• Đi sứ ở Mỹ Latin

    di su o my latin
    13:40 | 01/07/2017
    Gần 40 năm hoạt động ngoại giao, Đại sứ Nguyễn Văn Tích gắn bó trọn vẹn với khu vực Mỹ Latin.
    Trước         Sau    
danh-cho-quang-cao-160x600