Quên dịch bệnh đi... đây là cách người dân châu Âu "đón nhận" đại dịch Covid-19

Quên dịch bệnh đi... đây là cách người dân châu Âu "đón nhận" đại dịch Covid-19

Cổ vũ nhân viên y tế làm việc tuyến đầu, cùng nhau ca hát… là cách nhiều người dân châu Âu "đón nhận" đại dịch Covid-19. 
Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Từ thi đến ca

Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Từ thi đến ca

Do thơ mất sức sáng tạo, dẫn đến nhiều bài thơ không hay. Ca hát chỉ là nghệ thuật loại 2 đã chiếm vị trí số 1 thay thơ.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động