Tiếp tục đổi mới, bổ sung và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng

Hồng Phúc
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Chiều 15/7, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn” tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Toàn cảnh Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn”
Toàn cảnh Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn” ngày 15/7 tại Đà Nẵng. (Nguồn: TTXVN)

Các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng cùng các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đồng chủ trì Hội thảo.

Khai mạc Hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, 92 năm qua, Đảng ta đã không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi để đổi mới, bổ sung và hoàn thiện phương thức lãnh đạo; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu, phù hợp với những bước chuyển chiến lược trong tiến trình cách mạng Việt Nam và sự phát triển của đất nước.

Trong thời kỳ đổi mới, việc lãnh đạo, định hình, phát triển và hoàn thiện mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam được thực hiện với ba trụ cột: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới là nội dung rất quan trọng trong 10 nhiệm vụ xây dựng Đảng mà Văn kiện Đại hội XIII đã đề ra, nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo đảm đổi mới chính trị đồng bộ, phù hợp với đổi mới kinh tế, phù hợp với tiến trình xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo và trong điều kiện bản thân Đảng và hệ thống chính trị đang tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động, khắc phục tình trạng suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

“Đây là một quá trình liên tục, liên thông: đòi hỏi tính toàn diện, bao quát nhưng phải rất cụ thể để đạt được sự tối ưu và sát hợp với thực tiễn; phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có quyết tâm cao nhưng không được chủ quan, nóng vội, mà cần có lộ trình thích hợp, làm đến đâu chắc đến đó. Điều này liên quan đến nhiều vấn đề mới và khó. Đối với những vấn đề đã chín, đã rõ, đã được thực tiễn chứng minh là đúng, cần có kết luận cụ thể. Đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, cần tiếp tục tổng kết, nghiên cứu, tìm hiểu kỹ hơn và khi cần có thể tổ chức thí điểm"

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận v
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị là một nhiệm vụ hệ trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. (Nguồn: TTXVN)

Tiếp sau Hội thảo được tổ chức tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức tiếp tục phối hợp tổ chức Hội thảo để lắng nghe ý kiến của các lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học của các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên và phía Nam về những vấn đề lý luận và thực tiễn trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng, Hội thảo là cơ hội để Đảng bộ thành phố được lắng nghe ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo các địa phương về việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, những kết quả, kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Kết quả của Hội thảo cung cấp những luận cứ mang tính lý luận và thực tiễn, góp phần tham mưu, đề xuất với Trung ương tiếp tục hoàn thiện và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng cho biết, hiện nay, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố và cộng đồng doanh nghiệp đang nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để khôi phục, phát triển kinh tế sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Thành phố đã ban hành và triển khai có hiệu quả nhiều cơ chế, chính sách để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các chính sách đối với người có công cách mạng…

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh, xuất phát từ tính chất, tầm quan trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với toàn bộ sự nghiệp đổi mới, Hội thảo lần này có nhiệm vụ nhận diện vấn đề, phân tích, đánh giá thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và tổng kết bài học kinh nghiệm qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Hội thảo hướng tới làm rõ những yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trước tình hình, nhiệm vụ mới; cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc tiếp tục hoàn thiện, đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 35 tham luận của đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. 11 ý kiến tham luận trình bày tại Hội thảo tập trung làm rõ, làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới. Những vấn đề có ý nghĩa nhiều mặt đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nói riêng, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu kết luận Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn”. (Nguồn: TTXVN)
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, phương thức lãnh đạo của Đảng là một nội dung đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. (Nguồn: TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo và tổng kết Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đều thừa nhận thành quả của những năm đổi mới; phương thức lãnh đạo của Đảng liên tục được đổi mới, có kết quả trên nhiều lĩnh vực.

"Chúng ta được thừa hưởng thành quả của một năm đổi mới khi có sự tham gia của các phương thức lãnh đạo của Đảng; các phương thức đổi mới đã đem lại kết quả trong nhiều lĩnh vực. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng cũng kịp thời ban hành nhiều chủ trương, đường lối, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, phát huy dân chủ, đổi mới phong cách lề lối làm việc; tăng cường công tác tuyên truyền không chỉ trong cán bộ đảng viên mà còn trong nhân dân, để đưa đường lối chủ trương của Đảng vào cuộc sống".

Phương thức lãnh đạo của Đảng là một nội dung đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, công tác cán bộ, tổ chức bộ máy chính trị, công tác kiểm tra giám sát trong những năm gần đây đã đạt được những kết quả.

Do đó, cần tiếp tục làm cho phương thức lãnh đạo của Đảng có nhiều đổi mới, mang lại kết quả như mong muốn; qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng thông qua cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, vấn đề được đề cập nhiều nhất là quan điểm đường lối được thể hiện qua hệ thống văn bản của Đảng, cả về nội dung và hình thức. Cần đổi mới cách thức ban hành văn bản của Đảng, tạo thuận lợi nhất cho quá trình triển khai đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng vào cuộc sống một cách nhanh, kịp thời và hiệu quả hơn.

Quá trình triển khai nghị quyết, văn bản của Đảng phải có văn hóa, cán bộ đảng viên yêu cầu phải cao hơn, phải hiểu sâu sắc hơn, đầy đủ hơn văn bản của Đảng. Từ đường lối quan điểm đến vấn đề thể chế, các quy định, quy chế, quy trình phải cụ thể, rõ ràng, đi vào cuộc sống nhanh hơn, kiểm tra đánh giá thuận lợi hơn. Đồng thời cần nâng cao năng lực dự báo, năng lực đánh giá tình hình, năng lực cụ thể hóa để bảo đảm việc tổ chức thực hiện phải phù hợp với đặc điểm, với địa bàn, với đơn vị cơ quan, tổ chức khác nhau.

Về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, yêu cầu là đội ngũ cán bộ phải có đủ phẩm chất, uy tín, phải ngang tầm nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ tốt thì mới đổi mới được phương thức lãnh đạo tốt, kịp thời, hiệu quả. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ phải luôn được xem là xương sống trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Cán bộ nào thì phong trào đó, muốn đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phải có đội ngũ cán bộ xứng tầm, được bố trí đúng năng lực, sở trường, chuyên môn.

Đánh giá cao các phát biểu của đại biểu tại Hội thảo, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, những ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo có cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc hơn khi xác định các nội dung đưa vào Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương thời gian tới, để Trung ương xem xét, ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong điều kiện mới.

Hội nghị trực tuyến Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho 1.500 lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên

Hội nghị trực tuyến Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho 1.500 lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên

Sáng 14/7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về ...

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, ...

Đọc thêm

Vẻ đẹp hiện đại của hai con gái Hoa hậu Diệu Hoa

Vẻ đẹp hiện đại của hai con gái Hoa hậu Diệu Hoa

Baoquocte.vn. Hoa hậu Việt Nam 1990 Diệu Hoa khoe vẻ tươi trẻ khi gia đình thực hiện bộ ảnh nhân dịp sinh nhật con gái lớn.
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 28/1/2023: Tuổi Sửu tài lộc đầy đủ

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 28/1/2023: Tuổi Sửu tài lộc đầy đủ

Baoquocte.vn. Xem tử vi 28/1 - tử vi 12 con giáp ngày 28/1/2023 của - Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, ...
'Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không' - Chiến thắng quyết định cho thắng lợi của Hiệp định Paris

'Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không' - Chiến thắng quyết định cho thắng lợi của Hiệp định Paris

Baoquocte.vn. Chiến thắng của 'Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không' và Hiệp định Paris để lại bài học sâu sắc về phát huy sức mạnh trong sự nghiệp xây ...
Đội hình tiêu biểu AFF Cup 2022 gọi tên 4 cầu thủ tuyển Việt Nam

Đội hình tiêu biểu AFF Cup 2022 gọi tên 4 cầu thủ tuyển Việt Nam

Baoquocte.vn. Trang chủ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa công bố đội hình tiêu biểu AFF Cup 2022, trong đó có 4 tuyển thủ Việt Nam.
Việt Nam lọt top bình chọn điểm đến nổi bật trong năm 2023

Việt Nam lọt top bình chọn điểm đến nổi bật trong năm 2023

Baoquocte.vn. Hà Nội cũng có tên trong số 25 điểm đến nổi tiếng nhất thế giới giành danh hiệu 'Travellers' Choice Best of the Best' của Tripadvisor năm 2023.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà đẹp như nàng Xuân

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đẹp như nàng Xuân

Baoquocte.vn. Hoa hậu Đỗ Thị Hà đẹp như nàng Xuân. Cô viết: 'Dù là hoa gì, hãy toả hương theo cách riêng của bạn'.
Xung đột Nga-Ukraine: Điểm sáng trong tình thế bế tắc

Xung đột Nga-Ukraine: Điểm sáng trong tình thế bế tắc

Baoquocte.vn. Tuyên bố của các bên liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine đang làm dấy lên hy vọng về triển vọng đàm phán hòa bình có cơ hội diễn ra.
Dự báo cục diện kinh tế, chính trị - an ninh thế giới năm 2023

Dự báo cục diện kinh tế, chính trị - an ninh thế giới năm 2023

Baoquocte.vn. Cục diện chính trị - an ninh thế giới trong năm 2023 sẽ tiếp tục được định hình bởi quan hệ cạnh tranh và tập hợp lực lượng giữa các nước lớn.
Đối thoại Trung Quốc-Australia: Động thái mở đường

Đối thoại Trung Quốc-Australia: Động thái mở đường

Baoquocte.vn. Việc Trung Quốc và Australia nối lại đối thoại ngoại giao-chiến lược hôm 21/12 tại Bắc Kinh đánh dấu sự tan băng trong quan hệ giữa hai bên.
Vụ bê bối tham nhũng của Phó chủ tịch EP: Cơn địa chấn tại ‘pháo đài liêm chính’

Vụ bê bối tham nhũng của Phó chủ tịch EP: Cơn địa chấn tại ‘pháo đài liêm chính’

Baoquocte.vn. Nghị viện châu Âu đang rung chuyển bởi vụ bê bối tham nhũng của Phó chủ tịch EP thuộc đảng Xã hội và Dân chủ Hy Lạp Eva Kaili.
Thị trường dầu mỏ thế giới: Kẹt với giá trần

Thị trường dầu mỏ thế giới: Kẹt với giá trần

Baoquocte.vn. Quyết định của EU áp giá trần với dầu Nga bán ra thị trường quốc tế đang khiến thị trường dầu mỏ thế giới diễn biến khó lường.
Châu Âu-Mỹ: Ấn tượng khác về đồng minh

Châu Âu-Mỹ: Ấn tượng khác về đồng minh

Baoquocte.vn. Coi nhau là đồng minh nhưng xem ra thời gian gần đây, lời qua tiếng lại giữa châu Âu và Mỹ không mang tính bạn bè cho lắm.
Các công ty lớn có thể đối mặt với hóa đơn 100 tỷ USD /năm để xử lý chất thải nhựa

Các công ty lớn có thể đối mặt với hóa đơn 100 tỷ USD /năm để xử lý chất thải nhựa

Baoquocte.vn. Bất chấp nỗ lực của người dân trong việc phân loại nhựa đã qua sử dụng, đặc biệt là ở châu Âu, chỉ có 9% chất thải nhựa thực sự được tái chế.
Chuyên gia dự báo thế giới 2023: Một gam màu xám?

Chuyên gia dự báo thế giới 2023: Một gam màu xám?

Baoquocte.vn. Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ Richard Haass cho rằng năm 2023 nhiều vấn đề nhức nhối của thế giới vẫn chưa thể tìm ra 'lối thoát'.
Bán đảo Triều Tiên: Chuyên gia chỉ ra điểm yếu trong 'nước cờ' của Seoul, một 'chiếc ô hạt nhân' có cứu được cục diện?

Bán đảo Triều Tiên: Chuyên gia chỉ ra điểm yếu trong 'nước cờ' của Seoul, một 'chiếc ô hạt nhân' có cứu được cục diện?

Baoquocte.vn. Tình hình bán đảo Triều Tiên đang gia tăng căng thẳng, Hàn Quốc liệu đã đi đúng hướng để tránh bất đồng leo thang?
ASEAN trong năm 2023: 'Sứ mệnh' của Chủ tịch Indonesia và hành trình đầy thử thách

ASEAN trong năm 2023: 'Sứ mệnh' của Chủ tịch Indonesia và hành trình đầy thử thách

Baoquocte.vn. Ngày 1/1, Indonesia đã chính thức bắt đầu đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2023, bắt đầu 'sứ mệnh' lèo lái con thuyền ASEAN.
Bán đảo Triều Tiên đầu năm mới: Bình Nhưỡng công khai tham vọng, Seoul 'mất ngủ' tính kịch bản, Washington có thể 'ung dung'?

Bán đảo Triều Tiên đầu năm mới: Bình Nhưỡng công khai tham vọng, Seoul 'mất ngủ' tính kịch bản, Washington có thể 'ung dung'?

Baoquocte.vn. Tình hình bán đảo Triều Tiên đầu năm mới tiếp tục diễn biến căng thẳng khi Bình Nhưỡng có ý định mở rộng 'theo cấp số nhân' kho vũ khí hạt nhân.
Chuyên gia quốc tế bình về cục diện 'vừa đánh vừa đàm' trong xung đột Nga-Ukraine

Chuyên gia quốc tế bình về cục diện 'vừa đánh vừa đàm' trong xung đột Nga-Ukraine

Baoquocte.vn. Các kênh đàm phán không chính thức là hy vọng tốt nhất lúc này đối với xung đột Nga-Ukraine.
Phiên bản di động