Phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của thanh niên, đảng viên trẻ trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Lê Quang Hưng
Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là nhiệm vụ quan trọng, nhưng cũng mang nhiều khó khăn và thách thức. Vì vậy, thanh niên với vai trò là những người trẻ, là lực lượng nhiều tiềm năng trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, cần có những hành động cụ thể, kịp thời, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch...
Theo dõi Baoquocte.vn trên
Kỳ vọng của tuổi trẻ Bộ Ngoại giao
Thanh niên với vai trò là những người trẻ, là lực lượng nhiều tiềm năng trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, cần có những hành động cụ thể, kịp thời, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch...

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (thông qua năm 1991 tại Đại hội lần thứ VII và bổ sung, phát triển năm 2011 tại Đại hội lần thứ XI của Đảng) đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Marx-Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Như vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam được xác định là chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, Chủ nghĩa Marx-Lenin là học thuyết lý luận sâu sắc, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, mà cơ bản, trọng yếu, cốt lõi, nhất là: Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý báu của Đảng và dân tộc ta.

Như vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng là những học thuyết, những tư tưởng được hình thành trên cơ sở kế thừa có chọn lọc những thành tựu văn minh của tư duy nhân loại; liên tục được bổ sung, phát triển từ những kết quả nghiên cứu mới nhất của khoa học và tổng kết thực tiễn lịch sử trong nước và thế giới, cùng những dự báo khoa học về tương lai.

Trong bối cảnh mới hiện nay, cùng với việc bùng nổ thông tin, các phương thức truyền tải thông tin, và sự phát triển của khoa học công nghệ, trên không gian mạng xuất hiện ngày càng nhiều các thông tin sai lệch, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Các thông tin này khởi phát từ những thế lực thù địch, bằng nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau, với mục đích phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, bản sắc văn hóa dân tộc; tập trung vào những nhóm nội dung chủ yếu như: phủ định chủ nghĩa Marx-Lenin; phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh; chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, xã hội đến các lĩnh vực văn hóa tinh thần…

Ngoài ra các thông tin này còn phủ nhận những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta, xuyên tạc lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng, bôi nhọ, hạ thấp, bài bác vai trò lãnh đạo của Đảng, kêu gọi dân chủ, đòi nhân quyền, tự do ngôn luận...

Các thế lực thù địch lợi dụng những sự kiện nhạy cảm, phức tạp, lan truyền các thông tin xấu độc, hướng dư luận xã hội tập trung vào những quan điểm không chính xác, lệch lạc, từ đó ảnh hưởng đến nhận thức của một bộ phận nhân dân còn thiếu hiểu biết, làm lung lạc lòng tin của họ về vai trò lãnh đạo của Đảng, về sự quản lý đất nước của chính quyền.

Không gian mạng đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều lợi ích đối với các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, do có tính mở, với đặc trưng tự do, đa dạng, bình đẳng, nhiều khi bị xóa nhòa ranh giới giữa thực và ảo. Không gian mạng đã và đang trở thành công cụ lợi hại hàng đầu để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, chuyển hóa chính trị, khủng bố. Đây thực sự là một mặt trận quạn trọng, không thể xem nhẹ, buông lỏng.

Chính vì vậy, Đại hội XIII của Đảng đã đề cập trực tiếp và nhấn mạnh việc quản lý và phát triển thông tin trên không gian mạng, trong đó có việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Trong thời gian tới, các thế lực thù địch tiếp tục sử dụng không gian mạng là một mặt trận chính để chống phá, chĩa mũi nhọn tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng.

Do vậy, công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch trên không gian mạng có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần bảo vệ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Giữ vững trận địa tư tưởng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng là nhiệm vụ quan trọng và hết sức cấp thiết, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong bảo vệ con đường cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ đất nước và nhân dân, là trách nhiệm của tất cả các Đảng viên, đặc biệt là của tầng lớp thanh niên, đảng viên trẻ.

Trong bối cảnh mới hiện nay, không gian mạng trở thành nơi phát tán thông tin xấu độc chủ yếu của các thế lực thù địch

Mạng xã hội ra đời và phát triển với mục đích kết nối và chia sẻ thông tin giữa các tổ chức, cá nhân với nhau nhằm hướng tới sự phát triển chung của cộng đồng. Trong dòng chảy mạnh mẽ của thông tin, mạng xã hội xuất hiện và trở thành nguồn khai thác hữu ích lượng thông tin khổng lồ trên toàn thế giới.

Mạng xã hội giúp cập nhật thông tin, sự kiện diễn ra xung quanh một cách nhanh chóng mà không bị giới hạn bởi không gian, thời gian. Có thể thấy rằng, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, cùng với sự ra đời của nhiều nền tảng mạng xã hội với nhiều chức năng, tiện ích giúp cho cộng đồng dễ dàng kết nối, chia sẻ thông tin giữa nhiều cá nhân, tổ chức với nhau hơn.

Nhưng sự phát triển này cũng trở thành công cụ, môi trường lan truyền thông tin xấu độc, chống phá hệ thống chính trị của nhiều quốc gia nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Trên không gian mạng (thông qua các website, các diễn đàn trên Internet, các nền tảng mạng xã hội phổ biến toàn cầu như Youtube, Facebook…), các thông tin được lan truyền với tốc độ chóng mặt mà không bị giới hạn. Chính vì sự lan truyền nhanh chóng này nên các thế lực thù địch luôn tìm cách tranh thủ chớp lấy thời cơ để xuyên tạc, bịa đặt thông tin.

Bên cạnh đó, không gian mạng có nhiều yếu tố “ảo”. Các yếu tố “ảo” này được nhào nặn bằng đủ các thủ đoạn tinh vi, phức tạp nên có thể đánh lừa được một bộ phận công chúng mơ hồ về nhận thức, thiếu nhãn quan chính trị, nhất là giới trẻ.

Trong nhiều trường hợp, thông tin trên mạng xã hội là thông tin sai sự thật, hoặc thông tin gây tác động tiêu cực đến cá nhân, tổ chức, hoặc thông tin xúc phạm đến cá nhân, tổ chức. Những thông tin như vậy có thể gây định hướng xấu cho dư luận xã hội, hoặc ảnh hưởng đến quyền cá nhân của con người. Thông tin cần có sự đa chiều nhưng quan trọng nhất cần phải đúng và được phản ánh trung thực, trong khi thông tin trên mạng xã hội có quá nhiều, quá tràn lan, khiến cho người tiếp nhận cũng khó xác định được tính xác thực.

Để tuyên truyền những quan điểm sai trái, các thể lực phản động, thù địch đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn, phương thức, ngày càng tinh vi, xảo quyệt, thâm độc và nguy hiểm hơn, có tác động đến mọi tầng lớp xã hội. Nội dung, bản chất của các quan điểm sai trái, thù địch là tấn công, đả kích trực diện nền tảng tư tưởng của Đảng, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, mục tiêu, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giả danh Marxist, “giả khoa học” để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phủ nhận những thành tựu to lớn đã đạt được của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế.

Lợi dụng, cường điệu hóa những hạn chế, khuyết điểm của Đảng và hệ thống chính trị trong lãnh đạo, quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội để quy kết cho rằng: Đảng ta lấy chủ nghĩa Marx-Lenin làm nền tảng tư tưởng chính là nguyên nhân gốc rễ của những sai lầm, khuyết điểm trong quá trình xây dựng xã hội mới.

Bôi nhọ lãnh tụ, xuyên tạc lý lịch, thân thế, sự nghiệp các lãnh tụ, các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước để đi đến phủ nhận con người, phủ nhận hệ tư tưởng Marxist và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các thế lực thù địch viết bài phát tán trên không gian mạng xã hội nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để thông qua các đối tượng này trực tiếp phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào mục tiêu, con đường tiến liên chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta.

Về hình thức tuyên truyền chống phá, các thế lực thù địch, phản động sử dụng các phương tiện truyền thông, Internet, blog, mạng xã hội, sử dụng hàng chục đài phát thanh chương trình Việt ngữ, hàng trăm báo, tạp chí, nhà xuất bản tiếng Việt, hàng ngàn Website, blog… để phát tán những thông tin xấu độc, xuyên tạc, chống phá gây tác động xấu đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chúng lập ra nhiều trang web mạo danh các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, một số nhân vật được xã hội chú ý hoặc nhân danh “đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực”, “bảo vệ môi trường”, “bảo vệ chủ quyền biển, đảo”, “phản biện xã hội”, “hiến kế cho Đảng”… để bình luận, xuyên tạc, hạ thấp uy tín, làm mất niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Các thế lực thù địch, phản động đưa lên mạng xã hội và Internet những mặt trái của xã hội, khai thác những thông tin tiêu cực, không chính thống, sai trái để hướng lái, dẫn dắt dư luận theo chiều hướng tiêu cực, làm cho người đọc mơ hồ, mất cảnh giác nhằm mục đích tạo nên sự hoài nghi, phản kháng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó, chuyển dần sang tư tưởng sai trái, thù địch, phản động.

Chúng xuất bản các ấn phẩm có nội dụng xấu độc; biên soạn nhiều tài liệu, video lồng ghép nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật. Các thế lực thù địch tổ chức viết nhiều tài liệu, “tác phẩm” dưới dạng văn học nhằm vu cáo, bôi nhọ, tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, từ đó nhằm xóa bỏ học thuyết Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận về cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Nội dụng thông tin tuyên truyền xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch hết sức đa dạng, phức tạp, trên tất cả các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng… trong đó tập trung tấn công vào một số nội dung cốt lõi thuộc hệ tư tưởng, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam:

Các thế lực thù địch đòi hỏi Đảng ta từ bỏ chú nghĩa Marx-Lenin là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Chúng bài xích, bác bỏ chủ nghĩa Marx-Lenin, tấn công vào những vấn đề nguyên tắc, then chốt, những luận điểm cơ bản nhất, như phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta; phê phán quy luật giá trị thặng dư; bác bỏ chủ nghĩa duy vật lịch sử, mà nền tảng là bác bỏ bản chất cách mạng và khoa học của lý luận về hình thái kinh tế - xã hội; phủ nhận lý luận khoa học về chủ nghĩa xã hội và xuyên tạc mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Chúng xuyên tạc nhằm “hạ bệ” tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận nội dung, giá trị tư tưởng của Người; đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Marx-Lenin, tuyệt đối hóa tư tưởng Hồ Chí Minh để gián tiếp phủ nhận tư tưởng của Người, cho rằng chủ nghĩa Marx-Lenin đã lỗi thời, chỉ cần dựa vào tư tưởng Hồ Chí Minh. Xuyên tạc, phủ nhận quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta hiện nay, nhất là đường lối đổi mới của Đảng ta. Các thế lực thù địch đồng nhất đổi mới chính trị với thay đổi chế độ chính trị.

Phủ nhận, bôi đen những thành tựu trong quá trình đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta; cường điệu, thổi phồng, khoét sâu những tiêu cực, khuyết tật, khiếm khuyết tạo cái nhìn bi quan, đen tối về tình hình đất nước. Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi xóa bỏ sở hữu toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, phủ nhận và xóa bỏ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước.

Cổ xúy phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, đòi lực lượng vũ trang phải trung lập về chính trị; phủ nhận bản chất cách mạng và nhân dân của lực lượng vũ trang; chia rẽ quân đội nhân dân với công an nhân dân, chia rẽ quân đội và công an với nhân dân. Thúc đẩy hình thành các tổ chức “xã hội dân sự trá hình”, từ đó cho ra đời các tổ chức chính trị đối lập ở Việt Nam. Lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo… để chống phá cách mạng Việt Nam.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh niên, đảng viên trẻ trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Hiện nay, có thể thấy mạng Internet đã và đang chi phối hầu hết mọi lĩnh vực trong đời sống, tác động đến nhiều tầng lớp trong xã hội, trong đó tầng lớp chịu tác động ảnh hưởng mạnh mẽ nhất là sinh viên, trí thức trẻ, thanh niên.

Theo số liệu thống kê đến tháng 1/2020, trong số 96,9 triệu dân cả nước có 68,17 triệu người (chiếm 70% dân số) dùng Internet, cao thứ 12 trên thế giới và thứ 6 châu Á; 65 triệu người (chiếm 67% dân số) dùng mạng xã hội, chủ yếu là Facebook (đứng thứ 7 trong số 10 quốc gia sử dụng Facebook nhiều nhất) và là một trong 10 nước có số người dùng Youtube cao nhất thế giới. Trong đó, 94% người dùng Internet hằng ngày là sinh viên, trí thức trẻ, thanh niên.

Bên cạnh đó, thanh niên, đảng viên trẻ là lực lượng tiềm năng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những luận điệu sai trái là công việc thường xuyên, liên tục, là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm to lớn của thanh niên, đảng viên trẻ. Thanh niên có lợi thế là nhạy bén, có khả năng tiếp nhận thông tin nhanh chóng, nắm vững công nghệ, cập nhật kịp thời các xu hướng phát triển của công nghệ thông tin, công nghệ số hóa, mạng xã hội và các thành tựu của cuộc cách mạng 4.0.

Nếu kết hợp những lợi thế nói trên với tinh thần yêu nước, sự năng động sáng tạo của tuổi trẻ sẽ trở thành một lực lượng hùng hậu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã nêu rõ: “cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên Internet; biết khai thác, sử dụng Internet một cách hiệu quả, thiết thực và lành mạnh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông; vận dụng tổng hợp các hình thức tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền trên Internet, các mạng xã hội và các kênh truyền thông khác, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch...”.

Vì vậy, cần tăng cường mạnh mẽ hơn các hoạt động nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh niên, đảng viên trẻ trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Một là, mỗi thanh niên, mỗi đảng viên trẻ cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội… Nắm vững và cập nhật kịp thời những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp thiết của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là các nội dung cơ bản của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đủ để có thể phát hiện, nhận diện, xử lý, phân tích, dự báo tác hại của các thông tin xấu độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng.

Hai là, bên cạnh việc bồi dưỡng các kiến thức nền tảng, cần mở các lớp tập huấn thường xuyên, liên tục để cập nhật kịp thời kỹ năng sử dụng Internet trong hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (quản trị trang, nhóm; nắm tình hình tư tưởng, dư luận qua các trang, nhóm; xây dựng chuyên mục sao cho hấp dẫn, thiết kế thông điệp đăng tải sao cho phù hợp, nắm bắt được các xu hướng về nội dung...).

Nếu có điều kiện, có thể mời những chuyên gia hàng đầu trên thế giới, hoặc tham dự các khóa bồi dưỡng tại các nước phát triển về quản lý lĩnh vực này, từ đó kịp thời nắm bắt được các thay đổi nói chung, nhận biết nhiều đối tượng vi phạm trên phạm vi các khu vực, vùng lãnh thổ, hoặc trên toàn thế giới.

Từ đó kịp thời có biện pháp ứng biến phù hợp mỗi khi có biến động xảy ra. Đồng thời, mỗi thanh niên cần tự trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, luôn đề cao trách nhiệm của bản thân trước những thông tin bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi sử dụng mạng xã hội.

Ba là, chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của đối tượng để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Công tác nắm tình hình cần tập trung vào những vấn đề cụ thể như: Phát hiện các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá của chúng trên không gian mạng, kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới; phát hiện cá nhân, tổ chức sở hữu, quản lý, điều hành các trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên để có biện pháp giải quyết kịp thời, uốn nắn những lệch lạc, sai trái, thiếu gương mẫu của đảng viên. Phát hiện đảng viên tham gia các hội, nhóm trái quy định của Đảng, Nhà nước, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây ảnh hưởng xấu đến nội bộ Đảng.

Bốn là, tổ chức Đoàn thanh niên các cấp cần nâng cao vai trò định hướng và kết nối rộng rãi, chặt chẽ các thành viên trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như: tổ chức các diễn đàn học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa tổ chức Đoàn thanh niên các cấp từ Trung ương đến địa phương về đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch trên không gian mạng; lên kế hoạch tạo lập các trang thông tin, fanpage; thu hút thanh niên tích cực tham gia thiết kế, truyền tải các thông tin, thông điệp thiết thực, hấp dẫn về chủ nghĩa Marx-Lenin, về tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những tấm gương người tốt việc tốt… tác động đến đối tượng là giới trẻ, đồng thời lan tỏa ra toàn xã hội.

Năm là, tận dụng triệt để đội ngũ nhân lực trẻ; lợi thế của Internet, của mạng xã hội để tạo nên những sản phẩm thông tin về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng một cách đa dạng, mới mẻ, thu hút đông đảo công chúng. Truyền tải các thông tin chính thống góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm, luận điệu chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng, định hướng dư luận xã hội, đặc biệt là vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng và sự kiện lịch sử lớn của đất nước.

Sáu là, xây dựng đội truyền thông chuyên nghiệp thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng với lực lượng nòng cốt là sinh viên, thanh niên, trí thức trẻ thuộc Ban chỉ đạo 35 các cấp, ngành, địa phương; từ đó tạo ra một mạng lưới các đội truyền thông chuyên nghiệp trên cả nước. Đội truyền thông này sẽ được đào tạo một cách chuyên sâu về kiến thức cũng như các kỹ năng trong nắm tình hình, nhận diện các thông tin sai trái, xuyên tạc, mặt khác, thông tin, tuyên truyền những nội dung chính thống, giúp định hướng dư luận xã hội.

Bảy là, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng hình thức đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, trong đó chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống, định hướng giá trị, bồi dưỡng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ một cách khoa học, thiết thực, sâu rộng, có tính thuyết phục cao, qua đó nâng cao khả năng đề kháng và phản bác của cán bộ, đảng viên và người dân trước những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch.

Đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức thông tin tuyên truyền, lựa chọn đúng nội dung và luôn có những thông tin mới trong tuyên truyền, tăng cường thông tin đối ngoại. Tiến hành điều tra dư luận xã hội để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm cơ sở để xây dựng nội dung tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng trước các vấn đề xã hội, tạo thế chủ động trên mặt trận đấu tranh trên không gian mạng.

Đã có rất nhiều nỗ lực trong việc xây dựng các phương thức khác nhau trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một thực tế là, các thông tin có nội dung phản động xuất hiện rất nhiều, thậm chí vô số và nhiều trong số đó được xây dựng bài bản, có hệ thống, móc nối rất chặt chẽ giữa các cá nhân, tổ chức phản động khác nhau. Để chủ động ứng phó kịp thời với tình trạng này, không có cách nào khác, cần xây dựng, tổ chức một lực lượng chuyên nghiệp hơn, vững vàng hơn, hoạt động chặt chẽ, đồng bộ hơn, thông tin được truyền tải có chất lượng hơn, hệ thống, cập nhật hơn, tần suất và thời lượng lớn hơn.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là nhiệm vụ quan trọng, nhưng cũng mang nhiều khó khăn và thách thức. Vì vậy, thanh niên với vai trò là những người trẻ, là lực lượng nhiều tiềm năng trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, cần có những hành động cụ thể, kịp thời, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch... hướng tới xây dựng đất nước đoàn kết, văn minh, giàu đẹp.

Toàn cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc trao đổi với thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Học viện Ngoại giao qua ảnh

Toàn cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc trao đổi với thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Học viện Ngoại giao qua ảnh

Chiều ngày 22/10, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chủ trì buổi nói chuyện với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và sự ...

Khơi dậy sứ mệnh, tầm nhìn và khát vọng cống hiến của thanh niên

Khơi dậy sứ mệnh, tầm nhìn và khát vọng cống hiến của thanh niên

Thanh niên Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cần đẩy mạnh học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, thông qua trao ...

Kỳ vọng của tuổi trẻ Bộ Ngoại giao

Kỳ vọng của tuổi trẻ Bộ Ngoại giao

Với sự quan tâm về việc đồng hành cùng thanh niên, công tác đào tạo cán bộ Đoàn, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi ...

Thanh niên Ngoại giao dự Tọa đàm về chuyển đổi số

Thanh niên Ngoại giao dự Tọa đàm về chuyển đổi số

Ngày 7/10, Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao đã chủ trì tổ chức thành công Tọa đàm “Chuyển đổi số - Tư duy và hành ...

Tuổi trẻ Bộ Ngoại giao kỳ vọng một nhiệm kỳ thanh niên Đoàn Khối đổi mới, sáng tạo

Tuổi trẻ Bộ Ngoại giao kỳ vọng một nhiệm kỳ thanh niên Đoàn Khối đổi mới, sáng tạo

Tham dự Đại hội, đoàn đại biểu thanh niên Bộ Ngoại giao kỳ vọng một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo với nhiều hoạt động ...

Đọc thêm

Malaysia bắt đầu hồi hương lao động nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ

Malaysia bắt đầu hồi hương lao động nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ

Bộ Nội vụ Malaysia cho biết lao động nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ được tạo điều kiện trở về quê hương từ ngày 1/3 đến 31/12/2024.
Công ty con của Toyota gặp biến, doanh số ô tô của Nhật Bản giảm gần 20% trong tháng Hai

Công ty con của Toyota gặp biến, doanh số ô tô của Nhật Bản giảm gần 20% trong tháng Hai

Bê bối gian lận trong đăng ký chứng nhận kiểm tra an toàn tại công ty con của Toyota đã khiến doanh số ô tô mới tại Nhật Bản giảm ...
Kiện toàn thanh toán bù trừ để mở 'nút thắt" nâng hạng thị trường chứng khoán

Kiện toàn thanh toán bù trừ để mở 'nút thắt" nâng hạng thị trường chứng khoán

Việt Nam đã đạt được nhiều tiêu chí quan trọng, song để nâng hạng thị trường chứng khoán còn hai nhóm vấn đề cần cải thiện.
Nới điều kiện, thu nhập dưới 15 triệu đồng/tháng cũng được mua nhà ở xã hội

Nới điều kiện, thu nhập dưới 15 triệu đồng/tháng cũng được mua nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng vừa đề xuất người có thu nhập dưới 15 triệu đồng/tháng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội và bỏ tiêu chí về điều kiện cư ...
Đại sứ Philippines tại Mỹ nói Biển Đông mới là 'điểm nóng thực sự'

Đại sứ Philippines tại Mỹ nói Biển Đông mới là 'điểm nóng thực sự'

Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez cho rằng Biển Đông mới chính là “điểm nóng thực sự” ở khu vực chứ không phải là vấn đề Đài Loan.
Tổng thống Putin ký sắc lệnh nhập ngũ thường niên, tăng cường huấn luyện quân sự

Tổng thống Putin ký sắc lệnh nhập ngũ thường niên, tăng cường huấn luyện quân sự

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/3 đã ký sắc lệnh thường niên để huy động công dân nước này nhập ngũ, bổ sung vào lực lượng dự bị để ...
Đồng bào Chăm ở Ninh Thuận góp phần quan trọng làm nên sự đa dạng văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Đồng bào Chăm ở Ninh Thuận góp phần quan trọng làm nên sự đa dạng văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định, đồng bào Chăm ở Ninh Thuận là một bộ phận không thể tách rời trong khối đại đoàn kết dân tộc.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gặp Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gặp Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và triển khai nhiều biện pháp cụ thể nhằm bảo vệ quyền con người.
Việt Nam tái ứng cử Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028, thúc đẩy đoàn kết quốc tế và phát triển bao trùm, bền vững

Việt Nam tái ứng cử Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028, thúc đẩy đoàn kết quốc tế và phát triển bao trùm, bền vững

Sáng 26/2, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao Khóa họp thường kỳ lần thứ 55 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia thịnh vượng

Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia thịnh vượng

Đây chính là thông điệp chính của văn bản Hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2024 vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.
Việt Nam kêu gọi tăng cường an ninh, an toàn và vai trò phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Việt Nam kêu gọi tăng cường an ninh, an toàn và vai trò phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Đại diện Việt Nam kêu gọi Liên hợp quốc tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác trong lĩnh vực gìn giữ hoà bình với các tổ chức khu vực, trong đó có ASEAN.
Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật

Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị chỉ rõ những bất cập liên quan tới các chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật hiện hành.
Khóa họp lần thứ 55 Hội đồng Nhân quyền LHQ: Không bao giờ được phép thất bại trước các nỗ lực vì quyền con người

Khóa họp lần thứ 55 Hội đồng Nhân quyền LHQ: Không bao giờ được phép thất bại trước các nỗ lực vì quyền con người

Tổng thư ký LHQ cho rằng, cần phải có nỗ lực hành động toàn cầu để bảo vệ quyền con người trong bối cảnh địa chính trị phức tạp.
Giá trị thời đại của Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới

Giá trị thời đại của Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới

Bình đẳng, không phân biệt đối xử đã trở thành nguyên tắc xuyên suốt, kim chỉ nam cho toàn bộ các quy định của Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới.
75 năm Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới: Thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam

75 năm Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới: Thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam

Việt Nam ngày càng hoàn thiện thể chế và thiết chế để hiện thực hóa các quyền con người trong sự nghiệp đổi mới đất nước.
Chuyên gia khuyến cáo cách chuẩn bị trước kịch bản xử lý khủng hoảng dành riêng cho deepfake

Chuyên gia khuyến cáo cách chuẩn bị trước kịch bản xử lý khủng hoảng dành riêng cho deepfake

Gần đây, thuật ngữ deepfake được đề cập nhiều, đặc biệt xung quanh vấn nạn phát tán ảnh khỏa thân giả của người nổi tiếng, như ca sĩ Taylor Swift...
Việt Nam ưu tiên đồng hành với người dân trong hành trình số hóa

Việt Nam ưu tiên đồng hành với người dân trong hành trình số hóa

Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam đánh giá, với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Việt Nam đã và đang có vị thế tốt để tận dụng tiềm năng của mình.
Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN và vấn đề quyền con người

Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN và vấn đề quyền con người

Cộng đồng ASEAN nói chung và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội nói riêng là mục tiêu và điều kiện để tăng cường khả năng bảo vệ con người.
Australia nỗ lực khẳng định tên tuổi của thể thao nữ

Australia nỗ lực khẳng định tên tuổi của thể thao nữ

Sự phát triển của thể thao nữ không chỉ góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế quốc gia, mà còn giúp tạo dựng vị thế đất nước trên trường quốc tế.
Rồng trong tâm thức người Việt

Rồng trong tâm thức người Việt

Trong 12 con giáp, Rồng là con vật duy nhất không có trong đời thực mà được hình thành bởi trí tưởng tượng của con người.
Tây Ban Nha: Chính phủ mới hướng về nữ quyền

Tây Ban Nha: Chính phủ mới hướng về nữ quyền

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nhấn mạnh điều đó trong phát biểu tại họp báo công bố nội các mới ngày 20/11.
Mỹ 'thay đổi căn bản' cách tiếp cận và tài trợ cho nghiên cứu sức khỏe phụ nữ

Mỹ 'thay đổi căn bản' cách tiếp cận và tài trợ cho nghiên cứu sức khỏe phụ nữ

Mặc dù chiếm số lượng đông, nhưng phụ nữ Mỹ vẫn chưa được quan tâm đúng mức và không có nhiều các nghiên cứu về sức khỏe trong thời gian dài.
Hơn 40% dân số Sudan đối mặt với nạn đói trầm trọng

Hơn 40% dân số Sudan đối mặt với nạn đói trầm trọng

Hiện có 20,3 triệu người ở Sudan đang phải đối mặt với nạn đói trầm trọng và phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo, tương đương với 42% tổng dân số.
Ethiopia: Thảm họa thiên tai và nhân tai khiến 7,6 triệu trẻ em không được đến trường

Ethiopia: Thảm họa thiên tai và nhân tai khiến 7,6 triệu trẻ em không được đến trường

Cuộc xung đột đang diễn ra tại nhiều địa phương ở Ethiopia đã tước đi quyền được tiếp cận giáo dục của nhiều trẻ em.
Phiên bản di động