Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2021

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Ngày 17/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 517/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2021.
Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2021

Theo đó, năm 2021 Ninh Bình tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII về phát triển kinh tế - xã hội. Thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chính; tập trung thu hút các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, phát triển bền vững, sử dụng tiết kiệm quỹ đất, hiệu quả đầu tư cao, nộp ngân sách lớn. Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; đổi mới, đa dạng hóa các nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư; Nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ cùng với việc tăng cường các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.Tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng, hấp dẫn nhà đầu tư;

Phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, tập trung thu hút các các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn, có kinh nghiệm, tiềm lực về tài chính, công nghệ, hoạt động hiệu quả và có sức cạnh tranh cao, đồng thời, chú trọng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (kinh tế tập thể, hợp tác xã) trên toàn tỉnh, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tạo thành chuỗi cung ứng sản phẩm, dịch vụ phụ trợ và tiêu thụ hàng hóa nội địa. Đảm bảo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thu hút đầu tư, khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập phát sinh trong quá trình sử dụng các nguồn vốn đầu tư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư, kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai theo đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh cải cách, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư;

Tập trung các nguồn lực kinh tế (nhất là nguồn xã hội hóa) để triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư; tận dụng cơ hội thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao đang chuyển dịch sau đại dịch COVID - 19 nhằm cơ cấu lại nên kinh tế, chuyên đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng tự chủ, khả năng thích ứng cao ít biến động với thị trường. Chú trọng thu hút đầu tư vào các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Singapore, Mỹ; đồng thời mở rộng xúc tiến thu hút đầu tư từ các nước đối tác là thành viên của các hiệp định thương mại như CPTPP, EVFTA...

Đồng thời, tổ chức các hoạt động XTĐT bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện rà soát thường xuyên, đánh giá định kỳ về hoạt động XTĐT. Ưu tiên thực hiện các hoạt động XTĐT liên vùng, lồng ghép với các hoạt động xúc tiến thương mại và xúc tiến du lịch. Xây dựng danh mục, chương trình XTĐT dựa trên quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh phù hợp với quy hoạch ngành và khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của từng địa bàn đầu tư, tạo sự kết nối trong thu hút đầu tư; Tập trung hỗ trợ các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn hoàn thiện cơ sở hạ tầng tạo mặt bằng sạch, kết nối giao thông, đào tạo nguồn nhân lực... để sẵn sàng kêu gọi đầu tư; phối hợp với chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, CCN để xây dựng chương trình, kêu gọi thu hút đầu tư vào tỉnh.

Theo quyết định của UBND tỉnh, năm 2021 tỉnh Ninh Bình tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực: Nông nghiệp; Công nghiệp; Thương mại, dịch vụ và lĩnh vực văn hóa xã hội.

Thông qua Chương trình để thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư; tập trung thu hút các tập đoàn lớn, nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính và năng lực kinh nghiệm, sử dụng công nghệ cao đầu tư vào tỉnh trên các lĩnh vực như: công nghiệp, xây dựng, năng lượng; nông nghiệp; y tế, giáo dục, dịch vụ thương mại và du lịch góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường, giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Ninh Bình bình quân đạt 8,5%/năm theo đúng mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong thời gian tới, tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn tỉnh cùng với sự hỗ trợ từ Trung ương và địa phương để hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các dự án trọng điểm. Phấn đấu trong năm 2021, thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách tăng trên 10% so với năm 2020.

Cũng theo quyết định, Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 tỉnh Ninh Bình gồm: Nghiên cứu tiềm năng, thị trường (trong nước và nước ngoài), xu hướng và đối tác đầu tư; Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sờ dữ liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư; Xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư; Xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cỡ hội và kết noi đầu tư; Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về công tác XTĐT; Hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư; Hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư.

UBND tỉnh cũng đề ra 05 giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành nhằm cải cách thủ hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kỉnh doanh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; Hoàn thiện cơ chế, chính sách, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; Tăng cường quản lý nhà nước đối vói các dự án đầu tư

UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai các nhiệm vụ cụ thể và xây dựng chương trình XTĐT của từng cơ quan, đơn vị nhăm nâng cao tính chủ động trong công tác XTĐT; tăng cường công tác kiêm tra giám sát việc triên khai các nhiệm vụ được giao trong nội dung Chương trình XTĐT 2021, định hướng giai đoạn 2021-2025; Phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động XTĐT của toàn tỉnh gửi cho Trung tâm XTĐT và HTPTDN - Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp; Ưu tiên dành nguồn lực nghiên cứu, đề xuất danh mục dự án thu hút đầu tư đảm bảo đầy đủ thông tin, báo cáo UBND tỉnh ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư 2021-2015 của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm XTĐT và HTPTDN - Sở Kế hoạch và Đầu tư trong trao đổi cung câp thông tin; khảo sát thực địa và tiêp đón các nhà đầu tư.

Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện và triển khai hiệu quả XTĐT tại chỗ thông qua bám sát, đôn đốc, hỗ trợ các dự án đâu tư; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng măc cho các nhà đâu tư đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; rà soát phát hiện các vấn đề bất cập và đề xuất bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến quản lý xúc tiến thu hút đầu tư; phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận thông tin nhà đầu tư; phân công đầu mối theo dõi, định kỳ tổng hợp và gửi thông tin thường xuyên về Trung tâm XTĐT và HTPTDN - Sở Kế hoạch và Đầu tư (06 tháng/lần) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện.

Ninh Bình: Nhiều học sinh phải cách ly vì cô giáo tiếp xúc người nhiễm Covid-19

Ninh Bình: Nhiều học sinh phải cách ly vì cô giáo tiếp xúc người nhiễm Covid-19

Nữ giáo viên ở Ninh Bình tiếp xúc điều dưỡng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 nhiễm Covid-19. Do đó, 68 học sinh ...

Ninh Bình siết chặt quản lý người về từ các vùng có dịch Covid-19

Ninh Bình siết chặt quản lý người về từ các vùng có dịch Covid-19

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại một số địa phương trong cả nước, trong đó có Hà ...

Đọc thêm

Tử vi hôm nay - Xem tử vi 12 con giáp ngày 5/8/2021: Tuổi Sửu công việc thăng hoa, tuổi Ngọ nên quan tâm tới ngoại hình

Tử vi hôm nay - Xem tử vi 12 con giáp ngày 5/8/2021: Tuổi Sửu công việc thăng hoa, tuổi Ngọ nên quan tâm tới ngoại hình

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 5/8/2021, tử vi 12 con giáp - tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi.
XSMB 5/8 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 5/8/2021 - xổ số hôm nay 5/8 - dự đoán XSMB

XSMB 5/8 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 5/8/2021 - xổ số hôm nay 5/8 - dự đoán XSMB

Baoquocte.vn. XSMB 5/8 - xổ số hôm nay 5/8 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 5 tháng 8 năm 2021 - SXMB 22/7 - KQSXMB ...
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Năm ngày 5/8/2021: Ma Kết cảnh giác với người khác, Song Tử nên thành thật với bản thân

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Năm ngày 5/8/2021: Ma Kết cảnh giác với người khác, Song Tử nên thành thật với bản thân

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 5/8 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
XSMN 5/8 - xổ số miền Nam hôm nay 5/8/2021 có quay không, XSMN khi nào mở lại?

XSMN 5/8 - xổ số miền Nam hôm nay 5/8/2021 có quay không, XSMN khi nào mở lại?

Baoquocte.vn. XSMN 5/8 - xổ số miền Nam tiếp tục tạm ngưng phát hành loại hình xổ số các tỉnh phía Nam kể từ ngày 9/7/2021.
Lịch âm 5/8 - Xem âm lịch hôm nay thứ 5 ngày 5/8/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 5/8/2021

Lịch âm 5/8 - Xem âm lịch hôm nay thứ 5 ngày 5/8/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 5/8/2021

Baoquocte.vn. Lịch âm 5/8. Âm lịch hôm nay 5/8. Lịch âm 5/8. Xem âm lịch hôm nay ngày 5/8/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên ngày 5 tháng 8 năm 2021 ...
XSMT 5/8 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 5/8/2021 - SXMT 5/8 - xổ số hôm nay - KQXSMT

XSMT 5/8 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 5/8/2021 - SXMT 5/8 - xổ số hôm nay - KQXSMT

Baoquocte.vn. XSMT 5/8 - xo so mien trung - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 5 ngày 5 tháng 8 năm 2021 - SXMT 5/8 - KQSXMT - ...
AMM-54: ASEAN và các đối tác EAS đề cao cách tiếp cận đa phương trong giải quyết các thách thức

AMM-54: ASEAN và các đối tác EAS đề cao cách tiếp cận đa phương trong giải quyết các thách thức

Baoquocte.vn. ASEAN và các đối tác EAS nhất trí đề cao cách tiếp cận đa phương, đẩy mạnh hợp tác khu vực và quốc tế trong giải quyết các thách thức ...
Netflix tháng 8: Cuộc đổ bộ của hàng loạt phim mới ra mắt mùa đầu

Netflix tháng 8: Cuộc đổ bộ của hàng loạt phim mới ra mắt mùa đầu

Baoquocte.vn. Netflix tiếp tục giới thiệu thêm nhiều bộ phim mới lạ, đánh dấu một tháng 8 đầy sôi động và lôi cuốn giữa mùa dịch Covid-19.
Những địa phương có ca mắc Covid-19 mới cao nhất cả nước ngày 4/8

Những địa phương có ca mắc Covid-19 mới cao nhất cả nước ngày 4/8

Baoquocte.vn. Bản tin Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, trong ngày 4/8 cả nước ghi nhận 7.623 ca nhiễm mới (giảm 754 ca so với hôm qua).
Ô tô hạng sang đang hot hit thị trường Hàn Quốc

Ô tô hạng sang đang hot hit thị trường Hàn Quốc

Baoquocte.vn. Ô tô hạng sang do nước ngoài sản xuất bán tại thị trường Hàn Quốc trong tháng 7/2021, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước.
Ô tô hạng sang đang hot hit thị trường Hàn Quốc

Ô tô hạng sang đang hot hit thị trường Hàn Quốc

Baoquocte.vn. Ô tô hạng sang do nước ngoài sản xuất bán tại thị trường Hàn Quốc trong tháng 7/2021, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước.
Hai thách thức kinh tế lớn đang chờ Tổng thống Mỹ trong quý III/2021

Hai thách thức kinh tế lớn đang chờ Tổng thống Mỹ trong quý III/2021

Baoquocte.vn. Các quan chức nhận định, điều quan trọng nhất mà Tổng thống Mỹ cần làm lúc này là tiếp tục tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người dân.
Triển vọng kinh tế Ấn Độ lại lung lay vì Covid-19

Triển vọng kinh tế Ấn Độ lại lung lay vì Covid-19

Baoquocte.vn. Làn sóng Covid-19 mới có thể khiến chính phủ Ấn Độ phải tái áp đặt lệnh phong tỏa, làm giảm các dự báo tăng trưởng kinh tế của quốc gia này.
Học giả Australia: Châu Á trở thành 'đầu tàu' cải cách thương mại toàn cầu

Học giả Australia: Châu Á trở thành 'đầu tàu' cải cách thương mại toàn cầu

Baoquocte.vn. Học giả Jake Read nhận định, châu Á sẽ đi đầu trong công cuộc cải cách hệ thống thương mại toàn cầu.
Covid-19 trở lại Vũ Hán, biến thể Delta đe dọa ‘sức khỏe’ kinh tế Trung Quốc

Covid-19 trở lại Vũ Hán, biến thể Delta đe dọa ‘sức khỏe’ kinh tế Trung Quốc

Baoquocte.vn. Biến thể Delta đang gây ra những rủi ro mới cho nền kinh tế Trung Quốc, khi nó lan rộng đến nhiều thành phố của nước này.
Khủng hoảng dân số do Covid-19 kìm hãm tăng trưởng kinh tế thế giới

Khủng hoảng dân số do Covid-19 kìm hãm tăng trưởng kinh tế thế giới

Baoquocte.vn. Xu hướng tăng trưởng dân số chậm lại hoặc thậm chí suy giảm do tác động của dịch Covid-19 kéo dài đang ảnh hưởng tiêu cực lên nền kinh tế thế giới.
Bất động sản mới nhất: Sau sốt đất Hà Nội, cắt lỗ ở đâu; chủ khách sạn bán tháo; doanh nghiệp địa ốc vẫn lãi khủng

Bất động sản mới nhất: Sau sốt đất Hà Nội, cắt lỗ ở đâu; chủ khách sạn bán tháo; doanh nghiệp địa ốc vẫn lãi khủng

Baoquocte.vn. Sau sốt đất, nhà đầu tư đẩy hàng cắt lỗ; chủ khách sạn bán tháo; doanh nghiệp địa ốc lãi khủng giữa đại dịch… là tin bất động sản mới nhất.
Đầu tư bất động sản châu Á-Thái Bình Dương tăng trưởng mạnh

Đầu tư bất động sản châu Á-Thái Bình Dương tăng trưởng mạnh

Baoquocte.vn. Bất chấp cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid -19, thị trường đầu tư bất động sản của khu vực này vẫn tăng trưởng mạnh.
Bất động sản mới nhất: Chung cư Hà Nội tăng giá; doanh nghiệp gọi vốn bằng trái phiếu lãi cao; hồ sơ công chứng thế chấp sổ đỏ cần những gì?

Bất động sản mới nhất: Chung cư Hà Nội tăng giá; doanh nghiệp gọi vốn bằng trái phiếu lãi cao; hồ sơ công chứng thế chấp sổ đỏ cần những gì?

Baoquocte.vn. Chung cư Hà Nội vẫn tăng giá; doanh nghiệp địa ốc tích cực gọi vốn bằng trái phiếu… là những tin bất động sản mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Địa ốc cho thuê điêu đứng, khách sạn đại hạ giá vẫn ế ẩm; Hà Nội tổng kiểm định chung cư cũ

Bất động sản mới nhất: Địa ốc cho thuê điêu đứng, khách sạn đại hạ giá vẫn ế ẩm; Hà Nội tổng kiểm định chung cư cũ

Baoquocte.vn. Địa ốc cho thuê dù giảm giá vẫn khó chồng khó; ồ ạt rao bán khách sạn nhưng vẫn không có giao dịch,… là những tin bất động sản mới nhất.
Tòa nhà xanh - xu hướng chọn lựa mới của doanh nghiệp

Tòa nhà xanh - xu hướng chọn lựa mới của doanh nghiệp

Baoquocte.vn. Mặc dù phần lớn các doanh nghiệp đang ở trong tòa nhà xanh phải trả mức phí cao hơn 7-10%, điều đó không làm giảm nhu cầu của doanh nghiệp.
Bất động sản mới nhất: Giá biệt thự tại Hà Nội gây sốc; mặt bằng bán lẻ TP. Hồ Chí Minh ế ẩm, điều cần biết về tiền đền bù thu hồi đất

Bất động sản mới nhất: Giá biệt thự tại Hà Nội gây sốc; mặt bằng bán lẻ TP. Hồ Chí Minh ế ẩm, điều cần biết về tiền đền bù thu hồi đất

Baoquocte.vn. Giá biệt thự Hà Nội gây sốc; mặt bằng bán lẻ TPHCM ế ẩmdo Covid-19, điều cần biết về tiền đền bù thu hồi đất… là tin bất động sản mới nhất.
Nhiều ngân hàng tiếp tục miễn, giảm nhiều loại phí dịch vụ

Nhiều ngân hàng tiếp tục miễn, giảm nhiều loại phí dịch vụ

Baoquocte.vn. Một số ngân hàng đã công bố tiếp tục giảm nhiều loại phí dịch vụ nhằm hỗ trợ khách hàng trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Thị trường chứng khoán ngày 4/8 - Rung lắc tại vùng kháng cự

Thị trường chứng khoán ngày 4/8 - Rung lắc tại vùng kháng cự

Baoquocte.vn. Báo TG&VN liên tục cập nhật tin tức và nhận định của các chuyên gia về thị trường chứng khoán nóng nhất, mới nhất đầu và cuối phiên giao dịch hàng ngày.
Cảnh báo 6 chiêu thức lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng phổ biến hiện nay

Cảnh báo 6 chiêu thức lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng phổ biến hiện nay

Baoquocte.vn. Dưới đây là 6 chiêu thức lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng thường được kẻ gian áp dụng.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 4/8 - Cân nhắc chốt lời?

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 4/8 - Cân nhắc chốt lời?

Baoquocte.vn. Báo TG&VN liên tục cập nhật tin tức và nhận định của các chuyên gia về thị trường chứng khoán nóng nhất, mới nhất đầu và cuối phiên giao dịch hàng ngày.
Thị trường chứng khoán ngày 3/8 - Thị trường 15 phút

Thị trường chứng khoán ngày 3/8 - Thị trường 15 phút

Baoquocte.vn. Báo TG&VN liên tục cập nhật tin tức và nhận định của các chuyên gia về thị trường chứng khoán nóng nhất, mới nhất đầu và cuối phiên giao dịch hàng ngày.
Covid -19 thúc đẩy ngân hàng số tăng tốc

Covid -19 thúc đẩy ngân hàng số tăng tốc

Baoquocte.vn. Bối cảnh dịch Covid -19 diễn biến phức tạp đã tạo động lực cho các dịch vụ ngân hàng số ngày càng được đẩy mạnh.
Phiên bản di động