Các nhà khoa học là đại biểu Quốc hội cần quan tâm, đóng góp ý tưởng, sáng kiến để xây dựng và hoàn thiện thể chế

Hoàng Nam
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Gặp mặt các vị đại biểu Quốc hội khoá XV là nhà khoa học chiều ngày 13/6, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học là đại biểu Quốc hội cần quan tâm, đóng góp ý tưởng, sáng kiến của mình với Quốc hội, Chính phủ nhiều hơn nữa để xây dựng và hoàn thiệươngVn thể chế.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt các vị đại biểu Quốc hội khoá XV là nhà khoa học.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt các vị đại biểu Quốc hội khoá XV là nhà khoa học.

Cùng tham dự còn có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cùng lãnh đạo Văn phòng Trung ương, Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các vị đại biểu Quốc hội là nhà khoa học.

Hơn 30 năm đổi mới đất nước, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo đã khẳng định vai trò là động lực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Khoa học và công nghệ được thể hiện xuyên suốt trong các mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời là công cụ then chốt trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế, giải quyết các thách thức trên mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội.

Cuộc gặp mặt được tổ chức nhằm thể hiện sự quan tâm của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ.

Đây cũng là cơ hội để Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội lắng nghe ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ, đề xuất các giải pháp phát huy hơn nữa trí tuệ của đại biểu Quốc hội vào sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ.

Bày tỏ vui mừng khi cùng các nhà khoa học là đại biểu Quốc hội khoá XV tham dự buổi gặp mặt, đại biểu Quốc hội Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, Đảng, Nhà nước rất coi trọng vai trò của khoa học, công nghệ và đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ.

Đại biểu nêu rõ, vị thế của mỗi quốc gia trên thế giới phần lớn đều được đo bằng vị trí, vị thế của quốc gia đó về khoa học, công nghệ. Năm 1996, Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII đã khẳng định công nghiệp, hiện đại hoá đất nước phải dựa vào khoa học và công nghệ; Nghị quyết số 20 ngày 01/11/2012 tại Hội nghị Lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã nêu rõ, phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tài năng tâm huyết của đội ngũ trí thức khoa học. công nghệ đóng vai trò quyết định thành công sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 27 ngày 6/8/2008 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đã xác định, việc xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, đạt chất lượng cao, số lượng và cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, từng bước tiến lên ngang tầm với trình độ trí thức các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới.

Gắn bó vững chắc giữa Ðảng và Nhà nước với trí thức, giữa trí thức với Ðảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công - nông - trí.

Đại biểu Phan Xuân Dũng nêu rõ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức, là tổ chức tập hợp đội ngũ trí thức lớn nhất cả nước.

Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam luôn tự hào có một tổ chức đại diện cho tiếng nói, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình tới Đảng và Nhà nước.

Đội ngũ thức khoa học và công nghệ Việt Nam cũng luôn tự hào, vinh dự vì luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Với vai trò là cầu nối, đại biểu cho rằng, Liên hiệp hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần được tạo điều kiện và môi trường thuận lợi hơn nữa để vận động, phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ nhằm đóng góp vào sự phát triển của đất nước, trong đó có chính sách đối với các cấp uỷ, chính quyền địa phương nhằm phát triển vững mạnh, làm tốt vai trò tập hợp trí thức khoa học, công nghệ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao đóng góp của các đại biểu Quốc hội là nhà khoa học vào hoạt động của Quốc hội thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, từ khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đến nay, gần đây là tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta đã định hướng và chỉ đạo hết sức đúng đắn về vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay phải tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Để thực hiện chủ trương này, với vai trò là cơ quan lập pháp, nhiệm vụ quan trọng của Quốc hội là tiếp tục hoàn thiện, đổi mới thể chế một cách mạnh mẽ, đồng bộ, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất để khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo phát triển

Với chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, các hoạt động, quyết sách của Quốc hội phải dựa trên cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn.

Chính vì thế, kế thừa và phát huy kinh nghiệm của Quốc hội các nhiệm kỳ trước, từ đầu nhiệm kỳ Khoá XV, Đảng Đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đặc biệt coi trọng việc tham vấn chuyên gia, nhà khoa học trong các hoạt động của Quốc hội.

Lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy định về việc sử dụng chuyên gia và nhà khoa học tư vấn cho Quốc hội; giao Tổng Thư ký Quốc hội và Văn phòng Quốc hội nghiên cứu để có cơ chế, hình thức tổ chức hoạt động tư vấn khoa học cho Quốc hội.

Hiện nay, quy định về cơ chế tài chính nhằm tăng cường sử dụng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đóng góp trí tuệ cho hoạt động của Quốc hội cũng đã được ban hành.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Bên cạnh những thuận lợi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng chia sẻ với các đại biểu về những khó khăn, thách thức trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hiện nay như: nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao trong khoa học và công nghệ còn thiếu; việc huy động nguồn lực xã hội cho khoa học và công nghệ còn khiêm tốn; đời sống của các nhà khoa học gặp nhiều khó khăn; việc triển khai, quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ còn có những sai sót; hiệu quả đầu tư cho khoa học và công nghệ chưa cao; thể chế khuyến khích sự ra đời và phát triển của những sản phẩm đổi mới, sáng tạo, mô hình kinh doanh mới chưa được ban hành kịp thời...

Để vượt qua những khó khăn, thách thức trên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, vai trò của các đại biểu vừa là nhà khoa học vừa là nhà lập pháp, có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn mỗi cá nhân các nhà khoa học cần tiếp tục phát huy tối đa khả năng để cống hiến vào sự phát triển của nền khoa học và công nghệ nước nhà.

Các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học là đại biểu Quốc hội cần quan tâm, đóng góp ý tưởng, sáng kiến của mình với Quốc hội, Chính phủ nhiều hơn nữa để xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Trong định hướng lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV đã được thông qua vào đầu nhiệm kỳ này có rất nhiều nhiệm vụ lập pháp quan trọng liên quan đến khoa học, công nghệ như Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật Năng lượng nguyên tử; Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghệ thông tin, quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát...

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là những nhiệm vụ lập pháp có tính chuyên môn sâu, phải được soạn thảo và ban hành trên cơ sở những lập luận khoa học, tri thức chuyên ngành để phát huy tối đa tiềm lực của nền khoa học, công nghệ nước nhà, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.

Với vai trò là những người trực tiếp tham gia các hoạt động khoa học, vừa trực tiếp là người tham gia xây dựng thể chế, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mong muốn các vị đại biểu đóng góp ý kiến để hoàn thiện hệ thống chính sách nhằm phát triển mạnh mẽ đội ngũ các nhà khoa học Việt Nam; khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi nhất cho các nhà khoa học Việt Nam phát huy sáng tạo, tài năng, trí tuệ của mình đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ, góp phần nâng cao hơn nữa hàm lượng khoa học trong các quyết sách của Quốc hội.

Bằng sự tin tưởng sâu sắc vào trí tuệ, tài năng và tâm huyết của các đại biểu, Chủ tịch Quốc hội mong muốn dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, bằng trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, bằng trí tuệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà khoa học, bằng ý chí, nghị lực khắc phục khó khăn của người Việt Nam, các đại biểu Quốc hội là nhà khoa học sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của nền khoa học và công nghệ nước nhà.

Đại biểu Quốc hội đề nghị cần tìm ra những cơ chế vượt trội, mang tính đột phá để giúp cho Khánh Hòa bứt phá

Đại biểu Quốc hội đề nghị cần tìm ra những cơ chế vượt trội, mang tính đột phá để giúp cho Khánh Hòa bứt phá

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, chiều 10/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn ...

Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ năng động, nhiệt huyết, đóng góp quan trọng trong công tác lập pháp

Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ năng động, nhiệt huyết, đóng góp quan trọng trong công tác lập pháp

Chiều tối 2/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ.

Bài viết cùng chủ đề

Quốc hội khóa XV

Đọc thêm

XSMN 9/8, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 9/8/2022. xổ số hôm nay 9/8

XSMN 9/8, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 9/8/2022. xổ số hôm nay 9/8

Baoquocte.vn. XSMN 9/8. xổ số hôm nay ngày 9 tháng 8. trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 9/8/2022. xổ số hôm nay 9/8. XSMN thứ 3. SXMN ...
XSMB 9/8, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 9/8/2022. dự đoán XSMB hôm nay

XSMB 9/8, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 9/8/2022. dự đoán XSMB hôm nay

Baoquocte.vn. XSMB 9/8. trực tiếp xổ số miền Bắc 9/8/2022. kết quả xổ số miền Bắc hôm nay. xổ số hôm nay 9/8. xổ số miền Bắc thứ 3. xo so ...
XSMT 9/8, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 3 ngày 9/8/2022. SXMT 9/8

XSMT 9/8, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 3 ngày 9/8/2022. SXMT 9/8

Baoquocte.vn. XSMT 9/8. xổ số hôm nay 9/8/2022. trực tiếp xổ số miền Trung 9/8/2022. kết quả xổ số miền Trung hôm nay. xổ số miền Trung thứ 3. SXMT 9/8
Đường bay trực tiếp Việt Nam-Kazakhstan sẽ được nối lại từ tháng 9

Đường bay trực tiếp Việt Nam-Kazakhstan sẽ được nối lại từ tháng 9

Baoquocte.vn. Việc nối lại đường bay Việt Nam-Kazakhstan sẽ giúp thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư, du lịch và văn hóa giữa hai nước.
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ

Baoquocte.vn. Đại sứ Đỗ Sơn Hải và Đại sứ Haldun Tekneci thảo luận về chương trình hành động hướng tới kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thổ Nhĩ ...
Đội tuyển Việt Nam đã tới Kazakhstan tham dự Army Games-2022

Đội tuyển Việt Nam đã tới Kazakhstan tham dự Army Games-2022

Baoquocte.vn. Army Games-2022 tại Kazakhstan, Việt Nam tham gia thi đấu hai môn Xạ thủ chiến thuật và Kinh tuyến cùng với đội tuyển của 8 nước khác.
Dự báo: Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, Bắc Biển Đông gió cấp 6-7, giật cấp 10

Dự báo: Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, Bắc Biển Đông gió cấp 6-7, giật cấp 10

Baoquocte.vn. Hồi 19h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa.
Netflix đang chuyển hướng từ công ty công nghệ sang truyền thông

Netflix đang chuyển hướng từ công ty công nghệ sang truyền thông

Baoquocte.vn. Netflix đang có một giai đoạn 'kém vui' từ năm 2022. Giá cổ phiếu của công ty này giảm hơn 60% trong năm nay.
Tin thế giới 8/8: Vì sao thượng đỉnh Nga-Ukraine chưa thể diễn ra? Trung Quốc tập trận; Đức triển khai binh sĩ tới Bosnia và Herzegovina

Tin thế giới 8/8: Vì sao thượng đỉnh Nga-Ukraine chưa thể diễn ra? Trung Quốc tập trận; Đức triển khai binh sĩ tới Bosnia và Herzegovina

Baoquocte.vn. Diễn biến xung đột Nga-Ukraine, Thượng đỉnh Putin-Zelensky, Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) thi nhau tập trận... là những sự kiện thế giới nổi bật 24 giờ qua.
Xuất khẩu ngày 5-7/8: Tháng 7, cả nước xuất siêu 74 triệu USD; ngành thép Việt Nam lại 'vướng đòn' phòng vệ thương mại

Xuất khẩu ngày 5-7/8: Tháng 7, cả nước xuất siêu 74 triệu USD; ngành thép Việt Nam lại 'vướng đòn' phòng vệ thương mại

Baoquocte.vn. Báo TG&VN điểm lại những tin nổi bật về hoạt động xuất nhập khẩu trong bản tin xuất khẩu ngày 5-7/8.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Nga: Toan tính của 'người hòa giải'

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Nga: Toan tính của 'người hòa giải'

Baoquocte.vn. Với chuyến thăm Nga sắp tới, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có thêm cơ hội nâng cao vai trò trung gian hòa giải của mình trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Căng thẳng địa chính trị khiến hợp tác khoa học ‘lâm bệnh’

Căng thẳng địa chính trị khiến hợp tác khoa học ‘lâm bệnh’

Baoquocte.vn. Hợp tác khoa học quan trọng trong giải quyết vấn đề toàn cầu, song chủ nghĩa dân tộc gia tăng khiến các quốc gia thiếu tin tưởng và khoa học trở thành nạn nhân.
Cuộc đua ngầm dưới Thái Bình Dương

Cuộc đua ngầm dưới Thái Bình Dương

Baoquocte.vn. Những năm gần đây, châu Á-Thái Bình Dương trở thành nơi cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn.
Châu Âu có khả năng tự bảo vệ mình

Châu Âu có khả năng tự bảo vệ mình

Baoquocte.vn. ... Và Mỹ có cần mãi mãi là nhà cung cấp an ninh chính ở châu Âu không?
Dự án dầu khí Sakhalin-2: Nhật khó vượt ‘lằn ranh đỏ’ về vấn đề năng lượng với Nga

Dự án dầu khí Sakhalin-2: Nhật khó vượt ‘lằn ranh đỏ’ về vấn đề năng lượng với Nga

Baoquocte.vn. Bất chấp việc tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga, Nhật Bản vẫn quyết định duy trì lợi ích của mình trong dự án Sakhalin-2 với Nga.
Đức lo lắng cho mùa Đông sắp tới

Đức lo lắng cho mùa Đông sắp tới

Baoquocte.vn. Bất chấp mùa Hè nóng bức, nhiều người ở Đức đang bận tâm về mùa Đông sắp tới...
'Nút thắt cổ chai' khủng hoảng lương thực toàn cầu có được mở sau thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Nga-Ukraine?

'Nút thắt cổ chai' khủng hoảng lương thực toàn cầu có được mở sau thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Nga-Ukraine?

Baoquocte.vn. Thỏa thuận ngũ cốc Nga-Ukraine mang lại hy vọng giải quyết khủng hoảng lương thực toàn cầu nhưng sự bấp bênh của nó khiến nhiều người nghi ngờ.
Báo Pathet Lao: Hợp tác giữa tỉnh Bolikhamxay và các địa phương của Việt Nam ngày càng chặt chẽ và hiệu quả

Báo Pathet Lao: Hợp tác giữa tỉnh Bolikhamxay và các địa phương của Việt Nam ngày càng chặt chẽ và hiệu quả

Baoquocte.vn. Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bolikhamxay Oudom Vongkaysone khẳng định quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa tỉnh Bolikhamxay với các địa phương của Việt Nam.
AFP: Từ chiến tranh đến hòa bình, dép cao su Việt Nam vẫn được ưa chuộng

AFP: Từ chiến tranh đến hòa bình, dép cao su Việt Nam vẫn được ưa chuộng

Baoquocte.vn. Được làm từ lốp xe tải quân sự hoặc lốp máy bay tái chế, dép cao su thủ công đã đi suốt dặm dài đất nước Việt Nam trong nhiều thập kỷ.
Tiềm năng rộng mở và xu hướng chuyển đổi xanh chủ đạo trong ASEAN

Tiềm năng rộng mở và xu hướng chuyển đổi xanh chủ đạo trong ASEAN

Baoquocte.vn. Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng, các công ty năng lượng ASEAN đặt nhiều kỳ vọng vào năng lượng mặt trời và gió.
Lo sợ Nga cắt khí đốt, Đức ‘mất ăn mất ngủ’ chuẩn bị cho mùa Đông lạnh giá

Lo sợ Nga cắt khí đốt, Đức ‘mất ăn mất ngủ’ chuẩn bị cho mùa Đông lạnh giá

Baoquocte.vn. Nga đã khởi động lại việc cung cấp khí đốt, nhưng điều này vẫn như một hồi chuông cảnh báo với người Đức.
Cuộc đua giành ảnh hưởng tại Sừng châu Phi

Cuộc đua giành ảnh hưởng tại Sừng châu Phi

Baoquocte.vn. Thời gian qua, Trung Quốc tăng cường sự hiện diện tại châu Phi thông qua một loạt chuyến thăm của các nhà ngoại giao hàng đầu nước này.
Phiên bản di động