Phát huy thế mạnh kinh tế biển, tập trung mọi nguồn lực xây dựng thành phố Cam Ranh phát triển nhanh và bền vững

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Đại hội Đảng bộ thành phố Cam Ranh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra các mục tiêu chủ yếu cho sự phát triển của thành phố và được cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án, kế hoạch trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020. Trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức luôn đan xen, tác động đa chiều đến sự phát triển của thành phố và đời sống xã hội, phát huy truyền thống của quê hương, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của toàn thể nhân dân, qua 5 năm thực hiện, thành phố đã đạt được các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra, tạo chuyển biến tích cực và sâu sắc trên nhiều lĩnh vực.
Một góc Cam Ranh, Khánh Hòa
Một góc Cam Ranh, Khánh Hòa

Những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ qua

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng (công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp). Giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước tính năm 2020 tăng 50,7% so với năm 2015, tăng bình quân hàng năm 8,6%. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hàng năm 25%, đến năm 2020 gấp 3 lần so với năm 2015. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015 - 2020 tăng bình quân 18%, năm 2020 ước gấp 2,1 lần so với năm 2015. Thành phố huy động được nhiều nguồn lực đầu tư các công trình, dự án hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực, đạt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; đời sống của nhân dân ngày được nâng lên. Toàn thành phố có 45/52 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 86,5%; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,65%, tỷ lệ lao động qua đào tạo 80%, trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 65%...

Là địa bàn chiến lược, trọng yếu về quốc phòng, an ninh, Đảng bộ, chính quyền thành phố luôn xác định đầu tư phát triển kinh tế, xã hội phải gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh; tập trung sức mạnh xây dựng TP. Cam Ranh thành khu vực phòng thủ “Cơ bản, liên hoàn, vững chắc”. Hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy đều xây dựng và lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về quốc phòng, an ninh; quan tâm lãnh đạo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong từng quy hoạch, kế hoạch, dự án. Hàng năm, thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Công tác xây dựng Đảng luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt hàng đầu

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới tích cực trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng có nhiều tiến bộ. Bộ máy chính quyền từ thành phố đến cơ sở được củng cố theo hướng tinh gọn; công tác cải cách hành chính được chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước được đổi mới, phát huy vai trò tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thu hút sự đồng thuận của xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện nghiêm túc, tích cực. Trong đó, các cấp ủy từ thành phố đến cơ sở đã lựa chọn các khâu, các bước đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, trọng tâm là công tác cải cách hành chính, giải quyết hồ sơ, thủ tục cho nhân dân; xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình, cách làm mới, tạo chuyển biến tích cực về mặt tư tưởng, đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, ứng xử với nhân dân…

Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 766 đảng viên, đạt 100,7% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (trong đó, đoàn viên, thanh niên chiếm 57,9%). Thành ủy đã xây dựng kế hoạch và tập trung lãnh đạo các cơ quan trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện nghiêm túc việc đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Những định hướng, giải pháp phát triển của thành phố trong nhiệm kỳ tới, phấn đấu xây dựng Cam Ranh phát triển nhanh và bền vững

Những thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển của thành phố thời gian qua là tiền đề, là động lực cho sự phát triển của thành phố trong giai đoạn tới; trước mắt là thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đó là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Những năm tới, TP. Cam Ranh xác định tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển các ngành kinh tế có lợi thế; thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế, xã hội trọng điểm; tích cực kêu gọi các dự án đầu tư phát triển kinh tế, xã hội; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Thành phố sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để xúc tiến kêu gọi đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Nam Cam Ranh và các cụm công nghiệp trên địa bàn, tạo động lực bứt phá cho ngành công nghiệp của thành phố phát triển; tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Cảng Cam Ranh, Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động ngành du lịch, lựa chọn sản phẩm, mô hình, điểm du lịch phù hợp điều kiện phát triển của địa phương; đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch; bảo tồn và phát huy giá trị di tích văn hóa, lịch sử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch và chú trọng công tác phối hợp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch. Bên cạnh đó, đầu tư phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ; tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, gắn phát triển kinh tế với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biển, đảo…

Trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt được, với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết – Trí tuệ - Đổi mới”, Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục chủ động phát huy tốt nội lực, tranh thủ ngoại lực, vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, tiếp tục xây dựng TP. Cam Ranh phát triển giàu mạnh, văn minh và bền vững.

Khánh Hòa: Chủ động trong hội nhập quốc tế

Khánh Hòa: Chủ động trong hội nhập quốc tế

Không chỉ khẳng định vị thế của một đô thị mới, trung tâm du lịch lớn ở khu vực duyên hải miền Trung, trước những ...

“Con Tằm” trên biển Nha Trang

“Con Tằm” trên biển Nha Trang

Nằm trong vịnh Nha Trang (Khánh Hòa), Hòn Tằm cách bờ khoảng 15 phút đi tàu cao tốc, nổi lên như viên ngọc xanh trên ...

Đọc thêm

Xổ số miền Nam XSMN - XSMN 26/5 - SXMN 26/5/2022 - kết quả xổ số hôm nay

Xổ số miền Nam XSMN - XSMN 26/5 - SXMN 26/5/2022 - kết quả xổ số hôm nay

Baoquocte.vn. XSMN 26/5. xổ số hôm nay 26/5. kết quả xổ số miền Nam XSMN thứ 5 ngày 26/5/2022. xổ số hôm nay ngày 26 tháng 5. SXMN 25/5. xo so ...
Cận cảnh xe điện Mitsubishi eK X EV, giá từ 335 triệu đồng

Cận cảnh xe điện Mitsubishi eK X EV, giá từ 335 triệu đồng

Baoquocte.vn. Mitsubishi eK X EV mẫu xe điện cỡ nhỏ, xe được sản xuất nhằm hưởng chính sách ưu đãi trợ giá của chính phủ cũng như thu hút sự quan ...
Giá tiêu hôm nay 26/5, giới đầu cơ liên tục bán ra, thị trường thiếu dòng tiền lớn, chờ lực cầu trở lại

Giá tiêu hôm nay 26/5, giới đầu cơ liên tục bán ra, thị trường thiếu dòng tiền lớn, chờ lực cầu trở lại

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước nối dài đà giảm ở một số địa phương, giao dịch từ 70.000 – 73.500 đ/kg.
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Năm ngày 26/5/2022: Bọ Cạp bị lừa tiền

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Năm ngày 26/5/2022: Bọ Cạp bị lừa tiền

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 26/5/2022 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đảng và Nhà nước nhất quán xây dựng chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đảng và Nhà nước nhất quán xây dựng chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc

Baoquocte.vn. Chiều tối 25/5, tại Nhà Quốc hội, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước gặp mặt đại biểu Quốc hội khóa XV là người dân tộc thiểu số.
Những hoạt động đầu tiên của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại Nhật Bản

Những hoạt động đầu tiên của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại Nhật Bản

Baoquocte.vn. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa và Gunma, thăm Đại sứ quán Việt Nam và Hội trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Xây dựng chuỗi giá trị không phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu

Xây dựng chuỗi giá trị không phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu

Baoquocte.vn. Ngày 25/5, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo 'Chuỗi giá trị không phát thải khí nhà kính'.
Tổng cục Hải quan: Xử lý nghiêm nếu sai phạm cấp phép nhập khẩu xe dạng quà biếu tặng

Tổng cục Hải quan: Xử lý nghiêm nếu sai phạm cấp phép nhập khẩu xe dạng quà biếu tặng

Baoquocte.vn. Tổng cục Hải quan sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm trong việc thực hiện thủ tục hải quan đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng ...
NZ Herald: 10 lý do để du khách quốc tế đến thăm Việt Nam

NZ Herald: 10 lý do để du khách quốc tế đến thăm Việt Nam

Baoquocte.vn. Việt Nam đang mở cửa chào đón du khách quốc tế, sau khi đại dịch Covid-19 qua đi. Báo NZ Herald nêu 10 lý do tại sao nên đến thăm ...
Doanh nhân và Cuộc sống số 10/2022: Phạm Kim Thoa - Nữ doanh nhân với trái tim nhân ái

Doanh nhân và Cuộc sống số 10/2022: Phạm Kim Thoa - Nữ doanh nhân với trái tim nhân ái

Baoquocte.vn. Mời quý độc giả cùng lắng nghe câu chuyện của Doanh nhân Phạm Kim Thoa trong Doanh nhân và Cuộc sống số 10 phát sóng 9h00 ngày 26/5 trên Quốc ...
Trung Quốc: IPEF phục vụ lợi ích của Mỹ và tìm cách loại trừ các quốc gia khác

Trung Quốc: IPEF phục vụ lợi ích của Mỹ và tìm cách loại trừ các quốc gia khác

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố kế hoạch IPEF do Mỹ khởi xướng nhằm tìm cách tách rời các nước khỏi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Tăng trưởng kinh tế toàn cầu bị kìm hãm bởi lạm phát và lãi suất cao

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu bị kìm hãm bởi lạm phát và lãi suất cao

Baoquocte.vn. Tăng trưởng kinh tế ở Mỹ và các nền kinh tế toàn cầu chậm lại trong tháng 5 do lạm phát cao và lãi suất tăng đã tác động đến nhu cầu.
Đến thời xe điện ‘lên ngôi’, tồn kho cạn dần, người Mỹ mỏi mắt đợi hàng về tay

Đến thời xe điện ‘lên ngôi’, tồn kho cạn dần, người Mỹ mỏi mắt đợi hàng về tay

Baoquocte.vn. Lượng xe có sẵn thấp, bao gồm cả xe điện, một phần do các vấn đề về chuỗi cung ứng khiến các nhà sản xuất ô tô ngừng hoạt động.
Vì sao Mỹ chọn Nhật Bản để công bố 'vũ khí chiến lược' mới tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương?

Vì sao Mỹ chọn Nhật Bản để công bố 'vũ khí chiến lược' mới tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương?

Baoquocte.vn. Tổng thống Biden đã quyết định chọn Nhật Bản là địa điểm để công bố Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF).
AFP: Nga tiến gần hơn đến bờ vực vỡ nợ vì Mỹ

AFP: Nga tiến gần hơn đến bờ vực vỡ nợ vì Mỹ

Baoquocte.vn. Bộ Tài chính Mỹ thông báo, Washington sẽ không còn cho phép Moscow trả các khoản nợ cho những nhà đầu tư Mỹ bằng tiền và các quỹ ở Nga.
Nga mở cửa Biển Đen, EU có động thái mới nhằm hỗ trợ nền kinh tế Ukraine

Nga mở cửa Biển Đen, EU có động thái mới nhằm hỗ trợ nền kinh tế Ukraine

Baoquocte.vn. Lực lượng vũ trang Nga sẽ mở một hành lang nhân đạo đi ra Biển Đen để tàu nước ngoài ra khỏi cảng Mariupol, Ukraine an toàn từ 8h ngày 25/5.
Bất động sản mới nhất: ‘Choáng’ với giá đất nền Hòa Bình, miền Bắc hưởng lợi kép, địa ốc Hà Nội thiết lập mặt bằng giá mới

Bất động sản mới nhất: ‘Choáng’ với giá đất nền Hòa Bình, miền Bắc hưởng lợi kép, địa ốc Hà Nội thiết lập mặt bằng giá mới

Baoquocte.vn. Giá đất nền các tỉnh miền Bắc tăng mạnh, nhà đầu tư chuyển hướng dòng tiền trước động thái siết tín dụng… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Áp lực lạm phát, cảnh báo tình trạng ‘no hàng’, chỉ xuống tiền với dự án ‘sáng đèn’, Hà Nội sẽ có thêm sân bay quốc tế

Bất động sản mới nhất: Áp lực lạm phát, cảnh báo tình trạng ‘no hàng’, chỉ xuống tiền với dự án ‘sáng đèn’, Hà Nội sẽ có thêm sân bay quốc tế

Baoquocte.vn. Chuyên gia cảnh báo thanh khoản địa ốc kém trong khi giá cao ngất ngưởng, chỉ ra 3 sai lầm của nhà đầu tư… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Đất nền bất ngờ giảm giá, siết kê khai thuế chuyển nhượng, 80% sàn giao dịch hoạt động trở lại

Bất động sản mới nhất: Đất nền bất ngờ giảm giá, siết kê khai thuế chuyển nhượng, 80% sàn giao dịch hoạt động trở lại

Baoquocte.vn. Mức độ quan tâm tới đất nền bất ngờ giảm, sàn giao dịch địa ốc nhộn nhịp hoạt động trở lại… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Cảnh báo bị ‘chôn vốn’ bởi sốt đất ảo, Vinhomes phát triển nhà ở xã hội full tiện ích, sự trỗi dậy của địa ốc Thanh Hóa

Bất động sản mới nhất: Cảnh báo bị ‘chôn vốn’ bởi sốt đất ảo, Vinhomes phát triển nhà ở xã hội full tiện ích, sự trỗi dậy của địa ốc Thanh Hóa

Baoquocte.vn. Nhiều địa phương cảnh báo hiện tượng sốt đất ảo, Vinhomes phát triển nhà ở xã hội, địa ốc Thanh Hóa cất cánh... là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Hà Nội mạnh tay lập ‘barie’ chặn sốt đất ven đô, giao dịch giảm mạnh, xuất hiện bán cắt lỗ

Hà Nội mạnh tay lập ‘barie’ chặn sốt đất ven đô, giao dịch giảm mạnh, xuất hiện bán cắt lỗ

Baoquocte.vn. 'Lệnh' tạm dừng phân lô, tách thửa và ngân hàng thắt chặt cho vay kinh doanh bất động sản đã khiến thị trường địa ốc ven Hà Nội rơi vào trầm lắng.
Bất động sản mới nhất: Thị trường xuất hiện yếu tố khó, địa ốc khu Đông ‘ăn theo’ cầu Thủ Thiêm 2, thủ tục công chứng hợp đồng mua bán chung cư

Bất động sản mới nhất: Thị trường xuất hiện yếu tố khó, địa ốc khu Đông ‘ăn theo’ cầu Thủ Thiêm 2, thủ tục công chứng hợp đồng mua bán chung cư

Baoquocte.vn. Nhà thầu lo lắng trước quyết định siết tín dụng, cầu Thủ Thiêm 2 tạo sức bật cho địa ốc khu Đông TP.HCM... là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Cổ phiếu rớt thảm, nhà đầu tư 'đứng ngồi không yên', Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi thông điệp nóng

Cổ phiếu rớt thảm, nhà đầu tư 'đứng ngồi không yên', Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi thông điệp nóng

Baoquocte.vn. Thị trường chứng khoán đang gây tâm lý chán nản cho nhà đầu tư khi hầu hết các nhóm ngành cổ phiếu đồng loạt lao dốc.
Gucci chấp nhận cho khách hàng thanh toán bằng Bitcoin và tiền mã hóa

Gucci chấp nhận cho khách hàng thanh toán bằng Bitcoin và tiền mã hóa

Baoquocte.vn. Thương hiệu thời trang Gucci vừa công bố sẽ chấp nhận cho khách hàng thanh toán bằng tiền mã hóa tại một số cửa hàng của hãng.
Go Finance 2022: Cuộc thi tài chính, chứng khoán hàng đầu cho sinh viên chính thức mở đơn đăng ký

Go Finance 2022: Cuộc thi tài chính, chứng khoán hàng đầu cho sinh viên chính thức mở đơn đăng ký

Baoquocte.vn. Sáng 22/4, tại Đại học Kinh tế Quốc dân đã diễn ra buổi họp báo khai mạc cuộc thi về tài chính chứng khoán dành cho sinh viên Go Finance 2022.
Lãi suất tiền gửi tăng, các ngân hàng thương mại huy động nguồn vốn ‘khủng’

Lãi suất tiền gửi tăng, các ngân hàng thương mại huy động nguồn vốn ‘khủng’

Baoquocte.vn. Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 6 tháng trở lên tăng 0,3%-0,7% nên nguồn tiền nhàn rỗi của người dân đã quay trở lại hệ thống ngân hàng thương mại.
Công ty chứng khoán BIDV (BSC) phát hành  hơn 65,73 triệu cổ phần cho Hana Financial Investment Co., Lpt

Công ty chứng khoán BIDV (BSC) phát hành hơn 65,73 triệu cổ phần cho Hana Financial Investment Co., Lpt

Baoquocte.vn. HFI đầu tư vào BSC với tư cách là nhà đầu tư chiến lược, cam kết đồng hành lâu dài cùng hỗ trợ, hợp tác về phát triển kinh doanh và quản trị điều hành.
Trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên, hàng loạt ngân hàng thương mại đặt mục tiêu tăng mạnh lợi nhuận

Trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên, hàng loạt ngân hàng thương mại đặt mục tiêu tăng mạnh lợi nhuận

Baoquocte.vn. Nhiều ngân hàng thương mại đã công bố tài liệu dự thảo với các mục tiêu kinh doanh lạc quan, đáng chú ý là kế hoạch tăng lợi nhuận được tính bằng lần.