KỶ NIỆM 77 NĂM QUỐC KHÁNH 2/9 VÀ NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH NGOẠI GIAO 28/8:

Kim chỉ nam để triển khai các nhiệm vụ đối ngoại

Viết Chung
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Ngày 22/8, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam”.
GS TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tại Hội nghị. (Ảnh: Quang Hoà)
GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tại Hội nghị. (Ảnh: Quang Hoà)

Hội nghị vinh dự được đồng chí GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đến dự và chia sẻ với cán bộ, đảng viên ngành Ngoại giao.

Đây là hoạt động quan trọng nằm trong Kế hoạch tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên trong ngành Ngoại giao và càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Hội nghị nhằm làm sâu sắc thêm nhận thức của cán bộ, đảng viên trong Ngành đối với lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường đi lên CNXH ở Việt Nam qua đó, không ngừng nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào tình hình thực tiễn của nước ta; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước, tạo sự thống nhất tư tưởng, ý chí, hành động trong toàn Ngành.

Đồng chí Bùi Thanh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Quang Hoà)
Đồng chí Bùi Thanh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Quang Hoà)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam là một đề tài lý luận và thực tiễn rất cơ bản, quan trọng, có nội dung rất rộng lớn, phong phú và phức tạp. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trân trọng cảm ơn đồng chí GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng dành thời gian chia sẻ với cán bộ, đảng viên ngành Ngoại giao.

Bộ trưởng cho biết những chỉ đạo của Tổng Bí thư trong cuốn sách và các bài viết cũng như tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc (12/2021) đã được Bộ Ngoại giao tổ chức học tập nghiêm túc, trở thành kim chỉ nam để triển khai trên thực tiễn các nhiệm vụ đối ngoại trong bối cảnh thế giới có những biến động rất phức tạp và khó lường thời gian qua.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, tư duy và đường lối đối ngoại luôn là một bộ phận cấu thành quan trọng trong tư duy và đường lối lãnh đạo của Đảng, đồng thời cũng là một trong những công cụ quan trọng để Đảng lãnh đạo nhân dân ta thực hiện lý tưởng, mục tiêu xây dựng CNXH.

Kế thừa và phát huy truyền thống, bản sắc ngoại giao của dân tộc, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, tiếp thu chọn lọc tinh hoa đối ngoại của thế giới, đường lối đối ngoại và ngoại giao Việt Nam không ngừng phát triển và hoàn thiện cùng với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN).

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, yêu cầu của đối ngoại trong tình hình mới, Bộ trưởng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của việc thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện về tư tưởng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ ngoại giao. Cán bộ đối ngoại và ngoại giao, theo Bộ trưởng, phải luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với lợi ích quốc gia-dân tộc, có đủ trình độ, uy tín, phong cách chuyên nghiệp, “có suy nghĩ và hành động vượt tầm quốc gia, đạt tới tầm khu vực và quốc tế”.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng yêu cầu cán bộ, đảng viên ngành Ngoại giao nghiêm túc học tập, quán triệt, nắm vững lý luận và thực tiễn để giữ vững bản lĩnh, niềm tin và kiên định lý tưởng, mục tiêu CNXH, vận dụng đúng đắn, sáng tạo trong thực tiễn đối ngoại nhằm phục vụ tốt nhất sự nghiệp xây dựng CNXH của đất nước.

Các cán bộ, Đảng viên Bộ Ngoại giao tham dự Hội nghị. (Ảnh: Quang Hoà)
Các cán bộ, Đảng viên Bộ Ngoại giao tham dự Hội nghị. (Ảnh: Quang Hoà)

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ toàn diện, phân tích sâu sắc về nội dung, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí khẳng định, cuốn sách là kết tinh trí tuệ, kế thừa tư tưởng qua nhiều nhiệm kỳ của Đảng, Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt thể hiện tư duy và tầm nhìn chiến lược của người đứng đầu Đảng ta.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dành thời gian trao đổi sâu về các vấn đề lớn đặt ra về CNXH, bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên CNXH; vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên CNXH và mô hình CNXH của Việt Nam. Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong đời sống xã hội được tổng kết trong cuốn sách và các bài viết của Tổng Bí thư, những thành tựu cũng như bài học kinh nghiệm qua hơn 35 năm đổi mới đất nước, xây dựng CNXH ở nước ta, đồng chí cũng chia sẻ những nhận định về các cơ hội, thách thức đặt ra trong tình hình mới, các nền tảng và cách tiếp cận mới về tầm nhìn, mục tiêu phát triển của đất nước cho giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu cán bộ, đảng viên nắm vững, quán triệt để đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về các vấn đề về CNXH, con đường đi lên CNXH, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; qua đó, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh hai nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng Việt Nam là sự lãnh đạo của Đảng và việc lấy dân làm gốc, nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là cội nguồn sức mạnh của công cuộc Đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí cũng chỉ ra ba trụ cột quan trọng trên con đường đi lên CNXH của Việt Nam là: kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và nền dân chủ XHCN Việt Nam.

Đối với công tác đối ngoại và ngành Ngoại giao, đồng chí khẳng định ý nghĩa, vai trò tiên phong của đối ngoại, nhấn mạnh các đặc trưng của trường phái đối ngoại và ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh: mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường.

Đồng chí cũng dành thời gian giải đáp các câu hỏi của cán bộ, đảng viên trong ngành Ngoại giao về việc xác định cách tiếp cận phù hợp, hài hòa giữa đảm bảo độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng; nỗ lực quảng bá mô hình CNXH của Việt Nam với các đối tác, bạn bè trong cộng đồng quốc tế; kết hợp nhuần nhuyễn giữa mục tiêu duy trì môi trường hòa bình, ổn định và bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia...

Hơn 300 cán bộ, đảng viên trong Bộ đã tham gia nghiêm túc, tích cực tại Hội nghị. Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, các cán bộ chủ chốt và đảng viên trong Bộ tham dự Hội nghị sẽ tổ chức thu hoạch, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên trong toàn Ngành về nội dung của hoạt động sinh hoạt chính trị quan trọng này.

Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030

Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030

Mới đây, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển ...

Các cơ quan đại diện tại một số địa bàn phối hợp triển khai công tác đối ngoại đa phương

Các cơ quan đại diện tại một số địa bàn phối hợp triển khai công tác đối ngoại đa phương

Việc tăng cường điều phối giữa các cơ quan đại diện cùng tham gia công tác đối ngoại đa phương là hết sức cần thiết, ...

Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2030

Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2030

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Quyết định số 837/QĐ-TTg phê duyệt Đề án ‘Nâng cao hiệu quả công tác thông tin ...

Tăng cường phối hợp triển khai công tác đối ngoại

Tăng cường phối hợp triển khai công tác đối ngoại

Chiều ngày 12/7 đã diễn ra Hội nghị về phối hợp triển khai công tác đối ngoại giữa Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ...

Báo chí đối ngoại: Cống hiến và phát triển

Báo chí đối ngoại: Cống hiến và phát triển

Khởi đầu từ số báo đầu tiên ra đời ngày 21/6/1925, nền báo chí cách mạng Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng ...

Bài viết cùng chủ đề

77 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao

Đọc thêm

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Hơn 16.000 người tử vong, những người sống sót cũng cảm thấy 'đơn độc'

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Hơn 16.000 người tử vong, những người sống sót cũng cảm thấy 'đơn độc'

Baoquocte.vn. Những người sống sót sau thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cũng đối mặt với khủng hoảng về thực phẩm và nơi trú ẩn.
Mỹ, Anh và Australia tập trận không quân trên sa mạc Nevada

Mỹ, Anh và Australia tập trận không quân trên sa mạc Nevada

Baoquocte.vn. Mỹ, Anh và Australia đã thực hiện tập trận không quân chung có tên gọi 'Cờ đỏ', mô phỏng các hoạt động tác chiến cao cấp tại sa mạc Nevada.
Tổng thư ký NATO tại Lầu Năm Góc: 'Đảm bảo Ukraine chiến thắng là lợi ích an ninh của chúng ta'

Tổng thư ký NATO tại Lầu Năm Góc: 'Đảm bảo Ukraine chiến thắng là lợi ích an ninh của chúng ta'

Baoquocte.vn. Mỹ và NATO nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc duy trì sự thống nhất và hỗ trợ của liên minh dành cho Ukraine vào thời điểm quan trọng này.
Venezuela: Người đàn ông huấn luyện chú khỉ có thể sử dụng súng xăm hình

Venezuela: Người đàn ông huấn luyện chú khỉ có thể sử dụng súng xăm hình

Baoquocte.vn. Thay vì để nghệ nhân xăm hình, người đàn ông Venezuela gây tranh cãi khi cho một con khỉ nhỏ thực hiện quy trình này.
Sao Việt: Lý Nhã Kỳ đăng ảnh ngọt ngào, NSND Thu Hà gây thương nhớ

Sao Việt: Lý Nhã Kỳ đăng ảnh ngọt ngào, NSND Thu Hà gây thương nhớ

Baoquocte.vn. Lý Nhã Kỳ đăng ảnh ngọt ngào, NSND Thu Hà gây thương nhớ với nhan sắc rạng rỡ, Midu trẻ trung xuống phố.
Phương Tây ồ ạt tấn công kinh tế, Nga bơm tiền mặt dồi dào vào thị trường nội địa, doanh nghiệp nỗ lực 'sống sót'

Phương Tây ồ ạt tấn công kinh tế, Nga bơm tiền mặt dồi dào vào thị trường nội địa, doanh nghiệp nỗ lực 'sống sót'

Baoquocte.vn. Bất chấp muôn trùng trừng phạt từ phương Tây, xuất khẩu hàng hóa rầm rộ đã chuyển vốn vào kho bạc của chính phủ Nga.
Thông điệp liên bang Mỹ: Đoàn kết có thành công?

Thông điệp liên bang Mỹ: Đoàn kết có thành công?

Baoquocte.vn. Bản Thông điệp liên bang thứ hai của ông Joe Biden cho thấy nỗ lực của Washington trong hàn gắn, xây dựng lại nước Mỹ trong thế giới đầy biến động.
Cơ hội bất đắc dĩ cho quan hệ Mỹ-Trung

Cơ hội bất đắc dĩ cho quan hệ Mỹ-Trung

Baoquocte.vn. Bên cạnh thách thức, vụ khinh khí cầu Trung Quốc xuất hiện trên lãnh thổ Mỹ cũng đặt ra một số cơ hội, dù có phần bất đắc dĩ, với quan hệ song phương.
Thụy Điển: Khó chồng khó

Thụy Điển: Khó chồng khó

Baoquocte.vn. Thúc đẩy tiến trình gia nhập NATO, hoàn thành nhiệm kỳ Chủ tịch EU, củng cố đoàn kết nội khối sẽ là nhiệm vụ không dễ dàng dành cho Thụy Điển.
Xung đột Nga-Ukraine: Điểm sáng trong tình thế bế tắc

Xung đột Nga-Ukraine: Điểm sáng trong tình thế bế tắc

Baoquocte.vn. Tuyên bố của các bên liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine đang làm dấy lên hy vọng về triển vọng đàm phán hòa bình có cơ hội diễn ra.
Dự báo cục diện kinh tế, chính trị - an ninh thế giới năm 2023

Dự báo cục diện kinh tế, chính trị - an ninh thế giới năm 2023

Baoquocte.vn. Cục diện chính trị - an ninh thế giới trong năm 2023 sẽ tiếp tục được định hình bởi quan hệ cạnh tranh và tập hợp lực lượng giữa các nước lớn.
Đối thoại Trung Quốc-Australia: Động thái mở đường

Đối thoại Trung Quốc-Australia: Động thái mở đường

Baoquocte.vn. Việc Trung Quốc và Australia nối lại đối thoại ngoại giao-chiến lược hôm 21/12 tại Bắc Kinh đánh dấu sự tan băng trong quan hệ giữa hai bên.
Gửi xe tăng tới Kiev, phương Tây muốn tác động như thế nào tới xung đột Nga-Ukraine?

Gửi xe tăng tới Kiev, phương Tây muốn tác động như thế nào tới xung đột Nga-Ukraine?

Baoquocte.vn. Ukraine chuẩn bị nhận hàng chục xe tăng hạng nhẹ từ phương Tây. Những vũ khí này liệu có giúp tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine trước Nga?
Thông điệp liên bang Mỹ: 1 tiếng 13 phút 'hoàn hảo', Tổng thống Joe Biden 'ghi điểm' với những câu chuyện thành công

Thông điệp liên bang Mỹ: 1 tiếng 13 phút 'hoàn hảo', Tổng thống Joe Biden 'ghi điểm' với những câu chuyện thành công

Baoquocte.vn. Thông điệp Liên bang 2023 được Tổng thống Biden thể hiện mạch lạc, hoàn chỉnh từ ngôn ngữ đến phong cách.
Thông điệp Liên bang Mỹ: Thế khó trước giờ G của Tổng thống Biden

Thông điệp Liên bang Mỹ: Thế khó trước giờ G của Tổng thống Biden

Baoquocte.vn. Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp đọc Thông điệp Liên bang thứ hai trong nhiệm kỳ của mình.
Giải mã sức hủy diệt kinh hoàng của trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Giải mã sức hủy diệt kinh hoàng của trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Baoquocte.vn. Trận động đất vừa diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là có cường độ rất mạnh và rất hiếm gặp, theo các chuyên gia địa chất.
Lệnh cấm vận dầu Nga của phương Tây đang ‘đuối sức’?

Lệnh cấm vận dầu Nga của phương Tây đang ‘đuối sức’?

Baoquocte.vn. The Economist (Anh) cho rằng, các đợt cấm vận mới của phương Tây đối với dầu mỏ Nga vào ngày 5/2 sẽ không thể gây áp lực với Moscow.
Quan hệ Mỹ-Trung chưa thể ‘tan băng’ vì vụ khinh khí cầu

Quan hệ Mỹ-Trung chưa thể ‘tan băng’ vì vụ khinh khí cầu

Baoquocte.vn. Việc khinh khí cầu Trung Quốc xuất hiện trên bầu trời Mỹ đã khiến triển vọng 'hâm nóng' quan hệ Mỹ-Trung thêm phần u ám.
Phiên bản di động