Vài suy nghĩ về trách nhiệm của Đảng viên với công tác xây dựng Đảng

Nguyễn Văn Quảng
Theo dõi TGVN trên
TGVN. Vai trò của công tác xây dựng Đảng có ý nghĩa quan trọng - sống còn, cần được chú trọng đẩy mạnh và nâng cao, đó cũng chính là trách nhiệm của từng Đảng viên.

Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trong Điều lệ Đảng được Đại hội X của Đảng, Đảng và Bác đều khẳng định “Đảng ta là một đảng cầm quyền”. Là một Đảng cầm quyền, Đảng phải đối mặt với nhiều nguy cơ, trong đó hai nguy cơ lớn nhất đã được Bác chỉ rõ là: sự sai lầm về đường lối và sự suy thoái, biến chất của đội ngũ cán bộ, Đảng viên.

Xây dựng Đảng. (Ảnh minh họa. Nguồn: Tạp chí Cộng sản)
Xây dựng Đảng. (Ảnh minh họa. Nguồn: Tạp chí Cộng sản)

Chính vì vậy, vai trò của công tác xây dựng Đảng có ý nghĩa quan trọng - sống còn, cần được chú trọng đẩy mạnh và nâng cao, đó cũng chính là trách nhiệm của từng Đảng viên. Việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi Đảng viên là thiết yếu để duy trì sự lớn mạnh và phát triển của Đảng trong thời đại mới, thời đại của hội nhập quốc tế. Điều này cũng được Đảng ta nhấn mạnh trong Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII): “Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”.

Công tác xây dựng Đảng là không ngừng tăng cường sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, không ngừng làm cho Đảng trở nên trong sạch vững mạnh, phát triển Đảng cả về số lượng và chất lượng.

Để làm tốt công tác xây dựng Đảng, cá nhân mỗi Đảng viên cần phải:

- Không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, không hoang mang, dao động, hoài nghi và giảm sút lòng tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn trong bất cứ tình huống nào, kể cả trong những hoàn cảnh khó khăn, phức tạp nhất. Đảng viên cần phải luôn kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, kiên quyết đấu tranh chống các khuynh hướng giáo điều, bảo thủ, trì trệ hoặc chủ quan, nóng vội, vô nguyên tắc. Mỗi đảng viên cần phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có đạo đức cách mạng trong sáng.

- Luôn đi tiên phong, gương mẫu, nghiêm chỉnh thực hiên Quy định của Ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm. Tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước, giữ nếp sống văn hóa, gần gũi lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Từ đó chủ động tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Luôn chủ động và tích cực trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; lấy Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hành động của mình. Cùng tuyên truyền và học tập gương người tốt, việc tốt quanh mình để ngày một nhân rộng, tạo ra một xã hội dân chủ, văn minh.

- Luôn tự rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng. Luôn đề cao mục tiêu: “Xây dựng Đảng trọng sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Mạnh dạn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia ngăn chặn quan hệ “lợi ích nhóm”; chống đặc quyền, đặc lợi.

- Luôn mạnh dạn và chủ động trong tự phê bình và phê bình của Đảng viên. Khi thấy có vi phạm hoặc những biểu hiện sai trái, người đảng viên cần mạnh dạn và chủ động báo cáo ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc chất vấn trong phạm vi hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng mình tham gia sinh hoạt.

- Tích cực tham gia công tác dân vận nhằm tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, vận động quần chúng nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước. Luôn tôn trọng, lắng nghe và lĩnh hội ý kiến của quần chúng nhân dân góp ý cho đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng, bởi trí tuệ trong dân là vô hạn, từ đó mỗi cán bộ đảng viên tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng để hoàn thiện mình, góp phần làm cho Đảng ta trong sạch, được nhân dân tin yêu, ủng hộ.

- Luôn quan tâm chăm lo cho quần chúng và đồng nghiệp là những người trẻ, phát hiện quần chúng ưu tú bồi dưỡng cho họ để bổ sung vào lực lượng của Đảng góp phần phát triển Đảng. Trong Di chúc của mình, Bác đã viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

- Mỗi Đảng viên cần tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng các hoạt động của tổ chức Đảng một cách hiệu quả và bài bản góp phần đôn đốc, tạo điều kiện, và động viên các đảng viên khác thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Mỗi cơ sở tổ chức Đảng cần phải xây dựng chương trình hoạt động cụ thể hàng tháng, hàng quý và hàng năm, kịp thời đánh giá kiểm điểm những mặt đã đạt được và những tồn đọng cần khắc phục, cũng như đưa ra hướng khắc phục kịp thời hiệu quả cho từng đảng viên và cả tổ chức Đảng. Bên cạnh đó việc đánh giá, kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật đối với tổ chức cơ sở Đảng và từng Đảng viên một cách công bằng và khách quan cũng đóng vai trò hết sức quan trọng, đòi hỏi mỗi Đảng viên cần tích cực tham mưu cho lãnh đạo các cấp của Đảng để không ngừng cải tiến các chương trình hoạt động.

Các đại biểu tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II năm 2019.
Các đại biểu tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II năm 2019.

- Những Đảng viên là trí thức hoạt động và làm việc trong các lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao ở các cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước, cũng như trong các công ty nước ngoài cần ý thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình đồng thời khuyến khích đồng nghiệp trong việc lĩnh hội, phát triển công nghệ phục vụ cho sản xuất và phát triển kinh tế đất nước. Các công nghệ được chuyển giao từ nước ngoài thường có giá rất đắt hoặc đã lỗi thời, chính vì vậy việc học hỏi và nghiên cứu công nghệ của riêng mình trở thành lợi thế cho phát triển kinh tế đất nước là hết sức quan trọng. Vận động, bồi dưỡng quần chúng là trí thức bổ sung vào hàng ngũ của Đảng. Đó cũng là một phần trong việc thực hiện công tác xây dựng phát triển Đảng của người đảng viên, giúp Đảng thực sự trở thành nơi hội tụ của tinh hoa văn hóa, trí tuệ của dân tộc, của nhân dân, luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực từ đó nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng và giữ được niềm tin tuyệt đối của nhân dân đã và đang dành cho Đảng ta.

Tăng cường phối hợp trong công tác đảng ngoài nước

Tăng cường phối hợp trong công tác đảng ngoài nước

TGVN. Chiều ngày 3/12, tại Nhà khách Chính phủ đã diễn ra buổi làm việc giữa Ban cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ...

Xây dựng và nâng cao bản lĩnh chính trị cho du học sinh

Xây dựng và nâng cao bản lĩnh chính trị cho du học sinh

TGVN. Hầu hết bạn trẻ ngày nay đều có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, đặc biệt càng thể hiện rõ hơn với học ...

Sáng tạo, đổi mới trong công tác dân vận đối với cộng đồng người Việt tại Campuchia góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ xa

Sáng tạo, đổi mới trong công tác dân vận đối với cộng đồng người Việt tại Campuchia góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ xa

TGVN. Với truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh của đất nước đã được minh chứng qua lịch sử ngàn năm ...

Nguyễn Văn Quảng
(từ Hàn Quốc)

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Phát hiện nguồn sản sinh ra các hạt nguy hiểm trên Mặt Trời

Phát hiện nguồn sản sinh ra các hạt nguy hiểm trên Mặt Trời

Các nhà thiên văn học tại Đại học California ở Los Angeles (Mỹ) đã phát hiện một nguồn hạt tiềm ẩn nguy hiểm phát ra khi Mặt Trời phát nhiệt.
XSMT 5/3 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 5/3/2021 - SXMT 5/3 - dự đoán XSMT 6/3

XSMT 5/3 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 5/3/2021 - SXMT 5/3 - dự đoán XSMT 6/3

XSMT 5/3. Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay, thứ 6 ngày 5 tháng 3 năm 2021. XSMT thứ 6. KQSXMT. SXMT 5/3.
XSMB 5/3 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 5/3/2021 - SXMB 5/3 - dự đoán XSMB 6/3

XSMB 5/3 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 5/3/2021 - SXMB 5/3 - dự đoán XSMB 6/3

XSMB 5/3. Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, thứ 6 ngày 5 tháng 3 năm 2021. XSMB thứ 6. KQSXMB. SXMB 5/3.
XSBD 5/3 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 5/3/2021 - SXBD 5/3 - KQXSBD thứ 6

XSBD 5/3 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 5/3/2021 - SXBD 5/3 - KQXSBD thứ 6

XSBD 5/3. KQXSBD 5/3. xổ số Bình Dương hôm nay ngày 5 tháng 3 năm 2021. xo so binh duong. KQXSBD.
XSMN 5/3 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 5/3/2021 - SXMN 5/3 - dự đoán XSMN 6/3

XSMN 5/3 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 5/3/2021 - SXMN 5/3 - dự đoán XSMN 6/3

XSMN 5/3. Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ 6 ngày 5 tháng 3 năm 2021. XSMN thứ 6. KQSXMN. SXMN 5/3.
HLV Thomas Tuchel tiết lộ bí quyết để Chelsea giành chiến thắng trước Liverpool

HLV Thomas Tuchel tiết lộ bí quyết để Chelsea giành chiến thắng trước Liverpool

Làm khách trên sân Liverpool, HLV Thomas Tuchel được ca ngợi khi ông giúp Chelsea giành chiến thắng với tỷ số 1-0, đây là trận thứ 10 bất bại.
CBO: Nợ Chính phủ Mỹ sẽ lên tới 202% GDP trong 30 năm tới

CBO: Nợ Chính phủ Mỹ sẽ lên tới 202% GDP trong 30 năm tới

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ngày 4/3 cho hay, nợ chính phủ nước này sẽ tăng gấp đôi trong vòng 30 năm tới, lên tới 202% GDP.
Đại sứ Việt Nam tại Bỉ động viên kiều bào trước khó khăn của dịch Covid-19

Đại sứ Việt Nam tại Bỉ động viên kiều bào trước khó khăn của dịch Covid-19

Đại sứ Việt Nam tại Bỉ và Trưởng đại diện phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu thăm hỏi, động viên bà con kiều bào sau một ...
Bé gái rơi từ tầng 12A chung cư ra viện sau 5 ngày điều trị

Bé gái rơi từ tầng 12A chung cư ra viện sau 5 ngày điều trị

Sau 5 ngày điều trị, hiện sức khỏe của bé gái rơi từ tầng 12A của chung cư trên phố Nguyễn Huy Tưởng (Hà Nội) đã ổn định, được ra ...
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Jorge Arreaza nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa ...
Dân chủ Mỹ qua sự kiện ngày 6.1: Xảy chuyện nên lộ diện

Dân chủ Mỹ qua sự kiện ngày 6.1: Xảy chuyện nên lộ diện 1

Khủng hoảng 6/1 lộ diện những khiếm khuyết, rệu rã của nền dân chủ Mỹ. Rồi đây, nhân tố nào quyết định chiều hướng tình hình Mỹ trong năm 2021? Phân tích.
Trung Quốc-EU đạt thỏa thuận đầu tư: Phe cần gặp phía vội

Trung Quốc-EU đạt thỏa thuận đầu tư: Phe cần gặp phía vội

Trung Quốc-EU ký kết thoả thuận về đầu tư sau 7 năm đàm phán. Điều gì khiến cả hai đều vừa cần vừa vội với việc ký kết nói trên. Báo TG&VN phân tích.
Anh-EU và hậu Brexit: Tình cảm dẫn dắt, lý trí quyết định

Anh-EU và hậu Brexit: Tình cảm dẫn dắt, lý trí quyết định

Anh-EU đã ký thỏa thuận về hợp tác hậu Brexit ngay trước thềm Giáng sinh. Thực chất của thỏa thuận đó là gì? Ai được và ai mất những gì? TG&VN phân tích.
Đại dịch Covid-19: vaccine trong cuộc chơi chính trị

Đại dịch Covid-19: vaccine trong cuộc chơi chính trị

Trong cuộc chiến chống Covid-19, vaccine đang là vấn đề thời sự nhất hiện nay. Nhưng, vaccine cũng được sử dụng trong cuộc chơi ảnh hưởng chính trị thế giới.
Mỹ, Nhật Bản và Pháp tập trận quân sự chung: Liên thủ đỡ liên minh

Mỹ, Nhật Bản và Pháp tập trận quân sự chung: Liên thủ đỡ liên minh

Động thái của Mỹ, Nhật Bản, Pháp tập trận quân sự chung tại vùng biển Nhật Bản, hàm chứa thông điệp gì, đích đến của thông điệp đó? TG&VN phân tích.
PHÂN TÍCH Bầu cử Mỹ 2020: Nhận diện nước Mỹ qua một kỳ bầu cử

PHÂN TÍCH Bầu cử Mỹ 2020: Nhận diện nước Mỹ qua một kỳ bầu cử

Bầu cử Mỹ 2020 và “hậu bầu cử” vừa phản ánh thực trạng chính trị xã hội hiện tại ở nước Mỹ, vừa giống như điềm bất lành với tương lai của nước Mỹ. Phân ...
Mỹ trừng phạt Nga: Ván cờ rủi ro của ông Joe Biden

Mỹ trừng phạt Nga: Ván cờ rủi ro của ông Joe Biden

Lệnh trừng phạt mới đây của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden với Nga có ý nghĩa gì và sẽ ảnh hưởng như thế nào tới mối quan hệ của Mỹ với Đức và ...
Quan hệ Ấn Độ-Nga: Đã đến lúc nhìn vào thực tế?

Quan hệ Ấn Độ-Nga: Đã đến lúc nhìn vào thực tế?

Quan hệ Ấn Độ-Nga có thể được tăng cường trong thời gian tới. Tuy nhiên, đã đến lúc New Delhi nên thực tế hơn về những ưu tiên của Moscow...
Đức lên kế hoạch điều tàu chiến đến Biển Đông: Tại sao chọn lúc này?

Đức lên kế hoạch điều tàu chiến đến Biển Đông: Tại sao chọn lúc này?

Việc Đức tiết lộ kế hoạch đưa tàu chiến đến Biển Đông lần đầu tiên sau hai thập kỷ đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia và nhà quan sát quốc tế.
Hộ chiếu vaccine: Thêm một độc lực mới nguy hiểm của virus corona?

Hộ chiếu vaccine: Thêm một độc lực mới nguy hiểm của virus corona?

Vấn đề hộ chiếu vaccine Covid-19 đã trở thành đề tài gây tranh cãi ở nhiều nước trong thời gian vừa qua.
Lập trường 'chia đôi ngả' của EU và Mỹ về dự án Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga

Lập trường 'chia đôi ngả' của EU và Mỹ về dự án Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga

Cho đến nay, Mỹ dường như sẽ duy trì biện pháp cứng rắn với dự án Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga trong khi các nước EU vẫn bị chia rẽ.
Cạnh tranh Mỹ-Trung: Washington thúc đẩy chiến lược đối ngoại tại châu Phi

Cạnh tranh Mỹ-Trung: Washington thúc đẩy chiến lược đối ngoại tại châu Phi

Việc Washington điện đàm với Cape Verde cho thấy Tổng thống Joe Biden nghiêm túc về cạnh tranh Mỹ-Trung.
Phiên bản di động