Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại trong giành và giữ chính quyền cách mạng

CÔNG MINH
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Nhà sử học, nhà báo nổi tiếng người Nga Evgeny Kobelev đã viết: “Cách mạng Tháng Tám có quyền đi vào lịch sử của phong trào cách mạng thế giới như một trong những mẫu mực tuyệt vời về nghệ thuật cách mạng và sáng tạo cách mạng của quần chúng nhân dân”. Một trong những bài học đó là bài học về công tác đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng linh hoạt trong xác định đối tượng, đối tác, có sách lược mềm dẻo, phù hợp để có lợi cho cách mạng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng linh hoạt trong xác định đối tượng, đối tác, có sách lược mềm dẻo, phù hợp để có lợi cho cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có cái nhìn chính xác về việc thực dân Pháp đô hộ nước ta. Người chỉ rõ Việt Nam chỉ có làm cách mạng mới có được độc lập dân tộc, tự do hạnh phúc cho nhân dân. Ngày 6/6/1941, Người đã có kính cáo đồng bào: “Dân ta một cổ hai tròng. Đã làm trâu ngựa cho Tây, lại làm nô lệ cho phát xít Nhật. Trước tình cảnh đau đớn, xót xa ấy, ta có chịu khoanh tay chờ chết không? Không, quyết không! Hơn 20 triệu con Lạc, cháu Hồng quyết không làm vong quốc nô lệ mãi!”.

Kiên định mục tiêu

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng sớm chỉ ra: Cách mạng Việt Nam muốn thắng lợi thì phải có Đảng Cộng sản lãnh đạo với đường lối đúng đắn, phù hợp, huy động được sức mạnh to lớn của cả dân tộc, sự đồng tình ủng hộ của cách mạng thế giới. Và chính Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Người cũng trực tiếp sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng trưởng thành và phát triển, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo thắng lợi Cách mạng Việt Nam hơn 92 năm qua.

Suốt chín năm kháng chiến, trong bối cảnh chính quyền cách mạng còn non trẻ, thù trong, giặc ngoài, giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm… Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng đã có chính sách đối ngoại rất đúng đắn, sáng suốt và phù hợp, đem lại hiệu quả cho cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng phân biệt rõ kẻ thù và bạn bè, đồng minh. Qua đó, khoét sâu mâu thuẫn trong nội bộ kẻ thù, thu được sự ủng hộ của lực lượng tiến bộ và nhân dân yêu chuộng hòa bình, trong đó có nhân dân Pháp.

Ngày 25/9/1945, Hội đồng Chính phủ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã có Bản phản kháng gửi cho nước Anh và đồng minh tuyên bố với quốc dân và quốc tế rằng: Nếu người Pháp trở lại xâm lược thì Việt Nam sẽ quyết chiến chống xâm lược. Cùng ngày, trong thư gửi đồng bào Nam Bộ, lãnh tụ Hồ Chí Minh viết: “Tôi chỉ muốn dặn đồng bào Nam Bộ một lời: Đối với những người Pháp bị bắt trong lúc chiến tranh, ta phải canh phòng cẩn thận, nhưng phải đối đãi với họ khoan hồng” và yêu cầu “phải làm cho thế giới, trước hết là làm cho dân Pháp biết rằng: chúng ta là quang minh chính đại. Chúng ta chỉ đòi quyền độc lập tự do, chứ chúng ta không vì tư thù tư oán, làm cho thế giới biết rằng chúng ta sẽ là một dân tộc văn minh, văn minh hơn bọn đi giết người, cướp của”.

Hồ Chủ tịch và Đảng ta cũng rất sáng suốt, tỉnh táo nhận rõ bộ mặt thật xâm lược của kẻ thù, vì vậy, Người kiên định: “Chiến lược của ta trước sau như một: Trường kỳ kháng chiến, đánh mạnh, đánh mãi, đánh cho đến ngày bắt thực dân Pháp ra khỏi nước ta”. Trong Lời kêu gọi gửi Liên hợp quốc, Hồ Chủ tịch khẳng định: “Chúng tôi trịnh trọng tuyên bố rằng, nhân dân chúng tôi thành thật mong muốn hòa bình. Nhưng nhân dân chúng tôi cũng kiên quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ những quyền thiêng liêng nhất, toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc và độc lập cho đất nước”.

Nắm chắc thời cơ

Hồ Chủ tịch và Đảng đã biết nắm chắc tình hình quốc tế, tranh thủ thời cơ quốc tế thuận lợi để lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng thắng lợi. Ngày 1/1/1942, trong bài viết “Năm mới, công việc mới” đăng trên báo Việt Nam Độc lập, Người đã viết: “Ta có thể quyết đoán rằng, Nga nhất định thắng, Đức nhất định bại. Anh, Mỹ sẽ được, Nhật Bản sẽ thua. Đó là một dịp rất tốt cho dân ta khởi nghĩa đánh đuổi Pháp, Nhật, làm cho Tổ quốc ta được độc lập, tự do”. Và khi mâu thuẫn Nhật-Pháp căng thẳng dẫn đến chúng nổ súng bắn nhau, thì tháng 3/1945, Đảng ta kịp thời có chỉ thị, nhanh chóng phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Biết tranh thủ, tận dụng thời cơ quốc tế, nhưng lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng vẫn xác định rất rõ quan điểm tự lực cánh sinh. Theo Hồ Chí Minh: “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”. Người chỉ rõ: “Trong cuộc đấu tranh giành độc lập thì phải dựa vào sức mình để giải phóng mình, đừng bao giờ hy vọng trông chờ vào sự 'ban ơn' của chính quyền tư sản”. Người cũng đưa ra quan điểm chung cho các dân tộc bị áp bức là: muốn được giải phóng thì các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào mình, vào lực lượng bản thân mình.

Điều đáng khâm phục, trân trọng là trong khi phát huy tinh thần tự lực, tự cường, độc lập tự chủ, thì Hồ Chủ tịch và Đảng rất linh hoạt trong xác định đối tượng, đối tác, có sách lược mềm dẻo, phù hợp để có lợi cho cách mạng. Tháng 7/1949, trả lời một nhà báo Mỹ, Hồ Chủ tịch nói rõ: “Bất kỳ nước nào (gồm cả nước Pháp) thật thà muốn đưa tư bản đến kinh doanh ở Việt Nam, với mục đích làm lợi cho cả hai bên, thì Việt Nam sẽ rất hoan nghênh. Bất kỳ nước nào (gồm cả nước Pháp) mong đưa tư bản đến để buộc áp chế Việt Nam, thì Việt Nam sẽ kiên quyết cự tuyệt”.

Tăng cường vị thế

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cũng luôn chú ý đến việc phát huy ý nghĩa to lớn của cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới, qua đó tăng cường vị thế, mối quan hệ của Việt Nam với quốc tế. Trong Tuyên ngôn độc lập đọc ngày 2/9/1945, Hồ Chủ tịch không chỉ công bố với quốc dân đồng bào mà còn “Tuyên bố với thế giới” về độc lập tự do, về ý chí cách mạng kiên cường của nhân dân Việt Nam. Người cũng thẳng thắn đánh giá: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”. Và trong đó “Thắng lợi của cách mạng Việt Nam là một thắng lợi của chủ nghĩa Marx-Lenin ở một nước trước đây là thuộc địa. Những kinh nghiệm thành công của cách mạng Việt Nam cũng góp phần ít nhiều vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Marx-Lenin”.

Tư tưởng, đường lối, chính sách đối ngoại đúng đắn, sáng tạo, phù hợp của Hồ Chủ tịch và Đảng Cộng sản đã góp phần to lớn vào thành công trong giành, giữ và xây dựng, phát triển chính quyền cách mạng ở Việt Nam.

Truyền thống, bài học, kinh nghiệm trên đã và đang được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vận dụng đúng đắn, sáng tạo và phù hợp với thực tế cách mạng Việt Nam 77 năm qua, góp phần để: “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay” như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định.

Trong tình hình mới, Đại hội cũng đã chỉ rõ cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, bao gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, đối ngoại của các cấp, các ngành, các địa phương. Theo đó, Nghị quyết Đại hội XIII tiếp tục xác định: “Kiên trì, kiên định đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; nâng cao khả năng thích ứng năng động và linh hoạt xử lý hài hòa lợi ích quốc gia với quan tâm chung, tùy theo đối tượng, vấn đề, thời điểm, phù hợp với luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử tại khu vực, trên tinh thần lợi ích quốc gia-dân tộc là trên hết”.

Tất cả nhằm mục tiêu “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế”, qua đó, để Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn các nhà khoa học Nga trong việc thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn các nhà khoa học Nga trong việc thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các nhà khoa học, các chuyên gia y tế của Liên bang Nga sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả, hợp tác chặt chẽ với ...

Chiếu phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Algieria

Chiếu phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Algieria

Tối 29/6 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria tổ chức buổi trình chiếu bộ phim 'Hồ Chí Minh: Phác họa chân ...

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan: Đôi điều mong mỏi về Ngoại giao và Báo chí

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan: Đôi điều mong mỏi về Ngoại giao và Báo chí

Có thể nói, ngoại giao và báo chí (nói đúng ra là các phương tiện truyền thông đại chúng-mass media) vốn là anh em song ...

Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ hội nhập mang sứ mệnh gìn giữ hòa bình

Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ hội nhập mang sứ mệnh gìn giữ hòa bình

Nỗ lực không mệt mỏi trên chặng đường 8 năm qua, những chiến sĩ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên ...

Khai trương trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng ‘lấy dân làm gốc’

Khai trương trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng ‘lấy dân làm gốc’

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5, Báo Nhân Dân khai trương trang thông tin đặc biệt Hồ Chí ...

Đọc thêm

Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 60 của Tổ chức Tham vấn pháp luật Á-Phi

Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 60 của Tổ chức Tham vấn pháp luật Á-Phi

Baoquocte.vn. Phát biểu tại Hội nghị thường niên của Tổ chức Tham vấn pháp luật Á-Phi, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải khẳng định tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương.
Thành lập Ban chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó với bão số 4 (bão Noru)

Thành lập Ban chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó với bão số 4 (bão Noru)

Baoquocte.vn. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó với bão số 4 (bão Noru).
Vụ xả súng trường học ở Nga: Nghi phạm là bệnh nhân tâm thần

Vụ xả súng trường học ở Nga: Nghi phạm là bệnh nhân tâm thần

Baoquocte.vn. Một kẻ đã nổ súng tại một trường học ở miền Trung nước Nga khiến 15 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương, sau đó tự sát.
Dự báo: Bão số 4 sẽ đi vào đất liền Trung Trung Bộ, gió vùng tâm bão giật cấp 14-15

Dự báo: Bão số 4 sẽ đi vào đất liền Trung Trung Bộ, gió vùng tâm bão giật cấp 14-15

Baoquocte.vn. Hồi 19h ngày 26/9, vị trí tâm bão số 4 ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440km về phía Đông.
Vượt 'bão táp', kinh tế Quảng Ninh tăng trưởng ấn tượng, bí quyết là gì?

Vượt 'bão táp', kinh tế Quảng Ninh tăng trưởng ấn tượng, bí quyết là gì?

Baoquocte.vn. 10,21% là mức tăng trưởng ấn tượng mà Quảng Ninh đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022.
Cơ hội trúng 600 triệu đồng khi gửi tiết kiệm tại Vietcombank

Cơ hội trúng 600 triệu đồng khi gửi tiết kiệm tại Vietcombank

Baoquocte.vn. Vietcombank triển khai chương trình khuyến mại 'Gửi tiền trúng tiền' với 11.010 giải thưởng tiền chuyển khoản, tổng trị giá giải thưởng gần 4 tỷ đồng cho khách hàng ...
Tin thế giới 26/9: Nga không đóng cửa biên giới, bầu cử Italy, Mỹ-Nhật lên tiếng về Eo biển Đài Loan

Tin thế giới 26/9: Nga không đóng cửa biên giới, bầu cử Italy, Mỹ-Nhật lên tiếng về Eo biển Đài Loan

Baoquocte.vn. Nga chỉ trích ‘vụ tấn công khủng bố’ trường học, bầu cử Italy, Malaysia và Indonesia muốn mua UAV Thổ Nhĩ Kỳ…là tin thế giới nổi bật 24 giờ qua.
Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9

Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9

Baoquocte.vn. Đại sứ Trần Đức Hùng nêu bật ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhấn mạnh một số thành tựu quan trọng của đất ...
Bộ đội biên phòng Hướng Lập, Quảng Trị hỗ trợ người dân ứng phó với bão Noru

Bộ đội biên phòng Hướng Lập, Quảng Trị hỗ trợ người dân ứng phó với bão Noru

Baoquocte.vn. Các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng ở Hướng Lập đã hỗ trợ bà con nhân dân, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của ...
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa

Baoquocte.vn. Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác hai nước, trong đó có hợp tác nghị viện.
Thủ tướng Đức tới vùng Vịnh: Chuyến công du đượm mùi khí đốt

Thủ tướng Đức tới vùng Vịnh: Chuyến công du đượm mùi khí đốt

Baoquocte.vn. Một trong những mục tiêu chính của Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong chuyến đi vùng Vịnh lần này là tìm nguồn khí đốt thay thế.
Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ: Đồng minh ‘cứng đầu’

Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ: Đồng minh ‘cứng đầu’

Baoquocte.vn. Lâu nay, dù là đồng minh trong NATO nhưng quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ luôn trong trạng thái 'đồng sàng, dị mộng'.
‘Sóng ngầm’ trên Địa Trung Hải

‘Sóng ngầm’ trên Địa Trung Hải

Baoquocte.vn. Tranh chấp xung quanh các mỏ khí đốt trong Địa Trung Hải đang đặt Israel và Lebanon trước nguy cơ đối đầu.
Bán đảo Triều Tiên: Động thái mới của Hàn Quốc

Bán đảo Triều Tiên: Động thái mới của Hàn Quốc

Baoquocte.vn. Tổng thống Hàn Quốc cho biết sẵn sàng cung cấp một gói viện trợ quy mô lớn cho Triều Tiên nếu Triều Tiên quay lại bàn đàm phán về phi hạt nhân hóa.
Mỹ-Trung: Nấc thang mới trong cạnh tranh

Mỹ-Trung: Nấc thang mới trong cạnh tranh

Baoquocte.vn. Giờ đây, cạnh tranh Mỹ-Trung đã mở rộng quy mô, lĩnh vực, địa bàn sang ngành công nghệ cao. Chắc chắn, chip cũng chưa phải là lĩnh vực cuối cùng.
Thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza: Tái hiện khúc dạo đầu

Thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza: Tái hiện khúc dạo đầu

Baoquocte.vn. Với nỗ lực của Ai Cập, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Phong trào thánh chiến Hồi giáo Jihad ở dải Gaza, Palestine, đã có hiệu lực.
Không thể muộn hơn, Ấn Độ 'siết chặt tay' với Mông Cổ

Không thể muộn hơn, Ấn Độ 'siết chặt tay' với Mông Cổ

Baoquocte.vn. Ấn Độ có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Mông Cổ khỏi bị nước láng giềng lớn chà đạp.
Bộ tứ có nguy cơ mất trọng tâm chiến lược

Bộ tứ có nguy cơ mất trọng tâm chiến lược

Baoquocte.vn. Bộ tứ đang trở nên gần gũi hơn thông qua các gặp thường xuyên hơn, song nguồn lực của Mỹ lại đang đổ vào châu Âu và Trung Đông.
Từ dùng nước lạnh đến đạp xe để tạo điện: Muôn vàn sắc thái đối phó với khủng hoảng năng lượng của châu Âu

Từ dùng nước lạnh đến đạp xe để tạo điện: Muôn vàn sắc thái đối phó với khủng hoảng năng lượng của châu Âu

Baoquocte.vn. Paris tắt đèn tháp Eiffel, Milan tắt đài phun nước công cộng... khủng hoảng năng lượng đang ngày càng ảnh hưởng tới cuộc sống ở châu Âu.
Báo Mỹ: Việt Nam xứng đáng 'có ghế' tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Báo Mỹ: Việt Nam xứng đáng 'có ghế' tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Baoquocte.vn. Tờ The Washington Times của Mỹ đánh giá cao những nỗ lực bảo đảm nhân quyền và những đóng góp tích cực của Việt Nam với các vấn đề quốc tế.
Đối với Ấn Độ, Hội nghị thượng đỉnh SCO phức tạp và hơn thế nữa

Đối với Ấn Độ, Hội nghị thượng đỉnh SCO phức tạp và hơn thế nữa

Baoquocte.vn. Những xung đột ở các cấp độ khác nhau giữa các quốc gia thành viên SCO gây khó khăn cho sự cam kết của Ấn Độ với tổ chức này.
'Gió xoay chiều' và câu chuyện về nền quốc phòng Nhật Bản

'Gió xoay chiều' và câu chuyện về nền quốc phòng Nhật Bản

Baoquocte.vn. Trước tình hình khu vực và thế giới tiềm ẩn nhiều nguy cơ, dư luận Nhật Bản đã dần thay đổi thái độ về nâng cao năng lực quốc phòng.
Phiên bản di động