Nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Phạm Quang Hiệu
Theo dõi TGVN trên
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
Baoquocte.vn. Đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, Đảng yêu cầu phải được triển khai “toàn diện và mạnh mẽ” để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đã đề ra.
Nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu - Chủ nhệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn lao, đó là xây dựng một đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc.

Để thực hiện hóa được khát vọng đó, Đảng ta đưa ra một tầm nhìn rõ ràng, một lộ trình xuyên suốt từ nay cho tới 100 năm ngày lập quốc, đồng thời đề ra các định hướng, chủ trương, giải pháp lớn và nhiệm vụ trọng tâm.

Đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Đảng yêu cầu công tác phải được triển khai “toàn diện và mạnh mẽ” để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Xuất phát từ những bài học kinh nghiệm sâu sắc được đúc rút trong quá trình triển khai, trong bối cảnh mới của thế giới, trong nước và cộng đồng kiều bào ta ở nước ngoài, ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác NVNONN trong tình hình mới (Kết luận 12).

Sự ra đời của Kết luận vào thời điểm này mang nhiều ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa công tác đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Ý nghĩa của việc ban hành Kết luận 12

Một là, khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước về củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng NVNONN có quan hệ gắn bó máu thịt với cội nguồn dân tộc và là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức mạnh toàn dân, bao gồm cả trí lực và vật lực của đồng bào ta ở nước ngoài, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hai là, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với NVNONN (Nghị quyết 36) và Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36 (Chỉ thị 45), góp phần thực hiện toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác về NVNONN trong tình hình mới.

Trong đó, tập trung vào việc hỗ trợ NVNONN có địa vị pháp lý vững chắc, phát triển ổn định và hòa nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, khơi dậy hơn nữa niềm tự hào, tự tôn dân tộc, duy trì quan hệ gắn bó với quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, ban hành các chính sách phù hợp, tạo điều kiện để bà con có những đóng góp hiệu quả, đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Ba là, tiếp tục thể hiện rõ nét tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho đồng bào ta ở nước ngoài, đáp ứng các nguyện vọng, mong mỏi chính đáng của kiều bào nhằm tạo ra động lực khích lệ bà con nỗ lực vươn lên, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh và khơi dậy tinh thần yêu nước thương nòi.

Một số yêu cầu mới nhằm tăng cường hiệu quả của công tác NVNONN

Trên cơ sở quán triệt các quan điểm chỉ đạo còn nguyên giá trị của Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45 về công tác vận động NVNONN, Kết luận 12 đề ra một số yêu cầu, đòi hỏi mới đối với công tác hỗ trợ, thu hút nguồn lực kiều bào và công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại.

Một là, công tác về NVNONN cần thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng NVNONN.

Trong suốt chặng đường lịch sử của dân tộc, Đảng và Nhà nước luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt tới đồng bào ta ở nước ngoài. Song đây là lần đầu tiên một văn bản của Bộ Chính trị chỉ rõ và đặt ra yêu cầu cụ thể đối với công tác về NVNONN, đó là chăm lo cho kiều bào và cách thức thực hiện phải đủ tận tâm, tận lực để bà con cảm nhận và hiểu được tình cảm, trách nhiệm của Đảng và Nhà nước.

Từ “chăm lo” được nhắc lại hai lần trong Kết luận 12 vừa minh chứng rõ nét cho tình cảm và trách nhiệm xuất phát từ “nhân tâm thiên lý” mà Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào ta ở nước ngoài, vừa phản ánh thực tế, đó là với cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước như ngày nay, ta đã có đủ thế và lực để chăm lo, tăng cường hỗ trợ cho kiều bào ta ở nước ngoài.

Quan điểm chỉ đạo này vừa quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống cho nhân dân vừa phù hợp với mục tiêu xây dựng đất nước hạnh phúc, nhân dân thụ hưởng mà Đại hội Đảng XIII hướng tới.

Hai là tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương đại đoàn kết.

Đại đoàn kết dân tộc luôn là nền tảng, là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong công tác về NVNONN từ trước tới nay. Tuy nhiên, việc thực hiện chủ trương đại đoàn kết chưa đạt được kết quả như mong muốn do có lúc, có nơi, các cấp, ngành, đoàn thể, nhân dân chưa nhận thức thực sự đầy đủ các quan điểm chỉ đạo.

Bên cạnh việc “nâng cao nhận thức”, Bộ Chính trị yêu cầu phải tăng cường “ý thức trách nhiệm” bởi có ý thức trách nhiệm thì nhận thức mới được chuyển hóa thành hành động cụ thể, tạo ra kết quả cao.

Nâng cao ý thức trách nhiệm không chỉ là yêu cầu đặt ra với các cơ quan, đoàn thể, nhân dân trong nước mà còn đối với cộng đồng kiều bào ta ở nước ngoài. Nói cách khác, bà con là chủ thể quan trọng của công tác đại đoàn kết dân tộc.

Có như thế mới tạo ra xung lực lớn để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, phát huy tối đa những điểm đồng như Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nói “đồng tâm, đồng chí, đồng ý, đồng lòng... sẽ làm được mọi việc”.

Ba là triển khai các biện pháp tổng thể chăm lo, hỗ trợ đồng bào ở nước ngoài, nhất là ở những địa bàn khó khăn.

Từ trước tới nay, công tác về NVNONN đã được triển khai trên nhiều mặt trận nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong cộng đồng kiều bào, song các giải pháp chủ yếu mang tính riêng lẻ, tình thế.

Trước yêu cầu và kỳ vọng cao hơn đối với công tác này, hướng tới các biện pháp mang tính bài bản, dài hạn trong việc chăm lo, hỗ trợ cộng đồng trong giai đoạn mới, Bộ Chính trị tiếp tục chú trọng và lần đầu tiên đưa nội dung “triển khai các biện pháp tổng thể” vào Kết luận 12 nhằm tạo ra hiệu quả đồng bộ và toàn diện hơn trong công tác về NVNONN.

Mục tiêu đặt ra là giúp bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại, đồng thời tăng cường hơn nữa việc dạy và học tiếng Việt, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam.

Bốn là khuyến khích và tạo điều kiện để kiều bào đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thu hút nguồn lực kiều bào không phải là nhiệm vụ mới và đã được nêu trong nhiều văn bản chỉ đạo của Đảng và chính sách của Nhà nước.

Song trước yêu cầu và đòi hỏi của tình hình mới, nhằm quy tụ và chuyển hóa nguồn lực kiều bào thành nguồn sức mạnh tổng hợp quốc gia, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng yêu cầu: Có chính sách thu hút nguồn lực của NVNONN đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển mạng lưới kết nối nhân tài người Việt Nam, thu hút sự tham gia đóng góp của cộng đồng các nhà khoa học NVNONN.

Để đạt được điều đó, Kết luận 12 yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và triển khai đồng bộ các chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời, hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đội ngũ trí thức, doanh nhân NVNONN.

Năm là đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về công tác thông tin đối ngoại.

Nội dung về đổi mới công tác thông tin đối ngoại hướng tới đồng bào ta ở nước ngoài đã được khẳng định trong Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, song đến Kết luận 12, việc đổi mới đã được cụ thể hóa với ba thành tố chính, đó là nội dung, phương thức và tư duy. Trong đó, đổi mới tư duy là quan trọng nhất.

Nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu tiếp nhận ủng hộ của kiều cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Về nội dung, cần chú trọng đưa đầy đủ, chính xác thông tin về tình hình đất nước, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới bà con, kịp thời phản bác những luận điệu sai trái, không đúng sự thật; ngoài ra, phải đưa trúng và đúng những vấn đề mà kiều bào quan tâm, trăn trở.

Về phương thức, cách làm cũng cần đổi mới hơn để nhanh hơn, đa dạng hơn và hiệu quả hơn, trong đó phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông của cộng đồng, để kiều bào sử dụng chính ngòi bút của mình, đưa ra những phản ánh khách quan về tình hình đất nước.

Sau Kết luận, nhằm triển khai các chủ trương, đường lối mà Bộ Chính trị đã đề ra, Chính phủ sẽ ban hành Chương trình hành động về công tác NVNONN giai đoạn 2021 - 2026, trong đó có các nhiệm vụ cụ thể giao cho các bộ, ngành và địa phương.

Trong thời gian tới, với sự vào cuộc tích cực của toàn bộ hệ thống chính trị cùng đồng bào ta ở trong và ngoài nước, công tác về NVNONN sẽ được triển khai toàn diện, mạnh mẽ và thu được nhiều kết quả thực chất hơn nữa.

Hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh đầu tư phát triển trong nước

Hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh đầu tư phát triển trong nước

Ngày 24/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu ...

Triển khai công tác phối hợp thông tin đối ngoại đối với người Việt Nam ở nước ngoài theo Kết luận số 12

Triển khai công tác phối hợp thông tin đối ngoại đối với người Việt Nam ở nước ngoài theo Kết luận số 12

Ban Tuyên giáo và Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã có những trao đổi cụ thể, ...

Đọc thêm

Tin thế giới 22/10: Nga tự tin về Dòng chảy phương Bắc 2; Mỹ thừa nhận ‘thua’ Nga và Trung Quốc; Nguy cơ xảy ra cuộc chạy đua vũ trang mới

Tin thế giới 22/10: Nga tự tin về Dòng chảy phương Bắc 2; Mỹ thừa nhận ‘thua’ Nga và Trung Quốc; Nguy cơ xảy ra cuộc chạy đua vũ trang mới

Baoquocte.vn. Dòng chảy phương Bắc 2; Khủng hoảng năng lượng; Mỹ thua Nga và Trung Quốc trong phát triển tên lửa siêu thanh... là những sự kiện thế giới nổi bật ...
Covid-19 tối 22/10: Thêm 3.985 ca mắc mới, 5.202 người khỏi bệnh, số ca tử vong giảm mạnh

Covid-19 tối 22/10: Thêm 3.985 ca mắc mới, 5.202 người khỏi bệnh, số ca tử vong giảm mạnh

Baoquocte.vn. Bản tin dịch Covid-19 của Bộ Y tế ngày 22/10 cho biết có 3.985 ca mắc Covid-19 tại 50 tỉnh, thành phố.
Quảng Tây, Trung Quốc dành lô hàng viện trợ đối ngoại lớn nhất cho Việt Nam phòng chống dịch Covid-19

Quảng Tây, Trung Quốc dành lô hàng viện trợ đối ngoại lớn nhất cho Việt Nam phòng chống dịch Covid-19

Số vaccine và thiết bị vật tư y tế Quảng Tây tặng các địa phương Việt Nam lần này bao gồm 800.000 liều vaccine Verocell, cùng nhiều vật tư y ...
Covid-19 ở Hà Nội ngày 22/10: Thêm 10 ca mắc mới, có 2 trường hợp ở cộng đồng

Covid-19 ở Hà Nội ngày 22/10: Thêm 10 ca mắc mới, có 2 trường hợp ở cộng đồng

Baoquocte.vn. 10 ca Covid-19 mới của Hà Nội phát hiện trong ngày 22/10, được phân bố tại: Long Biên, Tây Hồ, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Mỹ Đức.
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Bảy ngày 23/10/2021: Nhân Mã gặp khó trong công việc

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Bảy ngày 23/10/2021: Nhân Mã gặp khó trong công việc

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 23/10/2021 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
XSHCM 23/10/2021, Kết quả TP.Hồ Chí Minh hôm nay 23/10/2021. KQXSHCM thứ 7

XSHCM 23/10/2021, Kết quả TP.Hồ Chí Minh hôm nay 23/10/2021. KQXSHCM thứ 7

Baoquocte.vn. XSHCM 23/10. KQXSHCM 23/10. Xổ số TP.Hồ Chí Minh hôm nay ngày 23 tháng 16 năm 2021. Xo so TP Ho Chi Minh. KQXSHCM.
Thông điệp mạnh mẽ của Mỹ tới Trung Quốc

Thông điệp mạnh mẽ của Mỹ tới Trung Quốc

Baoquocte.vn. Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thông qua dự luật mới trừng phạt những cá nhân và thực thể can dự vào các hoạt động đe dọa sự ổn ...
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ thăm Bulgaria, Hy Lạp, tham dự Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu tại Bồ Đào Nha

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ thăm Bulgaria, Hy Lạp, tham dự Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu tại Bồ Đào Nha

Baoquocte.vn. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ thăm Bulgaria, Hy Lạp, tham dự Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu tại Lisbon, Bồ Đào Nha từ ngày ...
Tuần hàng Việt Nam tại Hà Lan: Thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt, nâng cao thương hiệu quốc gia

Tuần hàng Việt Nam tại Hà Lan: Thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt, nâng cao thương hiệu quốc gia

Baoquocte.vn. Tuần hàng Việt Nam tại Hà Lan nhằm truyền tải thông điệp sản phẩm Việt không ngừng vươn ra thế giới.
L'Oreal được lòng các tín đồ hàng hiệu Trung Quốc

L'Oreal được lòng các tín đồ hàng hiệu Trung Quốc

Baoquocte.vn. L'Oreal, Tập đoàn mỹ phẩm khổng lồ của Pháp đang thắng lớn nhờ 'cơn khát' hàng cao cấp tại Trung Quốc.
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương: EU nhập cuộc chơi lớn

Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương: EU nhập cuộc chơi lớn

Baoquocte.vn. Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được EU công bố gần như trùng khớp thời gian với AUKUS. Chiến lược này có gì đặc biệt? Báo TG&VN phân tích.
Australia trang bị tàu ngầm hạt nhân: Game changer hay chuyện thay đổi cuộc chơi!

Australia trang bị tàu ngầm hạt nhân: Game changer hay chuyện thay đổi cuộc chơi!

Baoquocte.vn. Điều khiến thiên hạ bất ngờ và có phần sửng sốt ở AUKUS là việc Mỹ chia sẻ công nghệ chế tạo tầu ngầm hạt nhân cho Australia. Phân tích của TG&VN.
Nhân tố chi phối chính sách đối ngoại của Tổng thống Joe Biden

Nhân tố chi phối chính sách đối ngoại của Tổng thống Joe Biden

Baoquocte.vn. Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa thể hiện đường lối chính sách đối ngoại hoàn chỉnh và nhất quán. Lý do và những nhân tố nào chi phối? TG&VN phân tích.
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Cấp cao ở mức độ thấp

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Cấp cao ở mức độ thấp

Baoquocte.vn. Thượng đỉnh Nga-Mỹ diễn ra trong không khí không thù địch nhau nhưng cũng không thân thiện. Họ phấn đấu đạt được cái tối thiểu. TG&VN phân tích.
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Chưa khai thông, không đột phá

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Chưa khai thông, không đột phá

Baoquocte.vn. Cuộc gặp Thượng đỉnh Nga-Mỹ là cuộc gặp đầu tiên của ông Biden với ông Putin trên cương vị Tổng thống. Sự kiện được dư luận đặc biệt quan tâm. TG&VN phân tích.
Trung Đông, Vùng Vịnh và Bắc Phi: Thay trọng tâm, đổi định hướng

Trung Đông, Vùng Vịnh và Bắc Phi: Thay trọng tâm, đổi định hướng

Baoquocte.vn. Điểm nóng Trung Đông, với diễn biến chiến sự ác liệt giữa Israel và Hamas, gợi mở điều gì khi muốn nhận diện chính sách đối ngoại của ông Biden? Phân tích.
Ứng cử viên Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc nói gì về Bắc Kinh?

Ứng cử viên Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc nói gì về Bắc Kinh?

Baoquocte.vn. Ứng cử viên Đại sứ Mỹ tại TQ Nicholas Burns khẳng định, Washington nên 'tin tưởng vào sức mạnh của chúng ta' khi đối phó với Bắc Kinh.
Sẽ có một Bộ tứ mới phiên bản Trung Đông?

Sẽ có một Bộ tứ mới phiên bản Trung Đông?

Baoquocte.vn. Ngoại trưởng Ấn Độ, Mỹ, Israel và UAE tổ chức họp trực tuyến về việc thành lập một nhóm mới ở Trung Đông tương tự như nhóm Bộ tứ.
Bắc Kinh nỗ lực cân bằng quan hệ Mỹ-Trung

Bắc Kinh nỗ lực cân bằng quan hệ Mỹ-Trung

Baoquocte.vn. Đã có dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang mong muốn giảm căng thẳng chiến lược trong quan hệ Mỹ-Trung. Tuy nhiên, liệu điều chỉnh này có hiệu quả?
Một 'Bộ tứ' mới?

Một 'Bộ tứ' mới?

Baoquocte.vn. Chuyên gia chính trị quốc tế C. Raja Mohan phân tích về khả năng hình thành một 'Bộ tứ' mới ở Tây Á.
Quan hệ Nga-NATO: Khi niềm tin xuống dốc

Quan hệ Nga-NATO: Khi niềm tin xuống dốc

Baoquocte.vn. Quan hệ Nga-NATO đang gặp nhiều khó khăn, những động thái gay gắt gần đây của cả hai phía đã khiến căng thẳng đi xa khó cứu vãn.
Chuyên gia Nhật Bản đánh giá về việc Trung Quốc xin gia nhập CPTPP

Chuyên gia Nhật Bản đánh giá về việc Trung Quốc xin gia nhập CPTPP

Baoquocte.vn. Nhóm 11 quốc gia trong CPTPP phản ứng trước việc Trung Quốc nộp đơn gia nhập sẽ có ý nghĩa chiến lược to lớn đối với khu vực và thế giới.
Phiên bản di động