Học giả quốc tế: Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định vai trò trong thời kỳ lịch sử mới, hiện thực hóa khát vọng phồn vinh và hạnh phúc

Học giả quốc tế: Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định vai trò trong thời kỳ lịch sử mới, hiện thực hóa khát vọng phồn vinh và hạnh phúc

Baoquocte.vn. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nền móng và nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động