đường lối chính sách, pháp luật phải xuất phát và vì quyền con người, quyền công dân, chống lại mọi biểu hiện vi phạm quyền con người, quyền công dân.

Đường lối chính sách, pháp luật quán triệt và thể hiện đúng tinh thần này thì uy tín của Đảng, sức mạnh của Nhà nước và hiệu quả bảo đảm quyền con người được tăng lên lên.

Thể chế hóa quan điểm của Đảng qua các thời kỳ, hệ thống pháp luật Việt Nam ngày càng được củng cố, mở rộng, hoàn thiện theo hướng bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân. Trên cơ sở đó, hệ thống chính trị tự đặt lên vai mình nhiệm vụ cao cả không ngừng nỗ lực phấn đấu bảo đảm, thúc đẩy quyền con người.

Trong quá trình đổi mới tư duy về chính trị thì nhận thức về quyền con người như là một thước đo phản ánh đúng đắn nhất quá trình này. Trong thời kỳ vận hành nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, nhận thức về quyền con người chưa được thể hiện thực sự rõ nét trong đường lối, chính sách. Trải qua các giai đoạn phát triển, tư duy, nhận thức về quyền con người ngày càng được mở rộng, theo đó, các quyền con người được bổ sung, phát triển; các thế hệ quyền con người mới ra đời cùng với các quyền con người mới được ghi nhận.

Lịch sử phát triển của xã hội loài người chứng minh hùng hồn rằng, chế độ nào quyền con người được tôn trọng, bảo vệ, chế độ đó được người dân tin tưởng, ủng hộ và phát triển bền vững. Và ngược lại, khi mà quyền con người bị coi thường, không được bảo vệ thì khi đó là nguồn cơn khiến chế độ bị xóa bỏ, thay thế bằng chế độ khác tốt hơn đối với quyền con người.

Bảo đảm quyền con người với kinh tế

Kinh tế có tác động to lớn đối với toàn bộ xã hội và bản thân mỗi con người. Tuy kinh tế tác động đến con người nhưng chính con người xây dựng nên kinh tế. Mặt khác kinh tế cũng là lĩnh vực thuộc quyền con người. Do vậy quyền con người, quyền công dân gắn chặt với kinh tế và giữa chúng có tác động qua lại lẫn nhau. Kinh tế phát triển tạo điều kiện cho việc hiện thực hóa các quyền con người trong thực tiễn và ở chiều ngược lại, quyền con người được bảo đảm sẽ thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của kinh tế.

Bảo đảm quyền con người tốt đương nhiên là điều kiện để phát triển kinh tế. quyền con người được tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm sẽ làm lành mạnh hóa, thúc đẩy kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển, giảm thiểu các vi phạm pháp luật, tội phạm về kinh tế. Và ngược lại kinh tế phát triển tạo cơ sở cho quyền con người được củng cố, mở rộng.

Sở hữu là quyền cơ bản của con người. Vậy nên nếu pháp luật quy định chế độ sở hữu phù hợp với các đối tượng và được bảo đảm thì quyền con người tất yếu sẽ tốt hơn. Các quyền con người được bảo đảm là động lực to lớn thúc đẩy kinh tế phát triển. Ngược lại, quyền con người bị bó hẹp, bị vi phạm thì mang đến những tổn thất về kinh tế cho nhiều đối tượng khác nhau và theo đó sẽ kìm hãm sự phát triển của kinh tế.

Lao động, việc làm, sản xuất kinh doanh được thúc đẩy cũng chính là thúc đẩy quyền con người. Kinh tế chỉ có thể phát triển khi quyền làm việc, quyền tự do kinh doanh và các quyền khác có liên quan được Nhà nước, pháp luật bảo vệ.

Quyền con người được tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm trên các lĩnh vực, như một lẽ tất yếu sẽ kéo theo sự phát triển của kinh tế, xã hội, văn hóa.

Triển lãm về thành tựu bảo đảm và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam mang tên 'Vì Hạnh phúc của mỗi người'.
Triển lãm về thành tựu bảo đảm và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam mang tên 'Vì Hạnh phúc của mỗi người'.

Bảo đảm quyền con người với văn hoá, xã hội

Các quyền con người về văn hóa, xã hội được pháp luật quốc tế và các quốc gia ghi nhận và được Nhà nước bảo đảm thực hiện. Môi trường văn hóa, xã hội thuận lợi là điều kiện thúc đẩy quyền con người. Ở chiều cạnh khác, chính quyền con người được bổ sung phát triển tạo điều kiện vững chắc cho văn hóa, xã hội được thăng hoa, mở rộng.

Mối quan hệ khăng khít giữa xây dựng văn hóa với xây dựng con người là phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người, xây dựng con người để phát triển văn hóa; xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp là trọng tâm, cốt lõi của phát triển văn hóa; mọi hoạt động văn hóa đều phải hướng tới xây dựng và phát triển con người; đó là tư duy xác định xây dựng, phát triển con người gắn kết chặt chẽ với việc công nhận, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân..

Chủ thể hưởng thụ quyền văn hóa, xã hội là con người, cộng đồng người. Một khi y tế, giáo dục, an sinh xã hội, văn hóa, nghệ thuật được chăm lo đầu tư phát triển thì chính khi ấy quyền con người, quyền công dân được bảo đảm tốt hơn.

Tuy nhiên, trong xã hội, yếu tố con người là quan trọng nhất. Chính vì vậy, Nhà nước là chủ thể hàng đầu có nghĩa vụ bảo đảm cho người các điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội…để con người phát triển toàn diện. Đặt ra các tiêu chí tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người ở mức độ cao hơn cũng chính là mục tiêu, động lực để phát triển văn hóa, xã hội.

Quyền con người được bảo đảm là yếu tố quan trọng hàng đầu thúc đẩy các quan hệ xã hội phát triển lành mạnh, tốt đẹp, trong đó mỗi người được tôn trọng, bảo vệ, yên tâm xây dựng cộng đồng ấm no, tự do, hạnh phúc.

Bảo đảm quyền con người với pháp luật

Quyền con người, quyền công dân được pháp luật ghi nhận. Cũng như bản thân quyền con người, pháp luật không ngừng vận động và phát triển. Không thể khác được, bước phát triển của quyền con người cũng kéo theo bước phát triển của pháp luật và ngược lại, pháp luật được sửa đổi, bổ sung cũng chính là tạo cho quyền được thúc đẩy, mở rộng.

Chính sách mới về quyền con người do Đảng đề ra là cơ sở để thể chế hóa thành pháp luật. Trên cơ sở đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật sẽ ghi nhận thêm các quyền mới của quyền con người, quyền công dân đồng thời sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa nội hàm một số quyền con người, quyền công dân.

Các quyền con người, quyền công dân được bổ sung, phát triển và tất yếu sẽ dẫn đến tăng thêm trách nhiệm, nghĩa vụ của Nhà nước và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đây cũng hoàn toàn phù hợp với quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của các đối tượng này.

Quyền con người là giá trị cao quý thiêng liêng mà nhân loại có được trải quá trình đấu tranh phấn đấu vươn lên. Ở Việt Nam, trong suốt chiều dài hơn 70 năm xây dựng Nhà nước Việt Nam mới, bảo đảm và thúc đẩy quyền con người, quyền công dân, luôn vừa là mục tiêu, vừa là động lực và là nhiệm vụ hàng đầu của Nhà nước Việt Nam.

Bảo đảm quyền con người với con người

Quyền con người là quyền của mỗi con người. Chính sách pháp luật về quyền con người tác động trực tiếp đến mỗi người cũng như tất cả mọi người.

Con người ngày nay đang có xu hướng tịnh tiến tới công dân toàn cầu bên cạnh việc các quyền con người là giá trị ngang nhau áp dụng cho tất cả mọi người dù ở bất cứ đâu trên khắp hành tinh này, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, địa vị xã hội…

Bước phát triển chính sách về quyền con người chắc chắn tạo cơ sở tốt hơn đối với mỗi người để cho họ phát triển toàn diện hơn, với mức độ cao hơn. Đảng ta xác định, con người là mục tiêu, là động lực phát triển kinh tế, đồng thời nhấn mạnh: “Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, đất nước và quyền làm chủ của nhân dân”.

Theo quy luật phát triển tất yếu khách quan, mỗi bước phát triển của quốc gia dân tộc đều gắn với sự phát triển con người, quyền con người. Mức độ bảo đảm quyền con người là thước đo của tiến bộ xã hội. Chính vì vậy, đối với mỗi quốc gia nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là ưu tiên phát triển con người, tôn trọng, bảo vệ, thúc đẩy quyền con người, quyền công dân.

Tin liên quan
Ngoại giao Việt Nam vì sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng XIII Ngoại giao Việt Nam vì sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng XIII

Bảo đảm quyền con người với đối ngoại của Đảng, Nhà nước

Quyền con người được cộng đồng thế giới thừa nhận là giá trị chung của nhân loại mà bất cứ quốc gia, dân tộc nào cũng có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ, thúc đẩy quyền con người. Uy tín của các quốc gia trên trường quốc tế phụ thuộc nhiều vào kết quả bảo đảm quyền con người ở chính quốc gia đó.

Ngày nay quyền con người được coi là một trong những yếu tố cơ bản để các quốc gia xem xét khi tiến hành các hoạt động giao lưu, hợp tác với các quốc gia khác. Chính vì lẽ đó mỗi bước tiến về quyền con người sẽ là một điểm nhấn thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia và giữa quốc gia với các tổ chức quốc tế, các tổ chức khu vực.

Tiếp tục đẩy mạnh tiến trình hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Đẩy mạnh việc hoàn thiện, xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, hiện đại, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, có sức cạnh tranh quốc tế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân…”; “Tiếp tục đổi mới hợp tác quốc tế về pháp luật,… tận dụng hiệu quả các quy tắc, luật lệ quốc tế…”.

Như vậy, Đảng ta quyết tâm xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật tiến bộ có sức cạnh tranh quốc tế trên các lĩnh vực, trong đó có quyền con người. Tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người được tăng cường không chỉ đáp ứng nhu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền ở trong nước mà có ý nghĩa lớn, nâng cao vị thế của quốc gia trong quan hệ quốc tế.

Bước phát triển về quyền con người ở Việt Nam cũng chính là góp phần làm phong phú thêm thành quả bảo đảm quyền con người của cộng đồng nhân loại.

Trong các quan hệ quốc tế ngày nay, quyền con người luôn là nội dung được đề cập, nhìn nhận đánh giá, là cơ sở để xem xét thúc đẩy giao lưu, hợp tác.

Bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền con người cũng chính nhằm thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế của đất nước; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Tôn trọng, bảo vệ, thực hiện ngày càng tốt hơn quyền con người thể hiện rõ nét sự tích cực, chủ động của Việt Nam trong quan hệ quốc tế và vai trò, trách nhiệm của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề chung của công đồng quốc tế.

Mối quan hệ khăng khít giữa xây dựng văn hóa với xây dựng con người là phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người, xây dựng con người để phát triển văn hóa; xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp là trọng tâm, cốt lõi của phát triển văn hóa; mọi hoạt động văn hóa đều phải hướng tới xây dựng và phát triển con người; đó là tư duy xác định xây dựng, phát triển con người gắn kết chặt chẽ với việc công nhận, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Kỳ họp bất thường đầu tiên của Quốc hội: Mục tiêu tối thượng là phục vụ nhân dân, sự phát triển của đất nước

Kỳ họp bất thường đầu tiên của Quốc hội: Mục tiêu tối thượng là phục vụ nhân dân, sự phát triển của đất nước

Kỳ họp bất thường đầu tiên, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Quốc hội sẽ khai mạc ngày 4/1 tại Thủ đô Hà ...

Việt Nam trong Hội đồng Bảo an: Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương phục vụ thiết thực sự nghiệp phát triển đất nước

Việt Nam trong Hội đồng Bảo an: Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương phục vụ thiết thực sự nghiệp phát triển đất nước

Ngày 28/12/2021, Tổ công tác Liên ngành về Hội đồng Bảo an (HĐBA) đã tổ chức phiên họp cuối cùng để tổng kết hai năm ...

Bài viết cùng chủ đề

Góc nhìn Nhân quyền

Xem nhiều

Đọc thêm

Belarus nói gì về khả năng tham gia khôi phục cơ sở hạ tầng ở Ukraine?

Belarus nói gì về khả năng tham gia khôi phục cơ sở hạ tầng ở Ukraine?

Baoquocte.vn. Còn quá sớm để nói về việc Belarus tham gia khôi phục cơ sở hạ tầng bị phá hủy ở Ukraine bởi điều quan trọng hiện nay là phải thiết ...
Châu Phi: Con cá khổng lồ nặng 621kg mắc lưỡi câu

Châu Phi: Con cá khổng lồ nặng 621kg mắc lưỡi câu

Baoquocte.vn. Một con cá khổng lồ có tên gọi là cá cờ xanh dài tới 3,6m, nặng 621kg, được coi là lớn kỷ lục trong vòng 30 năm qua, vừa bị ...
Hàn-Mỹ hành động khẩn, cùng nhau phóng tên lửa ngay sau các vụ phóng của Triều Tiên

Hàn-Mỹ hành động khẩn, cùng nhau phóng tên lửa ngay sau các vụ phóng của Triều Tiên

Baoquocte.vn. Mỹ và Hàn Quốc phóng các tên lửa trong cuộc tập trận chung bắn đạn thật ngay sau khi Triều Tiên phóng 3 tên lửa ra vùng biển phía Đông.
Khám phá những sắc màu điện ảnh Đông Nam Á

Khám phá những sắc màu điện ảnh Đông Nam Á

Baoquocte.vn. Tuần phim ASEAN 2022 tại Việt Nam sẽ giới thiệu 7 tác phẩm tiêu biểu, thể hiện rõ bản sắc và sự phát triển của nền điện ảnh các nước ...
Vì sao Mỹ chọn Nhật Bản để công bố 'vũ khí chiến lược' mới tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương?

Vì sao Mỹ chọn Nhật Bản để công bố 'vũ khí chiến lược' mới tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương?

Baoquocte.vn. Tổng thống Biden đã quyết định chọn Nhật Bản là địa điểm để công bố Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF).
Phản ứng quyết liệt của Tổng thống Mỹ sau vụ xả súng kinh hoàng tại trường học

Phản ứng quyết liệt của Tổng thống Mỹ sau vụ xả súng kinh hoàng tại trường học

Baoquocte.vn. Ngày 24/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng kêu gọi hành động kiểm soát súng đạn sau vụ xả súng đẫm máu tại một trường tiểu học ở ...
Jurgen Klopp của Liverpool giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2021/22

Jurgen Klopp của Liverpool giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2021/22

Baoquocte.vn. Thuyền trưởng Liverpool Jurgen Klopp đã vượt Pep Guardiola để giành chiến thắng HLV xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2021/22.
Bệnh thành tích trong giáo dục: Nghĩ về những tấm giấy khen được phát tràn lan

Bệnh thành tích trong giáo dục: Nghĩ về những tấm giấy khen được phát tràn lan

Baoquocte.vn. Người ta nói nhiều đến bệnh thành tích trong giáo dục, về những con số tròn trịa trong các báo cáo, về những tấm giấy khen được phát tràn lan...
Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên: Nhật Bản cấp thêm thông tin, Hàn Quốc nói khả năng có ICBM

Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên: Nhật Bản cấp thêm thông tin, Hàn Quốc nói khả năng có ICBM

Baoquocte.vn. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã cung cấp thêm một số thông tin về các vụ phóng tên lửa vào sáng sớm ngày 25/5 của Triều Tiên.
Kinh tế cảng biển Quảng Ninh đang 'chuyển động'

Kinh tế cảng biển Quảng Ninh đang 'chuyển động'

Baoquocte.vn. Quảng Ninh có những chuyển biến tích cực nhằm đưa kinh tế cảng biển phát triển bứt phá, tạo động lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Quảng Trị: Chăm lo cho đời sống gia đình có công với cách mạng

Quảng Trị: Chăm lo cho đời sống gia đình có công với cách mạng

Baoquocte.vn. Ngày 19/5, các đơn vị BĐBP Quảng Trị phối hợp với các đơn vị Công an tỉnh tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ Trần Trung.
Hai nhà khoa học nữ giành Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021

Hai nhà khoa học nữ giành Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021

Baoquocte.vn. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021 nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.
Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Phật đản: Hướng tới xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho nhân loại

Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Phật đản: Hướng tới xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho nhân loại

Baoquocte.vn. Đại sứ Đặng Hoàng Giang cho rằng Ngày quốc tế Phật đản VESAK là dịp để tất cả cùng suy ngẫm, hồi hướng về tư tưởng và lời dạy của Đức Phật.
New Zealand hỗ trợ Việt Nam 2 triệu NZD phục hồi sau đại dịch

New Zealand hỗ trợ Việt Nam 2 triệu NZD phục hồi sau đại dịch

Baoquocte.vn. Chiều 11/5, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ và Đại sứ New Zealand công bố gói hỗ trợ trị giá 2 triệu NZD giúp Việt Nam phục hồi sau đại dịch Covid-19.
Phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ theo tiêu chuẩn quốc tế, ngăn chặn trước khi xảy ra

Phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ theo tiêu chuẩn quốc tế, ngăn chặn trước khi xảy ra

Baoquocte.vn. Lần đầu tiên, khung lý thuyết và thực hành toàn cầu về phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ đã được giới thiệu và tập huấn chuyên sâu tại Việt Nam.
Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm đến đồng bào theo đạo nói chung và với tăng, ni, phật tử nói riêng

Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm đến đồng bào theo đạo nói chung và với tăng, ni, phật tử nói riêng

Baoquocte.vn. Nhân Đại lễ Phật đản, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã tới thăm, chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng, ni, phật tử.
Sóc Trăng: Đổi thay vùng đồng bào dân tộc Khmer miệt biển Vĩnh Châu

Sóc Trăng: Đổi thay vùng đồng bào dân tộc Khmer miệt biển Vĩnh Châu

Baoquocte.vn. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer miệt biển Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đã và đang đổi thay từng ngày...
Đổi thay ở Mường Trai

Đổi thay ở Mường Trai

Baoquocte.vn. Giờ đây, người dân Mường Trai đã có thêm nhiều nghề mới để mưu sinh, như nuôi cá tầm hay kinh doanh dịch vụ du lịch ở lòng hồ sông Đà…
SEA Games 31 - Minh chứng sống động về bảo đảm quyền con người sau đại dịch

SEA Games 31 - Minh chứng sống động về bảo đảm quyền con người sau đại dịch

Baoquocte.vn. Không khí SEA Games 31 tại Việt Nam là minh chứng cho nỗ lực để người dân được thụ hưởng đầy đủ nhất các quyền con người sau đại dịch Covid-19.
Những dự án gieo niềm vui cho trẻ em vùng cao

Những dự án gieo niềm vui cho trẻ em vùng cao

Baoquocte.vn. Hàng nghìn trẻ em, thanh thiếu niên vùng dân tộc thiểu số của Việt Nam có thể tìm thấy con đường tươi sáng hơn bởi những dự án mới tại nhiều địa phương.
Nhớ về những tháng ngày sục sôi chiến đấu bảo vệ từng tấc đất trên quê hương Quảng Trị

Nhớ về những tháng ngày sục sôi chiến đấu bảo vệ từng tấc đất trên quê hương Quảng Trị

Baoquocte.vn. Sự hy sinh, chiến đấu của các liệt sĩ tại trận chiến bảo vệ từng tấc đất trên quê hương Quảng Trị luôn là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam....
Ba nữ sinh Việt thắng Giải thưởng Trái đất 2022: Thay đổi lớn lao nảy mầm từ những điều nhỏ bé

Ba nữ sinh Việt thắng Giải thưởng Trái đất 2022: Thay đổi lớn lao nảy mầm từ những điều nhỏ bé

Baoquocte.vn. Quá trình lên ý tưởng và thực hiện dự án độc đáo từ vỏ thanh long của 3 nữ sinh Việt thắng Giải thưởng Trái đất 2022 đã được chia sẻ với TG&VN.
Phần Lan: Nỗ lực giảm sự hấp dẫn của thuốc lá đối với giới trẻ

Phần Lan: Nỗ lực giảm sự hấp dẫn của thuốc lá đối với giới trẻ

Baoquocte.vn. Từ ngày 1/5, Phần Lan bắt buộc hình ảnh và logo thương hiệu phải xóa khỏi bao bì các sản phẩm thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử.
Nữ cựu binh Hải quân đầu tiên trở thành Cố vấn quốc phòng của Phó Tổng thống Mỹ

Nữ cựu binh Hải quân đầu tiên trở thành Cố vấn quốc phòng của Phó Tổng thống Mỹ

Baoquocte.vn. Bà Shanti Sethi, cựu binh Hải quân Mỹ gốc Ấn gia nhập văn phòng của Phó Tổng thống Kamala Harris với tư cách Cố vấn quốc phòng.
Sau 2 tháng chiến sự, hơn 5,2 triệu người Ukraine rời khỏi đất nước

Sau 2 tháng chiến sự, hơn 5,2 triệu người Ukraine rời khỏi đất nước

Baoquocte.vn. Phụ nữ và trẻ em chiếm 90% trong số hơn 5,2 triệu người Ukraine rời khỏi đất nước kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Instagram 'lỗi hệ thống' trong việc bảo vệ phụ nữ khỏi những kẻ quấy rối

Instagram 'lỗi hệ thống' trong việc bảo vệ phụ nữ khỏi những kẻ quấy rối

Baoquocte.vn. Instagram có hệ thống hết sức lỏng lẻo trong việc ngăn chặn hành vi quấy rối qua tin nhắn, chủ yếu nhằm vào tệp người dùng nữ với lượng người theo dõi cao.
Ramadan - Tháng linh thiêng của người Hồi giáo

Ramadan - Tháng linh thiêng của người Hồi giáo

Baoquocte.vn. Hôm nay (2/4) bắt đầu Tháng Ramadan - một trong những dịp lễ quan trọng nhất của hơn 1,8 tỷ tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới.
Người châu Phi đầu tiên đoạt giải thưởng kiến trúc danh giá nhất thế giới

Người châu Phi đầu tiên đoạt giải thưởng kiến trúc danh giá nhất thế giới

Baoquocte.vn. Lần đầu tiên trong lịch sử hơn 4 thập kỷ từ khi thành lập, giải kiến trúc Pritzker gọi tên một kiến trúc sư đến từ châu Phi.