70 năm Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Đoàn kết, Trí tuệ, Đổi mới và Phát triển

08/11/2018 09:00

Nhân dịp Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ Bộ Ngoại giao - kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống (7/11/1948 - 7/11/2018), Báo Thế Giới & Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Nguyễn Quang Trung, Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

TIN LIÊN QUAN
70 nam dang bo khoi cac co quan trung uong doan ket tri tue doi moi va phat trien 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương
70 nam dang bo khoi cac co quan trung uong doan ket tri tue doi moi va phat trien Nhiều hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Bảy mươi năm xây dựng và phát triển, mặc dù trải qua nhiều khó khăn, thách thức và yêu cầu thực tiễn cách mạng, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ, phối hợp hiệu quả của các ban Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, các bộ ngành, đoàn thể Trung ương và không ngừng nỗ lực vươn lên, trở thành một Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Một chặng đường vẻ vang

Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương ngày nay được thành lập, xây dựng và phát triển từ một Liên chi cơ quan Trung ương nhỏ bé, chỉ với 6 chi bộ và vài chục đảng viên vào ngày 07/11/1948 tại Chiến khu Việt Bắc. Do yêu cầu thực tiễn cách mạng, Liên chi được phát triển thành Đảng bộ các cơ quan Chính, Dân, Đảng Trương ương đúng trong giai đoạn cao trào của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (tháng 6/1953).

Với quan điểm chỉ đạo nhằm phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức đảng ở các cơ quan Trung ương trong tham gia xây dựng Thủ đô, năm 1962, Đảng bộ được chuyển giao về trực thuộc Đảng bộ Hà Nội. Đến năm 1964, Đảng bộ trở về trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương do Trung ương nhận thấy việc chuyển giao chưa thích hợp và cần tập trung sự lãnh đạo của Trung ương với Đảng bộ các cơ quan Chính, Dân, Đảng Trung ương. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, năm 1978, Ban Bí thư quyết định giải thể Đảng ủy các cơ quan Chính, Dân, Đảng Trung ương, chuyển giao các tổ chức đảng về trực thuộc Ban Bí thư và Thành ủy Hà Nội.

70 nam dang bo khoi cac co quan trung uong doan ket tri tue doi moi va phat trien
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biểu dương những thành tích Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được trong 70 năm qua.

Năm 1982, nhằm tiếp tục cải thiện phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các đảng bộ cơ quan, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trước yêu cầu của tình hình mới, Trung ương quyết định thành lập đảng ủy cấp trên của 10 đảng bộ cơ quan Trung ương theo khối công tác (gọi tắt là Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương); sau đó tiếp tục được kiện toàn, sắp xếp thành 07 đảng bộ khối trực thuộc Trung ương.

Thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội X của Đảng về sắp xếp, đổi mới tổ chức, bộ máy của Đảng, đặc biệt là các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng ủy khối ở Trung ương, Bộ Chính trị ban hành quyết định số 47-QĐ/TW ngày 11/4/ 2007 thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trên cơ sở sắp xếp lại 07 Đảng bộ Khối trực thuộc Trung ương. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hiện nay là một trong bốn Đảng bộ trực thuộc Trung ương cùng 63 tỉnh ủy, thành ủy viên trên cả nước. Hiện nay, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương bao gồm 64 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với 5.469 chi bộ, gần 7 vạn đảng viên.

Bảy mươi năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối luôn là lực lượng tinh túy, tâm huyết, trí tuệ, làm nhiệm vụ tham mưu và trực tiếp tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở tầm vĩ mô, góp phần quan trọng vào những thành công của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; cùng toàn Đảng, toàn Quân và toàn Dân thực hiện thắng lợi công cuộc kháng chiến, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, cũng như sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay. Với những thành tích đạt được, nhất là trong những năm gần đây, Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2013; hai lần đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2010 và 2017)…

Những bài học quý báu

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Nhiều hạn chế, yếu kém nảy sinh trong thực tiễn hoạt động chưa được giải quyết kịp thời, nhất là trong tham mưu, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, trong công tác cán bộ; mô hình tổ chức vẫn còn những bất cập…

70 nam dang bo khoi cac co quan trung uong doan ket tri tue doi moi va phat trien
Đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao phát biểu tại Đại hội Chi bộ Văn phòng Bộ Ngoại giao, tháng 9/2017. (Ảnh: TA)

Nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển 70 năm qua của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, dù còn những mặt hạn chế, nhưng những thành tựu, kết quả đạt được trên mọi lĩnh vực vẫn là mặt nổi bật của Đảng bộ. Những thành tựu, kết quả cũng như những hạn chế yếu kém trải qua đã giúp cho Đảng bộ rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu, đồng thời xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, động lực để tiếp tục xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong thời gian tới.

Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương đã tổng kết,  rút ra các bài học sau đây:

Một là, phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tăng cường và thực hiện có hiệu quả mối quan hệ phối hợp công tác; sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ của các ban Đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Hai là, cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn để kịp thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phù hợp với tình hình thực tiễn. Thường xuyên chăm lo công tác cán bộ; trọng dụng và sử dụng nhân tài hợp lý trên các lĩnh vực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”,  tự làm công tác tư tưởng cho mình; thường xuyên nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu ở các cấp theo đúng phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”. Chủ động, tích cực học tập, trau dồi lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để tự nâng cao năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi điều kiện và tình hình mới, nhất là trong thời kỳ đất nước ta hội nhập sâu rộng, toàn diện ngày nay.

Ba là,  thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu các cấp về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; và trong các lĩnh vực nhạy cảm.

Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể, bảo đảm phát huy tốt vai trò của các đoàn thể trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đóng góp trực tiếp vào việc tham mưu, hoạch định và thực thi chính sách hợp lòng dân; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân.

Năm là, tăng cường và phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, động viên khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; tích cực tham gia xây dựng Đảng. Kịp thời tôn vinh điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong Đảng bộ và trong xã hội.

Sáu là, 70 năm xây dựng, phát triển và đồng hành cùng đất nước, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đúc rút truyền thống lịch sử của Đảng bộ, đó là “Đoàn kết, Trí tuệ, Đổi mới, Phát triển”.

- Thành quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên Đảng bộ Khối 70 năm qua có được là nhờ vào sự thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng bộ. Các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đã phát huy tốt việc động viên, tập hợp, huy động các lực lượng tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đó là tinh thần “ĐOÀN KẾT” của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

- Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đã, đang và sẽ luôn là đội ngũ “vừa hồng”, “ vừa chuyên”. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối nguyện sẽ tiếp tục rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đem hết khả năng, trí tuệ để cống hiến, làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm được giao, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. “TRÍ TUỆ” chính là sức mạnh của Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương.

- Thực tiễn 70 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối đã phản ánh đầy đủ, toàn diện tinh thần đổi mới, không ngừng vượt qua khó khăn, thách thức trong mọi hoàn cảnh lịch sử. Chính những điều kiện, hoàn cảnh lịch sử đã rèn luyện nên Đảng bộ Khối từng bước vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững và phát huy tinh thần đổi mới để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, góp phần củng cố và tăng cường vai trò, vị thế của đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. “ĐỔI MỚI” vừa là mục tiêu vừa là động lực hành động của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày nay.

- Sự phát triển của Đảng bộ Khối 70 năm qua phản ánh một thực tiễn khách quan, khoa học và không thể phủ nhận về nét đặc thù của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Phát huy truyền thống 70 năm lịch sử vẻ vang, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối đã, đang và sẽ nguyện luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần vào sự “PHÁT TRIỂN” vững mạnh của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Vinh dự là một tổ chức đảng trực thuộc

Đảng bộ Bộ Ngoại giao vinh dự là một tổ chức đảng trực thuộc, đã đóng góp tích cực vào thành tích chung 70 năm trưởng thành và phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đảng bộ Bộ Ngoại giao trực thuộc Trung ương được thành lập năm 1955 (trước đó được tổ chức dưới hình thức Chi bộ) với 04 Chi bộ và 30 đảng viên. Đến năm 1976, số lượng tổ chức Đảng và đảng viên của toàn Đảng bộ tăng lên đáng kể.

Từ năm 1981, Đảng bộ Bộ Ngoại giao trực thuộc Đảng ủy Khối đối ngoại Trung ương. Năm 2007, Đảng bộ Bộ Ngoại giao đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Năm 2009, Đảng bộ Bộ Ngoại giao được tổ chức lại theo Quyết định số 803-QĐ/ĐUK ngày 14/5/2009 của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, là đảng bộ cấp trên cơ sở trực  thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Hiện nay, Đảng bộ Bộ Ngoại giao có đội ngũ cán bộ, đảng viên đông đảo đang sinh hoạt tại 40 tổ chức cơ sở Đảng. Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã trải qua 27 kỳ đại hội. Đảng ủy Bộ Ngoại giao có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ đảng viên Bộ Ngoại giao thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về đối ngoại theo quy định tại Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.

Từ khi thành lập đến nay, trải qua các thời kỳ cách mạng khác nhau, đội ngũ cán bộ, đảng viên Bộ Ngoại giao luôn phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, được Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương nhiều lần biểu dương, khen thưởng.

Vững bước trên con đường đổi mới

Đứng trước vận hội mới, với thế và lực vững mạnh của đất nước, dù có những khó khăn, thử thách mới, nhưng phát huy truyền thống 70 năm lịch sử hào hùng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực lớn nhất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh… Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa... Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới… phấn đấu sớm đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại… bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc… giữ gìn hòa bình, ổn định”. Là một Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc, Đảng bộ Bộ Ngoại giao vinh dự tiếp bước cùng truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc, viết tiếp những trang sử vàng truyền thống của Đảng bộ có bề dày 70 năm lịch sử và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao giai đoạn tiếp theo, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị các cơ quan Trung ương theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ  XII, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2015-2020.

 Bài viết sử dụng tư liệu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Bộ Ngoại giao. Độc giả quan tâm có thể tìm đọc cuốn “Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1948-2018)”, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật năm 2018.

70 nam dang bo khoi cac co quan trung uong doan ket tri tue doi moi va phat trien 7/11 là Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức họp báo công bố Ngày truyền thống Đảng bộ ...

70 nam dang bo khoi cac co quan trung uong doan ket tri tue doi moi va phat trien Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể ...