Phát huy các nguồn lực tôn giáo

ThS. ĐỖ QUANG HUY*
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo song không xảy ra xung đột tôn giáo. Đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Được như vậy chính là nhờ vào chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước trong bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho mọi người dân.
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - bản sắc văn hoá Việt, biểu tượng của đoàn kết dân tộc. Trong ảnh: Nghi thức tế lễ tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ). (Nguồn: TTXVN)
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - bản sắc văn hoá Việt, biểu tượng của đoàn kết dân tộc. Trong ảnh: Nghi thức tế lễ tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. (Nguồn: TTXVN)

Quan điểm xuyên suốt về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người, thuộc nhóm quyền dân sự và chính trị, được ghi nhận trong pháp luật quốc tế cũng như trong pháp luật của nhiều quốc gia.

Khoản 3 Điều 1 Hiến chương LHQ năm 1945 nêu rõ: “Thực hiện sự hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế về kinh tế, xã hội, văn hoá và nhân đạo và khuyến khích phát triển sự tôn trọng các quyền của con người và các tự do cơ bản cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, nam nữ, ngôn ngữ hoặc tôn giáo”.

Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 đã cụ thể hóa nội dung về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, pháp luật Việt Nam quy định cụ thể hóa về tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Theo Điều 24 Hiến pháp năm 2013, “1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. 2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”.

Với thực tiễn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo sôi động ở Việt Nam và quy định trong Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 ra đời, có hiệu lực ngày 1/1/2018 là minh chứng rõ ràng nhất về quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam về vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo.

Trong toàn bộ quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; bảo đảm bình đẳng giữa các tôn giáo, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển đất nước.

Gần đây nhất, trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vai trò, tầm quan trọng của tôn giáo trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tiếp tục được khẳng định: “Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước”. Đây chính là những định hướng quan trọng trong bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong thời gian tới.

Nâng cao trình độ cho người hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng

Tin liên quan
Hỗ trợ các hoạt động tôn giáo gắn với việc giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc cho kiều bào Hỗ trợ các hoạt động tôn giáo gắn với việc giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc cho kiều bào

Việt Nam là quốc gia có nhiều tín ngưỡng, tôn giáo. Về tín ngưỡng, Việt Nam do đặc thù xuất phát từ nền sản xuất nông nghiệp lúa nước, đồng thời, với quá trình hình thành và phát triển đất nước, nhân dân phải đồng thời chống lại giặc ngoại xâm và thiên tai. Vì vậy, trong dân gian Việt Nam tồn tại hàng trăm loại hình tín ngưỡng dân gian.

Có thể kể đến như: tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ Mẫu, tín ngưỡng thờ các Anh hùng dân tộc, danh nhân, thờ thành hoàng làng,... Nên không có gì khó hiểu khi cho rằng có đến 95% người dân Việt Nam có tín ngưỡng.

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người được thể hiện ở việc mọi người dân được tự do thực hành các tín ngưỡng, tự nguyện theo hoặc không theo tôn giáo nào. Theo số liệu của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, trên cả nước hiện có 13.162.879 tín đồ tôn giáo (chiếm 13,68% dân số cả nước), với 16 tôn giáo được công nhận, bao gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo...

Theo số liệu của Ban Tôn giáo Chính phủ, đến năm 2020, Việt Nam đã có 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được Nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động, tăng 10 tôn giáo và 28 tổ chức so với trước khi thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo (có 36 tổ chức tôn giáo được công nhận; 04 tổ chức tôn giáo và 1 pháp môn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo).

Về kinh sách, các ấn phẩm tôn giáo, từ năm 2013 đến nay, các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo đã tạo điều kiện cho các tôn giáo xuất bản nhiều kinh sách, tạp chí, nguyệt san tôn giáo, trong đó có gần 6.000 xuất bản phẩm tôn giáo được xuất bản, hơn 19 triệu bản in; nhiều xuất bản phẩm được in bằng nhiều ngôn ngữ: Anh, Pháp, tiếng dân tộc thiểu số.

Hiện có 15 tờ báo, tạp chí của các tổ chức tôn giáo đang hoạt động; phần lớn các tổ chức tôn giáo (kể cả tổ chức tôn giáo trực thuộc) có website riêng. Kinh sách của các tổ chức tôn giáo đã được phép xuất bản bằng 13 thứ tiếng dân tộc. Năm 2020, có 5.000 bản in Kinh thánh bằng tiếng Ê Đê, 3.000 bản in Kinh thánh tiếng Gia Rai.

Đối với những địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự trên cả nước, các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo được bảo đảm diễn ra bình thường, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam. Khu vực Tây Nguyên hiện có khoảng 583.000 tín đồ (97% là đồng bào DTTS) sinh hoạt tôn giáo tại hơn 2.000 hội thánh, điểm nhóm. Khu vực miền núi phía Bắc có hơn 230.000 tín đồ là đồng bào DTTS sinh hoạt tôn giáo tại 1.640 hội thánh, điểm nhóm, đáp ứng được nhu cầu tinh thần của đồng bào có đạo.

Về giáo dục tôn giáo, nhằm mục đích đào tạo chức sắc các tôn giáo, nâng cao trình độ về giáo lý, giáo luật tôn giáo, Nhà nước Việt Nam đã tạo điều kiện cho các tôn giáo được thành lập các cơ sở giáo dục của tôn giáo mình. Hiện nay, ở Việt Nam có 53 cơ sở đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo.

Ngoài việc đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cử nhân tôn giáo, một số cơ sở còn được phép đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, điển hình như: Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh đã chiêu sinh, đào tạo 5 khóa Thạc sĩ Phật học và 3 khóa Tiến sĩ Phật học; Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã đào tạo được 1 khóa Thạc sĩ; 14 Chủng viện Công giáo hàng năm đào tạo hàng trăm chủng sinh phục vụ các hoạt động mục vụ Công giáo...

Ngoài ra, chính quyền các địa phương trên cả nước còn tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo mở các khóa đào tạo, bồi dưỡng thần học, giáo lý cho hơn 10.000 người mỗi năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, thời gian qua vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định như:

Thứ nhất, Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân còn hạn chế về vấn đề tôn giáo, chưa thấy được vai trò của các nguồn lực tôn giáo trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Thứ hai, Quản lý nhà nước về tôn giáo ở một số địa phương chưa phát huy được hết tác dụng trong bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ ba, Hệ thống pháp luật liên quan đến tôn giáo chưa thực sự thống nhất, đồng bộ trong điều chỉnh các quan hệ pháp luật liên quan đến tôn giáo.

Thứ tư, Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, vu cáo Nhà nước Việt Nam vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo chưa thực sự hiệu quả.

Lực lượng tình nguyện tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tuyến đầu chống dịch Covid-19. (Nguồn: TTXVN)
Lực lượng tình nguyện tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tuyến đầu chống dịch Covid-19. (Nguồn: TTXVN)

Phát huy vai trò của các nguồn lực tôn giáo

Trên cơ sở thực trạng về thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, trong thời gian tới, cần phải tiến hành một số giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người.

Một là, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân về vấn đề tôn giáo; vai trò, tầm quan trọng của các tôn giáo trong phát triển đất nước hiện nay. Hình thức tuyên truyền đã dạng: các đợt tập huấn về công tác tôn giáo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng khác, đặc biệt là sử dụng mạng Internet để lan tỏa rộng rãi thông tin.

Nội dung tuyên truyền nhấn mạnh nhận thức mới của Đảng và Nhà nước Việt Nam về vấn đề tôn giáo, chính sách đối với tôn giáo, đặc biệt là quán triệt nội dung Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về phát huy các nguồn lực tôn giáo trong sự nghiệp phát triển đất nước; phát huy những nhân tố tích cực, nhân văn trong các tôn giáo, tín ngưỡng; giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo, góp phần giữ gìn và nâng cao đạo đức truyền thống xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, phê phán và xóa bỏ các biểu hiện tiêu cực, mê tín, dị đoan.

Hai là, cần đổi mới và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tôn giáo trong tình hình mới. Cần xác định, quản lý nhà nước về tôn giáo không phải là quản lý toàn bộ các nội dung, quá trình, hoạt động của tôn giáo. Quản lý nhà nước về tôn giáo, thực chất là sự điều chỉnh các quá trình, hoạt động của tôn giáo tuân thủ theo đúng Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; những gì pháp luật không cấm thì các cá nhân tôn giáo, tổ chức tôn giáo với đủ tư cách pháp nhân đều được thực hiện; cần bỏ cơ chế xin - cho trong quản lý nhà nước về tôn giáo.

Cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp cần nắm vững những nhận thức mới của Đảng về tôn giáo; cụ thể hóa chính sách, đưa pháp luật liên quan đến tôn giáo của Nhà nước vào cuộc sống; nắm bắt kịp thời âm mưu, phương thức, thủ đoạn và có các biện pháp ngăn chặn kịp thời các hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo.

Đồng thời, phát huy và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Ba là, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Về phía các cơ quan Trung ương, với chức năng, nhiệm vụ được luật định, trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao kỹ năng, trình độ xây dựng văn bản qui phạm pháp luật; cần chính xác hóa các từ ngữ được hiểu trong luật để thuận tiện áp dụng trên cả nước; chỉnh sửa một số điều luật chưa thật hợp lý khi áp dụng với từng tôn giáo khác nhau; bổ sung thêm các qui phạm pháp luật điều chỉnh các nội dung mới phát sinh...

Về phía các cơ quan địa phương, cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc các qui định của Trung ương về tín ngưỡng, tôn giáo và quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; cụ thể hóa các văn bản qui phạm pháp luật thành các quan điểm chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên nguyên tắc bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.

Bốn là, tích cực trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động chiêu bài đòi “tự do tôn giáo”.

Trong các mặt hoạt động này cần đặc biệt trọng tâm đến chủ động nắm bắt tình hình để phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến tôn giáo một cách hài hòa, không để bị động bất ngờ, không để xảy ra các điểm nóng về tôn giáo. Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đồng bào có đạo, nhất là những nơi có dấu hiệu bất ổn, tham mưu kịp thời và đưa ra những phương án xử lý phù hợp, hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của các tôn giáo nhằm tranh thủ sự ủng hộ, phát huy tối đa những tác động tích cực, hạn chế những tác động tiêu cực và kiên quyết đấu tranh, xử lý các biểu hiện tiêu cực, những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá cách mạng nước ta.

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh đã chiêu sinh, đào tạo 5 khóa Thạc sĩ Phật học và 3 khóa Tiến sĩ Phật học; Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã đào tạo được 1 khóa Thạc sĩ; 14 Chủng viện Công giáo hàng năm đào tạo hàng trăm chủng sinh phục vụ các hoạt động mục vụ Công giáo...

Ngoài ra, chính quyền các địa phương trên cả nước còn tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo mở các khóa đào tạo, bồi dưỡng thần học, giáo lý cho hơn 10.000 người mỗi năm.


* Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn, Học viện An ninh nhân dân

Hỗ trợ các hoạt động tôn giáo gắn với việc giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc cho kiều bào

Hỗ trợ các hoạt động tôn giáo gắn với việc giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc cho kiều bào

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến 'Hỗ trợ các hoạt động tôn giáo ...

Kiều bào là nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện các mục tiêu của đất nước

Kiều bào là nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện các mục tiêu của đất nước

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu tin tưởng với tinh ...

Bài viết cùng chủ đề

Góc nhìn Nhân quyền

Đọc thêm

Kuwait: Chính phủ đệ đơn từ chức

Kuwait: Chính phủ đệ đơn từ chức

Baoquocte.vn. Chính phủ Kuwait đệ đơn từ chức lên Quốc vương sau khi có kết quả chính thức của cuộc bầu cử Quốc hội nước này.
XSMN 2/10, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 2/10/2022. xổ số hôm nay 2/10/2022

XSMN 2/10, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 2/10/2022. xổ số hôm nay 2/10/2022

Baoquocte.vn. XSMN 2/10 - xổ số hôm nay 2/10/2022 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 2/10/2022. xổ số hôm nay ngày 2 tháng 10. XSMN chủ ...
XSMB 2/10, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay Chủ Nhật 2/10/2022. dự đoán XSMB 2/10/2022

XSMB 2/10, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay Chủ Nhật 2/10/2022. dự đoán XSMB 2/10/2022

Baoquocte.vn. XSMB 2/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, Chủ Nhật 2/10/2022. kết quả xổ số hôm nay 2/10. xổ số miền Bắc Chủ Nhật. SXMB ...
XSMT 2/10, kết quả xổ số miền Trung hôm nay Chủ Nhật 2/10/2022. SXMT 2/10/2022

XSMT 2/10, kết quả xổ số miền Trung hôm nay Chủ Nhật 2/10/2022. SXMT 2/10/2022

Baoquocte.vn. XSMT 2/10 - Trực tiếp xổ số miền Trung 2/10/2022. xổ số hôm nay 2/10/2022. kết quả xổ số miền Trung hôm nay. xổ số miền Trung chủ nhật. SXMT ...
'Chưa từng có tiền lệ', Nga mất ghế ở Hội đồng ICAO

'Chưa từng có tiền lệ', Nga mất ghế ở Hội đồng ICAO

Baoquocte.vn. Nga không nhận đủ số phiếu ủng hộ để tái cử vào Hội đồng điều hành Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).
Nicaragua cắt quan hệ ngoại giao, Hà Lan nói 'thật đáng tiếc'

Nicaragua cắt quan hệ ngoại giao, Hà Lan nói 'thật đáng tiếc'

Baoquocte.vn. Hà Lan cho rằng Nicaragua đã 'chọn cách phản ứng không cân xứng này đối với một thông điệp quan trọng về dân chủ và nhân quyền'
Tình hình Ukraine: Lý do Nga rút khỏi thị trấn Lyman; khả năng Pháp 'tiếp tế' 12 pháo tự hành Caesar

Tình hình Ukraine: Lý do Nga rút khỏi thị trấn Lyman; khả năng Pháp 'tiếp tế' 12 pháo tự hành Caesar

Baoquocte.vn. Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/10 xác nhận quân đội Nga đã rút khỏi thị trấn Lyman ở Donetsk.
Giá vàng hôm nay 2/10, Giá vàng gây thất vọng, kim loại quý bị vùi dập, tìm ‘tia lửa’ kích hoạt giá ở đâu? Vàng SJC thuận đà lao dốc

Giá vàng hôm nay 2/10, Giá vàng gây thất vọng, kim loại quý bị vùi dập, tìm ‘tia lửa’ kích hoạt giá ở đâu? Vàng SJC thuận đà lao dốc

Baoquocte.vn. Giá vàng hôm nay 2/10, Giá vàng vẫn gây thất vọng. Vàng đối mặt khó khăn, nhưng việc giữ kim loại quý có ý nghĩa nhất định. Vàng SJC tiếp ...
Giá tiêu hôm nay 2/10, sụt giảm mạnh trên thị trường xuất khẩu, tiêu Việt ‘thống lĩnh’ thị phần tại Mỹ

Giá tiêu hôm nay 2/10, sụt giảm mạnh trên thị trường xuất khẩu, tiêu Việt ‘thống lĩnh’ thị phần tại Mỹ

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giảm nhẹ tại một số vùng trồng trọng điểm, giao dịch từ 63.000 - 65.500 đ/kg.
Biến tiềm năng hợp tác giữa Cuba với Thành phố Hồ Chí Minh thành dự án thực tế

Biến tiềm năng hợp tác giữa Cuba với Thành phố Hồ Chí Minh thành dự án thực tế

Baoquocte.vn. Cuba mong muốn tăng cường tiềm năng hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh thành dự án thực tế trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ hóa dược…
Tập huấn công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền năm 2022 tại Hà Nam

Tập huấn công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền năm 2022 tại Hà Nam

Baoquocte.vn. Thời gian qua, công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã được quan tâm, thực hiện hiệu quả.
Phụ nữ Việt Nam-Lào-Campuchia hợp tác vì phát triển xanh và bền vững

Phụ nữ Việt Nam-Lào-Campuchia hợp tác vì phát triển xanh và bền vững

Baoquocte.vn. Diễn đàn 'Phụ nữ Việt Nam-Lào-Campuchia hội nhập, hợp tác vì phát triển xanh và bền vững trong một thế giới có Covid-19' đã được tổ chức tại thủ đô Hà Nội.
Công tác nhân quyền cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa ‘xây’ và ‘chống’

Công tác nhân quyền cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa ‘xây’ và ‘chống’

Baoquocte.vn. Ngày 23/9, tại tỉnh Cao Bằng, đã diễn ra Hội nghị tập huấn về công tác nhân quyền với sự tham dự của hơn 3.000 đại biểu.
Australia viện trợ 10 triệu USD để đảm bảo an ninh lương thực châu Phi

Australia viện trợ 10 triệu USD để đảm bảo an ninh lương thực châu Phi

Baoquocte.vn. Australia khẳng định sẽ cùng các đối tác khắp thế giới giải quyết khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu và đối phó thách thức từ biến đổi khí hậu và xung đột.
Việt Nam lên tiếng về việc ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Việt Nam lên tiếng về việc ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Baoquocte.vn. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã bác bỏ nội dung sai sự thật, không khách quan của một số tổ chức về việc Việt Nam ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp ...
Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chúc mừng Lễ Sen Dolta tại 5 chùa Khmer

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chúc mừng Lễ Sen Dolta tại 5 chùa Khmer

Baoquocte.vn. Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đến thăm và chúc mừng Lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer tại 5 điểm chùa.
Báo Mỹ: Việt Nam xứng đáng 'có ghế' tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Báo Mỹ: Việt Nam xứng đáng 'có ghế' tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Baoquocte.vn. Tờ The Washington Times của Mỹ đánh giá cao những nỗ lực bảo đảm nhân quyền và những đóng góp tích cực của Việt Nam với các vấn đề quốc tế.
'Khuôn mẫu giới và định kiến xã hội khiến nam giới chịu thêm nhiều áp lực'

'Khuôn mẫu giới và định kiến xã hội khiến nam giới chịu thêm nhiều áp lực'

Baoquocte.vn. Khuôn mẫu giới và định kiến xã hội cũng khiến nam giới gặp nhiều khó khăn, phải gồng mình vì vai trò trụ cột kinh tế của gia đình.
Việt Nam tích cực cùng ASEAN đẩy lùi tội phạm xuyên quốc gia

Việt Nam tích cực cùng ASEAN đẩy lùi tội phạm xuyên quốc gia

Baoquocte.vn. Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, Việt Nam luôn hợp tác chặt chẽ với ASEAN thúc đẩy hiệu quả hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.
ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga: Bình đẳng giới không thực chất nếu mặc nhiên việc nhà, chăm sóc mọi người là của phụ nữ

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga: Bình đẳng giới không thực chất nếu mặc nhiên việc nhà, chăm sóc mọi người là của phụ nữ

Baoquocte.vn. Mặc định việc nhà là của phụ nữ... đã khiến cho bình đẳng giới dù được nhắc tới nhiều nhưng hoàn toàn không thực chất.
Pháp luật - pháp chế - pháp quyền: Bảo đảm quyền con người

Pháp luật - pháp chế - pháp quyền: Bảo đảm quyền con người

Baoquocte.vn. Bảo đảm quyền con người trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải xử lý đúng được mối quan hệ giữa pháp luật, pháp chế và pháp quyền.
ĐBQH Phạm Trọng Nghĩa: Việt Nam luôn lấy con người là động lực, trung tâm, mục tiêu của chính sách an sinh xã hội

ĐBQH Phạm Trọng Nghĩa: Việt Nam luôn lấy con người là động lực, trung tâm, mục tiêu của chính sách an sinh xã hội

Baoquocte.vn. An sinh xã hội ở nước ta phải đối mặt với những thách thức như già hóa dân số, 'bẫy thu nhập trung bình' làm giảm nguồn lực...
Nhức nhối nạn bạo lực với nữ giới ở Mexico

Nhức nhối nạn bạo lực với nữ giới ở Mexico

Baoquocte.vn. Tại Mexico, cứ 10 phụ nữ và trẻ em gái thì có tới 7 người từng bị trải qua một hình thức bạo lực.
Australia: Treo cờ Thổ dân hay động thái hàn gắn quan hệ

Australia: Treo cờ Thổ dân hay động thái hàn gắn quan hệ

Baoquocte.vn. Lá cờ Thổ dân Australia sẽ vĩnh viễn tung bay trên Cầu cảng Sydney sau khi chính quyền bang New South Wales cam kết 17 triệu USD để lắp đặt cột cờ thứ ba.
Phần Lan: Nỗ lực giảm sự hấp dẫn của thuốc lá đối với giới trẻ

Phần Lan: Nỗ lực giảm sự hấp dẫn của thuốc lá đối với giới trẻ

Baoquocte.vn. Từ ngày 1/5, Phần Lan bắt buộc hình ảnh và logo thương hiệu phải xóa khỏi bao bì các sản phẩm thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử.
Nữ cựu binh Hải quân đầu tiên trở thành Cố vấn quốc phòng của Phó Tổng thống Mỹ

Nữ cựu binh Hải quân đầu tiên trở thành Cố vấn quốc phòng của Phó Tổng thống Mỹ

Baoquocte.vn. Bà Shanti Sethi, cựu binh Hải quân Mỹ gốc Ấn gia nhập văn phòng của Phó Tổng thống Kamala Harris với tư cách Cố vấn quốc phòng.
Sau 2 tháng chiến sự, hơn 5,2 triệu người Ukraine rời khỏi đất nước

Sau 2 tháng chiến sự, hơn 5,2 triệu người Ukraine rời khỏi đất nước

Baoquocte.vn. Phụ nữ và trẻ em chiếm 90% trong số hơn 5,2 triệu người Ukraine rời khỏi đất nước kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Instagram 'lỗi hệ thống' trong việc bảo vệ phụ nữ khỏi những kẻ quấy rối

Instagram 'lỗi hệ thống' trong việc bảo vệ phụ nữ khỏi những kẻ quấy rối

Baoquocte.vn. Instagram có hệ thống hết sức lỏng lẻo trong việc ngăn chặn hành vi quấy rối qua tin nhắn, chủ yếu nhằm vào tệp người dùng nữ với lượng người theo dõi cao.
Phiên bản di động