Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2021

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Ngày 17/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 517/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2021.
Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2021

Theo đó, năm 2021 Ninh Bình tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII về phát triển kinh tế - xã hội. Thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chính; tập trung thu hút các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, phát triển bền vững, sử dụng tiết kiệm quỹ đất, hiệu quả đầu tư cao, nộp ngân sách lớn. Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; đổi mới, đa dạng hóa các nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư; Nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ cùng với việc tăng cường các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.Tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng, hấp dẫn nhà đầu tư;

Phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, tập trung thu hút các các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn, có kinh nghiệm, tiềm lực về tài chính, công nghệ, hoạt động hiệu quả và có sức cạnh tranh cao, đồng thời, chú trọng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (kinh tế tập thể, hợp tác xã) trên toàn tỉnh, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tạo thành chuỗi cung ứng sản phẩm, dịch vụ phụ trợ và tiêu thụ hàng hóa nội địa. Đảm bảo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thu hút đầu tư, khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập phát sinh trong quá trình sử dụng các nguồn vốn đầu tư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư, kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai theo đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh cải cách, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư;

Tập trung các nguồn lực kinh tế (nhất là nguồn xã hội hóa) để triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư; tận dụng cơ hội thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao đang chuyển dịch sau đại dịch COVID - 19 nhằm cơ cấu lại nên kinh tế, chuyên đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng tự chủ, khả năng thích ứng cao ít biến động với thị trường. Chú trọng thu hút đầu tư vào các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Singapore, Mỹ; đồng thời mở rộng xúc tiến thu hút đầu tư từ các nước đối tác là thành viên của các hiệp định thương mại như CPTPP, EVFTA...

Đồng thời, tổ chức các hoạt động XTĐT bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện rà soát thường xuyên, đánh giá định kỳ về hoạt động XTĐT. Ưu tiên thực hiện các hoạt động XTĐT liên vùng, lồng ghép với các hoạt động xúc tiến thương mại và xúc tiến du lịch. Xây dựng danh mục, chương trình XTĐT dựa trên quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh phù hợp với quy hoạch ngành và khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của từng địa bàn đầu tư, tạo sự kết nối trong thu hút đầu tư; Tập trung hỗ trợ các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn hoàn thiện cơ sở hạ tầng tạo mặt bằng sạch, kết nối giao thông, đào tạo nguồn nhân lực... để sẵn sàng kêu gọi đầu tư; phối hợp với chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, CCN để xây dựng chương trình, kêu gọi thu hút đầu tư vào tỉnh.

Theo quyết định của UBND tỉnh, năm 2021 tỉnh Ninh Bình tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực: Nông nghiệp; Công nghiệp; Thương mại, dịch vụ và lĩnh vực văn hóa xã hội.

Thông qua Chương trình để thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư; tập trung thu hút các tập đoàn lớn, nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính và năng lực kinh nghiệm, sử dụng công nghệ cao đầu tư vào tỉnh trên các lĩnh vực như: công nghiệp, xây dựng, năng lượng; nông nghiệp; y tế, giáo dục, dịch vụ thương mại và du lịch góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường, giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Ninh Bình bình quân đạt 8,5%/năm theo đúng mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong thời gian tới, tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn tỉnh cùng với sự hỗ trợ từ Trung ương và địa phương để hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các dự án trọng điểm. Phấn đấu trong năm 2021, thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách tăng trên 10% so với năm 2020.

Cũng theo quyết định, Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 tỉnh Ninh Bình gồm: Nghiên cứu tiềm năng, thị trường (trong nước và nước ngoài), xu hướng và đối tác đầu tư; Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sờ dữ liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư; Xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư; Xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cỡ hội và kết noi đầu tư; Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về công tác XTĐT; Hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư; Hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư.

UBND tỉnh cũng đề ra 05 giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành nhằm cải cách thủ hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kỉnh doanh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; Hoàn thiện cơ chế, chính sách, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; Tăng cường quản lý nhà nước đối vói các dự án đầu tư

UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai các nhiệm vụ cụ thể và xây dựng chương trình XTĐT của từng cơ quan, đơn vị nhăm nâng cao tính chủ động trong công tác XTĐT; tăng cường công tác kiêm tra giám sát việc triên khai các nhiệm vụ được giao trong nội dung Chương trình XTĐT 2021, định hướng giai đoạn 2021-2025; Phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động XTĐT của toàn tỉnh gửi cho Trung tâm XTĐT và HTPTDN - Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp; Ưu tiên dành nguồn lực nghiên cứu, đề xuất danh mục dự án thu hút đầu tư đảm bảo đầy đủ thông tin, báo cáo UBND tỉnh ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư 2021-2015 của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm XTĐT và HTPTDN - Sở Kế hoạch và Đầu tư trong trao đổi cung câp thông tin; khảo sát thực địa và tiêp đón các nhà đầu tư.

Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện và triển khai hiệu quả XTĐT tại chỗ thông qua bám sát, đôn đốc, hỗ trợ các dự án đâu tư; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng măc cho các nhà đâu tư đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; rà soát phát hiện các vấn đề bất cập và đề xuất bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến quản lý xúc tiến thu hút đầu tư; phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận thông tin nhà đầu tư; phân công đầu mối theo dõi, định kỳ tổng hợp và gửi thông tin thường xuyên về Trung tâm XTĐT và HTPTDN - Sở Kế hoạch và Đầu tư (06 tháng/lần) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện.

Ninh Bình: Nhiều học sinh phải cách ly vì cô giáo tiếp xúc người nhiễm Covid-19

Ninh Bình: Nhiều học sinh phải cách ly vì cô giáo tiếp xúc người nhiễm Covid-19

Nữ giáo viên ở Ninh Bình tiếp xúc điều dưỡng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 nhiễm Covid-19. Do đó, 68 học sinh ...

Ninh Bình siết chặt quản lý người về từ các vùng có dịch Covid-19

Ninh Bình siết chặt quản lý người về từ các vùng có dịch Covid-19

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại một số địa phương trong cả nước, trong đó có Hà ...

Đọc thêm

Lịch âm 13/8, xem âm lịch hôm nay Thứ Bảy ngày 13/8/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên 13/8/2022

Lịch âm 13/8, xem âm lịch hôm nay Thứ Bảy ngày 13/8/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên 13/8/2022

Baoquocte.vn. Lịch âm 13/8. âm lịch hôm nay 13/8. Xem âm lịch hôm nay ngày 13/8/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên ngày 13 tháng 8 năm 2022 hôm nay.
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 13/8/2022: Tuổi Mão vận trình tài lộc nở rộ

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 13/8/2022: Tuổi Mão vận trình tài lộc nở rộ

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay ngày 13/8/2022 của 12 con giáp - tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc...
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Bảy ngày 13/8/2022: Bạch Dương dễ tan vỡ tình cảm

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Bảy ngày 13/8/2022: Bạch Dương dễ tan vỡ tình cảm

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 13/8/2022 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Huyền thoại Philippe Starck: 'Mỗi khách sạn tôi tạo ra giống như một bộ phim mà tôi là đạo diễn'

Huyền thoại Philippe Starck: 'Mỗi khách sạn tôi tạo ra giống như một bộ phim mà tôi là đạo diễn'

Baoquocte.vn. Huyền thoại thiết kế Philippe Starck nhiều lần thay đổi ngành khách sạn thế giới, tạo ra những không gian sống tinh tế, ngập tràn trải nghiệm.
Sao Việt: Lý Nhã Kỳ muốn một lần được sống thật với mình, Thu Quỳnh mặc gợi cảm 'đốt mắt' fan

Sao Việt: Lý Nhã Kỳ muốn một lần được sống thật với mình, Thu Quỳnh mặc gợi cảm 'đốt mắt' fan

Baoquocte.vn. Lý Nhã Kỳ muốn được một lần được sống thật với bản thân mình; Thu Quỳnh mặc gợi cảm 'đốt mắt' người hâm mộ.
Hậu trận ngập lụt kỷ lục: Chính quyền Seoul ngừng cấp phép xây dựng nhà ở ngầm và bán ngầm

Hậu trận ngập lụt kỷ lục: Chính quyền Seoul ngừng cấp phép xây dựng nhà ở ngầm và bán ngầm

Baoquocte.vn. Thủ đô Seoul hoãn cấp giấy phép xây dựng căn hộ ngầm, bán ngầm, một ngày sau xảy ngập lụt hôm 8 - 9/8, ít nhất 16 người thiệt mạng ...
Ukraine muốn mua lá chắn Vòm sắt để phòng thủ, Tướng Nga nói gì?

Ukraine muốn mua lá chắn Vòm sắt để phòng thủ, Tướng Nga nói gì?

Baoquocte.vn. Tướng Nga Baluyevsky đã nhận định về hiệu quả của hệ thống phòng không Vòm sắt (Iron Dome) trong bối cảnh Ukraine đang muốn mua loại vũ khí này.
Rafael Nadal sẽ tham gia tranh tài tại Cincinnati Masters 2022

Rafael Nadal sẽ tham gia tranh tài tại Cincinnati Masters 2022

Baoquocte.vn. Tay vợt Rafael Nadal xác nhận sẽ tham gia giải Cincinnati Masters 2022, để có được màn chạy đà hoàn hảo trước thềm US Open 2022.
Covid-19 không còn cản đường du lịch Trung Quốc

Covid-19 không còn cản đường du lịch Trung Quốc

Baoquocte.vn. Người dân Trung Quốc dường như đã thích nghi với những hạn chế nghiêm ngặt vì Covid-19 của chính phủ và tiếp tục đi du lịch.
Nhận định, lịch thi đấu, dự đoán kết quả vòng 2 Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023

Nhận định, lịch thi đấu, dự đoán kết quả vòng 2 Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023

Baoquocte.vn. Chúng ta hãy cùng điểm qua nhận định, lịch thi đấu 10 trận đấu của vòng 2 Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023.
Hậu trận ngập lụt kỷ lục: Chính quyền Seoul ngừng cấp phép xây dựng nhà ở ngầm và bán ngầm

Hậu trận ngập lụt kỷ lục: Chính quyền Seoul ngừng cấp phép xây dựng nhà ở ngầm và bán ngầm

Baoquocte.vn. Thủ đô Seoul hoãn cấp giấy phép xây dựng căn hộ ngầm, bán ngầm, một ngày sau xảy ngập lụt hôm 8 - 9/8, ít nhất 16 người thiệt mạng hoặc mất tích.
Covid-19 không còn cản đường du lịch Trung Quốc

Covid-19 không còn cản đường du lịch Trung Quốc

Baoquocte.vn. Người dân Trung Quốc dường như đã thích nghi với những hạn chế nghiêm ngặt vì Covid-19 của chính phủ và tiếp tục đi du lịch.
Giải bài toán năng lượng, Pháp hướng tới khai thác khí metan

Giải bài toán năng lượng, Pháp hướng tới khai thác khí metan

Baoquocte.vn. Hiện châu Âu đứng trước khủng hoảng năng lượng trầm trọng. Pháp hướng tới khai thác khí metan, dù nguy hiểm nhưng tiềm năng.
Lạm phát 'nóng bỏng tay' tại Argentina, CPI tăng 46,2% từ đầu năm

Lạm phát 'nóng bỏng tay' tại Argentina, CPI tăng 46,2% từ đầu năm

Baoquocte.vn. Tỷ lệ lạm phát tại Argentina trong tháng 7/2022 đã tăng 7,4% so với tháng trước đó.
Czech sắp được nhận dầu qua đường ống Druzhba

Czech sắp được nhận dầu qua đường ống Druzhba

Baoquocte.vn. Ngày 11/8, công ty Mero thông báo, nguồn cung dầu thô cho Czech từ đường ống Druzhba sẽ được nối lại trong ngày 12/8 hoặc 13/8.
Giá vàng hôm nay 12/8: Giá vàng yếu đi, lạm phát đạt đỉnh, 'phần thưởng' chỉ dành cho người dũng cảm; vàng SJC lội ngược dòng

Giá vàng hôm nay 12/8: Giá vàng yếu đi, lạm phát đạt đỉnh, 'phần thưởng' chỉ dành cho người dũng cảm; vàng SJC lội ngược dòng

Baoquocte.vn. Giá vàng hôm nay 12/8, giá vàng yếu khi lạm phát không quá nóng,'phần thưởng' chỉ dành cho người dũng cảm; vàng SJC quay đầu tăng.
Bất động sản mới nhất: Chung cư Hà Nội thiết lập mặt bằng giá mới, thị trường theo hình tháp ngược, nhà có thể giảm giá 30%?

Bất động sản mới nhất: Chung cư Hà Nội thiết lập mặt bằng giá mới, thị trường theo hình tháp ngược, nhà có thể giảm giá 30%?

Baoquocte.vn. Dự báo xu hướng giá nhà đất 6 tháng cuối năm, khan hiếm chung cư, Hà Nội cấm tách thửa liên quan Vành đai 4… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Xu hướng ‘chuộng’ căn hộ sơ cấp ở Hà Nội

Xu hướng ‘chuộng’ căn hộ sơ cấp ở Hà Nội

Baoquocte.vn. Nhiều người vẫn luôn ưu tiên căn hộ sơ cấp bởi đây là sản phẩm mới hoàn toàn, chưa bị khấu hao qua thời gian sử dụng và có giá thành hợp lý.
Bất động sản mới nhất: Khan hiếm nguồn cung, giá đều đặn tăng, nỗi lo nợ xấu; thị trường địa ốc Bắc Ninh sẽ hạ nhiệt?

Bất động sản mới nhất: Khan hiếm nguồn cung, giá đều đặn tăng, nỗi lo nợ xấu; thị trường địa ốc Bắc Ninh sẽ hạ nhiệt?

Baoquocte.vn. Nguồn cung căn hộ ngày càng giảm, giá bán tăng đều, nợ xấu có nhiều biến động… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Hà Lan: Các nhà đầu tư lớn ồ ạt mua nhà nghỉ dưỡng

Hà Lan: Các nhà đầu tư lớn ồ ạt mua nhà nghỉ dưỡng

Baoquocte.vn. Thống kê mới cho thấy các nhà đầu tư lớn đang ồ ạt mua bất động sản để làm nhà nghỉ dưỡng tại Hà Lan.
Bất động sản mới nhất: ‘Ông lớn’ địa ốc đề xuất cho doanh nghiệp mua nhà ở xã hội, thị trường lệch pha cung cầu, thủ tục sang tên sổ đỏ đang thế chấp

Bất động sản mới nhất: ‘Ông lớn’ địa ốc đề xuất cho doanh nghiệp mua nhà ở xã hội, thị trường lệch pha cung cầu, thủ tục sang tên sổ đỏ đang thế chấp

Baoquocte.vn. Các 'ông lớn' địa ốc như Vinhomes, Sun Group, Bitexco nêu đề xuất về nhà ở xã hội, giá chung cư TPHCM tăng cao… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Tập đoàn Hưng Thịnh hợp tác chiến lược với Kone Việt Nam kiến tạo đô thị thông minh và bền vững

Tập đoàn Hưng Thịnh hợp tác chiến lược với Kone Việt Nam kiến tạo đô thị thông minh và bền vững

Baoquocte.vn. Ngày 30/7, tại MerryLand Quy Nhơn, Tập đoàn Hưng Thịnh đã ký kết hợp tác chiến lược với KONE Việt Nam-đây là tập đoàn dẫn đầu trong ngành thang máy, thang cuốn có trụ sở ...
Gói giao dịch SME - bảo bối giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí

Gói giao dịch SME - bảo bối giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí

Baoquocte.vn. Sau gần 2 tháng ra mắt, gói giao dịch SME tích hợp trên ngân hàng số VCB DigiBiz được gần 28.400 doanh nghiệp tin dùng.
Ứng xử với tiền tệ và tài khóa khi lạm phát Việt Nam thấp bậc nhất thế giới

Ứng xử với tiền tệ và tài khóa khi lạm phát Việt Nam thấp bậc nhất thế giới

Baoquocte.vn. Chính sách tiền tệ và tài khóa dường như được thắt chặt để chống lạm phát thay vì để phục hồi sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng.
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 8/2022?

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 8/2022?

Baoquocte.vn. Lãi suất ngân hàng tháng 8/2022 ghi nhận, tiền gửi ở những kỳ hạn dài từ 12-36 tháng, SCB là ngân hàng chiếm thứ hạng lãi suất cao nhất.
Thị trường chứng khoán ASEAN có nhiều tín hiệu tích cực hậu mở cửa

Thị trường chứng khoán ASEAN có nhiều tín hiệu tích cực hậu mở cửa

Baoquocte.vn. Theo nhóm nghiên cứu và quản lý danh mục đầu tư tại FSMOne.com, thị trường chứng khoán khu vực ASEAN sẽ tiếp tục có nhiều dấu hiệu lạc quan.
Công ty Thái Lan khuyến nghị đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Công ty Thái Lan khuyến nghị đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Baoquocte.vn. Bà Chavinda Hanratanakool, Giám đốc điều hành Công ty KTAM đã đưa ra khuyến nghị nên đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 7/2022?

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 7/2022?

Baoquocte.vn. Lãi suất ngân hàng VietinBank ở mức 0,25%, áp dụng cho gửi tiền trực tuyến và là mức cao nhất so với các ngân hàng.
Phiên bản di động