Hành trình 35 năm nỗ lực không ngừng, thu về 'trái ngọt' của Quảng Ninh

Gia Thành
TGVN. Sự nỗ lực trong hành trình 35 năm đổi mới đang đưa Quảng Ninh đến gần hơn với mục tiêu năm 2030, địa phương này sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế.
Quảng Ninh miễn, giảm phí tham quan du lịch đến hết năm 2020
Thắp sáng ngành du lịch ‘không ngủ’, Quảng Ninh ‘kích hoạt’ kinh tế ban đêm
2527-images1417553-aq1
Hình ảnh Quảng Ninh sau 35 năm đổi mới. (Nguồn: BQN)

35 năm không ngừng nỗ lực

Công cuộc đổi mới tại tỉnh Quảng Ninh là quá trình không ngừng tìm tòi, thử nghiệm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm của Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh.

Trong suốt 35 năm qua, Quảng Ninh coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; xuất phát từ thực tiễn để đổi mới tư duy, nhận thức; tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Qua đó, giúp hạn chế những sai lầm có thể gặp phải, không ngừng bổ sung, hoàn thiện những khuyết thiếu, gia tăng hàm lượng khoa học, cơ sở thực tiễn trong các quyết sách của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh. Mỗi kỳ Đại hội đảng bộ tỉnh đều đánh dấu một bước tiến trong nhận thức lý luận và hành động thực tiễn.

Từ những năm đầu đổi mới, toàn Đảng bộ tập trung nghiên cứu, phân tích, nhận thức đúng đắn những ưu điểm, hạn chế, yếu kém trên mọi lĩnh vực, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân thuộc về chủ quan, như tư tưởng bao cấp, trông chờ, ỷ lại, thiếu ý chí quyết tâm đổi mới... Trên cơ sở đó, đề ra giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt là các mục tiêu về ổn định và phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng...

Quảng Ninh cũng đã triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng một cách sáng tạo, trở thành điểm sáng về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đột phá về mô hình tổ chức bộ máy tinh gọn, gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ; thực hiện nhất thể hóa chức danh và hợp nhất một số cơ quan của cấp ủy Đảng và chính quyền, đem lại sự cải thiện rõ rệt hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy từ cấp tỉnh đến cơ sở và đóng góp tiền đề cơ sở lý luận, thực tiễn để Trung ương tổng kết, lan tỏa trong cả nước. Từ đây, nguồn lực con người được khơi thông và được khẳng định qua chính kết quả phát triển kinh tế-xã hội ngày càng toàn diện của tỉnh.

Kể từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII (tháng 10/1986), Đảng bộ tỉnh đặt ra yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng rèn luyện cho mình ý chí chiến đấu vì lý tưởng cộng sản, vì lợi ích của cách mạng, đức tính tiền phong, gương mẫu, lòng trung thực, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường, nói đi đôi với làm... Đồng thời, trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, tỉnh đặc biệt coi trọng công tác cán bộ - nhân tố quan trọng và là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Tỉnh ủy dành nhiều tâm huyết đề ra những quan điểm, chủ trương và giải pháp quan trọng, phù hợp với từng thời kỳ, trực tiếp lãnh đạo, quản lý cán bộ, thể chế hóa, cụ thể hóa bằng nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới tại Quảng Ninh.

Gần đây nhất, Nghị quyết chuyên đề số 19- NQ/TU, ngày 3/3/2015 về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong cả hệ thống chính trị. Thực hiện Nghị quyết, Quảng Ninh đã triển khai các mô hình hiệu quả như: Chính quyền điện tử; mô hình Trung tâm hành chính công tiến tới xây dựng chính quyền số; xây dựng Đề án Khu kinh tế Vân Đồn hướng tới là Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt...

Nghị quyết được đánh giá là một đột phá trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, là sự sáng tạo, đổi mới có hiệu quả thiết thực, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ; trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự đổi mới, phát triển của tỉnh. Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW càng khẳng định bước đi của Quảng Ninh là đúng đắn, là cơ sở chính trị vững chắc để tỉnh có thêm quyết tâm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đổi mới hệ thống chính trị quyết liệt hơn và ở quy mô, tầm mức cao hơn.

2514-images1410254-aaaa
Nhiều khu đô thị sang trọng đã "mọc" lên ở Quảng Ninh. Hình ảnh Khu đô thị Phương Đông được ví như “thành phố không ngủ”, biểu tượng giải trí về đêm mới ở Quảng Ninh.(Nguồn: BQN)

Thu về nhiều "trái ngọt"

Song hành cùng hành trình đổi mới của đất nước, Quảng Ninh đã chứng tỏ tinh thần chủ động, tích cực, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn và liên tục đổi mới để vươn lên trở thành một trong những đầu tàu phát triển vùng Đông Bắc, một trong những trọng điểm kinh tế, trung tâm du lịch lớn của cả nước và khu vực.

Nhiều mô hình được tỉnh đưa vào thí điểm đã mang lại hiệu quả, góp phần làm tiền đề cơ sở lý luận, thực tiễn để Trung ương tổng kết, nhân rộng trong cả nước. Điển hình như mô hình vận dụng sáng tạo hình thức đối tác công - tư (PPP) để huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ. Trên cơ sở kiên trì, quyết liệt thực hiện cơ cấu đầu tư công có hiệu quả (tỷ lệ chi đầu tư phát triển trong tổng chi ngân sách: Năm 2015 là 52,6%; năm 2016 là 64,96%; năm 2017 là 66,7%; năm 2018 là 66,6%; năm 2019 đạt 61%).

Không chỉ thế, Quảng Ninh là tỉnh tiên phong trong việc đầu tư ngân sách của Tỉnh tập trung vào các dự án, công trình động lực có tính lan toả cao; quyết liệt đi đầu thực hiện các dự án lớn theo hình thức đối tác công - tư để huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và xã hội được coi là giải pháp đột phá để thực hiện các mục tiêu phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Đặc biệt, Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp trong cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, đi đầu, sáng tạo, đột phá thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh và 14 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc UBND. Ngoài ra, Quảng Ninh cũng là một trong số ít các địa phương trong cả nước hiện nay có các chỉ số do các tổ chức, cơ quan uy tín trong nước và quốc tế đánh giá như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index), PAR Index, SIPAS, PAPI… đều đạt thành tích cao. Trong đó, các chỉ số PCI, PAR Index liên tiếp dẫn đầu trong nhiều năm.

Kinh tế của tỉnh cũng "gặt hái" được nhiều trái ngọt. 15 năm gần đây, tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh luôn đạt tốc độ cao, bình quân giai đoạn 1991 - 2000 đạt 10,9%, giai đoạn 2005 - 2010 đạt 13%, giai đoạn 2011 - 2015 đạt 9,3 %, năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của Quảng Ninh đạt 12,1%, vượt chỉ tiêu đề ra và cao nhất trong 10 năm trở lại đây, tổng sản phẩm bình quân đầu người gấp đôi bình quân chung cả nước.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội luôn được chăm lo đảm bảo. Với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng trong suốt 35 năm qua, Quảng Ninh đang đến gần hơn với mục tiêu đến năm 2030, tỉnh sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế.

Du lịch Quảng Ninh trong dịch Covid-19: Vừa phòng chống đại dịch, vẫn 'mạnh tay' đổi mới

Du lịch Quảng Ninh trong dịch Covid-19: Vừa phòng chống đại dịch, vẫn 'mạnh tay' đổi mới

TGVN. Quảng Ninh đang nỗ lực phát triển các sản phẩm du lịch đẳng cấp để xây dựng Quảng Ninh thành trung tâm du lịch đẳng ...

Khách du lịch đến Quảng Ninh đông kỷ lục, nguyên nhân do đâu?

Khách du lịch đến Quảng Ninh đông kỷ lục, nguyên nhân do đâu?

TGVN. Việc tăng cường chất lượng sản phẩm du lịch, thực hiện các chiến lược kích cầu đã khiến du khách chọn Quảng Ninh làm ...

Quảng Ninh 'trình làng' sản phẩm du lịch mới, đưa ngành công nghiệp không khói vươn xa

Quảng Ninh 'trình làng' sản phẩm du lịch mới, đưa ngành công nghiệp không khói vươn xa

TGVN. Cùng với những biện pháp thiết thực nhằm kích cầu du lịch mạnh mẽ, Quảng Ninh chính thức đưa tàu cao tốc Tuần Châu Express ...

Có thể bạn quan tâm

Bài viết cùng chủ đề

Quảng Ninh 2020

Đọc thêm

Giá vàng hôm nay 29/9: Xu hướng tăng, giảm không rõ ràng, giai đoạn củng cố đã kết thúc chưa?

Giá vàng hôm nay 29/9: Xu hướng tăng, giảm không rõ ràng, giai đoạn củng cố đã kết thúc chưa?

Giá vàng đang biến động khó lường do xu hướng tăng, giảm không rõ ràng.
Mỹ-Nhật: Thủ tướng Suga Yoshihide gặp Ngoại trưởng Mike Pompeo, chủ đề nào nổi bật?

Mỹ-Nhật: Thủ tướng Suga Yoshihide gặp Ngoại trưởng Mike Pompeo, chủ đề nào nổi bật?

Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa Mỹ-Nhật sau khi ông Suga Yoshihide trúng cử Thủ tướng Nhật Bản.
Campuchia: Virus Chikungunya đang 'nhởn nhơ' ở tỉnh biên giới giáp Việt Nam

Campuchia: Virus Chikungunya đang 'nhởn nhơ' ở tỉnh biên giới giáp Việt Nam

Gần 300 người dân thuộc tỉnh Kandal (Campuchia) giáp biên giới với Việt Nam có thể là nạn nhân của virus Chikungunya.
Miss Photo Happy Women 2020: Tôn vinh vẻ đẹp THÂN – TÂM - TRÍ

Miss Photo Happy Women 2020: Tôn vinh vẻ đẹp THÂN – TÂM - TRÍ

Miss Photo Happy Women 2020 là cuộc bình chọn nội bộ qua ảnh do mạng lưới Happy Women Leader Network tổ chức, dành riêng cho hơn 5.000 thành viên của ...
Xung đột biên giới Armenia-Azerbaijan: Ba rào cản 'hạ nhiệt'

Xung đột biên giới Armenia-Azerbaijan: Ba rào cản 'hạ nhiệt'

Thiếu vắng sự nhượng bộ, nỗ lực trung gian hòa giải hiệu quả, xung đột biên giới phức tạp và dai dẳng Armenia-Azerbaijan sẽ khó hạ nhiệt.
Bộ sưu tập túi hiệu giá khủng của 'búp bê sống' Lisa - BLACKPINK

Bộ sưu tập túi hiệu giá khủng của 'búp bê sống' Lisa - BLACKPINK

Những chiếc túi trong bộ sưu tập của Lisa, em út nhóm BLACKPINK, có giá từ 79 - 20.250 USD.
Bầu cử Mỹ và cuộc tranh luận đầu tiên: Màn 'so găng' nảy lửa giữa búa rìu dư luận?

Bầu cử Mỹ và cuộc tranh luận đầu tiên: Màn 'so găng' nảy lửa giữa búa rìu dư luận?

Màn giao đấu giữa hai đối thủ trong cuộc Bầu cử Mỹ ngày 29/9 tới đây được đánh giá sẽ rất cam go.
Tin thế giới 28/9: Armenia-Azerbaijan bùng lửa thù địch; Ông Biden kêu gọi 'đạo đức và lương tâm'; Những 'lời hứa suông' ở Biển Đông

Tin thế giới 28/9: Armenia-Azerbaijan bùng lửa thù địch; Ông Biden kêu gọi 'đạo đức và lương tâm'; Những 'lời hứa suông' ở Biển Đông

Xung đột Armenia-Azerbaijan, bầu cử Mỹ 2020, quan hệ Mỹ-Trung, Biển Đông và tình hình Belarus là một số tin thế giới nổi bật 24 giờ qua.
XSMT 29/9 - Xổ số miền Trung hôm nay - Kết quả xổ số - KQXS 29/9/2020

XSMT 29/9 - Xổ số miền Trung hôm nay - Kết quả xổ số - KQXS 29/9/2020

XSMT 29/9. KQXS 29/9. Xổ số miền Trung hôm nay ngày 29 tháng 9 năm 2020. Xo so mien Trung. KQXSMT.
XSMB 29/9 - Xổ số miền Bắc hôm nay - Kết quả xổ số - KQXS 29/9/2020

XSMB 29/9 - Xổ số miền Bắc hôm nay - Kết quả xổ số - KQXS 29/9/2020

XSMB 29/9. KQXS 29/9. Xổ số miền Bắc hôm nay ngày 29 tháng 9 năm 2020. Xo so mien Bac. KQXSMB.
Thái Lan: Lễ Trung thu 'thiếu sinh khí' do Covid-19

Thái Lan: Lễ Trung thu 'thiếu sinh khí' do Covid-19

Các chuyên gia kinh tế Thái Lan dự báo doanh thu bánh Trung thu năm nay có thể giảm 16% do dịch Covid-19 ảnh hưởng đến sức mua...
Chính quyền Trump bị nhiều 'ông lớn' kiện vì áp thuế Trung Quốc

Chính quyền Trump bị nhiều 'ông lớn' kiện vì áp thuế Trung Quốc

Khoảng 3.500 công ty Mỹ trong đó có nhiều 'ông lớn' đã kiện chính quyền Trump vì áp thuế với hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc.
Châu Âu dự kiến dỡ bỏ lệnh cấm bay đối với Boeing 737 MAX vào tháng 11

Châu Âu dự kiến dỡ bỏ lệnh cấm bay đối với Boeing 737 MAX vào tháng 11

Theo Giám đốc CEASA Patrick Ky, lệnh cấm bay đối với mẫu máy bay Boeing 737 MAX có thể được dỡ bỏ vào tháng 11 tới.
'Tuyên chiến' với tiền ảo, Trung Quốc tham vọng giữ quyền lực kinh tế bằng Nhân dân tệ điện tử

'Tuyên chiến' với tiền ảo, Trung Quốc tham vọng giữ quyền lực kinh tế bằng Nhân dân tệ điện tử

Mục tiêu đầu tiên và trước nhất của việc phát triển Nhân dân tệ điện tử độc lập là để bảo vệ độc quyền nhà nước trong việc tạo ra đồng tiền.
Phiên bản di động