KỶ NIỆM 77 NĂM QUỐC KHÁNH 2/9 VÀ NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH NGOẠI GIAO 28/8:

Phát huy sức mạnh tổng hợp của ngoại giao Việt Nam

Vũ Hải Hà
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội
Trong bối cảnh mới nhiều thách thức, các hoạt động đối ngoại cần phát huy thế mạnh của từng trụ cột đối ngoại và sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam để triển khai đồng bộ, hiệu quả, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Theo dõi TGVN trên
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc. (Ảnh: Tuấn Anh)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra tầm nhìn, mục tiêu, phương hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI, trong đó, về công tác đối ngoại, Đại hội tiếp tục khẳng định: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”.

Góp phần gia tăng thế và lực của đất nước

Đối ngoại luôn đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, góp phần tạo nên những thắng lợi to lớn, từ thế trận đánh đàm đưa đến thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đến phá thế bị bao vây, cấm vận, khơi thông, mở rộng quan hệ với các đối tác, đưa các mối quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, hội nhập quốc tế sâu rộng, tạo nên môi trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển và bảo vệ đất nước.

Sau hơn 35 năm mở cửa, đổi mới, hội nhập, đối ngoại Việt Nam ngày càng chủ động, tích cực, đạt được nhiều thành tựu hết sức quan trọng. Cho đến nay, nước ta đã có quan hệ ngoại giao với 190 quốc gia trên thế giới; là thành viên của nhiều tổ chức, diễn đàn quốc tế lớn và ngày càng có nhiều đóng góp có trách nhiệm vào công việc chung của khu vực và thế giới; Quốc hội Việt Nam có quan hệ với hầu hết quốc hội, nghị viện các nước thành viên Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và tham gia tích cực tại nhiều diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Trong 77 năm qua, ngành Ngoại giao luôn đóng vai trò tiên phong trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, làm cho “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh.

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 12/2021 đã một lần nữa khẳng định vị thế, vai trò của công tác đối ngoại, một trong những ưu tiên quan trọng trong tổng thể chiến lược xây dựng, bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới. Bối cảnh mới đòi hỏi sự đổi mới liên tục, mang tính chiến lược, đột phá về nhận thức, chủ trương và những cách làm mới nhằm phát huy vị trí tiên phong của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Kết hợp nhuần nhuyễn, nhịp nhàng

Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động nhanh chóng, khó lường, các thách thức an ninh truyền thống lẫn phi truyền thống ngày càng gia tăng, công tác đối ngoại cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các trụ cột đối ngoại, từ trung ương tới địa phương, nhằm đạt được sự thống nhất trong nhận thức và hành động để đối ngoại tiếp tục đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Đối ngoại trong bối cảnh chiến lược mới đòi hỏi sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó có nòng cốt là Bộ Ngoại giao và các cơ quan đối ngoại như Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, với tư tưởng chỉ đạo, nguyên tắc, phương hướng, nhiệm vụ đặt ra cho công tác đối ngoại, quán triệt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc, các hoạt động của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trong thời gian tới sẽ gắn kết với ngành Ngoại giao, tiếp tục triển khai với tinh thần chủ động, sáng tạo, triển khai từ sớm, từ xa trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội theo luật định, bám sát Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng lần thứ XIII, Nghị quyết 161/2021/QH14 ngày 09/4/2021 của Quốc hội; chú trọng xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và giám sát thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế; thúc đẩy, giám sát triển khai công tác biên giới lãnh thổ và việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs); quyết định các vấn đề quan trọng về đối ngoại của Nhà nước và tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong khuôn khổ song phương, đa phương.

Hội nghị phối hợp triển khai công tác đối ngoại năm 2022. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Hội nghị phối hợp triển khai công tác đối ngoại năm 2022. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Đặc biệt, đối ngoại Quốc hội phát huy vai trò gắn kết giữa ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân để phát huy tối đa tính đặc thù-lợi thế của ngoại giao nghị viện cũng như hiệu quả sức mạnh tổng hợp trong việc đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương với các đối tác theo các mức độ ưu tiên trong quan hệ.

Với đặc thù vừa mang tính nhà nước, vừa mang tính nhân dân, đối ngoại Quốc hội cùng với ngành Ngoại giao cần phát huy vai trò tiên phong, chú trọng thúc đẩy, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội/Nghị viện các nước theo ưu tiên trong chính sách đối ngoại của ta, tranh thủ sự ủng hộ của Nghị viện, nghị sĩ và chính giới các nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc; góp phần tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trên kênh hợp tác đa phương, đối ngoại Quốc hội tiếp tục kết nối, phối hợp chặt chẽ với ngoại giao Nhà nước nhằm đạt sự thống nhất cao về chủ trương, quan điểm đối với các nội dung nghị sự thuộc ưu tiên của ta; triển khai hiệu quả Chỉ thị 25-CT/TW ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư; nâng tầm đối ngoại đa phương, tích cực, chủ động, sáng tạo trong tham gia và nâng cao vai trò của Quốc hội Việt Nam tại các cơ chế nghị viện đa phương then chốt như AIPA, IPU, APPF, ASEP, APF cũng như chuẩn bị tốt cho sự tham gia của Quốc hội Việt Nam trong khuôn khổ các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Triển khai Chỉ thị mới của Ban Bí thư về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030, các cơ quan đối ngoại, trong đó có đối ngoại Quốc hội sẽ chú trọng ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm, bảo vệ và thúc đẩy hiệu quả các lợi ích chiến lược về an ninh, phát triển của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các cơ quan đối ngoại cần tăng cường phối hợp và đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược trong lĩnh vực đối ngoại; nâng cao hiệu quả cơ chế điều hòa, phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan của Quốc hội với các cơ quan Đảng, Chính phủ trong triển khai các hoạt động đối ngoại; tăng cường công tác thông tin đối ngoại ở trong và ngoài nước; chú trọng công tác xây dựng đội ngũ làm công tác ngoại giao nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Ngoại giao, với sự kết hợp nhuần nhuyễn, nhịp nhàng giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam sẽ được tăng cường, hướng tới mục tiêu “cao hơn về chất lượng hiệu quả, sâu rộng hơn về lĩnh vực và lực lượng tham gia, đồng bộ chặt chẽ hơn về phối hợp, chủ động tích cực hơn trong triển khai”, qua đó hiện thực hóa khát vọng, tầm nhìn, mục tiêu phát triển đất nước theo đường lối Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Tự hào 'truyền thống' ngoại giao Việt Nam tại Liên hợp quốc

Tự hào 'truyền thống' ngoại giao Việt Nam tại Liên hợp quốc

Nhân dịp Ngày thành lập Ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2022), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) Đặng Hoàng Giang đã ...

Ngoại giao hoà mục, hòa hiếu trong dựng nước và giữ nước

Ngoại giao hoà mục, hòa hiếu trong dựng nước và giữ nước

Hòa mục, hòa hiếu luôn là một bản sắc xuyên suốt trong các hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ thời đại phong kiến ...

Phát huy bản sắc văn hóa ngành Ngoại giao trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước

Phát huy bản sắc văn hóa ngành Ngoại giao trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2022), Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng ...

Ngành Ngoại giao cùng khát vọng phát triển của các địa phương

Ngành Ngoại giao cùng khát vọng phát triển của các địa phương

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc khẳng định, với phương châm tiên phong, tư duy phục vụ, tập trung thúc đẩy phát triển, Bộ ...

Khởi đầu nền ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh

Khởi đầu nền ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh

Đối với những người làm công tác đối ngoại, những ngày tháng Tám lịch sử cách đây 77 năm không chỉ là mốc son chói ...

Bài viết cùng chủ đề

77 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao

Đọc thêm

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Bảy ngày 10/6/2023: Xử Nữ có cơ hội tỏa sáng

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Bảy ngày 10/6/2023: Xử Nữ có cơ hội tỏa sáng

Tử vi hôm nay 10/6/2023 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Tử vi hôm nay 10/6, xem tử vi 12 con giáp thứ Bảy ngày 10/6/2023: Tuổi Thân xuất sắc duy trì tài chính

Tử vi hôm nay 10/6, xem tử vi 12 con giáp thứ Bảy ngày 10/6/2023: Tuổi Thân xuất sắc duy trì tài chính

Tử vi 10/6 - tử vi 12 con giáp hôm nay 10/6/2023 của - Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, ...
Điện mừng Thủ tướng Cộng hoà Bulgaria

Điện mừng Thủ tướng Cộng hoà Bulgaria

Nhân dịp ông Nikolay Denkov được bầu làm Thủ tướng Cộng hoà Bulgaria, ngày 9/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist

Tiếp Đoàn đại biểu Đảng CPI-M, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai bày tỏ vui mừng về quan hệ Việt Nam-Ấn Độ tiếp tục phát triển tốt đẹp.
Kỷ niệm 50 năm thành lập MIA và 35 năm triển khai hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích

Kỷ niệm 50 năm thành lập MIA và 35 năm triển khai hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1973-2023) và 35 năm triển khai hoạt động hỗn hợp tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA) (1982-2023).
Giá vàng hôm nay 10/6/2023: Giá vàng bật tăng, thị trường 'phấn chấn', Trung Quốc tiếp tục tích lũy

Giá vàng hôm nay 10/6/2023: Giá vàng bật tăng, thị trường 'phấn chấn', Trung Quốc tiếp tục tích lũy

Giá vàng hôm nay 10/6/2023 tiếp đà tăng nhờ sự suy yếu của đồng USD và số liệu tiêu cực từ nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Việt Nam đề cao tăng cường hệ thống an sinh xã hội tại Hội nghị Lao động quốc tế lần thứ 111

Việt Nam đề cao tăng cường hệ thống an sinh xã hội tại Hội nghị Lao động quốc tế lần thứ 111

Tại Hội nghị Lao động quốc tế, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai nêu bật những thành tựu quan trọng của Việt Nam về bảo đảm an sinh xã hội thời kỳ hậu Covid-19.
Việt Nam-EU triển khai Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện

Việt Nam-EU triển khai Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện

Phiên họp nằm trong khuôn khổ Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-EU về triển khai Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam-EU (PCA).
Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc trao quyết định phân công, điều động và bổ nhiệm cho 6 cán bộ lãnh đạo cấp Vụ

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc trao quyết định phân công, điều động và bổ nhiệm cho 6 cán bộ lãnh đạo cấp Vụ

Ngày 8/6, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã trao quyết định phân công, điều động và bổ nhiệm 6 lãnh đạo cấp Vụ.
Bộ Ngoại giao trao Giấy chấp nhận Tổng lãnh sự mới của Hungary

Bộ Ngoại giao trao Giấy chấp nhận Tổng lãnh sự mới của Hungary

Ngày 7/6, Cục trưởng Cục Lãnh sự Doãn Hoàng Minh đã trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho Tổng lãnh sự mới của Hungary tại TP. Hồ Chí Minh.
Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ biển trong hỗ trợ phát triển bền vững và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu

Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ biển trong hỗ trợ phát triển bền vững và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu

Hội nghị lần thứ 23 của Tiến trình tham vấn không chính thức về các vấn đề đại dương và luật biển đã được tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc.
EU-ASEAN tăng cường tận dụng các kênh hợp tác trên tinh thần cùng có lợi

EU-ASEAN tăng cường tận dụng các kênh hợp tác trên tinh thần cùng có lợi

Các nước ASEAN đều bày tỏ coi trọng hợp tác với EU, nhấn mạnh EU là đối tác quan trọng của ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại.
Hành trình sơ tán an toàn công dân mang hai quốc tịch Việt Nam-Australia ở Sudan

Hành trình sơ tán an toàn công dân mang hai quốc tịch Việt Nam-Australia ở Sudan

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Sudan sơ tán thành công một công dân hai quốc tịch đang làm ăn buôn bán tại Sudan gặp nạn do xung đột.
Việt Nam tiếp tục trao đổi với Philippines để sớm đưa số công dân còn lại về nước an toàn

Việt Nam tiếp tục trao đổi với Philippines để sớm đưa số công dân còn lại về nước an toàn

Chiều 1/6, ông Nguyễn Đức Thắng, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao đã thông tin về một số vấn đề bảo hộ công dân.
60 công dân Việt Nam được lực lượng chức năng Philippines giải cứu đã về nước

60 công dân Việt Nam được lực lượng chức năng Philippines giải cứu đã về nước

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, có 437 công dân Việt Nam được đưa ra khỏi cơ sở đánh bạc.
Cập nhật thông tin về vụ tai nạn giao thông có nạn nhân người Việt tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

Cập nhật thông tin về vụ tai nạn giao thông có nạn nhân người Việt tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

Cơ quan chức năng Trung Quốc thông báo có thêm 2 nạn nhân mang giấy tờ Việt Nam tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại thành phố Tịnh Tây.
Bộ Ngoại giao thông tin về vụ tai nạn giao thông khiến 11 người thiệt mạng, nghi có công dân Việt Nam

Bộ Ngoại giao thông tin về vụ tai nạn giao thông khiến 11 người thiệt mạng, nghi có công dân Việt Nam

Bộ Ngoại giao thông tin về vụ tai nạn giao thông khiến 11 người thiệt mạng, có 9 người mang giấy tờ tuỳ thân Việt Nam.
Bộ Ngoại giao thông tin về việc Philippines giải cứu hơn 1.000 người, trong đó có công dân Việt Nam

Bộ Ngoại giao thông tin về việc Philippines giải cứu hơn 1.000 người, trong đó có công dân Việt Nam

Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines hiện đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại để lên phương án hỗ trợ công dân.
Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 2)

Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 2)

Là một quốc gia Đông Nam Á, Indonesia gần gũi với Việt Nam, nhưng nước này có 86% dân số theo Hồi giáo tạo nên khác biệt trong văn hoá giao tiếp.
Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 1)

Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 1)

Là quốc gia Đông Nam Á nên Indonesia gần gũi với Việt Nam, nhưng 86% dân số nước này theo Hồi giáo tạo nên khác biệt trong văn hoá giao tiếp.
Những điều cần biết để không bỡ ngỡ khi đến xứ sở hoa tulip Hà Lan

Những điều cần biết để không bỡ ngỡ khi đến xứ sở hoa tulip Hà Lan

Khi gặp một người Hà Lan bất kì, thật khó để nhận xét về địa vị hay khả năng tài chính của họ thông qua vẻ bề ngoài...
Đôi điều cần biết về văn hóa giao tiếp ở Bỉ - 'trái tim của châu Âu'

Đôi điều cần biết về văn hóa giao tiếp ở Bỉ - 'trái tim của châu Âu'

Cùng khám phá đôi nét về văn hóa giao tiếp và con người Bỉ để hiểu rõ hơn về đất nước được coi là 'trái tim châu Âu' qua bài viết dưới đây!
Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 12?

Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 12?

Trong tháng 12 có 12 quốc gia kỷ niệm Ngày Quốc khánh, bao gồm Romania, Lào, UAE, Thái Lan, Phần Lan, Burkina Faso, Kenya, Bhutan, Niger, Qatar...
Đôi điều cần biết khi đến 'xứ sở nghìn đảo' Philippines

Đôi điều cần biết khi đến 'xứ sở nghìn đảo' Philippines

Gồm hơn 7.100 hòn đảo lớn nhỏ muôn màu sắc, Philippines có nề văn hóa vô cùng đặc sắc. Cùng tìm hiểu những nét đặc trưng trong văn hóa tại đây.
Kỷ niệm 50 năm thành lập MIA và 35 năm triển khai hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích

Kỷ niệm 50 năm thành lập MIA và 35 năm triển khai hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1973-2023) và 35 năm triển khai hoạt động hỗn hợp tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA) (1982-2023).
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm Czech: Tái khẳng định bước phát triển rất tích cực trong quan hệ song phương

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm Czech: Tái khẳng định bước phát triển rất tích cực trong quan hệ song phương

Czech luôn bày tỏ sự quan tâm và mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.
Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ: Ấn tượng tiềm năng, tấm lòng Việt!

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ: Ấn tượng tiềm năng, tấm lòng Việt!

Đại sứ Haldun Tekneci chia sẻ với Báo Thế giới & Việt Nam về 45 năm quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam và hành trình phía trước.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự Hội nghị OECD, thăm Pháp: Chia sẻ tầm nhìn chung trên con đường phát triển và hội nhập

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự Hội nghị OECD, thăm Pháp: Chia sẻ tầm nhìn chung trên con đường phát triển và hội nhập

Chuyến đi tham dự Hội nghị Bộ trưởng OECD 2023 và thăm chính thức Pháp của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có nhiều ý nghĩa quan trọng.
Hỗ trợ tối đa doanh nghiệp khai phá thị trường Venezuela

Hỗ trợ tối đa doanh nghiệp khai phá thị trường Venezuela

Venezuela luôn dành cho Việt Nam một tình cảm trân trọng, đó là những chất xúc tác rất quan trọng để quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Đại sứ Andrew Goledzinowski: Việt Nam là trung tâm trong chính sách ngoại giao ASEAN của Australia

Đại sứ Andrew Goledzinowski: Việt Nam là trung tâm trong chính sách ngoại giao ASEAN của Australia

Theo Đại sứ Australia, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ hơn với Đông Nam Á.
Phiên bản di động