Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại trong giành và giữ chính quyền cách mạng

CÔNG MINH
Nhà sử học, nhà báo nổi tiếng người Nga Evgeny Kobelev đã viết: “Cách mạng Tháng Tám có quyền đi vào lịch sử của phong trào cách mạng thế giới như một trong những mẫu mực tuyệt vời về nghệ thuật cách mạng và sáng tạo cách mạng của quần chúng nhân dân”. Một trong những bài học đó là bài học về công tác đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam.
Theo dõi Baoquocte.vn trên
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng linh hoạt trong xác định đối tượng, đối tác, có sách lược mềm dẻo, phù hợp để có lợi cho cách mạng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng linh hoạt trong xác định đối tượng, đối tác, có sách lược mềm dẻo, phù hợp để có lợi cho cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có cái nhìn chính xác về việc thực dân Pháp đô hộ nước ta. Người chỉ rõ Việt Nam chỉ có làm cách mạng mới có được độc lập dân tộc, tự do hạnh phúc cho nhân dân. Ngày 6/6/1941, Người đã có kính cáo đồng bào: “Dân ta một cổ hai tròng. Đã làm trâu ngựa cho Tây, lại làm nô lệ cho phát xít Nhật. Trước tình cảnh đau đớn, xót xa ấy, ta có chịu khoanh tay chờ chết không? Không, quyết không! Hơn 20 triệu con Lạc, cháu Hồng quyết không làm vong quốc nô lệ mãi!”.

Kiên định mục tiêu

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng sớm chỉ ra: Cách mạng Việt Nam muốn thắng lợi thì phải có Đảng Cộng sản lãnh đạo với đường lối đúng đắn, phù hợp, huy động được sức mạnh to lớn của cả dân tộc, sự đồng tình ủng hộ của cách mạng thế giới. Và chính Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Người cũng trực tiếp sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng trưởng thành và phát triển, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo thắng lợi Cách mạng Việt Nam hơn 92 năm qua.

Suốt chín năm kháng chiến, trong bối cảnh chính quyền cách mạng còn non trẻ, thù trong, giặc ngoài, giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm… Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng đã có chính sách đối ngoại rất đúng đắn, sáng suốt và phù hợp, đem lại hiệu quả cho cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng phân biệt rõ kẻ thù và bạn bè, đồng minh. Qua đó, khoét sâu mâu thuẫn trong nội bộ kẻ thù, thu được sự ủng hộ của lực lượng tiến bộ và nhân dân yêu chuộng hòa bình, trong đó có nhân dân Pháp.

Ngày 25/9/1945, Hội đồng Chính phủ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã có Bản phản kháng gửi cho nước Anh và đồng minh tuyên bố với quốc dân và quốc tế rằng: Nếu người Pháp trở lại xâm lược thì Việt Nam sẽ quyết chiến chống xâm lược. Cùng ngày, trong thư gửi đồng bào Nam Bộ, lãnh tụ Hồ Chí Minh viết: “Tôi chỉ muốn dặn đồng bào Nam Bộ một lời: Đối với những người Pháp bị bắt trong lúc chiến tranh, ta phải canh phòng cẩn thận, nhưng phải đối đãi với họ khoan hồng” và yêu cầu “phải làm cho thế giới, trước hết là làm cho dân Pháp biết rằng: chúng ta là quang minh chính đại. Chúng ta chỉ đòi quyền độc lập tự do, chứ chúng ta không vì tư thù tư oán, làm cho thế giới biết rằng chúng ta sẽ là một dân tộc văn minh, văn minh hơn bọn đi giết người, cướp của”.

Hồ Chủ tịch và Đảng ta cũng rất sáng suốt, tỉnh táo nhận rõ bộ mặt thật xâm lược của kẻ thù, vì vậy, Người kiên định: “Chiến lược của ta trước sau như một: Trường kỳ kháng chiến, đánh mạnh, đánh mãi, đánh cho đến ngày bắt thực dân Pháp ra khỏi nước ta”. Trong Lời kêu gọi gửi Liên hợp quốc, Hồ Chủ tịch khẳng định: “Chúng tôi trịnh trọng tuyên bố rằng, nhân dân chúng tôi thành thật mong muốn hòa bình. Nhưng nhân dân chúng tôi cũng kiên quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ những quyền thiêng liêng nhất, toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc và độc lập cho đất nước”.

Nắm chắc thời cơ

Hồ Chủ tịch và Đảng đã biết nắm chắc tình hình quốc tế, tranh thủ thời cơ quốc tế thuận lợi để lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng thắng lợi. Ngày 1/1/1942, trong bài viết “Năm mới, công việc mới” đăng trên báo Việt Nam Độc lập, Người đã viết: “Ta có thể quyết đoán rằng, Nga nhất định thắng, Đức nhất định bại. Anh, Mỹ sẽ được, Nhật Bản sẽ thua. Đó là một dịp rất tốt cho dân ta khởi nghĩa đánh đuổi Pháp, Nhật, làm cho Tổ quốc ta được độc lập, tự do”. Và khi mâu thuẫn Nhật-Pháp căng thẳng dẫn đến chúng nổ súng bắn nhau, thì tháng 3/1945, Đảng ta kịp thời có chỉ thị, nhanh chóng phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Biết tranh thủ, tận dụng thời cơ quốc tế, nhưng lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng vẫn xác định rất rõ quan điểm tự lực cánh sinh. Theo Hồ Chí Minh: “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”. Người chỉ rõ: “Trong cuộc đấu tranh giành độc lập thì phải dựa vào sức mình để giải phóng mình, đừng bao giờ hy vọng trông chờ vào sự 'ban ơn' của chính quyền tư sản”. Người cũng đưa ra quan điểm chung cho các dân tộc bị áp bức là: muốn được giải phóng thì các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào mình, vào lực lượng bản thân mình.

Điều đáng khâm phục, trân trọng là trong khi phát huy tinh thần tự lực, tự cường, độc lập tự chủ, thì Hồ Chủ tịch và Đảng rất linh hoạt trong xác định đối tượng, đối tác, có sách lược mềm dẻo, phù hợp để có lợi cho cách mạng. Tháng 7/1949, trả lời một nhà báo Mỹ, Hồ Chủ tịch nói rõ: “Bất kỳ nước nào (gồm cả nước Pháp) thật thà muốn đưa tư bản đến kinh doanh ở Việt Nam, với mục đích làm lợi cho cả hai bên, thì Việt Nam sẽ rất hoan nghênh. Bất kỳ nước nào (gồm cả nước Pháp) mong đưa tư bản đến để buộc áp chế Việt Nam, thì Việt Nam sẽ kiên quyết cự tuyệt”.

Tăng cường vị thế

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cũng luôn chú ý đến việc phát huy ý nghĩa to lớn của cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới, qua đó tăng cường vị thế, mối quan hệ của Việt Nam với quốc tế. Trong Tuyên ngôn độc lập đọc ngày 2/9/1945, Hồ Chủ tịch không chỉ công bố với quốc dân đồng bào mà còn “Tuyên bố với thế giới” về độc lập tự do, về ý chí cách mạng kiên cường của nhân dân Việt Nam. Người cũng thẳng thắn đánh giá: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”. Và trong đó “Thắng lợi của cách mạng Việt Nam là một thắng lợi của chủ nghĩa Marx-Lenin ở một nước trước đây là thuộc địa. Những kinh nghiệm thành công của cách mạng Việt Nam cũng góp phần ít nhiều vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Marx-Lenin”.

Tư tưởng, đường lối, chính sách đối ngoại đúng đắn, sáng tạo, phù hợp của Hồ Chủ tịch và Đảng Cộng sản đã góp phần to lớn vào thành công trong giành, giữ và xây dựng, phát triển chính quyền cách mạng ở Việt Nam.

Truyền thống, bài học, kinh nghiệm trên đã và đang được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vận dụng đúng đắn, sáng tạo và phù hợp với thực tế cách mạng Việt Nam 77 năm qua, góp phần để: “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay” như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định.

Trong tình hình mới, Đại hội cũng đã chỉ rõ cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, bao gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, đối ngoại của các cấp, các ngành, các địa phương. Theo đó, Nghị quyết Đại hội XIII tiếp tục xác định: “Kiên trì, kiên định đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; nâng cao khả năng thích ứng năng động và linh hoạt xử lý hài hòa lợi ích quốc gia với quan tâm chung, tùy theo đối tượng, vấn đề, thời điểm, phù hợp với luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử tại khu vực, trên tinh thần lợi ích quốc gia-dân tộc là trên hết”.

Tất cả nhằm mục tiêu “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế”, qua đó, để Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn các nhà khoa học Nga trong việc thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn các nhà khoa học Nga trong việc thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các nhà khoa học, các chuyên gia y tế của Liên bang Nga sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả, hợp tác chặt chẽ với ...

Chiếu phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Algieria

Chiếu phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Algieria

Tối 29/6 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria tổ chức buổi trình chiếu bộ phim 'Hồ Chí Minh: Phác họa chân ...

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan: Đôi điều mong mỏi về Ngoại giao và Báo chí

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan: Đôi điều mong mỏi về Ngoại giao và Báo chí

Có thể nói, ngoại giao và báo chí (nói đúng ra là các phương tiện truyền thông đại chúng-mass media) vốn là anh em song ...

Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ hội nhập mang sứ mệnh gìn giữ hòa bình

Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ hội nhập mang sứ mệnh gìn giữ hòa bình

Nỗ lực không mệt mỏi trên chặng đường 8 năm qua, những chiến sĩ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên ...

Khai trương trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng ‘lấy dân làm gốc’

Khai trương trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng ‘lấy dân làm gốc’

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5, Báo Nhân Dân khai trương trang thông tin đặc biệt Hồ Chí ...

Đọc thêm

Cận cảnh Mazda CX-80 vừa ra mắt: Thiết kế 3 hàng ghế, chỉ có động cơ hybrid

Cận cảnh Mazda CX-80 vừa ra mắt: Thiết kế 3 hàng ghế, chỉ có động cơ hybrid

SUV cỡ lớn Mazda CX-80 chính thức ra mắt với thiết kế 3 hàng ghế gồm cấu hình 6 hoặc 7 chỗ, đáng chú ý chỉ có trang bị động ...
Top 4 mẫu xe mui trần cứng tốt nhất năm 2024

Top 4 mẫu xe mui trần cứng tốt nhất năm 2024

Nhắc đến xe mui trần cứng người ta sẽ nghĩ ngay đến những mẫu xe có thiết kế đậm chất thể thao, cá tính nhưng không kém phần sang trọng.
Nhận định, soi kèo Luton Town vs Brentford, 21h00 ngày 20/4 - Vòng 34 Ngoại hạng Anh

Nhận định, soi kèo Luton Town vs Brentford, 21h00 ngày 20/4 - Vòng 34 Ngoại hạng Anh

Nhận định trận đấu, soi kèo Luton Town vs Brentford tại vòng 34 giải Ngoại hạng Anh được diễn ra vào lúc 21h00 ngày 20/4.
Lịch âm hôm nay 2024: Xem lịch âm 21/4/2024, Lịch vạn niên ngày 21 tháng 4 năm 2024

Lịch âm hôm nay 2024: Xem lịch âm 21/4/2024, Lịch vạn niên ngày 21 tháng 4 năm 2024

Lịch âm 21/4. Lịch âm hôm nay 21/4/2024? Âm lịch hôm nay 21/4. Lịch vạn niên 21/4/2024. Ngày hôm nay tốt hay xấu? Xem ngày giờ, hướng tốt xấu...
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 21/4/2024: Tuổi Sửu sự nghiệp hanh thông

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 21/4/2024: Tuổi Sửu sự nghiệp hanh thông

Xem tử vi 21/4 - tử vi 12 con giáp hôm nay 21/4/2024 - Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, ...
Chính phủ đã nhượng bộ, vẫn không có đột phá trong bế tắc y tế tại Hàn Quốc

Chính phủ đã nhượng bộ, vẫn không có đột phá trong bế tắc y tế tại Hàn Quốc

Cuộc khủng hoảng ngành y tế Hàn Quốc vẫn chưa thể được giải quyết, dù chính phủ Hàn Quốc đã có nhượng bộ, vì lý do gì?
Xung đột Iran-Israel trước nguy cơ leo thang, toan tính và những kịch bản nguy hiểm

Xung đột Iran-Israel trước nguy cơ leo thang, toan tính và những kịch bản nguy hiểm

Đằng sau cuộc tấn công của Iran, khả năng Israel trả đũa và ngày càng nhiều lời kêu gọi kiềm chế từ cộng đồng quốc tế...
Thủ tướng New Zealand công du Đông Nam Á: Đánh thức quan hệ tiềm năng

Thủ tướng New Zealand công du Đông Nam Á: Đánh thức quan hệ tiềm năng

Để đánh thức tiềm năng của ASEAN, Thủ tướng New Zealand sẽ tìm cách khai thác những ưu thế trong quan hệ với từng nước mà ông sẽ đến thăm.
Trung Quốc-Pháp: Đối tác chứ không phải đối thủ

Trung Quốc-Pháp: Đối tác chứ không phải đối thủ

Chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne đã mở ra những cơ hội mới trong quan hệ giữa hai nước.
Thế giới giữa hai cuộc siêu bầu cử (Kỳ cuối)

Thế giới giữa hai cuộc siêu bầu cử (Kỳ cuối)

2024 là năm đặc biệt, siêu bầu cử, hơn 2 tỷ cử tri bỏ phiếu, ở khoảng 50 quốc gia, trong đó có Nga và Mỹ.
Thế giới giữa hai cuộc siêu bầu cử (Kỳ I)

Thế giới giữa hai cuộc siêu bầu cử (Kỳ I)

2024 là năm đặc biệt, siêu bầu cử, hơn 2 tỷ cử tri bỏ phiếu, ở khoảng 50 quốc gia, trong đó có Nga và Mỹ.
Ngoại trưởng Ấn Độ thăm Đông Nam Á: Cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược

Ngoại trưởng Ấn Độ thăm Đông Nam Á: Cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược

Chuyến công du Đông Nam Á của ông Jaishankar không chỉ thúc đẩy quan hệ với từng nước, mà còn góp phần nâng cao ảnh hưởng của Ấn Độ trong khu vực.
Đại diện cấp cao EU: Thừa nhận cái giá phũ phàng từ ‘chảo lửa’ Trung Đông, EU chìm trong ‘ảo tưởng’ quá lâu, đặt an ninh vào tay Mỹ quá lâu

Đại diện cấp cao EU: Thừa nhận cái giá phũ phàng từ ‘chảo lửa’ Trung Đông, EU chìm trong ‘ảo tưởng’ quá lâu, đặt an ninh vào tay Mỹ quá lâu

Liên minh châu Âu (EU) cần thay đổi mô hình về sự hội nhập và mối quan hệ với phần còn lại của thế giới.
Liên minh Mỹ-Nhật: Tăng cường an ninh và mở rộng hợp tác

Liên minh Mỹ-Nhật: Tăng cường an ninh và mở rộng hợp tác

Nhật Bản và Mỹ nhất trí tăng cường liên minh an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời cam kết trở thành đối tác toàn cầu.
Những điểm nhấn trong chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Nga

Những điểm nhấn trong chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Nga

Trong chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 8-9/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thảo luận nhằm tăng cường hợp tác an ninh trước nhiều thách thức.
Sẽ thế nào nếu NATO vắng bóng Mỹ?

Sẽ thế nào nếu NATO vắng bóng Mỹ?

Liệu NATO có thể củng cố quốc phòng và an ninh tập thể để thích ứng với chiến thắng có thể xảy ra của ông Donald Trump tại bầu cử Mỹ 2024 không?
Tác động của việc Triều Tiên thử thành công vũ khí siêu thanh chiến lược

Tác động của việc Triều Tiên thử thành công vũ khí siêu thanh chiến lược

Việc Triều Tiên thử nghiệm tên lửa siêu thanh mới cho thấy bước tiến về khả năng răn đe hạt nhân, đồng thời gia tăng cẳng thẳng khu vực.
Vụ tấn công khủng bố ở Moscow sẽ thay đổi cục diện xung đột Nga-Ukraine như thế nào?

Vụ tấn công khủng bố ở Moscow sẽ thay đổi cục diện xung đột Nga-Ukraine như thế nào?

Vụ khủng bố đẫm máu ở Moscow hôm 22/3 có thể tác động lớn đến chính sách đối ngoại của Nga, tạo ra bước ngoặt của xung đột Nga-Ukraine.
Phiên bản di động