Đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân và kiều bào theo chiều sâu và hiệu quả

Đặng Thanh Phương
Theo dõi TGVN trên
Phó trưởng Ban Đối ngoại và Kiều bào, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Baoquocte.vn. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để tăng cường đoàn kết, hữu nghị và hợp tác quốc tế.
Đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân và kiều bào theo chiều sâu và hiệu quả
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (ở giữa); ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (bên trái); ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị trực tuyến với các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX và một số tổ chức Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, ngày 27/8/2021. (Nguồn: mattran.org.vn)

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã xây dựng nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong công tác đối ngoại nhân dân và công tác vận động, tập hợp đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN).

Tăng cường đoàn kết quốc tế

Đối ngoại nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng của công tác Mặt trận.

MTTQ Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Tại Điều 13, Chương II Luật MTTQ Việt Nam quy định "MTTQ Việt Nam thực hiện và mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân trong khu vực và trên thế giới theo đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa các dân tộc, vì hòa bình, hợp tác và phát triển".

Thời gian qua, với vai trò của mình, MTTQ Việt Nam đã và đang thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; mở rộng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới; cùng với công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước thực hiện mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ nguồn lực ủng hộ công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và tăng cường đoàn kết quốc tế.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 -2024 xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác đối ngoại: Tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ hợp tác chiều sâu, ổn định; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hợp tác với các đối tác truyền thống;

Tìm hiểu các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tương đồng nhằm mở rộng đối tác của MTTQ Việt Nam theo phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế;

Tham gia tích cực các hoạt động của Hiệp hội quốc tế các Hội đồng Kinh tế xã hội và các tổ chức tương đương (AICESIS); tăng cường phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong hoạt động đối ngoại nhân dân.

Xây dựng cơ chế cụ thể, triển khai hiệu quả nhiệm vụ

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên chính trị-xã hội và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng cơ chế, biện pháp cụ thể triển khai những nội dung:

Thứ nhất, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng, tăng cường ngoại giao của Nhà nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, phát huy vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong hoạt động đối ngoại nhân dân để tạo sự liên kết, thống nhất, đồng bộ và hỗ trợ lẫn nhau trong triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Thứ ba, phối hợp với Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Hội Liên lạc với NVNONN, các Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam phát huy vai trò của cộng đồng, các hội đoàn NVNONN và các Ủy viên Ủy ban là NVNONN làm cầu nối, hỗ trợ công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam.

Thứ tư, tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản đã ký kết như: Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác của Chủ tịch Mặt trận ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam; Thông cáo chung và Giao ước thi đua giữa MTTQ Việt Nam với Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước và giữa MTTQ Việt Nam với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia; Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc; Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác với các đối tác (Hiệp hội Nhân dân Singapore, Phòng Xã hội Liên bang Nga, Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Môi trường Pháp, Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Lao động Hàn Quốc)...

Mở rộng các hoạt động giao lưu, kết nghĩa song phương giữa MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên ở cấp Trung ương và các địa phương với các tổ chức tương đồng trong khu vực và trên thế giới. Nghiên cứu tham gia các cơ chế đa phương quan trọng, có tầm chiến lược đối với lợi ích của Việt Nam.

Đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân và kiều bào theo chiều sâu và hiệu quả
Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao.

Vai trò nòng cốt trong công tác đoàn kết kiều bào

Thực hiện chủ trương của Đảng, quyền và trách nhiệm được quy định trong Hiến pháp và pháp luật, MTTQ Việt Nam đã chủ động, tích cực đổi mới, đa dạng hóa nội dung, phương thức tập hợp, vận động cộng đồng NVNONN; đưa công tác vận động, tập hợp NVNONN là một nội dung quan trọng, nhiệm vụ xuyên suốt; tăng cường hơn nữa chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc đối với NVNONN và thực hiện tốt vận động, tập hợp, đoàn kết NVNONN hướng về quê hương, phát triển đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, đổi mới nội dung, phương thức nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối với NVNONN, trong đó, tập trung vào đổi mới và nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác đối với NVNONN, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ và căn bản, tiến tới thống nhất trong nhận thức của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị và toàn thể các tầng lớp nhân dân về cộng đồng NVNONN và công tác đối với NVNONN;

Thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NVNONN, là cầu nối để tổ chức cho NVNONN tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước theo quy định; thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NVNONN;

Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp kiến nghị của NVNONN để phản ảnh với Đảng và Nhà nước; tổ chức, lôi cuốn NVNONN hưởng ứng và tích cực tham gia vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động và triển khai.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam cũng thực hiện giám sát, phản biện xã hội, rà soát các văn bản pháp luật của Nhà nước, qua đó đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước quan tâm tới những nguyện vọng chính đáng của NVNONN.

Mặt trận là cầu nối để tổ chức cho NVNONN, nhất là doanh nhân, trí thức, chuyên gia tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước theo quy định; tăng cường công tác phối hợp hỗ trợ cộng đồng giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, phát triển phong trào học tiếng Việt; phát huy vai trò của các Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là NVNONN, các cá nhân có uy tín trong tập hợp, đoàn kết cộng đồng;

Ngoài ra, MTTQ Việt Nam còn tích cực phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức thành viên tập trung củng cố các hội đoàn truyền thống, khuyến khích phát triển các hình thức tập hợp hội đoàn mới; tích cực tham gia hòa hợp dân tộc để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân;

Đơn vị cũng phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn Đối ngoại và Kiều bào trong việc tư vấn giúp Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giám sát, phản biện chính sách và những nội dung có liên quan đến NVNONN; nghiên cứu, đề xuất ý kiến về các nội dung có liên quan đến công tác vận động, tập hợp NVNONN.

Thứ hai, MTTQ Việt Nam phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện công tác NVNONN.

Thông qua Chương trình phối hợp, thống nhất hành động hằng năm của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thống nhất xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung triển khai công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động, lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tới cộng đồng NVNONN.

Các tổ chức thành viên thông qua các hội viên, đoàn viên, thân nhân kiều bào để thông tin, tuyên truyền về tình hình trong nước; tổ chức diễn đàn, hội thảo, hội nghị sự kiện nhằm vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên trong tổ chức của mình hướng về xây dựng quê hương, đất nước.

Thứ ba, MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhà nước về NVNONN trong công tác kiều bào, trong công tác tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến NVNONN;

Tham khảo ý kiến lẫn nhau trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật có liên quan đến NVNONN để cùng thống nhất nội dung kiến nghị với Đảng, Nhà nước xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

Các kiến nghị tập trung vào vấn đề nhập/trở lại quốc tịch cho NVNONN theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ tại buổi làm việc giữa Thường trực Chính phủ và Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày 29/9/2021.

MTTQ Việt Nam còn phối hợp phổ biến rộng rãi nội dung và triển khai thực hiện Kết luận 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới tới các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước; vận động kiều bào thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua yêu nước;

Chia sẻ, trao đổi thông tin về tình hình cộng đồng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhằm đề xuất với Đảng, Nhà nước đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài;

Đánh giá, đề xuất về tiêu chí lựa chọn người tiêu biểu tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là NVNONN các khóa;

Tổ chức nhiều chương trình, hoạt động liên quan đến NVNONN như chương trình Xuân quê hương nhân dịp Tết cổ truyền hằng năm; hỗ trợ cộng đồng NVNONN duy trì tiếng Việt, nhất là công tác dạy tiếng Việt, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; chăm lo địa vị pháp lý, thu hút các nguồn lực của kiều bào hướng về xây dựng quê đất nước.

Thứ tư, MTTQ Việt Nam các cấp tham gia công tác vận động, tập hợp NVNONN, tiếp tục thực hiện các nội dung trong Chương trình số 30/CTr-MTTW-BTT ngày 7/10/2012 về tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết NVNONN trong tình hình mới và Kết luận số 12-KL/TW;

Pối hợp tổ chức các chương trình gặp gỡ, giao lưu và các hoạt động thiết thực nhân dịp NVNONN về quê hương đón Tết và dự các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương;

Chủ trì các hoạt động tiếp xúc, trao đổi thông tin, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con kiều bào, là đầu mối tập hợp, ý kiến, kiến nghị của kiều bào gửi tới các sở, ban ngành nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NVNONN;

Vận động NVNONN tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương đất nước;

Phối hợp với Ủy ban Nhân dân các cấp khen thưởng tập thể, cá nhân NVNONN có thành tích xuất sắc trong tập hợp, đoàn kết cộng đồng và có nhiều hoạt động thiết thực xây dựng quê hương đất nước.

Hội đồng Bảo an thảo luận về bất bình đẳng và nguyên nhân dẫn đến xung đột

Hội đồng Bảo an thảo luận về bất bình đẳng và nguyên nhân dẫn đến xung đột

Ngày 9/11, dưới sự chủ trì của Tổng thống Mexico, nước Chủ tịch tháng 11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tổ ...

Phiên họp triển khai công tác bảo hộ công dân và người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Phiên họp triển khai công tác bảo hộ công dân và người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Ngày 26/10, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã phối hợp tổ chức ...

Số ca Covid-19 tại Việt Nam

Cập nhật: 28/01/2022 19:31 | Nguồn: Bộ Y Tế

Hôm nay Tổng
+14,892 2,218,137
Tỉnh Hôm nay Tổng số ca
TP. Hồ Chí Minh 153 514,989
Bình Dương 47 292,690
Hà Nội 2,885 123,478
Đồng Nai 21 99,870
Tây Ninh 126 88,628
Khánh Hòa 129 61,573
Cà Mau 145 55,555
Vĩnh Long 101 53,198
Đồng Tháp 55 47,338
Bình Phước 239 45,435
Cần Thơ 30 44,241
Long An 40 41,612
Trà Vinh 50 37,904
Bến Tre 110 37,365
An Giang 25 35,611
Tiền Giang 17 35,308
Bạc Liêu 44 35,136
Kiên Giang 78 32,915
Sóc Trăng 29 32,224
Bình Định 424 31,503
Bà Rịa – Vũng Tàu 59 30,940
Đà Nẵng 886 30,442
Bình Thuận 63 29,187
Hải Phòng 635 28,945
Bắc Ninh 1,013 23,934
Thừa Thiên Huế 223 20,932
Thanh Hóa 582 19,089
Hưng Yên 374 17,167
Đắk Lắk 1 15,734
Lâm Đồng 206 15,471
Hậu Giang 38 15,355
Bắc Giang 357 14,430
Quảng Ngãi 341 14,290
Quảng Nam 617 13,936
Nghệ An 266 13,284
Quảng Ninh 343 12,205
Hà Giang 125 11,696
Hải Dương 341 11,172
Gia Lai 63 9,920
Vĩnh Phúc 369 9,916
Phú Yên 48 9,783
Nam Định 518 9,601
Đắk Nông 103 8,099
Phú Thọ 454 7,635
Hòa Bình 427 7,616
Thái Nguyên 124 7,101
Ninh Thuận 32 6,783
Thái Bình 169 6,720
Quảng Bình 115 6,094
Hà Nam 159 5,308
Quảng Trị 112 4,440
Lạng Sơn 151 4,128
Sơn La 153 3,911
Ninh Bình 92 3,625
Tuyên Quang 55 3,271
Lào Cai 169 3,079
Hà Tĩnh 0 2,693
Yên Bái 92 2,664
Kon Tum 70 2,468
Điện Biên 82 2,280
Cao Bằng 49 1,732
Lai Châu 27 1,035
Bắc Kạn 41 948

Bài viết cùng chủ đề

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc 2021

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2022

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2022

Baoquocte.vn. Chính phủ xác định chủ đề năm 2022 là 'Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển' với 6 quan điểm, trọng ...
Điện mừng nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Điện mừng nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Baoquocte.vn. Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi Điện mừng.
Day dứt nỗi nhớ quê những ngày Tết, cựu siêu mẫu Ngọc Quyên cùng bạn vãn cảnh chùa ở Mỹ

Day dứt nỗi nhớ quê những ngày Tết, cựu siêu mẫu Ngọc Quyên cùng bạn vãn cảnh chùa ở Mỹ

Baoquocte.vn. Hôm 26 Tết, cựu siêu mẫu Ngọc Quyên cùng nam vương Hùng Justyle thăm ngôi chùa Hsi Lai ở California (Mỹ), và cùng diện áo dài chụp ảnh kỷ niệm.
Chính phủ nỗ lực vì một cái Tết cho mọi nhà

Chính phủ nỗ lực vì một cái Tết cho mọi nhà

Baoquocte.vn. Chiều 28/1, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng ...
Covid-19 ở Hà Nội ngày 28/1: Thêm 2.885 ca mắc mới; 771 bệnh nhân nặng, nguy kịch đang điều trị

Covid-19 ở Hà Nội ngày 28/1: Thêm 2.885 ca mắc mới; 771 bệnh nhân nặng, nguy kịch đang điều trị

Baoquocte.vn. Bản tin Covid-19 Hà Nội ngày 28/1 do Sở Y tế phát đi tối nay thông báo 24h ghi nhận 2.885 ca bệnh mới, trong đó có 614 ca cộng ...
XSHCM 29/1, kết quả xổ số TP.Hồ Chí Minh hôm nay 29/1/2022. XSHCM thứ 7

XSHCM 29/1, kết quả xổ số TP.Hồ Chí Minh hôm nay 29/1/2022. XSHCM thứ 7

Baoquocte.vn. XSHCM 29/1. Trực tiếp kết quả xổ số TP.Hồ Chí Minh hôm nay - XSHCM 29/1/2022. xổ số thành phố. xo so Ho Chi Minh. KQXSHCM.
XSHG 29/1, kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 29/1/2022. KQXSHG thứ 7

XSHG 29/1, kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 29/1/2022. KQXSHG thứ 7

Baoquocte.vn. XSHG 29/1. Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang nhanh nhất hôm nay - XSHG 29/1/2022. KQXSHG. Ket qua xo so Hau Giang
XSBP 29/1, kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 29/1/2022. KQXSBP thứ 7

XSBP 29/1, kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 29/1/2022. KQXSBP thứ 7

Baoquocte.vn. XSBP 29/1. Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước nhanh nhất hôm nay - XSBP 29/1/2022. Ket qua xo so Binh Phuoc. KQXSBP.
Tối 28/1, cả nước có thêm 14.929 ca Covid-19; Hà Nội vẫn nhiều nhất 2.900 ca; Bắc Ninh hơn 1.000 ca

Tối 28/1, cả nước có thêm 14.929 ca Covid-19; Hà Nội vẫn nhiều nhất 2.900 ca; Bắc Ninh hơn 1.000 ca

Baoquocte.vn. Bản tin dịch Covid-19 ngày 28/1 của Bộ Y tế cho biết có 14.929 ca mắc mới tại 62 tỉnh, thành phố; Hà Nội vẫn nhiều nhất với gần 2.900 ...
Mỹ cảnh báo nhah chóng đáp trả Nga nếu Moscow có hành động ở Cuba

Mỹ cảnh báo nhah chóng đáp trả Nga nếu Moscow có hành động ở Cuba

Baoquocte.vn. Mỹ khẳng định sẽ nhanh chóng đáp trả nếu thấy có bất kỳ sự hiện diện quân sự của Nga ở Cuba hay trong trường hợp Moscow có ý định ...
Sau Tết Nguyên đán, hơn 17 triệu học sinh được quay trở lại trường

Sau Tết Nguyên đán, hơn 17 triệu học sinh được quay trở lại trường

Baoquocte.vn. Theo Bộ GD&ĐT, dự kiến, đến ngày 7/2/2022 sẽ có khoảng 17,1 triệu học sinh được quay trở lại trường học trực tiếp.
Trở lại trường sau Tết Nguyên đán, học sinh cần làm gì để bảo vệ mình trước Covid-19?

Trở lại trường sau Tết Nguyên đán, học sinh cần làm gì để bảo vệ mình trước Covid-19?

Baoquocte.vn. Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay lại trường học trong đại dịch Covid-19, chuyên gia y tế trên thế giới đã đề ra 10 'quy tắc vàng'...
Hà Nội chuẩn bị kịch bản đón học sinh trở lại trường ra sao?

Hà Nội chuẩn bị kịch bản đón học sinh trở lại trường ra sao?

Baoquocte.vn. Nhiều trường học tại Hà Nội đang chuẩn bị cơ sở vật chất, diễn tập… để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường ngay sau Tết Nguyên đán.
Lịch học chính thức của học sinh Hà Nội sau Tết Nguyên đán

Lịch học chính thức của học sinh Hà Nội sau Tết Nguyên đán

Baoquocte.vn. Từ ngày 8/2, học sinh Hà Nội các khối 7-12 sẽ đi học trực tiếp, học sinh cấp tiểu học và khối lớp 6 sẽ tiếp tục học trực tuyến.
TP. Hồ Chí Minh: Thưởng Tết Nguyên đán cho giáo viên được bao nhiêu?

TP. Hồ Chí Minh: Thưởng Tết Nguyên đán cho giáo viên được bao nhiêu?

Baoquocte.vn. Giáo viên TP. Hồ Chí Minh sẽ nhận thưởng Tết Nhâm Dần năm 2022 với mức 1,5 triệu đồng/người.
Nhiều trẻ không biết đang học kỹ năng sống để làm gì

Nhiều trẻ không biết đang học kỹ năng sống để làm gì

Baoquocte.vn. Nhiều đứa trẻ học rất nhiều lớp kỹ năng sống nhưng vẫn không biết gì và vẫn như cái cây 'cớm nắng'...
Danh sách 37 bệnh viện tiếp nhận điều trị người bệnh Covid-19

Danh sách 37 bệnh viện tiếp nhận điều trị người bệnh Covid-19

Baoquocte.vn. Nhu cầu đi lại trong dịp lễ tết, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19.
Triệu chứng Omicron giữa nam và nữ khác nhau như thế nào?

Triệu chứng Omicron giữa nam và nữ khác nhau như thế nào?

Baoquocte.vn. Mệt mỏi là triệu chứng phổ biến của Covid-19, nhưng nghiên cứu mới chỉ ra biểu hiện này ảnh hưởng đến phụ nữ nặng nề hơn.
WHO: Số ca mắc cao kỷ lục, nguy cơ từ biến thể Omicron vẫn rất lớn

WHO: Số ca mắc cao kỷ lục, nguy cơ từ biến thể Omicron vẫn rất lớn

Baoquocte.vn. Nguy cơ biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây ra vẫn rất lớn, khi số ca mắc mới tuần trước tiếp tục lập mốc cao kỷ lục.
Covid-19: Xông hơi, cạo gió có giúp F0 nhanh âm tính?

Covid-19: Xông hơi, cạo gió có giúp F0 nhanh âm tính?

Baoquocte.vn. Xông hơi, cạo gió không có tác dụng đẩy lùi Covid-19, chỉ có thể giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn.
Trao hơn 200 triệu đồng cho người nghèo tại Quảng Trị

Trao hơn 200 triệu đồng cho người nghèo tại Quảng Trị

Baoquocte.vn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị đến thăm, chúc tết và tặng quà cho người dân, cán bộ, chiến sỹ tại Hướng Hóa.
Việt Nam nhận thêm 6,27 triệu liều vaccine Covid-19; các nước cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam

Việt Nam nhận thêm 6,27 triệu liều vaccine Covid-19; các nước cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam

Baoquocte.vn. 6,27 triệu liều vaccine Covid-19 mà Việt Nam vừa mới tiếp nhận ngày 25/1 thông qua cơ chế COVAX đến từ Đức, Luxembourg, Bồ Đào Nha và Anh.
XSHCM 29/1, kết quả xổ số TP.Hồ Chí Minh hôm nay 29/1/2022. XSHCM thứ 7

XSHCM 29/1, kết quả xổ số TP.Hồ Chí Minh hôm nay 29/1/2022. XSHCM thứ 7

Baoquocte.vn. XSHCM 29/1. Trực tiếp kết quả xổ số TP.Hồ Chí Minh hôm nay - XSHCM 29/1/2022. xổ số thành phố. xo so Ho Chi Minh. KQXSHCM.
XSHG 29/1, kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 29/1/2022. KQXSHG thứ 7

XSHG 29/1, kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 29/1/2022. KQXSHG thứ 7

Baoquocte.vn. XSHG 29/1. Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang nhanh nhất hôm nay - XSHG 29/1/2022. KQXSHG. Ket qua xo so Hau Giang
XSLA 29/1, kết quả xổ số Long An hôm nay 29/1/2022. KQXSLA thứ 7

XSLA 29/1, kết quả xổ số Long An hôm nay 29/1/2022. KQXSLA thứ 7

Baoquocte.vn. XSLA 29/1. Trực tiếp kết quả xổ số Long An nhanh nhất hôm nay - XSLA 29/1/2022. ket qua xo so Long An. KQXSLA
XSBP 29/1, kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 29/1/2022. KQXSBP thứ 7

XSBP 29/1, kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 29/1/2022. KQXSBP thứ 7

Baoquocte.vn. XSBP 29/1. Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước nhanh nhất hôm nay - XSBP 29/1/2022. Ket qua xo so Binh Phuoc. KQXSBP.
XSMB 29/1, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 29/1/2022

XSMB 29/1, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 29/1/2022

Baoquocte.vn. XSMB 29/1. trực tiếp xổ số miền Bắc 29/1/2022. kết quả xổ số miền Bắc hôm nay. xổ số hôm nay 29/1/2022. xổ số miền Bắc thứ 7. xo so mien bac. KQXSMB
XSMT 29/1, kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 7 ngày 29/1/2022

XSMT 29/1, kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 7 ngày 29/1/2022

Baoquocte.vn. XSMT 29/1. xổ số hôm nay 29/1/2022. trực tiếp xổ số miền Trung 29/1/2022. kết quả xổ số miền Trung hôm nay. xổ số miền Trung thứ 7. xo so mien trung. KQXSMT
Phiên bản di động