Gỡ vướng cho Luật Đất đai và nhóm luật về đầu tư

Sau khi công bố Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lấy ý kiến nhân dân, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có kết quả rà soát Luật Đất đai với các luật có liên quan, trong đó có nhóm luật về đầu tư.
Theo dõi TGVN trên
Gỡ vướng cho Luật Đất đai và nhóm luật về đầu tư
Việc gỡ vướng Luật Đất đai và các luật liên quan sẽ tạo nhiều thuận lợi cho thị trường bất động sản phát triển. (Nguồn: Báo Đầu tư)

Bốn luật, 10 vấn đề vướng mắc

Qua rà soát 112 bộ luật, luật có mối quan hệ với Luật Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường (cơ quan chủ trì Luật Đất đai sửa đổi) cho biết, 22 luật trong số này có nội dung, vướng mắc chồng chéo với Luật Đất đai.

22 luật này được chia thành 9 nhóm, trong đó nhóm luật về đầu tư gồm 4 luật: Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Doanh nghiệp, Luật Công nghệ cao (sửa đổi năm 2014).

Nội dung vướng mắc tập trung vào 10 vấn đề: người sử dụng đất; điều kiện giao đất, cho thuê đất; tiếp cận đất đai; quyết định chủ trương đầu tư thực hiện dự án và kế hoạch sử dụng đất; chấm dứt dự án đầu tư và thu hồi đất; đấu giá đầu thấu và chấp thuận chủ trương đầu tư; hình thức giao đất sau khi trúng đầu thầu dự án; thời điểm giao đất, định giá đất sau khi trúng đầu thấu; góp vốn bằng quyền sử dụng đất; chế độ sử dụng đối với khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tin liên quan
Lực cản từ tư duy làm khó doanh nghiệp Lực cản từ tư duy làm khó doanh nghiệp

Quan điểm của Bộ Tài nguyên và Môi trường là, đối với các luật đã có trong chương trình sửa đổi, bổ sung trong giai đoạn 2022 - 2024, cần rà soát để sửa đổi, bổ sung để thống nhất, đồng bộ với Luật Đất đai. Đối với các luật chưa có trong chương trình xây dựng luật giai đoạn này, thì sửa đổi ngay trong Luật Đất đai để thống nhất đồng bộ với quy định của Luật Đất đai.

Trong phần phụ lục của báo cáo rà soát, Bộ Tài nguyên và Môi trường thống kê các nội dung vướng mắc, chồng chéo và đề xuất hướng xử lý cụ thể.

Theo đó, chỉ riêng Luật Đầu tư có 8 vấn đề có nội dung vướng mắc, chồng chéo với Luật Đất đai sẽ được giải quyết ở lần sửa đổi này.

Với người sử dụng đất, khoản 7, Điều 5, Luật Đất đai hiện hành sẽ được sửa theo hướng dẫn chiếu đến pháp luật về đầu tư, cụ thể là “tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư”.

Vấn đề cổ phần, vốn góp chi phối cũng sẽ được sửa đổi để thực hiện thống nhất theo quy định của Luật Đầu tư.

Với điều kiện giao đất, cho thuê đất, ở Luật Đất đai, thì ký quỹ là biện pháp duy nhất để đảm bảo thực hiện dự án đối với trường hợp nhà đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Nhưng theo quy định của Luật Đầu tư, thì hình thức bảo đảm thực hiện dự án đầu tư thông qua hai hình thức là ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ.

Đề xuất của cơ quan soạn thảo là sẽ sửa quy định tại Luật Đất đai thành ký quỹ hoặc các hình thức bảo đảm khác theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Ngoài ra, các vướng mắc, chồng chéo về tiếp cận đất đai, quyết định chủ trương đầu tư thực hiện dự án và kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, chấm dứt dự án đầu tư và thu hồi đất... cũng được sửa đổi cho thống nhất với Luật Đầu tư.

Vẫn liệt kê, không rõ nội hàm

Một trong những nội dung được nhiều chuyên gia và đại biểu Quốc hội quan tâm đặc biệt trong lần sửa đổi này là nội dung vướng mắc, chồng chéo về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và thu hồi đất.

Để xác định sự cần thiết nhà nước phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, Điều 62, Luật Đất đai quy định căn cứ vào thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, thẩm quyền chấp thuận quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh.

Tuy nhiên, căn cứ quy định của Luật Đầu tư và Luật Đầu tư công, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư có sự thay đổi (ngoài Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, còn có thẩm quyền của Chính phủ, bộ trưởng...), nên khi triển khai thực hiện còn lúng túng trong việc xác định các trường hợp thu hồi đất để thực hiện các dự án do Chính phủ hoặc bộ trưởng quyết định.

Mặt khác, việc quy định về thẩm quyền chấp thuận quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh đang không thống nhất với các luật liên quan như Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị sửa đổi quy định tại Điều 62, Luật Đất đai theo hướng thống nhất quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư với Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công.

Từ hướng xử lý trên, Điều 67, Dự thảo quy định về các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng gồm 8 khoản. Trong đó, khoản 1 quy định về các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; khoản 2 quy định về các dự án do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất; khoản 3 quy định về các dự án được Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh thông qua sự cần thiết phải thu hồi đất.

Ông Nguyễn Văn Đỉnh, chuyên gia pháp lý đất đai, đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản nhận xét, Dự thảo vẫn sử dụng kỹ thuật liệt kê các loại hình dự án, cấp quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư; nguồn vốn sử dụng...

Quy định này vẫn giống như Điều 62, Luật Đất đai hiện hành, không làm rõ bản chất, nội hàm của thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, nội hàm của lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

Vị chuyên gia này cho rằng, thực tiễn cuộc sống luôn xuất hiện các loại hình dự án mới cần phải thu hồi đất. Kỹ thuật xây dựng pháp luật theo phương pháp liệt kê, “gọi tên” dự án sẽ dẫn đến việc phải sửa luật để bổ sung các loại dự án mới. Đây là nguyên nhân khiến “tuổi thọ” của các luật rất ngắn, chỉ 5-10 năm.

Hạn chế tiếp theo của phương pháp liệt kê là khi thi hành luật phải “sửa chân cho hợp với giày”: phải “nắn chỉnh” dự án để phù hợp với một trong các loại hình dự án được Luật liệt kê mới đủ điều kiện thu hồi đất.

Theo ông Đỉnh, hiện có 3 hình thức đầu tư chủ đạo, gồm đầu tư công theo Luật Đầu tư công, đầu tư PPP theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư, đầu tư kinh doanh (có thể gọi là đầu tư vốn tư nhân) theo Luật Đầu tư.

Trong đó, Luật Đầu tư công và Luật Đầu tư PPP quy định thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội; Luật Đầu tư quy định thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội. Mặt khác, theo khoản 1, Điều 12, Luật Đầu tư PPP, Quốc hội có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư một số dự án PPP, nhưng đó không gọi là “dự án quan trọng quốc gia”; thuật ngữ “dự án quan trọng quốc gia” dùng cho các dự án đầu tư công theo Luật Đầu tư công.

Vì thế, để phủ kín các trường hợp ở khoản 1, Điều 67, thì cần sửa từ “Thực hiện các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất” thành “Thực hiện các dự án do Quốc hội chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất”.

Tương tự, hướng xử lý những vướng mắc, chồng chéo với Luật Đầu tư về đấu giá, đấu thầu, chấm dút dự án đầu tư, điều kiện giao đất, cho thuê đất..., theo nhiều ý kiến góp ý, cũng còn cần chỉnh sửa thêm rất nhiều.

Trước khi trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ tư (tháng 10/2022), Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong phiên họp chuyên về công tác xây dựng pháp luật tháng 9/2022.

Tập huấn chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc

Tập huấn chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc

Chiều 21/7, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới của ...

Lần đầu tiên nhóm Bộ tứ họp bàn về vấn đề năng lượng

Lần đầu tiên nhóm Bộ tứ họp bàn về vấn đề năng lượng

Ngày 13/7, bộ trưởng của các nước thành viên nhóm Bộ tứ (Quad- gồm Australia, Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ) tiến hành hội nghị ...

Luật Thi đua, khen thưởng chưa bổ sung nhà văn vào nhóm được xét danh hiệu 'Nghệ sĩ nhân dân', 'Nghệ sĩ ưu tú'

Luật Thi đua, khen thưởng chưa bổ sung nhà văn vào nhóm được xét danh hiệu 'Nghệ sĩ nhân dân', 'Nghệ sĩ ưu tú'

Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua chưa bổ sung nhà văn, kiến trúc sư... vào nhóm được xét ...

Nhóm bạn bè Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 nhấn mạnh UNCLOS là ‘hiến pháp của đại dương’

Nhóm bạn bè Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 nhấn mạnh UNCLOS là ‘hiến pháp của đại dương’

Ngày 14/6, tại trụ sở Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York đã diễn ra buổi chiêu đãi dành cho ...

Năm 2023, Quốc hội sẽ thông qua 12 luật, cho ý kiến 6 luật khác

Năm 2023, Quốc hội sẽ thông qua 12 luật, cho ý kiến 6 luật khác

Chiều 13/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 3, với 92,77% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua ...

(theo Báo Đầu tư)

Đọc thêm

120 vận động viên tham dự Giải vô địch đấu trường Yoga Asana và Flow Yoga Quốc tế 2023

120 vận động viên tham dự Giải vô địch đấu trường Yoga Asana và Flow Yoga Quốc tế 2023

Ngày 30/9, tại Bangkok (Thái Lan), đã diễn ra Lễ khai mạc Giải vô địch đấu trường Yoga Asana và Flow Yoga Quốc tế 2023.
Vẫn lo 'sức khỏe' doanh nghiệp

Vẫn lo 'sức khỏe' doanh nghiệp

Cả đại biểu Quốc hội và chuyên gia đều lo ngại về sức khỏe của khu vực doanh nghiệp.
Mỹ sẵn sàng bảo vệ Philippines nếu Manila bị tấn công ở Biển Đông

Mỹ sẵn sàng bảo vệ Philippines nếu Manila bị tấn công ở Biển Đông

Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khu vực Nam Á và Đông Nam Á cho biết Washington 'chắc chắn sẽ kích hoạt' MDT với Philippines nếu Manila bị ...
XSMB 2/10, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 2/10/2023. dự đoán XSMB 2/10

XSMB 2/10, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 2/10/2023. dự đoán XSMB 2/10

XSMB 2/10 - KQXSMB thứ 2. Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 2/10/2023. SXMB 2/10. xổ số hôm nay 2/10. dự đoán XSMB hôm nay. KQSXMB ...
XSMT 2/10, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 2/10/2023. SXMT 2/10/2023

XSMT 2/10, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 2/10/2023. SXMT 2/10/2023

XSMT 2/10 - KQXSMT thứ 2. Trực tiếp cập nhật kết quả xổ số miền Trung hôm nay - XSMT thứ 2 ngày 2/10/2023. SXMT 2/10/2023. xổ số hôm nay ...
XSMN 2/10, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 2/10/2023. xổ số hôm nay 2/10/2023

XSMN 2/10, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 2/10/2023. xổ số hôm nay 2/10/2023

XSMN 2/10 - xổ số hôm nay 2/10. Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 2/10/2023. SXMN 2/10/2023. KQXSMN thứ 2. kết quả xổ số ngày 2 ...
Bất chấp căng thẳng, Mỹ vẫn là 'khách sộp' của Nga, nằm trong 3 quốc gia mua nhiều nhất mặt hàng này

Bất chấp căng thẳng, Mỹ vẫn là 'khách sộp' của Nga, nằm trong 3 quốc gia mua nhiều nhất mặt hàng này

Nửa đầu năm 2023, Nga đã bán lượng phân bón trị giá ít nhất 6,6 tỷ USD cho 57 quốc gia, trong đó Brazil, Ấn Độ và Mỹ là những khách hàng chủ chốt.
Những con tàu chở ngũ cốc không mắc kẹt, rời cảng Ukraine ra khơi trên Biển Đen

Những con tàu chở ngũ cốc không mắc kẹt, rời cảng Ukraine ra khơi trên Biển Đen

Đây là những chiếc tàu mới nhất ra khơi kể từ lúc Kiev thiết lập 'hành lang nhân đạo' tạm thời, sau khi Nga từ bỏ thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.
Kinh tế thế giới: Lại dấy lên hy vọng phục hồi những tháng cuối năm

Kinh tế thế giới: Lại dấy lên hy vọng phục hồi những tháng cuối năm

Các thị trường đang nổi lên của thế giới vừa trải qua một quý đầy thử thách, nhưng những dấu hiệu chưa chính thức cho thấy triển vọng tươi sáng về cuối năm.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của BRICS Pay, quốc gia này sẽ thay thế SWIFT

Nhấn mạnh tầm quan trọng của BRICS Pay, quốc gia này sẽ thay thế SWIFT

Sau khi gia nhập Nhóm BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi), nước này có thể thay thế hệ thống thanh toán SWIFT.
Giá vàng hôm nay 1/10/2023, Giá vàng lao dốc, bị nhấn chìm bởi ‘điểm giao tử thần’, vẫn nên ‘ôm hàng’, SJC vững vàng hơn

Giá vàng hôm nay 1/10/2023, Giá vàng lao dốc, bị nhấn chìm bởi ‘điểm giao tử thần’, vẫn nên ‘ôm hàng’, SJC vững vàng hơn

Giá vàng hôm nay 1/10/2023, giá vàng gặp 3 điểm yếu. Nhà đầu tư nên chuẩn bị cho một số biến động vào tuần tới. Vàng SJC giảm nhẹ.
Mỹ: Thêm hàng nghìn người tham gia cuộc đình công lớn nhất của ngành ô tô

Mỹ: Thêm hàng nghìn người tham gia cuộc đình công lớn nhất của ngành ô tô

Đây là cuộc đình công chung quy mô lớn chưa từng có của các công nhân ngành sản xuất ô tô liên quan tới ba "ông lớn" trong ngành gồm Ford, General Motors (GM) và ...
Bất động sản mới nhất: Thị trường khủng hoảng niềm tin, Chính phủ ban hành ‘cẩm nang cầm tay chỉ việc’, sửa chung cư cần xin phép cơ quan nào?

Bất động sản mới nhất: Thị trường khủng hoảng niềm tin, Chính phủ ban hành ‘cẩm nang cầm tay chỉ việc’, sửa chung cư cần xin phép cơ quan nào?

Chính phủ yêu cầu thẩm định gấp cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, Việt Nam là điểm đến rất hấp dẫn với nhà bán lẻ… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Giá tiêu hôm nay 28/9/2023, xuất khẩu sang hầu hết các thị trường chủ lực giảm mạnh; tiêu Việt chiếm thị phần lớn nhất tại Mỹ

Giá tiêu hôm nay 28/9/2023, xuất khẩu sang hầu hết các thị trường chủ lực giảm mạnh; tiêu Việt chiếm thị phần lớn nhất tại Mỹ

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước nối dài đà giảm nhẹ ở một số địa phương trọng điểm, giao dịch từ 69.000 – 72.000 đồng/kg.
Hai Hiệp hội 'bắt tay' phát triển bất động sản gắn với du lịch

Hai Hiệp hội 'bắt tay' phát triển bất động sản gắn với du lịch

Thị trường bất động sản gắn liền với du lịch, nghỉ dưỡng sẽ phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam trong thời gian tới, mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư.
Bất động sản mới nhất: Thất vọng với phân khúc được kỳ vọng ‘phá băng’, Hải Phòng lọt ‘mắt xanh’ nhà đầu tư, điều kiện tách thửa giãn dân

Bất động sản mới nhất: Thất vọng với phân khúc được kỳ vọng ‘phá băng’, Hải Phòng lọt ‘mắt xanh’ nhà đầu tư, điều kiện tách thửa giãn dân

Thị trường đang khủng hoảng thiếu cung, Hà Nội gặp khó khăn trong việc thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Tin vui từ thị trường phía Nam, ‘thỏi nam châm’ Cẩm Phả, điều kiện chuyển đất nông nghiệp xen kẹt thành đất ở

Bất động sản mới nhất: Tin vui từ thị trường phía Nam, ‘thỏi nam châm’ Cẩm Phả, điều kiện chuyển đất nông nghiệp xen kẹt thành đất ở

Tin vui từ thị trường phía Nam, quy định về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp xen kẹt thành đất ở… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
BerRiver Jardin – Tổ hợp căn hộ cao cấp đang được chào đón tại quận Long Biên

BerRiver Jardin – Tổ hợp căn hộ cao cấp đang được chào đón tại quận Long Biên

Nhiều năm qua, phát huy những ưu thế về quy hoạch và hạ tầng giao thông, quận Long Biên đã và đang là điểm sáng thu hút người mua nhà có nhu cầu ở thực ...
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29/9: Tỷ giá USD, EUR, CAD, Yen Nhật, Bảng Anh, tỷ giá hối đoái... Đồng bạc xanh giảm mạnh sau khi lập đỉnh mới

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29/9: Tỷ giá USD, EUR, CAD, Yen Nhật, Bảng Anh, tỷ giá hối đoái... Đồng bạc xanh giảm mạnh sau khi lập đỉnh mới

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29/9: Tỷ giá USD, EUR, CAD, Yen Nhật, Bảng Anh, tỷ giá hối đoái... Đồng bạc xanh giảm mạnh sau khi lập đỉnh mới.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/9: Tỷ giá USD, EUR, CAD, Yen Nhật, Bảng Anh, tỷ giá hối đoái... Kinh tế khả quan, đồng bạc xanh lập đỉnh mới

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/9: Tỷ giá USD, EUR, CAD, Yen Nhật, Bảng Anh, tỷ giá hối đoái... Kinh tế khả quan, đồng bạc xanh lập đỉnh mới

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/9: Tỷ giá USD, EUR, CAD, Yen Nhật, Bảng Anh, tỷ giá hối đoái... Kinh tế khả quan, đồng bạc xanh lập đỉnh mới.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/9: Tỷ giá USD, EUR, CAD, Yen Nhật, Bảng Anh, tỷ giá hối đoái... Đồng bạc xanh không đổi, Yen có bị can thiệp?

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/9: Tỷ giá USD, EUR, CAD, Yen Nhật, Bảng Anh, tỷ giá hối đoái... Đồng bạc xanh không đổi, Yen có bị can thiệp?

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/9: Tỷ giá USD, EUR, CAD, Yen Nhật, Bảng Anh, tỷ giá hối đoái...
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/9: Tỷ giá USD, EUR, CAD, Yen Nhật, Bảng Anh, tỷ giá hối đoái... Đồng bạc xanh tăng tốc

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/9: Tỷ giá USD, EUR, CAD, Yen Nhật, Bảng Anh, tỷ giá hối đoái... Đồng bạc xanh tăng tốc

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/9: Tỷ giá USD, EUR, CAD, Yen Nhật, Bảng Anh, tỷ giá hối đoái...
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/9: Tỷ giá USD, EUR, CAD, Yen Nhật, Bảng Anh... Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt, đồng bạc xanh tiếp tục nhảy múa

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/9: Tỷ giá USD, EUR, CAD, Yen Nhật, Bảng Anh... Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt, đồng bạc xanh tiếp tục nhảy múa

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/9: Tỷ giá USD, EUR, CAD, Yen Nhật, Bảng Anh, tỷ giá hối đoái... Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt, đồng bạc xanh tiếp tục nhảy ...
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/9: Tỷ giá USD, EUR, Yen Nhật, Bảng Anh, tỷ giá hối đoái... Đồng bạc xanh tiếp tục tăng, đang ở mức cao nhất trong 6 tháng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/9: Tỷ giá USD, EUR, Yen Nhật, Bảng Anh, tỷ giá hối đoái... Đồng bạc xanh tiếp tục tăng, đang ở mức cao nhất trong 6 tháng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/9: Tỷ giá USD, EUR, CAD, Yen Nhật, Bảng Anh, tỷ giá hối đoái... Đồng bạc xanh tiếp tục tăng, đang ở mức cao nhất trong 6 tháng.
Phiên bản di động