KỶ NIỆM 77 NĂM QUỐC KHÁNH 2/9 VÀ NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH NGOẠI GIAO 28/8:

Phát huy sức mạnh tổng hợp của ngoại giao Việt Nam

Vũ Hải Hà
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội
Trong bối cảnh mới nhiều thách thức, các hoạt động đối ngoại cần phát huy thế mạnh của từng trụ cột đối ngoại và sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam để triển khai đồng bộ, hiệu quả, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Theo dõi Baoquocte.vn trên
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc. (Ảnh: Tuấn Anh)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra tầm nhìn, mục tiêu, phương hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI, trong đó, về công tác đối ngoại, Đại hội tiếp tục khẳng định: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”.

Góp phần gia tăng thế và lực của đất nước

Đối ngoại luôn đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, góp phần tạo nên những thắng lợi to lớn, từ thế trận đánh đàm đưa đến thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đến phá thế bị bao vây, cấm vận, khơi thông, mở rộng quan hệ với các đối tác, đưa các mối quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, hội nhập quốc tế sâu rộng, tạo nên môi trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển và bảo vệ đất nước.

Sau hơn 35 năm mở cửa, đổi mới, hội nhập, đối ngoại Việt Nam ngày càng chủ động, tích cực, đạt được nhiều thành tựu hết sức quan trọng. Cho đến nay, nước ta đã có quan hệ ngoại giao với 190 quốc gia trên thế giới; là thành viên của nhiều tổ chức, diễn đàn quốc tế lớn và ngày càng có nhiều đóng góp có trách nhiệm vào công việc chung của khu vực và thế giới; Quốc hội Việt Nam có quan hệ với hầu hết quốc hội, nghị viện các nước thành viên Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và tham gia tích cực tại nhiều diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Trong 77 năm qua, ngành Ngoại giao luôn đóng vai trò tiên phong trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, làm cho “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh.

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 12/2021 đã một lần nữa khẳng định vị thế, vai trò của công tác đối ngoại, một trong những ưu tiên quan trọng trong tổng thể chiến lược xây dựng, bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới. Bối cảnh mới đòi hỏi sự đổi mới liên tục, mang tính chiến lược, đột phá về nhận thức, chủ trương và những cách làm mới nhằm phát huy vị trí tiên phong của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Kết hợp nhuần nhuyễn, nhịp nhàng

Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động nhanh chóng, khó lường, các thách thức an ninh truyền thống lẫn phi truyền thống ngày càng gia tăng, công tác đối ngoại cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các trụ cột đối ngoại, từ trung ương tới địa phương, nhằm đạt được sự thống nhất trong nhận thức và hành động để đối ngoại tiếp tục đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Đối ngoại trong bối cảnh chiến lược mới đòi hỏi sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó có nòng cốt là Bộ Ngoại giao và các cơ quan đối ngoại như Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, với tư tưởng chỉ đạo, nguyên tắc, phương hướng, nhiệm vụ đặt ra cho công tác đối ngoại, quán triệt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc, các hoạt động của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trong thời gian tới sẽ gắn kết với ngành Ngoại giao, tiếp tục triển khai với tinh thần chủ động, sáng tạo, triển khai từ sớm, từ xa trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội theo luật định, bám sát Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng lần thứ XIII, Nghị quyết 161/2021/QH14 ngày 09/4/2021 của Quốc hội; chú trọng xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và giám sát thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế; thúc đẩy, giám sát triển khai công tác biên giới lãnh thổ và việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs); quyết định các vấn đề quan trọng về đối ngoại của Nhà nước và tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong khuôn khổ song phương, đa phương.

Hội nghị phối hợp triển khai công tác đối ngoại năm 2022. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Hội nghị phối hợp triển khai công tác đối ngoại năm 2022. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Đặc biệt, đối ngoại Quốc hội phát huy vai trò gắn kết giữa ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân để phát huy tối đa tính đặc thù-lợi thế của ngoại giao nghị viện cũng như hiệu quả sức mạnh tổng hợp trong việc đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương với các đối tác theo các mức độ ưu tiên trong quan hệ.

Với đặc thù vừa mang tính nhà nước, vừa mang tính nhân dân, đối ngoại Quốc hội cùng với ngành Ngoại giao cần phát huy vai trò tiên phong, chú trọng thúc đẩy, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội/Nghị viện các nước theo ưu tiên trong chính sách đối ngoại của ta, tranh thủ sự ủng hộ của Nghị viện, nghị sĩ và chính giới các nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc; góp phần tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trên kênh hợp tác đa phương, đối ngoại Quốc hội tiếp tục kết nối, phối hợp chặt chẽ với ngoại giao Nhà nước nhằm đạt sự thống nhất cao về chủ trương, quan điểm đối với các nội dung nghị sự thuộc ưu tiên của ta; triển khai hiệu quả Chỉ thị 25-CT/TW ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư; nâng tầm đối ngoại đa phương, tích cực, chủ động, sáng tạo trong tham gia và nâng cao vai trò của Quốc hội Việt Nam tại các cơ chế nghị viện đa phương then chốt như AIPA, IPU, APPF, ASEP, APF cũng như chuẩn bị tốt cho sự tham gia của Quốc hội Việt Nam trong khuôn khổ các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Triển khai Chỉ thị mới của Ban Bí thư về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030, các cơ quan đối ngoại, trong đó có đối ngoại Quốc hội sẽ chú trọng ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm, bảo vệ và thúc đẩy hiệu quả các lợi ích chiến lược về an ninh, phát triển của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các cơ quan đối ngoại cần tăng cường phối hợp và đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược trong lĩnh vực đối ngoại; nâng cao hiệu quả cơ chế điều hòa, phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan của Quốc hội với các cơ quan Đảng, Chính phủ trong triển khai các hoạt động đối ngoại; tăng cường công tác thông tin đối ngoại ở trong và ngoài nước; chú trọng công tác xây dựng đội ngũ làm công tác ngoại giao nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Ngoại giao, với sự kết hợp nhuần nhuyễn, nhịp nhàng giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam sẽ được tăng cường, hướng tới mục tiêu “cao hơn về chất lượng hiệu quả, sâu rộng hơn về lĩnh vực và lực lượng tham gia, đồng bộ chặt chẽ hơn về phối hợp, chủ động tích cực hơn trong triển khai”, qua đó hiện thực hóa khát vọng, tầm nhìn, mục tiêu phát triển đất nước theo đường lối Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Tự hào 'truyền thống' ngoại giao Việt Nam tại Liên hợp quốc

Tự hào 'truyền thống' ngoại giao Việt Nam tại Liên hợp quốc

Nhân dịp Ngày thành lập Ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2022), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) Đặng Hoàng Giang đã ...

Ngoại giao hoà mục, hòa hiếu trong dựng nước và giữ nước

Ngoại giao hoà mục, hòa hiếu trong dựng nước và giữ nước

Hòa mục, hòa hiếu luôn là một bản sắc xuyên suốt trong các hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ thời đại phong kiến ...

Phát huy bản sắc văn hóa ngành Ngoại giao trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước

Phát huy bản sắc văn hóa ngành Ngoại giao trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2022), Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng ...

Ngành Ngoại giao cùng khát vọng phát triển của các địa phương

Ngành Ngoại giao cùng khát vọng phát triển của các địa phương

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc khẳng định, với phương châm tiên phong, tư duy phục vụ, tập trung thúc đẩy phát triển, Bộ ...

Khởi đầu nền ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh

Khởi đầu nền ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh

Đối với những người làm công tác đối ngoại, những ngày tháng Tám lịch sử cách đây 77 năm không chỉ là mốc son chói ...

Bài viết cùng chủ đề

77 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao

Đọc thêm

Lễ hành hương Hajj: Số người tử vong tăng báo động lên hơn 900, hàng nghìn người được thông báo mất tích

Lễ hành hương Hajj: Số người tử vong tăng báo động lên hơn 900, hàng nghìn người được thông báo mất tích

Lễ hành hương Hajj kéo dài nhiều ngày, với các hoạt động chủ yếu tổ chức ngoài trời, trong khi nhiều người hành hương tuổi cao và ốm yếu.
Lãnh đạo Bộ Ngoại giao dự Lễ kỷ niệm 47 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng của Samdech Techo Hun Sen

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao dự Lễ kỷ niệm 47 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng của Samdech Techo Hun Sen

Sáng 20/6, Lễ kỷ niệm 47 năm hành trình lịch sử tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng của Samdech Techo Hun Sen được Campuchia long trọng tổ chức.
Học viện golf Jack Nicklaus nâng tầm chất lượng với chiến lược đào tạo golf ngay trên sân

Học viện golf Jack Nicklaus nâng tầm chất lượng với chiến lược đào tạo golf ngay trên sân

Học viện Golf Jack Nicklaus đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, vận hành độc quyền bởi BRG Golf, đang trở thành điểm đến uy tín cho người yêu ...
HLV Gareth Southgate giữ nguyên đội hình tuyển Anh đấu Đan Mạch

HLV Gareth Southgate giữ nguyên đội hình tuyển Anh đấu Đan Mạch

Không quan tâm tới bình luận của các chuyên gia, HLV Gareth Southgate sẽ không thay đổi đội hình xuất cho trận đấu với Đan Mạch.
Kinh tế Việt Nam 6 tháng cuối năm 2024: Kỳ vọng tăng trưởng tốt hơn so với cùng kỳ năm trước

Kinh tế Việt Nam 6 tháng cuối năm 2024: Kỳ vọng tăng trưởng tốt hơn so với cùng kỳ năm trước

Nửa đầu năm 2024, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam phục hồi khá.
Tổng thống Vladimir Putin: Nga coi trọng mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam

Tổng thống Vladimir Putin: Nga coi trọng mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam

Sau hội đàm ngày 20/6, hai nhà lãnh đạo Việt Nam- LB Nga đã có buổi họp báo thông báo kết quả với báo chí hai nước.
Lãnh đạo Bộ Ngoại giao dự Lễ kỷ niệm 47 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng của Samdech Techo Hun Sen

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao dự Lễ kỷ niệm 47 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng của Samdech Techo Hun Sen

Sáng 20/6, Lễ kỷ niệm 47 năm hành trình lịch sử tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng của Samdech Techo Hun Sen được Campuchia long trọng tổ chức.
Tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Iceland, Đại sứ Cyprus, Đại sứ Turkmenistan tại Việt Nam

Tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Iceland, Đại sứ Cyprus, Đại sứ Turkmenistan tại Việt Nam

Ngày 20/6, Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, Đại sứ Nguyễn Việt Dũng tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Iceland, CH Cyprus, Turkmenistan tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao trao Giấy Chấp nhận lãnh sự danh dự cho Lãnh sự danh dự của CH Slovenia tại TP. Hồ Chí Minh

Bộ Ngoại giao trao Giấy Chấp nhận lãnh sự danh dự cho Lãnh sự danh dự của CH Slovenia tại TP. Hồ Chí Minh

Cục trưởng Cục Lãnh sự trao Giấy Chấp nhận lãnh sự danh dự cho ông Bùi Quang Minh, Lãnh sự danh dự của CH Slovenia tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Việt Nam có hệ thống quy định chặt chẽ và thực hiện nhiều biện pháp toàn diện nhằm đấu tranh chống buôn bán bất hợp pháp vũ khí

Việt Nam có hệ thống quy định chặt chẽ và thực hiện nhiều biện pháp toàn diện nhằm đấu tranh chống buôn bán bất hợp pháp vũ khí

Đại sứ Đặng Hoàng Giang chia sẻ quan ngại về những rủi ro từ việc phát tán vũ khí bất hợp pháp trong và sau các cuộc xung đột.
Từng bước đưa quan hệ hợp tác Bà Rịa-Vũng Tàu và bang Tây Australia đi vào chiều sâu, thực chất

Từng bước đưa quan hệ hợp tác Bà Rịa-Vũng Tàu và bang Tây Australia đi vào chiều sâu, thực chất

Phó Thủ hiến Rita Saffioti bày tỏ vui mừng khi thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Bà Rịa-Vũng Tàu và bang Tây Australia ngày càng được tăng cường.
Trao Giấy Chấp nhận lãnh sự cho Tổng Lãnh sự Singapore tại TP. Hồ Chí Minh

Trao Giấy Chấp nhận lãnh sự cho Tổng Lãnh sự Singapore tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 17/6, Cục trưởng Cục Lãnh sự Doãn Hoàng Minh trao Giấy Chấp nhận lãnh sự cho ông Pang Te Chang, Tổng Lãnh sự Singapore tại TP. Hồ Chí Minh.
Thông tin liên quan đến công dân Việt Nam mất tích tại Pháp

Thông tin liên quan đến công dân Việt Nam mất tích tại Pháp

Cảnh sát Pháp phát hiện một thi thể tại căn hộ ngoại ô thành phố Paris. Sau khi xác minh, các cơ quan chức năng Pháp xác định đây là công dân Việt Nam.
Bộ Ngoại giao thông tin về vụ du học sinh Việt mất tích và qua đời tại Pháp

Bộ Ngoại giao thông tin về vụ du học sinh Việt mất tích và qua đời tại Pháp

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin về vụ việc một nữ du học sinh của Việt Nam mất tích và qua đời sau đó tại Pháp.
Lãnh đạo Uỷ ban Nhà nước về NVNONN trực tiếp thăm hỏi, động viên bà con trong vụ cháy tại Ba Lan

Lãnh đạo Uỷ ban Nhà nước về NVNONN trực tiếp thăm hỏi, động viên bà con trong vụ cháy tại Ba Lan

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về NVNONN Nguyễn Mạnh Đông đã trực tiếp đến thăm hỏi, chỉa sẻ, động viên đại diện bà con bị ảnh hưởng trong vụ cháy tại Ba Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan hỗ trợ bà con người Việt bị ảnh hưởng bởi vụ cháy Trung tâm thương mại làm lại giấy tờ

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan hỗ trợ bà con người Việt bị ảnh hưởng bởi vụ cháy Trung tâm thương mại làm lại giấy tờ

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan bắt đầu tiếp nhận, giải quyết cấp lại các loại giấy tờ tuỳ thân cho bà con người Việt bị ảnh hưởng bởi vụ cháy...
Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan: Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con cấp đổi các giấy tờ

Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan: Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con cấp đổi các giấy tờ

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và các cơ quan trong nước sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa bà con trong khả năng cho phép... Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan ...
Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Đại sứ Hà Hoàng Hải làm việc với lãnh đạo hội đoàn người Việt Nam

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Đại sứ Hà Hoàng Hải làm việc với lãnh đạo hội đoàn người Việt Nam

Đại sứ Hà Hoàng Hải cam kết sẽ đồng hành với với các hội đoàn để hỗ trợ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn.
Tìm hiểu các nguyên tắc trong việc lựa chọn thực đơn chiêu đãi đối ngoại

Tìm hiểu các nguyên tắc trong việc lựa chọn thực đơn chiêu đãi đối ngoại

Chiều 22/3, đã diễn ra sinh hoạt chuyên đề với chủ đề 'Các nguyên tắc trong việc lựa chọn thực đơn chiêu đãi đối ngoại'.
Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 2)

Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 2)

Là một quốc gia Đông Nam Á, Indonesia gần gũi với Việt Nam, nhưng nước này có 86% dân số theo Hồi giáo tạo nên khác biệt trong văn hoá giao tiếp.
Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 1)

Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 1)

Là quốc gia Đông Nam Á nên Indonesia gần gũi với Việt Nam, nhưng 86% dân số nước này theo Hồi giáo tạo nên khác biệt trong văn hoá giao tiếp.
Những điều cần biết để không bỡ ngỡ khi đến xứ sở hoa tulip Hà Lan

Những điều cần biết để không bỡ ngỡ khi đến xứ sở hoa tulip Hà Lan

Khi gặp một người Hà Lan bất kì, thật khó để nhận xét về địa vị hay khả năng tài chính của họ thông qua vẻ bề ngoài...
Đôi điều cần biết về văn hóa giao tiếp ở Bỉ - 'trái tim của châu Âu'

Đôi điều cần biết về văn hóa giao tiếp ở Bỉ - 'trái tim của châu Âu'

Cùng khám phá đôi nét về văn hóa giao tiếp và con người Bỉ để hiểu rõ hơn về đất nước được coi là 'trái tim châu Âu' qua bài viết dưới đây!
Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 12?

Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 12?

Trong tháng 12 có 12 quốc gia kỷ niệm Ngày Quốc khánh, bao gồm Romania, Lào, UAE, Thái Lan, Phần Lan, Burkina Faso, Kenya, Bhutan, Niger, Qatar...
Tổng thống Putin và Chủ tịch Kim Jong Un 'cạnh tranh' sự lịch lãm ở sân bay Bình Nhưỡng

Tổng thống Putin và Chủ tịch Kim Jong Un 'cạnh tranh' sự lịch lãm ở sân bay Bình Nhưỡng

Tổng thống Nga và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã 'cạnh tranh' sự ga lăng ở sân bay khi liên tục nhường nhau ai sẽ là người đầu tiên lên xe và ngồi vào vị ...
Đại sứ Nga Bezdetko: Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin mang tính biểu tượng rất lớn

Đại sứ Nga Bezdetko: Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin mang tính biểu tượng rất lớn

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin tạo thêm động lực để phát triển quan hệ hợp tác Nga-Việt trong nhiều lĩnh vực.
Tổng thống Nga Vladimir Putin - một người bạn của Việt Nam

Tổng thống Nga Vladimir Putin - một người bạn của Việt Nam

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin thể hiện sự coi trọng, tin cậy chính trị dành cho quan hệ song phương.
Tổng thống Vladimir Putin thăm Việt Nam: Nâng tầm Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga trong tình hình mới

Tổng thống Vladimir Putin thăm Việt Nam: Nâng tầm Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga trong tình hình mới

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định cam kết của hai bên trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ song phương.
Ngoại giao kinh tế Hàn Quốc đổ bộ Trung Á

Ngoại giao kinh tế Hàn Quốc đổ bộ Trung Á

Tiếp nối nỗ lực ngoại giao kinh tế, Tổng thống Hàn Quốc thăm Turkmenistan, Kazakhstan và Uzbekistan để mở rộng quan hệ với các quốc gia Trung Á.
Ngoại giao thể thao ‘kiểu Úc’

Ngoại giao thể thao ‘kiểu Úc’

Thông qua chiến lược mới về ngoại giao thể thao, Australia mong muốn tăng cường sức mạnh quốc gia trên ‘cuộc đua’ quốc tế.
Phiên bản di động