Việt Nam-Trung Quốc: Làm giàu kho tàng lý luận phong phú

PGS. TS Lê Văn Toan
Theo dõi TGVN trên
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Baoquocte.vn. Hợp tác tư tưởng lý luận là nét đặc thù riêng có giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, giữa Nhà nước Việt Nam và Nhà nước Trung Quốc vì hai Đảng, hai Nhà nước đều có chung hệ tư tưởng cộng sản chủ nghĩa, cùng xác định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản của mỗi nước lãnh đạo.
Việt Nam-Trung Quốc: Làm giàu kho tàng lý luận phong phú
Các đại biểu tham dự Hội thảo lý luận lần thứ XV giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Quý Châu, Trung Quốc, tháng 7/2019. (Nguồn: TTXVN)

Nền tảng lý luận vững chắc

Do điều kiện chiến tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước nên Việt Nam phải tập trung mọi trí tuệ, nguồn lực vào công cuộc vĩ đại này, bởi vậy, nhiều năm liền chưa có điều kiện tập trung nghiên cứu sâu lý luận.

Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và nhất là từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VI năm 1986 đến nay, Việt Nam đã tiến hành công cuộc đổi mới, khi đó mới có điều kiện đi sâu nghiên cứu lý luận.

Về lĩnh vực này, Trung Quốc có điều kiện đi trước Việt Nam một bước, và đã đạt được những thành quả nhất định, để lại những bài học đáng quý. Từ khi tiến hành cải cách mở cửa năm 1978 đến nay, Trung Quốc đã có nhiều sáng tạo trên bình diện lý luận.

Từ sau Hội nghị toàn thể lần thứ ba khóa XI của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Đặng Tiểu Bình, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tái xác lập đường lối tư tưởng giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, triệt để phủ định sai lầm trong lý luận và thực tiễn “lấy đấu tranh giai cấp làm trọng tâm”, tiến hành cải cách mở cửa, khai sáng thành công lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Sau Hội nghị toàn thể lần thứ tư khóa XIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Giang Trạch Dân, Trung Quốc đã bảo vệ thành công chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong điều kiện Liên Xô khủng hoảng và bị giải thể, Đảng Cộng sản Liên Xô sụp đổ, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu bị tan rã, hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới đối mặt với nhiều chông gai, thử thách.

Trong bối cảnh đầy khó khăn đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác lập mục tiêu cải cách và kết cấu cơ bản của thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; xúc tiến chương trình mới về xây dựng Đảng mà kết tinh lý luận là tư tưởng quan trọng “ba đại diện”; thực hiện thành công việc đưa chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc vững bước tiến vào thế kỷ XXI.

Từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVI, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kiên trì đi theo con đường đã chọn, sáng tạo một số lý luận mới như phát triển một cách khoa học, xác lập tư tưởng lấy con người làm gốc, tư tưởng xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa, gọi tắt là “tam nông”, xác lập tư tưởng xây dựng xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa, nêu bật tư tưởng chiến lược của việc xây dựng tính tiên tiến của Đảng, năng lực cầm quyền của Đảng, những quan điểm mới về tăng cường và cải tiến công tác xây dựng Đảng của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Từ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVIII và XIX đến nay, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc mà hạt nhân lãnh đạo là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã không quên tâm nguyện ban đầu, khắc ghi sứ mệnh, trù tính tổng thể, đẩy mạnh bố cục “bốn toàn diện”, kiên định quán triệt triết lý phát triển mới, thúc đẩy sự nghiệp phát triển của Đảng, phát triển đất nước đạt được sự chuyển biến mang tính lịch sử. Điều này được thể hiện trong tổng thể tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới.

Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời kỳ mới bao gồm các nội dung cơ bản về đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, về hệ thống lý luận xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, về chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, và về văn hóa xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc.

Kho tàng lý luận quý báu

Tin liên quan
Đoàn Bộ Ngoại giao đến chúc mừng Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam nhân dịp 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc Đoàn Bộ Ngoại giao đến chúc mừng Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam nhân dịp 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc

Từ ngày đổi mới đến nay, Việt Nam cũng đạt nhiều thành quả trong sáng tạo lý luận trên các bình diện: nghiên cứu sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lý luận về xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, và rất nhiều sáng tạo lý luận trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, văn hóa - xã hội…

Tăng cường quan hệ hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam và Trung Quốc là cần thiết, nếu không nói là tất yếu lịch sử để tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Thực tiễn lĩnh vực hợp tác về nghiên cứu lý luận giữa hai Đảng, hai Nhà nước đã gặt hái những thành quả nhất định.

“Chủ nghĩa xã hội từ khi ra đời từ hình thái ý thức đến hiện thực luôn là sự tranh luận bất tận của xã hội loài người”. Trong quá trình lãnh đạo xây dựng và bảo vệ đất nước của hai quốc gia, hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đều rất coi trọng trao đổi tư tưởng lý luận giữa các nhà lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước.

Ví dụ như: Hỗ trợ nhau, tăng cường trao đổi về lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước, công cuộc đổi mới, cải cách, mở cửa và hội nhập quốc tế; Thỏa thuận liên kết mở lớp đào tạo lý luận cán bộ cấp cao giữa hai Đảng và trao đổi chuyên gia giữa hai nước.

Từ ngày Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa và Việt Nam tiến hành Đổi mới đến nay, hợp tác trao đổi tư tưởng lý luận giữa hai nước đã được tăng cường. Năm 2000, hai Đảng, hai Nhà nước đã thống nhất hoạch định kế hoạch nghiên cứu lý luận thường niên.

Cho đến nay, Việt Nam và Trung Quốc đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học về tư tưởng lý luận. Riêng năm 2000, hai nước đã tổ chức hai cuộc hội thảo khoa học bàn về những vấn đề lý luận căn cốt nhất, khái quát nhất, cơ bản nhất và cấp bách nhất đối với hai nước khi lựa chọn con đường tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Theo đó, Hội thảo thứ nhất được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh vào tháng 6/2000 với chủ đề “Chủ nghĩa xã hội: Cái phổ biến và cái đặc thù” và Hội thảo thứ hai được tổ chức tại thủ đô Hà Nội vào tháng 11/2000 với chủ đề “Chủ nghĩa xã hội: Kinh nghiệm của Trung Quốc, kinh nghiệm của Việt Nam”.

Từ năm 2003 đến năm 2019, hai nước đã tổ chức được 15 hội thảo lý luận bàn chuyên sâu về từng vấn đề mà hai Đảng, hai Nhà nước cùng quan tâm như: Hội thảo “Chủ nghĩa xã hội và Kinh tế thị trường: Kinh nghiệm của Trung Quốc, kinh nghiệm của Việt Nam” (năm 2003), Hội thảo “Phát triển khoa học, hài hòa trong xây dựng kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa” (ngày 30/7/2007), Hội thảo “Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế ở Trung Quốc” (tháng 1/2013), Hội thảo “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới: Kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Trung Quốc”.

Gần đây nhất là Hội thảo lý luận lần thứ XV giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc với chủ đề “Một số vấn đề có tính quy luật trong quá trình hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa”, được tổ chức vào ngày 21/7/2019 tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Những hợp tác nghiên cứu tư tưởng lý luận giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc tổng kết thực tiễn, sáng tạo lý luận giúp cho việc hoạch định đường lối, phương châm lãnh đạo đúng đắn, đưa đất nước tiến lên phù hợp với bối cảnh lịch sử từng giai đoạn phát triển của khu vực và thế giới.

Hợp tác tư tưởng lý luận giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc không những đóng góp cho sự phát triển của hai Đảng, hai Nhà nước, mà còn đóng góp to lớn vào kho tàng lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cho phong trào công nhân quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.

Việt Nam-Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng, phát triển đất nước

Việt Nam-Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng, phát triển đất nước

Sáng 28/9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng tổ ...

Tăng cường hợp tác Việt Nam-Trung Quốc về nghiên cứu lý luận, tuyên truyền

Tăng cường hợp tác Việt Nam-Trung Quốc về nghiên cứu lý luận, tuyên truyền

Sáng 30/8, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có cuộc điện đàm với đồng ...

Bài viết cùng chủ đề

Đường biên hòa bình

Đọc thêm

Giá vàng hôm nay 7/12, Giá vàng mất hướng, khẩu vị đầu tư thay đổi, vàng bị hắt hủi đến khi nào? SJC vẫn tăng sốc

Giá vàng hôm nay 7/12, Giá vàng mất hướng, khẩu vị đầu tư thay đổi, vàng bị hắt hủi đến khi nào? SJC vẫn tăng sốc

Baoquocte.vn. Giá vàng hôm nay 7/12 giảm nhẹ trên thị trường thế giới. Nhu cầu đầu tư tài sản rủi ro giảm sâu. Nhà đầu tư ít quan tâm đến vàng.
XSMB 7/12, kết quả xổ số miền Bắc 7/12/2021. dự đoán xổ số miền Bắc hôm nay

XSMB 7/12, kết quả xổ số miền Bắc 7/12/2021. dự đoán xổ số miền Bắc hôm nay

Baoquocte.vn. XSMB 7/12. trực tiếp xổ số miền Bắc 7/12/2021. kết quả xổ số miền Bắc hôm nay. xổ số miền Bắc thứ 3. xổ số hôm nay 7/12/2021. KQXSMB.
XSBL 7/12, kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 7/12/2021. KQXSBL thứ 3

XSBL 7/12, kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 7/12/2021. KQXSBL thứ 3

Baoquocte.vn. XSBL 7/12. Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu nhanh nhất hôm nay - XSBL 7/12/2021. KQSXBL. ket qua xo so Bac Lieu.
XSBT 7/12, kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 7/12/2021. KQXSBT thứ 3

XSBT 7/12, kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 7/12/2021. KQXSBT thứ 3

Baoquocte.vn. XSBT 7/12. Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre nhanh nhất hôm nay - XSBT 7/12/2021. KQXSBT. ket qua xo so Ben Tre.
XSVT 7/12, kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 7/12/2021. KQXSVT thứ 3

XSVT 7/12, kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 7/12/2021. KQXSVT thứ 3

Baoquocte.vn. XSVT 7/12. Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu nhanh nhất hôm nay - XSVT 7/12/2021. KQXSVT . ket qua xo so Vung Tau.
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Ba ngày 7/12/2021: Song Ngư sự nghiệp bấp bênh

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Ba ngày 7/12/2021: Song Ngư sự nghiệp bấp bênh

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 7/12/2021 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan

Baoquocte.vn. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte điện đàm, trao đổi các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam-Hà Lan.
Đông về, cùng 'tắm' mây trên đỉnh Lảo Thẩn

Đông về, cùng 'tắm' mây trên đỉnh Lảo Thẩn

Baoquocte.vn. Mùa này, rất đông du khách đến với Y Tý (Bát Xát, Lào Cai) chinh phục đỉnh núi Lảo Thẩn, để tận hưởng cảm giác tắm giữa biển mây.
Việt Nam-Lào: Thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác chiến lược lâu dài

Việt Nam-Lào: Thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác chiến lược lâu dài

Baoquocte.vn. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đang thăm chính thức Việt Nam.
Biến thể Omicron - 'Bài kiểm tra' cho kinh tế Trung Quốc

Biến thể Omicron - 'Bài kiểm tra' cho kinh tế Trung Quốc

Baoquocte.vn. Theo The Economist, biến thể Omicron có thể gây ra sự gián đoạn mới và đặt ra một bài kiểm tra cho các nhà hoạch định chính sách kinh tế ...
Khai mạc Liên hoan Ẩm thực quốc tế 2021

Khai mạc Liên hoan Ẩm thực quốc tế 2021

Baoquocte.vn. Sáng ngày 5/12 đã diễn ra Lễ khai mạc chương trình Liên hoan Ẩm thực quốc tế năm 2021.
Đoàn tùy viên báo chí nước ngoài thăm và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh

Đoàn tùy viên báo chí nước ngoài thăm và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh

Baoquocte.vn. Từ ngày 1-5/12,đoàn tùy viên báo chí nước ngoài tại Việt Nam đã đi khảo sát thực tế và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.
Hội thảo 'Kết nối chuyên gia kiều bào với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia'

Hội thảo 'Kết nối chuyên gia kiều bào với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia'

Baoquocte.vn. Hội thảo nhằm thu hút các chuyên gia công nghệ, trí thức kiều bào đưa ra sáng kiến và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Trẻ em rời xa sự chăm sóc của cha mẹ trong xung đột: Giải quyết thế nào?

Trẻ em rời xa sự chăm sóc của cha mẹ trong xung đột: Giải quyết thế nào?

Baoquocte.vn. HĐBA tổ chức cuộc họp theo thể thức Arria về 'Giải quyết các thách thức của trẻ em không được sự chăm sóc của cha mẹ trong bối cảnh xung đột'.
Thanh niên Ngoại giao nâng cao ý thức ứng xử trên mạng xã hội

Thanh niên Ngoại giao nâng cao ý thức ứng xử trên mạng xã hội

Baoquocte.vn. Chủ đề quan trọng trong Hội nghị phổ biến về Công tác Bảo mật và Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cho cán bộ trẻ và đoàn viên thanh niên Ngoại giao ngày ...
Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2024 làm việc với Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội

Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2024 làm việc với Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Quang Minh dẫn đầu Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài làm việc với Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội.
Hàn Quốc cứu hộ thành công 17 thủy thủ Việt Nam gặp nạn trên biển, một thủy thủ bị mất tích

Hàn Quốc cứu hộ thành công 17 thủy thủ Việt Nam gặp nạn trên biển, một thủy thủ bị mất tích

Baoquocte.vn. 17 người trong số 18 thuyền viên Việt Nam trên tàu Houei Crystal gặp nạn đã thoát ra trước khi tàu chìm, hiện còn một thủy thủ bị mất tích.
Tích cực bảo hộ lao động Việt Nam tại Saudi Arabia và Serbia

Tích cực bảo hộ lao động Việt Nam tại Saudi Arabia và Serbia

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đã tích cực xác minh thông tin, yêu cầu điều tra, xử lý tranh chấp, bảo đảm quyền lợi cho lao động Việt Nam.
Chuyến bay chở 275 công dân Việt Nam bị mắc kẹt vì Covid-19 tại Myanmar về nước an toàn

Chuyến bay chở 275 công dân Việt Nam bị mắc kẹt vì Covid-19 tại Myanmar về nước an toàn

Baoquocte.vn. Hành khách trên chuyến bay gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người có bệnh nền, lao động hết hạn hợp đồng, khó khăn do mất việc...
Bộ Ngoại giao cập nhật chính sách lãnh sự với Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Bộ Ngoại giao cập nhật chính sách lãnh sự với Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao lần đầu tiên tổ chức Hội nghị gặp mặt các Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam để cập nhật chính sách về công tác lãnh sự.
Bảo hộ công dân là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác đối ngoại

Bảo hộ công dân là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác đối ngoại

Baoquocte.vn. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện hoạt động bảo hộ công dân.
Lần đầu tiên diễn ra Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài

Lần đầu tiên diễn ra Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài

Baoquocte.vn. Hội nghị có sự tham dự của 13 Đại sứ, 25 Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài, 15 ứng viên Lãnh sự danh dự với gần gần 150 điểm cầu ở nước ...
Một bộ Cutlery chuẩn châu Âu bao gồm những dụng cụ gì?

Một bộ Cutlery chuẩn châu Âu bao gồm những dụng cụ gì?

Baoquocte.vn. Cutlery là tên gọi chung của các dụng cụ cầm tay bằng kim loại được sử dụng để ăn trong văn hóa phương Tây, thường gồm dao, thìa, dĩa.
Sử dụng các loại đĩa ăn trên bàn tiệc như thế nào?

Sử dụng các loại đĩa ăn trên bàn tiệc như thế nào?

Baoquocte.vn. Trong một bữa tiệc, thường có rất nhiều loại dao kéo và đĩa ăn. Cần nhận biết được các loại và chức năng khác nhau của chúng để tránh bối rối.
Bạn đã biết dùng khăn ăn trên bàn tiệc đúng cách?

Bạn đã biết dùng khăn ăn trên bàn tiệc đúng cách?

Baoquocte.vn. Khăn ăn là thứ không thể thiếu trong bàn tiệc, để bảo vệ quần áo khỏi bị vấy bẩn và lau miệng khi ăn. Vậy bạn đã biết sử dụng khăn ăn đúng cách?
Gợi ý 5 cách xếp khăn giấy ăn cho bàn tiệc thu hút ánh nhìn

Gợi ý 5 cách xếp khăn giấy ăn cho bàn tiệc thu hút ánh nhìn

Baoquocte.vn. Việc xếp khăn giấy ăn một cách đẹp mắt, thu hút cũng là một điểm nhấn, để lại ấn tượng cho quan khách, tạo nên sự thành công cho buổi tiệc.
Phân biệt các loại ly uống rượu thể hiện đẳng cấp

Phân biệt các loại ly uống rượu thể hiện đẳng cấp

Baoquocte.vn. Người thưởng rượu ngoài việc có hiểu biết về loại thức uống đặc biệt này còn phải biết nên sử dụng loại ly nào là phù hợp nhất.
5 bước thưởng thức rượu vang chuẩn người sành

5 bước thưởng thức rượu vang chuẩn người sành

Baoquocte.vn. Thưởng thức rượu vang đúng cách thì tất cả giác quan đều được đánh thức. Tại nhiều nước, rượu vang chính là tinh hoa, văn hóa và niềm đam mê.
Phiên bản di động