Đề cương về văn hóa Việt Nam: 80 năm còn vẹn nguyên giá trị

LÊ VŨ
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định Đề cương về văn hóa Việt Nam vẫn còn vẹn nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn.
PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc.
PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc.

Hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam đang được tuyên truyền và lan toả trên khắp cả nước. Ông đánh giá đâu là những giá trị đã làm nên tầm vóc của văn kiện được coi là cương lĩnh văn hóa đầu tiên của Đảng ta?

Tôi cho rằng lịch sử càng lùi xa thì chúng ta càng có cơ hội nhìn nhận rõ hơn về giá trị lý luận và thực tiễn của nó. Có thể thấy, Đề cương văn hóa Việt Nam đã được cụ thể hoá và phát huy vai trò đến tận ngày nay và những giá trị của nó vẫn còn nguyên vẹn cả về lý luận và thực tiễn. Trong đó, nổi bật là những nội dung lớn sau:

Đầu tiên, Đề cương tuy ngắn gọn nhưng đề cập một quan điểm rất cơ bản là phải coi văn hoá là một lĩnh vực hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy cách mạng phát triển, đặc biệt là cách mạng văn hóa.

Thứ hai, Đề cương nhấn mạnh, muốn thúc đẩy cách mạng thì phải quan tâm xây dựng và phát triển văn hoá hướng tới mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Ra đời vào năm 1943 khi cách mạng chưa thành công nhưng Đảng ta đã đưa ra quan điểm hướng tới mục tiêu xã hội chủ nghĩa, cho thấy tầm nhìn của Tổng Bí thư Trường Chinh khi xây dựng văn kiện này.

Thứ ba, Đề cương xác định ba nguyên tắc cơ bản của cuộc vận động văn hóa mới Việt Nam trong giai đoạn này là: dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa. Theo đó, dân tộc hóa là “chống mọi ảnh hưởng nô dịch, thuộc địa, khiến cho văn hóa Việt Nam phát triển độc lập”, đại chúng hóa là “chống mọi chủ trương hành động làm cho văn hóa phản lại đại chúng hoặc xa đông đảo quần chúng” và khoa học hóa là “chống lại tất cả những gì làm cho văn hóa trái khoa học, phản tiến bộ”.

Ba nguyên tắc này dù trải qua nhiều năm đến nay vẫn là nguyên tắc chủ đạo cho con đường phát triển văn hóa của nước ta.

Những giá trị này đã được tiếp thu và vận dụng sáng tạo ra sao?

Thực tế, vào năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị Văn hóa toàn quốc có đưa ra quan điểm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, tiếp tục khẳng định vai trò và giá trị của văn hóa trong toàn bộ tiến trình của cách mạng và phát triển đất nước. Chữ “soi đường” cho thấy đánh giá cao của Người về tầm vóc của văn hóa với sự nghiệp của đất nước theo hướng tích cực và tiến bộ.

Bước vào thời kỳ Đổi mới, Đảng ta tiếp tục vận dụng sáng tạo những nội dung cơ bản của Đề cương đề ra đường lối, chủ trương, chính sách về văn hóa, thể hiện thông qua các chỉ thị, nghị quyết.

Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII năm 1998 đã ban hành Nghị quyết về Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đến Hội nghị Trung ương 9 khóa XI năm 2014 lại đưa ra một nghị quyết mới về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Năm 2021, Đại hội XIII của Đảng tiếp thu có sáng tạo những quan điểm trước đây khi đưa ra định hướng phát triển con người toàn diện và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, con người đóng vai trò chủ thể, là mục đích của phát triển văn hóa.

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã có bài phát biểu quan trọng nhắc lại những quan điểm này, đặc biệt chú trọng xây dựng chuẩn mực con người trong thời đại mới.

Theo ông, những tư tưởng tốt đẹp nào từ Đề cương cần được tiếp tục phát huy mạnh mẽ trong thời đại ngày nay?

Theo tôi, đó là việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phục vụ cho nhân dân và mang lại đời sống tinh thần tốt đẹp cho người dân.

Hội nghị Trung ương 9 khóa XI cũng đã đưa ra năm quan điểm về phát triển văn hóa, trong đó quan điểm đầu tiên rất quan trọng là: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”.

Ngoài ra, Đại hội XIII của Đảng đặc biệt chú trọng đến việc phát triển nền văn hóa tiên tiến nhằm đẩy lùi sự xuống cấp về văn hóa, đạo đức trong xã hội.

Ông suy nghĩ gì khi một bộ phận giới trẻ ngày nay tỏ ra thờ ơ với lịch sử cũng như ít hiểu biết về nền văn hóa của dân tộc mình?

Phải khẳng định dân tộc ta là một dân tộc có truyền thống văn hóa, như Nguyễn Trãi từng viết: Như nước Đại Việt ta từ trước. Vốn xưng nền văn hiến đã lâu… Chữ “văn hiến” ở đây rất hay vì nó hội tụ cả văn hóa và học thức, cả đạo đức và cái đẹp.

Tuy nhiên, nền văn hóa của chúng ta phải vượt qua rất nhiều thách thức như hơn 11 thế kỷ bị thực dân phong kiến phương Bắc thống trị với chính sách đồng hóa văn hóa, đến thời thực dân đế quốc phương Tây vẫn tiếp tục có ý đồ này.

Hiện tại, không chỉ một bộ phận giới trẻ thờ ơ với lịch sử và các giá trị văn hóa truyền thống, mà nhiều người trong xã hội cũng chỉ quan tâm đến kinh tế hay chuyện làm giàu. Chúng ta đang có nhiều di sản văn hóa được thế giới vinh danh, nhưng lại có những người Việt không hiểu biết gì về những giá trị ấy…

Tôi cho rằng văn hóa gắn liền với tiến trình lịch sử, nên muốn hiểu biết về văn hóa đồng nghĩa phải nắm vững tiến trình lịch sử của dân tộc. Bác Hồ đã nhắn nhủ “Dân ta phải biết sử ta”, nên phải tập trung sửa chữa hạn chế này.

Sống trong thời đại hôm nay, chúng ta đón nhận sự giao thoa với văn hóa thế giới nhưng vẫn phải giữ gìn giá trị truyền thống, tiếp thu có chọn lọc và phát huy bản sắc của chính mình. Đây không chỉ là “sức mạnh mềm” quốc gia trong thời kỳ hội nhập và cách mạng công nghiệp, mà còn là động lực để củng cố niềm tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần yêu nước.

Tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam được khởi chiếu toàn quốc

Tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam được khởi chiếu toàn quốc

Cục Điện ảnh sẽ phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn ...

Sôi nổi hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam ở các địa phương

Sôi nổi hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam ở các địa phương

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương ...

Sức sống mới của Đề cương văn hóa Việt Nam 1943 trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế

Sức sống mới của Đề cương văn hóa Việt Nam 1943 trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế

Trong bối cảnh đất nước tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, những quan điểm, nguyên tắc xây dựng văn hóa ...

Kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hoá Việt Nam: Giới thiệu 5 hoạt động mang tính điểm nhấn

Kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hoá Việt Nam: Giới thiệu 5 hoạt động mang tính điểm nhấn

Sáng 22/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo tuyên truyền về 5 hoạt động nổi bật trong chuỗi sự ...

Bộ phim tài liệu ý nghĩa kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hoá Việt Nam

Bộ phim tài liệu ý nghĩa kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hoá Việt Nam

Dòng chảy xuyên suốt trong những thước phim tài liệu chính là sự kế thừa, phát triển từ khởi nguồn văn hoá Việt Nam, với ...

(thực hiện)

Đọc thêm

Hành trình từ hạt cà phê trên nông trại đến ly NESCAFÉ cho người yêu cà phê Việt

Hành trình từ hạt cà phê trên nông trại đến ly NESCAFÉ cho người yêu cà phê Việt

Baoquocte.vn. Tham gia Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2023 từ ngày 10-14/3, NESCAFÉ đã chia sẻ về hành trình hơn 10 năm bền bỉ đồng hành cùng người nông ...
Lưu học sinh Việt Nam thúc đẩy hoạt động kết nghĩa tại Campuchia

Lưu học sinh Việt Nam thúc đẩy hoạt động kết nghĩa tại Campuchia

Baoquocte.vn. Đoàn lưu học sinh Quân sự và Đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia tổ chức kết nghĩa nhằm tăng cường giao lưu, hỗ trợ lẫn nhau.
Chuyển nhượng cầu thủ Ngoại hạng Anh ngày 28/3: Wolves tính bán Ruben Neves, MU sẽ mua; khả năng Chelsea phải chia tay loạt ngôi sao?

Chuyển nhượng cầu thủ Ngoại hạng Anh ngày 28/3: Wolves tính bán Ruben Neves, MU sẽ mua; khả năng Chelsea phải chia tay loạt ngôi sao?

Baoquocte.vn. Báo Thế giới và Việt Nam cập nhật tin chuyển nhượng cầu thủ Ngoại hạng Anh diễn ra trong những giờ qua.
Vụ phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc: Gặp thất bại ở HĐBA, Nga sẽ không 'cố đấm ăn xôi', Trung Quốc lên tiếng

Vụ phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc: Gặp thất bại ở HĐBA, Nga sẽ không 'cố đấm ăn xôi', Trung Quốc lên tiếng

Baoquocte.vn. Nga sẽ không cố tìm kiếm một cuộc bỏ phiếu khác ở HĐBA về nghị quyết mở một cuộc điều tra độc lập về các vụ phá hoại Dòng chảy ...
Phát hành bộ tem quảng bá sự đa dạng khí hậu, sinh học của Việt Nam

Phát hành bộ tem quảng bá sự đa dạng khí hậu, sinh học của Việt Nam

Baoquocte.vn. Tổng công ty Bưu điện sẽ chính thức phát hành bộ tem 'Phượng tím' nhằm quảng bá đất nước, con người và sự đa dạng khí hậu, sinh học của ...
Tự tin về khối tài sản chiến lược, Mỹ chẳng bị Triều Tiên đe dọa, cho tàu sân bay hạt nhân cập cảng Hàn Quốc

Tự tin về khối tài sản chiến lược, Mỹ chẳng bị Triều Tiên đe dọa, cho tàu sân bay hạt nhân cập cảng Hàn Quốc

Baoquocte.vn. Tàu sân bay hạt nhân Mỹ USS Nimitz đã cập cảng ở thành phố Busan, Đông Nam Hàn Quốc, vào ngày 28/3.
Du lịch văn hóa sẽ là điểm nhấn của Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2023

Du lịch văn hóa sẽ là điểm nhấn của Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2023

Baoquocte.vn. Khoảng 15 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2023 diễn ra từ ngày 13-16/4.
Dầu olive: ‘Vàng lỏng’ thời cổ đại đến thức quý thời hiện đại

Dầu olive: ‘Vàng lỏng’ thời cổ đại đến thức quý thời hiện đại

Baoquocte.vn. Từ một sản vật quý thời cổ đại, quả olive đã trở thành một nét đặc sắc trong văn hóa, ẩm thực của người dân Địa Trung Hải, Bắc Phi và thế giới.
Năm Du lịch quốc gia 2023 chính thức khai mạc, góp phần đẩy nhanh phục hồi du lịch Việt Nam

Năm Du lịch quốc gia 2023 chính thức khai mạc, góp phần đẩy nhanh phục hồi du lịch Việt Nam

Baoquocte.vn. Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang khẳng định chủ trương của Đảng là phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên.
16 phút chơi DJ trên 'nóc nhà của châu Phi', đưa Tanzania đến với toàn thế giới

16 phút chơi DJ trên 'nóc nhà của châu Phi', đưa Tanzania đến với toàn thế giới

Baoquocte.vn. Khoảnh khắc biểu diễn trên núi Kilimanjaro đã biến ước mơ của DJ trẻ người Tanzania Joseph Simon Misa trở thành hiện thực.
Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2023: Tạo động lực mới cho ngành du lịch Thủ đô

Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2023: Tạo động lực mới cho ngành du lịch Thủ đô

Baoquocte.vn. Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2023 góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu Hà Nội, tạo ra những động lực mới cho ngành du lịch Thủ đô.
Màn trình diễn sắc màu trước thềm khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023

Màn trình diễn sắc màu trước thềm khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023

Baoquocte.vn. Hơn 30 khinh khí cầu tham gia trình diễn tại bãi biển Đồi Dương, để chào đón Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 ‘Bình Thuận - Hội tụ xanh’.
Khám phá ‘Cách mạng siêu nhân hóa’ dưới góc nhìn của nhà triết học Luc Ferry

Khám phá ‘Cách mạng siêu nhân hóa’ dưới góc nhìn của nhà triết học Luc Ferry

Baoquocte.vn. Quan tâm sâu sắc đến con người và những tác động của công nghệ, tác giả Luc Ferry đã phân tích các vấn đề trên trong cuốn sách 'Cách mạng siêu nhân hóa'.
Một thoáng văn học Thụy Điển: Linné-nhà thực vật học, nhà văn du ký

Một thoáng văn học Thụy Điển: Linné-nhà thực vật học, nhà văn du ký

Baoquocte.vn. Du khách đến thủ đô Stockholm của Thụy Điển muốn tới Thư viện Hoàng gia thường qua một phố giàu ở trung tâm mang tên Linné.
Cuốn sách chỉ bí quyết du học sao cho không nhọc

Cuốn sách chỉ bí quyết du học sao cho không nhọc

Baoquocte.vn. Không gì uy tín bằng việc người từng trải nghiệm chia sẻ những câu chuyện hậu trường về du học. Những bí quyết cũng được tác giả sẵn lòng giới thiệu.
Tôn vinh hình tượng hoa Sen qua Triển lãm 'Nghệ thuật Sen Việt 2023 – Vẻ đẹp thuần khiết'

Tôn vinh hình tượng hoa Sen qua Triển lãm 'Nghệ thuật Sen Việt 2023 – Vẻ đẹp thuần khiết'

Baoquocte.vn. Ngày 25/3, UNESCO sẽ phối hợp với Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Triển lãm 'Nghệ thuật Sen Việt 2023 – Vẻ đẹp thuần khiết'.
Một thoáng văn học Thụy Điển: Thư viện Hoàng gia

Một thoáng văn học Thụy Điển: Thư viện Hoàng gia

Baoquocte.vn. Thư viện Hoàng gia (Kungl Biblioteket), ở Stockholm nguyên là thư viện riêng của các vua và nữ vương của dòng họ Vasa.
Góc sách: Tuổi trẻ lạc lối và những cuốn sách của tôi – Nơi tuổi trẻ đương đầu những khó khăn thách thức

Góc sách: Tuổi trẻ lạc lối và những cuốn sách của tôi – Nơi tuổi trẻ đương đầu những khó khăn thách thức

Baoquocte.vn. Qua mỗi trang sách, cây bút trẻ HIền Trang đã mang đến cho người đọc những bài học, những bài viết thấm đẫm chất thơ, tình người và tình đời tha thiết. Đọc tác phẩm, ...
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn tiếp Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới của UNESCO

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn tiếp Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới của UNESCO

Baoquocte.vn. Bộ trưởng nhấn mạnh các di sản thế giới tại Việt Nam đã và đang đóng góp hết sức tích cực cho việc nâng cao đời sống của cộng đồng địa phương.
Bàn về tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam

Bàn về tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam

Baoquocte.vn. Ngày 24/3, Viện Nhân học Văn hóa tổ chức Tọa đàm khoa học 'Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam', bàn về những vấn đề sơ khởi đầu tiên của tín ngưỡng thờ Mẫu.
Nhà làm việc của bác sĩ Alexandre Yersin được công nhận là di tích lịch sử lưu niệm cấp quốc gia

Nhà làm việc của bác sĩ Alexandre Yersin được công nhận là di tích lịch sử lưu niệm cấp quốc gia

Baoquocte.vn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa bổ sung nhà làm việc của bác sĩ Alexandre Yersin vào Cụm các di tích lịch sử lưu niệm cấp quốc gai về danh nhân này.
Độc đáo cách quảng bá văn hóa trầu cau Việt qua không gian ảo 3D

Độc đáo cách quảng bá văn hóa trầu cau Việt qua không gian ảo 3D

Baoquocte.vn. Với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU), các nghiên cứu viên Đại học RMIT đã đưa văn hóa trầu cau Việt đến với khán giả toàn cầu qua trải nghiệm ảo 3D.
Đồng bào Chăm ở Bình Thuận đón Tết cổ truyền Ramưwan như thế nào?

Đồng bào Chăm ở Bình Thuận đón Tết cổ truyền Ramưwan như thế nào?

Baoquocte.vn. Đồng bào Chăm theo đạo Bà ni ở Bình Thuận tập trung về các động để cùng nhau thực hiện nghi thức tảo mộ, cúng thỉnh tổ tiên, ông bà.
Hà Nội bàn giải pháp phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa

Hà Nội bàn giải pháp phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa

Baoquocte.vn. UBND TP Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học 'Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại'.
Phiên bản di động