Người dân - lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

PGS.TS. NGUYỄN CHU HỒI*
Hơn lúc nào hết, dựa vào dân vẫn là cách “lo xa, lo sớm” trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Vì thế, huy động sức dân ngày càng trở thành một đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Theo dõi TGVN trên
Sáng 24/6/2023, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. (Nguồn: TTXVN)
Quốc hội họp phiên toàn thể biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và thảo luận về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, ngày 24/6/2023. (Nguồn: TTXVN)

Từ chủ trương nhất quán của Đảng

Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở là một chủ trương xuyên suốt, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Bên cạnh vấn đề bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn, an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân cũng là những điểm mới được nhấn mạnh trong mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII1. Theo đó, có thể xem an ninh quốc gia và an toàn cho Nhân dân là hai mặt của một vấn đề, là nhiệm vụ quan trọng và mang tầm chiến lược của toàn hệ thống chính trị ở nước ta trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng. Điểm mới tiếp theo về nhận thức của Đại hội Đảng lần thứ XIII là đã chú trọng đến an ninh xã hội và an ninh con người. Giải quyết tốt mối quan hệ gắn kết giữa hai vấn đề này sẽ góp phần quan trọng vào bảo đảm an ninh quốc gia.

Cho nên, phát huy vai trò của lực lượng quần chúng nhân dân trong tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở không chỉ là nhiệm vụ cấp bách, mà còn cả trong dài hạn. Có thể khẳng định rằng, người dân trở thành một lực lượng rất quan trọng, thậm chí không thể thiếu, trong quá trình “xây dựng thế trận lòng dân trong bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở” thông qua vai trò dẫn dắt, vận động, lôi cuốn của lực lượng Công an chính quy kết hợp lực lượng dân phòng và các “già làng, trưởng bản”. Dân là gốc, là tai mắt, nên sự nghiệp cách mạng của Đảng luôn hướng tới mục tiêu vì dân và do dân.

Do dân, tức là người dân địa phương cần phải “nhập cuộc”, các cộng dồng dân cư cần có đủ khả năng “tự vệ, tự quản, tự điều chỉnh” trước thiên tai, địch họa, trong giải quyết các vấn đề trật tự, an ninh (cả truyền thống và phi truyền thống) ở cơ sở tùy theo mức độ và yêu cầu. Bác Hồ đã nói “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”… Đảng ta cũng tiến hành thực hiện cơ chế dân chủ ở cơ sở với mong muốn nâng cao vị thế của cộng đồng người dân địa phương theo quy tắc: Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra, Dân thụ hưởng. Các quy tắc này, nếu vận dụng tốt, có thể hỗ trợ hiệu quả cho việc bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tiếp tục cụ thể hóa chủ trương nói trên, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, đó chính là mục tiêu xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, mọi người dân đều được hưởng hạnh phúc, bình an, không ai bị đe dọa, không ai bị ảnh hưởng đến quyền tự do cư trú, sinh hoạt, làm việc, phát triển kinh tế. Và, để thực hiện được mục tiêu như vậy, cần phải tiến hành tập hợp, vận động, đoàn kết Nhân dân; đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh vào cuộc sống, góp phần xây dựng sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng.

Đến triển khai những hành động cụ thể

Gần đây, lực lượng Công an chính quy được tăng cường về cơ sở để gần dân, sát dân và để xử lý vấn đề an ninh, trật tự từ sớm, từ gốc. Đến nay, Công an xã chính quy đã được bố trí 100% về các địa bàn trên phạm vi toàn quốc và từng bước tạo được những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đem lại cuộc sống bình yên cho các vùng quê, miền núi cao và hải đảo xa xôi. Cùng với hệ thống chính quyền ở địa phương, lực lượng này cũng tích cực đóng góp vào việc xây dựng và củng cố “thế trận lòng dân”. Bên cạnh lực lượng này, lực lượng dân phòng cũng đang được củng cố, tái cơ cấu và tiếp tục duy trì phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp Công an phường 9, TP. Tuy Hòa tỉnh Phú Yên tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương. (Nguồn: Công an Phú Yên)
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp Công an phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương. (Nguồn: Công an Phú Yên)

Chức năng, nhiệm vụ chính của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là xây dựng lực lượng tự quản về an ninh, trật tự ở cơ sở và tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Suy cho cùng thì chức năng, nhiệm vụ nói trên cũng hướng tới việc bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương nên cần xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân. Làm tốt chức năng, nhiệm vụ nói trên chính là huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chứ không thuần túy chỉ là những lực lượng tham gia trực tiếp và gián tiếp vào bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Cần phải nhận thức đúng hơn về không gian an ninh ở cơ sở, rất đa dạng, phức tạp và khó đoán định. Trên cơ sở đó, xác định trúng, đúng, đầy đủ và chặt chẽ để nâng tầm chức năng, nhiệm vụ của lực lượng thực thi sứ mệnh này theo hướng chặt chẽ, toàn diện, tầm vóc hơn và mang tính bao trùm, điều chỉnh hành vi xã hội ở mức độ rộng rãi với tính liên kết, gắn kết chứ không chỉ riêng lực lượng được hành chính hóa trong khi người dân thì đứng ngoài cuộc. Do đó, bên cạnh lực lượng Công an chính quy và dân phòng ở cơ sở, thì củng cố thế trận lòng dân mới là việc quan trọng cần làm thay vì phải tăng cường các lực lượng khác.

Đề cao vai trò của Nhân dân và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đang được Bộ Công an và các địa phương thực hiện rất tốt, cần phải có những cơ chế phối hợp chặt chẽ để phát huy hiệu lực và hiệu quả của các luật, chính sách, bảo đảm tính nhất quán trong việc triển khai những nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đơn cử, để dân đói, thiếu công bằng trong thực hiện quyền của người dân và giữa các cộng đồng dân cư trên cùng địa bàn, thì dễ tạo kẽ hở để kẻ xấu kích động, lợi dụng. Trong khi, để giải quyết những vấn đề thực tế nảy sinh này không phải chỉ đơn giản là nhiệm vụ của một ngành đơn lẻ nào mà phải có cơ chế phối hợp liên ngành và đặt mục tiêu vì dân lên trên hết.

Vì thế, muốn huy động sức dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, cần vận dụng lồng ghép, linh hoạt các quy định luật pháp và có các giải pháp ổn định đời sống nhân dân, không để ai tụt lại phía sau, giải quyết ổn thỏa các quan hệ xã hội liên quan đến các tranh chấp lợi ích giữa các cộng đồng dân cư trên địa bàn. Làm sao cho dân tin vào Đảng và Đảng dựa được vào dân thì cũng cần tăng cường và đề cao “quyền làm chủ trực tiếp và vai trò tự quản của Nhân dân”; tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ “quyền và nghĩa vụ của công dân” đi đôi với “tăng cường dân chủ ở cơ sở” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng2 và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tiếp tục thể chế hóa nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Bộ Công an đang chủ trì soạn thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, hiện đang trong quá trình hoàn thiện sau những đóng góp của Kỳ họp Quốc hội lần thứ 5 vừa qua. Đây là bước thể chế hóa và là cơ hội để luật hóa nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thông qua tăng cường lực lượng phối hợp với Công an chính quy ở các xã, phường, thị trấn. Vì thế, cần thiết phải ban hành luật này, đặc biệt trong tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở, tệ nạn, tội phạm, tranh chấp, khiếu kiện, xung đột có chiều hướng phức tạp, diễn ra tại địa bàn cơ sở thôn, buôn, tổ dân phố, cộng đồng dân cư…

Đội dân phòng tham gia phòng, chống tội phạm ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc (Kiên Giang) tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.
Đội dân phòng tham gia phòng, chống tội phạm ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. (Nguồn: Báo Kiên Giang)

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk), về pháp lý, đây không phải lực lượng thành lập mới mà thực chất là sắp xếp, tổ chức lại lực lượng đã có, gồm Công an xã bán chuyên trách, dân phòng và bảo vệ dân phố. Nên lực lượng này sẽ làm cầu nối, cánh tay nối dài cho lực lượng Công an xã chính qui trong bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ngoài ra, lực lượng này có sẵn ở trong dân, nắm rõ tình hình địa phương, cơ bản được đào tạo, huấn luyện, có kiến thức về an ninh trật tự; trong đó, lực lượng Công an xã bán chuyên trách có nhiều người được đào tạo đến trung cấp Công an nhân dân nên có trình độ, khả năng công tác.

Trước Quốc hội, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng nêu rõ, việc xây dựng luật nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng tổ chức cơ sở; tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm thi hành qui định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Dự án luật cũng nhằm mục đích xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở do Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, các lực lượng chức năng, trong đó Công an nhân dân làm nòng cốt thực hiện.

Tuy nhiên, như phân tích ở trên, để xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đáp ứng yêu cầu thực tiễn, cần có sự tham gia chủ động, tích cực của người dân và các cộng đồng dân cư trên địa bàn cơ sở. Công an chính quý và dân phòng, cũng như các cơ quan thuộc chính quyền địa phương không “làm thay” và “làm cho” người dân và cộng đồng địa phương, mà tập trung hướng dẫn kỹ công an năng, khơi dậy tính chủ động tham gia và phát hiện của người dân và cộng đồng liên quan tới an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bên cạnh Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thì đây là cơ hội tạo cho người dân có vị trí pháp lý để thực hiện tốt hơn quyền và nghĩa vụ công dân của họ trong bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Vì các lý do nói trên, vai trò của người dân cần được luật hóa trong dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Có thể dành riêng một chương quy định về “Huy động sức dân trong bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở” vì Nhân dân xứng đáng là lực lượng quan trọng trong bảo đảm, bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.


1 Đảng cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, trang 94. NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021.

2 Hội đồng Lý luận Trung ương. Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, trang 102, Hà Nội, 2021.


* Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân - Nỗ lực bảo vệ quyền con người trong chuyển đổi số ở Việt Nam

Bảo vệ dữ liệu cá nhân - Nỗ lực bảo vệ quyền con người trong chuyển đổi số ở Việt Nam

Việc ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân, thể hiện nỗ lực bảo vệ ...

An ninh, trật tự tỉnh Đắk Lắk đã trở lại bình thường

An ninh, trật tự tỉnh Đắk Lắk đã trở lại bình thường

Sáng 14/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) toàn tỉnh Đắk ...

Giải pháp phát triển nguồn lực cho an ninh mạng và mật mã quốc gia để bảo vệ 'vùng lãnh thổ đặc biệt'

Giải pháp phát triển nguồn lực cho an ninh mạng và mật mã quốc gia để bảo vệ 'vùng lãnh thổ đặc biệt'

Ngày 15/6, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Báo chí và ...

Khi nào người dân được hưởng lương hưu, trợ cấp theo mức lương cơ sở mới?

Khi nào người dân được hưởng lương hưu, trợ cấp theo mức lương cơ sở mới?

Để kịp thời chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 7/2023 cho người hưởng, cơ quan Bảo hiểm xã hội tạm ...

Việt Nam nỗ lực trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo về lương thực ở khu vực, đóng góp vào bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu

Việt Nam nỗ lực trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo về lương thực ở khu vực, đóng góp vào bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu

Việt Nam cam kết tiếp tục đóng góp tích cực cho an ninh lương thực toàn cầu, thông qua duy trì xuất khẩu gạo và ...

Bài viết cùng chủ đề

Góc nhìn Nhân quyền

Đọc thêm

Nghi ngờ UAE viện trợ cho RSF, Sudan trục xuất 15 nhà ngoại giao

Nghi ngờ UAE viện trợ cho RSF, Sudan trục xuất 15 nhà ngoại giao

Sudan trục xuất 15 nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và yêu cầu họ rời khỏi nước này trong vòng ...
Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng gia hạn hợp đồng với CLB Hà Nội đến năm 2026

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng gia hạn hợp đồng với CLB Hà Nội đến năm 2026

Con trai tiền vệ Đỗ Hùng Dũng ra sân chúc mừng bố khi anh gia hạn hợp đồng 3 năm với CLB Hà Nội.
Trung Quốc: Giải mã nghi lễ thời Chiến Quốc trên thanh tre 2.000 năm tuổi

Trung Quốc: Giải mã nghi lễ thời Chiến Quốc trên thanh tre 2.000 năm tuổi

Các học giả trường Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) giải mã 5 tài liệu ghi trên các thanh tre có niên đại từ thời Chiến Quốc hơn 2.000 năm ...
Giá xăng dầu hôm nay 11/12: Tăng trưởng việc làm Mỹ hỗ trợ giá dầu

Giá xăng dầu hôm nay 11/12: Tăng trưởng việc làm Mỹ hỗ trợ giá dầu

Giá xăng dầu hôm nay 11/12, tăng tốc sau khi Bộ Lao động Mỹ đưa ra dữ liệu cho thấy tăng trưởng việc làm mạnh hơn dự kiến, hỗ trợ ...
Việt Nam chủ trì tổ chức Ngày gia đình ASEAN tại Riyadh

Việt Nam chủ trì tổ chức Ngày gia đình ASEAN tại Riyadh

Đây là hoạt động cuối cùng do Đại sứ quán Việt Nam chủ trì trên cương vị Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Riyadh trong năm 2023.
Makenzy Orcel là chủ nhân giải thưởng văn học Lựa chọn Goncourt của Việt Nam

Makenzy Orcel là chủ nhân giải thưởng văn học Lựa chọn Goncourt của Việt Nam

Viện Pháp Việt Nam vừa trao trao giải Lựa chọn Goncourt của Việt Nam cho tác giả Makenzy Orcel - giải thưởng văn học uy tín của Pháp đã được ...
Ra mắt Trung tâm trợ giúp xã hội – Ngôi nhà Bình yên cung cấp dịch vụ toàn diện cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực

Ra mắt Trung tâm trợ giúp xã hội – Ngôi nhà Bình yên cung cấp dịch vụ toàn diện cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển với sự hỗ trợ kỹ thuật của UN Women đã chính thức ra mắt Trung tâm trợ giúp xã hội – Ngôi nhà Bình yên.
Malaysia trục xuất hơn 35.000 người nhập cư bất hợp pháp

Malaysia trục xuất hơn 35.000 người nhập cư bất hợp pháp

Trong 11 tháng đầu năm 2023, Malaysia đã trục xuất tổng cộng 35.802 người nhập cư bất hợp pháp.
Cao Bằng phát triển bóng đá cộng đồng dưới sự hỗ trợ của Na Uy: Quả bóng tròn đưa giấc mơ của trẻ em Việt vươn xa

Cao Bằng phát triển bóng đá cộng đồng dưới sự hỗ trợ của Na Uy: Quả bóng tròn đưa giấc mơ của trẻ em Việt vươn xa

Cao Bằng là một trong 4 tỉnh phía Bắc của Việt Nam tham gia thực hiện dự án 'Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam' của Liên đoàn Bóng đá Na Uy.
Cần thu hút nam giới tham gia chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới

Cần thu hút nam giới tham gia chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới

Hội nghị Liên đoàn Nam giới châu Phi lần thứ 3 nhằm trao đổi các biện pháp chấm dứt tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở châu Phi.
Tôn giáo góp phần tạo ra hòa bình, hòa hợp và đoàn kết

Tôn giáo góp phần tạo ra hòa bình, hòa hợp và đoàn kết

Tôn giáo, các nhà lãnh đạo tôn giáo và xã hội có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng hòa bình, hòa hợp và thống nhất.
Dự án 'Tự tin lập nghiệp' hỗ trợ gần 1.500 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

Dự án 'Tự tin lập nghiệp' hỗ trợ gần 1.500 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

Lễ tổng kết dự án 'Tự tin lập nghiệp' thuộc chương trình Futuremakers – một sáng kiến nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng toàn cầu đã được tổ chức.
Bạc Liêu ưu tiên phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc

Bạc Liêu ưu tiên phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc

Về Bạc Liêu đi qua từng con đường, ngõ xóm, chúng tôi bắt gặp sắc diện mới trải lối về tận các phum sóc có đông đồng bào Khmer sinh sống.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người

Tôn trọng, bảo vệ quyền con người là một nội dung xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
Trí tuệ nhân tạo và thách thức đối với bảo đảm quyền con người ở Đông Nam Á

Trí tuệ nhân tạo và thách thức đối với bảo đảm quyền con người ở Đông Nam Á

Trí tuệ nhân tạo (AI) thay đổi thế giới của chúng ta, từ cách làm việc đến tận hưởng cuộc sống, từ chăm sóc sức khỏe đến giáo dục, quản trị và vận hành xã ...
Việt Nam nỗ lực đảm bảo quyền của người bị tạm giữ, tạm giam theo đúng tinh thần của Hiến pháp và pháp luật

Việt Nam nỗ lực đảm bảo quyền của người bị tạm giữ, tạm giam theo đúng tinh thần của Hiến pháp và pháp luật

Nhằm đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam, Việt Nam quán triệt, đẩy mạnh công tác quản lý tại các cơ sở giam giữ.
ASEAN thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ và bao trùm để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

ASEAN thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ và bao trùm để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

ASEAN đang nỗ lực chung tay để giải quyết vấn đề bóc lột và xâm hại trẻ em trên mạng internet.
Việt Nam nỗ lực phát huy quyền của người dân tộc thiểu số theo khuôn khổ Công ước CERD

Việt Nam nỗ lực phát huy quyền của người dân tộc thiểu số theo khuôn khổ Công ước CERD

Những chủ trương và thành tựu trong việc thúc đẩy quyền con người trong thời gian qua giúp nước ta thực hiện tốt Báo cáo quốc gia về Công ước CERD.
Tây Ban Nha: Chính phủ mới hướng về nữ quyền

Tây Ban Nha: Chính phủ mới hướng về nữ quyền

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nhấn mạnh điều đó trong phát biểu tại họp báo công bố nội các mới ngày 20/11.
Mỹ 'thay đổi căn bản' cách tiếp cận và tài trợ cho nghiên cứu sức khỏe phụ nữ

Mỹ 'thay đổi căn bản' cách tiếp cận và tài trợ cho nghiên cứu sức khỏe phụ nữ

Mặc dù chiếm số lượng đông, nhưng phụ nữ Mỹ vẫn chưa được quan tâm đúng mức và không có nhiều các nghiên cứu về sức khỏe trong thời gian dài.
Hơn 40% dân số Sudan đối mặt với nạn đói trầm trọng

Hơn 40% dân số Sudan đối mặt với nạn đói trầm trọng

Hiện có 20,3 triệu người ở Sudan đang phải đối mặt với nạn đói trầm trọng và phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo, tương đương với 42% tổng dân số.
Ethiopia: Thảm họa thiên tai và nhân tai khiến 7,6 triệu trẻ em không được đến trường

Ethiopia: Thảm họa thiên tai và nhân tai khiến 7,6 triệu trẻ em không được đến trường

Cuộc xung đột đang diễn ra tại nhiều địa phương ở Ethiopia đã tước đi quyền được tiếp cận giáo dục của nhiều trẻ em.
Đan Mạch là quốc gia tốt nhất dành cho nữ giới

Đan Mạch là quốc gia tốt nhất dành cho nữ giới

Theo báo cáo Chỉ số Phụ nữ, hòa bình và an ninh mới nhất, Đan Mạch được xếp hạng là quốc gia tốt nhất dành cho phụ nữ.
Australia phạt mạng xã hội X gần 400.000 USD và đây là nguyên nhân

Australia phạt mạng xã hội X gần 400.000 USD và đây là nguyên nhân

Mạng xã hội X (trước đây là Twitter) thiếu quyết liệt trong việc ngăn chặn các nội dung lạm dụng tình dục trẻ em.
Phiên bản di động