Tư tưởng Ngoại giao Hồ Chí Minh gắn liền với thắng lợi của sự nghiệp giải phóng miền Nam

PGS. TS. Trần Minh Trưởng
Theo dõi TGVN trên
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Baoquocte.vn. Thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Thắng lợi ấy được bắt nguồn từ sự hy sinh anh dũng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng... đồng thời còn gắn liền với những hoạt động ngoại giao và vận động quốc tế đầy sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bác Hồ nói chuyện tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ ba tại trụ sở Bộ Ngoại giao (từ 16/12/1963 đến 16/1/1964). (Ảnh tư liệu)
Bác Hồ nói chuyện tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ ba tại trụ sở Bộ Ngoại giao (từ 16/12/1963 đến 16/1/1964). (Ảnh tư liệu)

Ngoại giao là vũ khí sắc bén

Bằng nhãn quan chính trị nhạy bén, tư duy phân tích thời thế khoa học, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đã sớm có những nhận định, đánh giá chính xác những biến động của tình hình thế giới, các mối quan hệ quốc tế phức tạp, để từ đó xây dựng đường lối, chính sách ngoại giao cho phù hợp với thực tiễn, nhằm mục tiêu phục vụ tốt nhất cho chiến lược phát triển của mỗi một giao đoạn cách mạng, với mục tiêu cuối cùng là giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã xây dựng một đường lối quan hệ quốc tế rộng mở, hợp tác vì hoà bình, độc lập dân tộc, nhớ đó mà quy tụ được sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp nhấn chìm bọn bán nước, đè bẹp ý chí xâm lược của bọn cướp nước.

Không chỉ là linh hồn, là người chỉ đạo việc hoạch định đường lối đối ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh còn trực tiếp tham gia các hoạt động ngoại giao trong một giai đoạn đầy biến động và vô cùng ác liệt của thời kỳ chống Mỹ, cứu nước.

Qua kết quả đem lại từ hoạt động thực tiễn của Người, chúng ta thấy càng làm sáng ngời lên tinh thần thiện chí, tài ứng xử bình tĩnh, tinh tế, khôn khéo và sức cảm hoá diệu kỳ của nhà ngoại giao kiệt xuất Hồ Chí Minh. Chính tinh thần đó, tư tưởng đó đã tạo nên niềm tin và sức mạnh đem đến chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta.

Xây dựng đường lối đấu tranh ngoại giao chống xâm lược Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết, dựa vào pháp lý quốc tế về quyền dân tộc cơ bản (quyền dân tộc tự quyết), và mục tiêu hoà bình làm ngọn cờ đấu tranh, do đó đã đem lại sự ủng hộ to lớn về vật chất, tinh thần cho cuộc chiến đấu, từng bước làm thay đổi so sánh lực lượng để tiến tới thắng lợi hoàn toàn.

Trong quá trình hoạt động ngoại giao, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dồn hết tâm trí, sức lực để sáng tạo ra các hình thức đấu tranh ngoại giao và vận động quốc tế, lập thế trận ngoại giao nhân dân, liên kết tất cả các lực lượng tiến bộ trên thế giới đứng về phía Việt Nam chống đế quốc xâm lược, vì hoà bình và tiến bộ nhân loại.

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngoại giao trở thành thứ vũ khí sắc bén, là động lực vật chất, tinh thần mạnh mẽ khiến kẻ thù bị cô lập, hoang mang dao động, dồn chúng đến bước đừng cùng, buộc chúng phải từ bỏ dã tâm xâm lược.

Ngoại giao là một ngành khoa học đòi hỏi tính trí tuệ và cũng yêu cầu tính nghệ thuật cao. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có bề dày trí thức văn hoá Đông - Tây, lại có bề dày kinh nghiệm thực tiễn, lý luận tích luỹ đựơc trong nhiều năm bôn ba hoạt động cách mạng. Chính vì thế, kinh nghiệm hoạt động ngoại giao của Người đã để lại cho cách mạng Việt Nam nói chung và nền ngoại giao (nói riêng) những bài học về quan hệ quốc tế quý báu và mang tính thời sự sâu sắc.

Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiên định đường lối ngoại giao độc lập tự chủ, trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, có ý nghĩa quyết định đến thành quả của toàn bộ tiến tình cách mạng. Vì vậy, không được với bất kỳ lý do gì để thoả hiệp, từ bỏ mục tiêu chiến lược đã đề ra. Đó là bài học kinh nghiệm rút ra từ Hội nghị Geneva, đồng thời cũng là một trong những nội dung mấu chốt của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh.

Vận dụng sáng tạo và linh hoạt

Xuất phát từ chủ trương thực thi đường lối đối ngoại độc lập, mềm dẻo những có nguyên tắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong các mối quan hệ ngoại giao. Chính vì thế đã làm phá sản âm mưu quốc tế hoá cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, làm thất bại mưu đồ của Mỹ hòng lôi kéo Liên hợp quốc can thiệp vào Việt Nam (như cuộc chiến tranh Triều Tiên).

Thực tiễn cho thấy, chúng ta đã hoàn toàn chủ động khống chế phạm vi cuộc chiến tranh, cũng như chủ động “đánh và đàm”, chủ động lựa chọn thời điểm đàm phán, quyết định thành phần tham gia hội nghị và nội dung đàm phán, do đó đã đạt được những thắng lợi to lớn trên mặt trận ngoại giao, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của dân tộc.

Xây dựng đường lối ngoại giao độc lập tự chủ nhưng không để rơi vào thế tự cô lập, Hồ Chí Minh thường xuyên nhấn mạnh rằng, phải gắn liền độc lập dân tộc với đoàn kết quốc tế, lấy tinh thần thiện chí, hoà bình để giải quyết những bất đồng, trên cơ sở gắn lợi ích dân tộc mình với lợi ích của các nước trong khu vực và lợi ích chúng của nhân loại. Mối quan hệ giữa độc lập tự chủ với mở rộng quan hệ, đoàn kết quốc tế đã được Hồ Chí Minh giải quyết nhuần nhuyễn, hài hoà và phù hợp với điều kiện thực tế lịch sử.

Xác định đặt mối quan hệ lợi ích dân tộc lên trên hết, nhưng Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở phải cảnh giác với tư tưởng “dân tộc chủ nghĩa” hẹp hòi, chú ý tới sự thống nhất giữa lợi ích dân tộc trong lợi ích chung của nhân loại. Giương cao ngọn cờ hoà bình và độc lập dân tộc, với tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, Hồ Chí Minh đã tìm thấy sự nhất trí giữa lợi ích dân tộc với quốc tế, quốc tế với dân tộc, đó chính là nguồn hội tụ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp chiến thắng kẻ thù.

Đánh giá đúng vị trí quan trọng của mặt trận ngoại giao trong chiến tranh nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xử lý đúng đắn mối quan hệ mật thiết giữa thiết giữa chính trị - quân sự với ngoại giao.

Đặc biệt trong giai đoạn chống Mỹ, cứu nước, sự phối hợp hành động giữa ba mặt trận đó dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh càng được thực hiện chặt chẽ và sáng tạo. Một thế trận ngoại giao ba tầng (ngoại giao Nhà nước, ngoại giao Đảng, ngoại giao nhân dân) đã được thiếp lập, kết hợp với ba tầng mặt trận (trong nước, Đông Dương và thế giới). Phối hợp đồng loạt giữa tấn công quân sự trên khắp các chiến trường với triển khai mở các cuộc tấn công chính trị và ngoại giao, làm cho tương quan lực lượng giữa ta và địch dần dần thay đổi để cuối cùng giành thắng lợi...

Bước sang thế kỷ XXI, tình hình quan hệ quốc tế và mối quan hệ hợp tác quốc tế đã khác nhiều so với lịch sử những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Quan hệ quốc tế từ “lưỡng cực” chuyển sang thế giới đa cực, nhiều chiều, ngoại giao Việt Nam phải xử lý mối quan hệ quốc tế trên cơ sở bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững nền độc lập đất nước, đồng thời cùng phát triển với các quốc gia khác trong khu vực và thế giới.

Nghiên cứu những bài học rút ra từ tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh mới là yêu cầu thiết thực đối với công tác ngoại giao và quan hệ quốc tế hiện nay. Bởi vì dù cho thế giới có biến đổi, thì nhu cầu về hoà bình, độc lập dân tộc của nhân dân ở tất cả các quốc gia vẫn không hề thay đổi, và vấn đề lợi ích dân tộc hài hòa trong mối quan hệ quốc tế vẫn phải được coi là tối thượng không được rời bỏ, xem thường. Đó là những nguyên tắc, bài học ngoại giao của thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng đó đã soi sáng trong quá khứ và sẽ vẫn còn dẫn dắt chúng ta đi đến thành công trong cả hiện tại và tương lai.

TIN LIÊN QUAN
Đại sứ Phạm Ngạc: Ngoại giao Hồ Chí Minh tỏa sáng
Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Ngoại giao Hồ Chí Minh
Nền ngoại giao toàn diện Việt Nam trong hội nhập quốc tế
Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta
Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh - kết hợp 'đánh và đàm' trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

World Cup 2022: 'Luyện công' dưới mưa tầm tã, đội tuyển Việt Nam chờ đấu Malaysia, UAE

World Cup 2022: 'Luyện công' dưới mưa tầm tã, đội tuyển Việt Nam chờ đấu Malaysia, UAE

Baoquocte.vn. Bất chấp cơn mưa nặng hạt, đội tuyển Việt Nam vẫn nuốt trọn giáo án được HLV Park Hang Seo đề ra.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron

Baoquocte.vn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao đổi nhiều biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước.
Kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn ngừa dịch Covid-19, giải quyết dứt điểm các ổ dịch hiện có, không để phát sinh ổ dịch ...
Lịch âm 12/5 - Xem âm lịch hôm nay thứ 4 ngày 12/5/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 12/5/2021

Lịch âm 12/5 - Xem âm lịch hôm nay thứ 4 ngày 12/5/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 12/5/2021

Baoquocte.vn. Lịch âm 12/5. Âm lịch hôm nay 12/5. Xem âm lịch hôm nay ngày 12/5/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên ngày 12 tháng 5 năm 2021 hôm nay.
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 12/5/2021: Nhân Mã chật vật kiếm tiền, Song Tử đừng mơ mộng

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 12/5/2021: Nhân Mã chật vật kiếm tiền, Song Tử đừng mơ mộng

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 12/5 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính 'Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch'

Phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính 'Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch'

Baoquocte.vn. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Ngoại giao phát hành đặc biệt bộ tem "Kỷ niệm 100 năm sinh Nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (1921-1998).
Nhật Bản sẽ hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam để bảo đảm vaccine cần thiết

Nhật Bản sẽ hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam để bảo đảm vaccine cần thiết

Baoquocte.vn. Thủ tướng Suga Yoshihide khẳng định, Nhật Bản sẽ hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam để bảo đảm vaccine cần thiết và tiếp tục hỗ trợ thực tập sinh ...
Xét tuyển đại học 2021: Siêu kỷ lục có một thí sinh đăng ký tới 99 nguyện vọng

Xét tuyển đại học 2021: Siêu kỷ lục có một thí sinh đăng ký tới 99 nguyện vọng

Baoquocte.vn. Trung bình mỗi em đăng ký 5 nguyện vọng xét tuyển đại học, có em đăng ký tới 99 nguyện vọng tính đến thời điểm này.
Tin thế giới 11/5: Thượng đỉnh Nga-Mỹ chưa diễn ra, Mỹ đã muốn thu hẹp; Trung Quốc nổi giận nói 'hài kịch'; Israel-Palestine chính thức khai chiến?

Tin thế giới 11/5: Thượng đỉnh Nga-Mỹ chưa diễn ra, Mỹ đã muốn thu hẹp; Trung Quốc nổi giận nói 'hài kịch'; Israel-Palestine chính thức khai chiến?

Baoquocte.vn. Nga-Mỹ, tình hình Ukraine, vấn đề Đài Loan và căng thẳng Trung Quốc-Đan Mạch, xung đột Israel-Palestine, Mỹ-Iran... là một số tin thế giới nổi bật.
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tích cực bảo hộ công dân giữa đại dịch Covid-19

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tích cực bảo hộ công dân giữa đại dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Tham tán Nguyễn Duy Quận cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để bảo hộ công dân.
Điện thăm hỏi về vụ tấn công khủng bố tại trường trung học Sayed-ul-Shuhada, Afghanistan

Điện thăm hỏi về vụ tấn công khủng bố tại trường trung học Sayed-ul-Shuhada, Afghanistan

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện thăm hỏi khi được tin xảy ra vụ tấn công khủng bố tại trường trung học Sayed-ul-Shuhada, Afghanistan.
Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước tiếp các Đại sứ Chile và Thái Lan trao bản sao Ủy nhiệm thư

Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước tiếp các Đại sứ Chile và Thái Lan trao bản sao Ủy nhiệm thư

Baoquocte.vn. Đại sứ Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước đã các Đại sứ Chile và Thái Lan trao bản sao Ủy nhiệm thư.
Bộ Ngoại giao ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam yêu cầu trách nhiệm pháp lý đối với công ty hóa chất Mỹ

Bộ Ngoại giao ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam yêu cầu trách nhiệm pháp lý đối với công ty hóa chất Mỹ

Baoquocte.vn. Toà án Pháp đã bác đơn của bà Trần Tố Nga kiện các công ty hóa chất Mỹ. Bộ Ngoại giao khẳng định ủng hộ các nạn nhân của chất độc da cam.
Đại sứ Nguyễn Vũ Tú: Để diễn ngắn được tốt, cần khổ luyện rất dài

Đại sứ Nguyễn Vũ Tú: Để diễn ngắn được tốt, cần khổ luyện rất dài

Baoquocte.vn. Đó là lời khuyên của Đại sứ Nguyễn Vũ Tú, dành cho các đồng nghiệp trẻ trong buổi nói chuyện với các cán bộ của Trung tâm Biên-phiên dịch quốc gia.
Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ UNITAD thực hiện nhiệm vụ phù hợp với luật pháp quốc tế

Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ UNITAD thực hiện nhiệm vụ phù hợp với luật pháp quốc tế

Baoquocte.vn. Đại sứ Đặng Đình Quý hoan nghênh các kết quả UNITAD đã đạt được trong hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ trong thời gian qua.
Việt Nam quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây ở Đông Jerusalem

Việt Nam quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây ở Đông Jerusalem

Baoquocte.vn. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý thể hiện quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây ở Đông Jerusalem.
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tích cực bảo hộ công dân giữa đại dịch Covid-19

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tích cực bảo hộ công dân giữa đại dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Tham tán Nguyễn Duy Quận cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để bảo hộ công dân.
Bộ Ngoại giao thông tin về người phụ nữ Việt tử vong tại Lào do Covid-19

Bộ Ngoại giao thông tin về người phụ nữ Việt tử vong tại Lào do Covid-19

Baoquocte.vn. Hiện thi hài người phụ nữ Việt mắc Covid-19 tại Lào đã được hỏa táng theo quy định phòng chống dịch bệnh.
Covid-19, công tác bảo hộ công dân và chia sẻ từ người trong cuộc

Covid-19, công tác bảo hộ công dân và chia sẻ từ người trong cuộc

Baoquocte.vn. Cán bộ ngoại giao công tác tại Cơ quan đại diện ở nước ngoài trở thành những 'chiến sĩ' ở tuyến đầu chống dịch ở nước ngoài trong bảo hộ công dân.
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia 1

Baoquocte.vn. TLSQ VN tại Preah Sihanouk bàn giao hàng nhân đạo nhằm hỗ trợ bà con gốc Việt và người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn do Covid-19.
Đề nghị Malaysia đối xử nhân đạo với ngư dân tàu cá Việt Nam bị bắt giữ

Đề nghị Malaysia đối xử nhân đạo với ngư dân tàu cá Việt Nam bị bắt giữ

Baoquocte.vn. Việt Nam đề nghị phía Malaysia cung cấp đầy đủ bằng chứng liên quan đến tàu cá bị bắt giữ để có cơ sở cho các cơ quan chức năng trong nước điều tra.
Bộ Ngoại giao: Sẵn sàng bảo hộ công dân Việt Nam tại Ấn Độ trước dịch Covid-19

Bộ Ngoại giao: Sẵn sàng bảo hộ công dân Việt Nam tại Ấn Độ trước dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao yêu cầu các cơ quan đại diện tại nước sở tại sẵn sàng bảo hộ công dân, cập nhật tình hình và cứu chữa công dân Việt Nam gặp khó khăn.
Linh hoạt khi áp dụng ngôi thứ xã giao

Linh hoạt khi áp dụng ngôi thứ xã giao

Baoquocte.vn. Bên cạnh ngôi thứ chính thức được áp dụng trong các sự kiện, lễ nghi chính thức, tập quán công nhận một loại ngôi thứ khác là ngôi thứ xã giao.
Những điều cần biết về Phái đoàn đại diện tại các tổ chức quốc tế

Những điều cần biết về Phái đoàn đại diện tại các tổ chức quốc tế

Baoquocte.vn. Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác là cơ quan đại diện chính thức của Việt Nam.
Quy định về sử dụng Quốc ca, Quốc thiều trong hoạt động đối ngoại

Quy định về sử dụng Quốc ca, Quốc thiều trong hoạt động đối ngoại

Baoquocte.vn. Cử Quốc thiều và hát Quốc ca là một trong những nghi thức thường có trong hoạt động đối ngoại và đi cùng những quy định cụ thể.
Bảy nguyên tắc ngôi thứ chính thức trong hoạt động đối ngoại (Phần 2)

Bảy nguyên tắc ngôi thứ chính thức trong hoạt động đối ngoại (Phần 2)

Baoquocte.vn. Trong các hoạt động chính thức, vị trí của người tham dự được sắp xếp đúng theo ngôi thứ chính thức.
Bảy nguyên tắc ngôi thứ chính thức trong hoạt động đối ngoại (Phần 1)

Bảy nguyên tắc ngôi thứ chính thức trong hoạt động đối ngoại (Phần 1)

Baoquocte.vn. Trong các hoạt động chính thức, vị trí của người tham dự được sắp xếp đúng theo ngôi thứ chính thức.
Cờ của tổ chức quốc tế, cờ của Liên hợp quốc: Không phải treo đâu cũng được

Cờ của tổ chức quốc tế, cờ của Liên hợp quốc: Không phải treo đâu cũng được

Baoquocte.vn. Các tổ chức quốc tế thường đặt ra quy tắc thích hợp đối với việc sử dụng cờ của mình, phản ảnh quy chế của tổ chức đó đối với các thành viên.
Phiên bản di động