Văn hóa – con người Việt Nam, chặng đường 35 năm đổi mới và hội nhập quốc tế

Trần Diệu Linh
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. TGVN. Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, mỗi dân tộc đều có điều kiện và cơ hội để thúc đẩy sự phát triển, đồng thời cũng đứng trước những nguy cơ, thách thức mới, đặc biệt là việc bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy các giá trị văn hóa, văn minh trong môi trường mở rộng giao lưu và hội nhập quốc tế.
Cùng với quá trình đổi mới phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, Đảng ta đã khẳng định toàn cầu hoá là xu thế khách quan, một mặt tạo ra những điều kiện cho ta cơ hội để hội nhập quốc tế, thực hiện bước “đi tắt đón đầu”, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Mặt khác, nó cũng chứa đựng những nguy cơ khó lường, đe dọa độc lập tự chủ và sự phát triển đất nước. Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, Đảng ta đã khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Giữ gìn bản sắc văn hóa - Thành tựu 35 năm đổi mới và hội nhập quốc tế.
Trong công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đổi mới về văn hóa đã tạo nên sức sống mới, diện mạo mới của văn hóa Việt Nam. (Ảnh minh họa. Nguồn: VOV)

Công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay đã trải qua 35 năm. Đó là một công trình vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Ngay từ thời điểm đó cũng như trong suốt quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới, Đảng ta luôn xác định đúng đắn đường lối, chủ trương đổi mới, bước đi và cách tiến hành phù hợp.

Do vậy, công cuộc đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta thu được những thành tựu ngày càng to lớn. Qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hoá - xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Bên cạnh những đổi mới về kinh tế, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ chính trị, văn hóa, đến an ninh - quốc phòng và đối ngoại đã đạt được những thành tựu quan trọng. Trong quá trình đổi mới đó, đổi mới về văn hóa đã tạo nên sức sống mới, diện mạo mới của văn hóa Việt Nam. Mọi sinh hoạt xã hội ngày càng cởi mở, đời sống tinh thần được "cởi trói", văn hóa truyền thống được quan tâm nhiều hơn, văn hóa dân tộc được đặt đúng vị trí, lễ hội được phục dựng, đình chùa, miếu mạo được sửa sang tôn tạo, nhu cầu tâm linh được đáp ứng… Người dân được thụ hưởng những thành tựu của các nền văn hóa khác nhau và tiếp cận với các giá trị văn hóa nghệ thuật mới của thế giới và tạo ra những giá trị văn hóa mới. Đổi mới - văn hóa Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Công cuộc đổi mới và những thành tựu của khoa học công nghệ đã thổi một luồng gió mới vào đời sống xã hội. Tiềm năng văn hóa dân tộc được khẳng định, các lĩnh vực nghệ thuật phát triển, những giá trị văn hóa Việt Nam tỏa sáng, được thế giới công nhận là một phần không thể thiếu trong kho tàng quý giá của văn hóa nhân loại. Những thành tựu văn hóa trong thời kỳ đổi mới đã tác động tích cực đến đời sống xã hội và đạt được những kết quả mà trước đó chưa thể nào có được.

Đặc biệt sau nhiều năm đổi mới, chúng ta đã xác định trọng tâm của xây dựng văn hóa là xây dựng con người với các đặc tính cơ bản như yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo… Và để xây dựng văn hóa con người cần xây dựng một hệ giá trị thích hợp để phát huy được những điểm mạnh và hạn chế thói hư tật xấu của người Việt. Cùng với đó là chuẩn bị các yếu tố cần thiết để chắt lọc thẩm thấu tiếp nhận tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời loại bỏ các "dị tật" ngoại lai. Có thể nói đổi mới vừa là yêu cầu, vừa là đòi hỏi. 35 năm đổi mới, văn hóa Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn trên nhiều lĩnh vực và chúng ta cũng đã có những bước chuyển lớn về tư duy văn hóa…

Văn hóa – con người Việt Nam, chặng đường 35 năm đổi mới và hội nhập quốc tế
Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: TTXVN)

Có thể khẳng định những đổi mới trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa, đến an ninh - quốc phòng và đối ngoại... là nhờ có nhận thức đúng đắn, đổi mới tư duy lý luận của Đảng; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Những thành tựu đó bắt nguồn từ việc Đảng ta có đường lối đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân ủng hộ, tích cực thực hiện. Đảng ta đã nhận thức, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu văn hóa nhân loại và vận dụng kinh nghiệm quốc tế phù hợp với Việt Nam…

Những thành tựu đó là cơ sở để chúng ta củng cố lòng tin vào mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, khẳng định chủ nghĩa xã hội ở nước ta cũng như ở các nước khác trên thế giới là sản phẩm của sự kết hợp giữa cái chung và cái riêng, cái phổ biến và cái đặc thù; đồng thời phê phán, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, phản động phủ nhận, xuyên tạc bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Với ý nghĩa như vậy, thành tựu của 35 năm đổi mới ở nước ta thực sự đã góp phần quan trọng khẳng định sức sống mãnh liệt của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay.

Kinh tế tập thể - Xu hướng hội nhập quốc tế và hợp tác xã thông minh

Kinh tế tập thể - Xu hướng hội nhập quốc tế và hợp tác xã thông minh

TGVN. Sáng 11/12, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Liên minh hợp tác xã Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh ...

Đa dạng hóa phương thức và nội dung vận động người Việt Nam ở nước ngoài

Đa dạng hóa phương thức và nội dung vận động người Việt Nam ở nước ngoài

TGVN. Chia sẻ về kết quả thực hiện Chỉ thị số 45 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Chủ ...

Con đường thịnh vượng và bền vững của Việt Nam-ASEAN

Con đường thịnh vượng và bền vững của Việt Nam-ASEAN

TGVN. Năm nay 2020, Việt Nam đang kỷ niệm 25 năm tham gia ASEAN và giữ vị trí Chủ tịch ASEAN. Với vai trò dẫn ...

Trần Diệu Linh (từ Hàn Quốc)

Đọc thêm

XSMT 12/8, kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 6 ngày 12/8/2022. SXMT 12/8/2022

XSMT 12/8, kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 6 ngày 12/8/2022. SXMT 12/8/2022

Baoquocte.vn. XSMT 12/8. trực tiếp xổ số miền Trung 12/8/2022. kết quả xổ số miền Trung hôm nay. xổ số miền Trung thứ 6. xổ số hôm nay 12/8/2022. SXMT 12/8
XSMN 12/8, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 12/8/2022. Xổ số hôm nay 12/8

XSMN 12/8, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 12/8/2022. Xổ số hôm nay 12/8

Baoquocte.vn. XSMN 12/8. xổ số hôm nay 12/8. kết quả xổ số miền Nam 12/8/2022. kết quả xổ số hôm nay ngày 12 tháng 8. xổ số miền Nam thứ 6. ...
XSMB 12/8, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 12/8/2022. dự đoán XSMB thứ 6

XSMB 12/8, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 12/8/2022. dự đoán XSMB thứ 6

Baoquocte.vn. XSMB 12/8. trực tiếp xổ số miền Bắc 12/8/2022. xổ số hôm nay 12/8. SXMB 12/8. kết quả xổ số miền Bắc hôm nay. xổ số miền Bắc thứ 6.
NovaDreams – từng bước hướng tới mục tiêu top 3 thương hiệu giải trí của Việt Nam

NovaDreams – từng bước hướng tới mục tiêu top 3 thương hiệu giải trí của Việt Nam

Baoquocte.vn. Sau 1 năm ra mắt và phát triển, NovaDreams - thành viên thuộc Nova Service (Tổng Công ty thành viên của NovaGroup), đang từng bước trở thành Top 3 thương ...
Thắng Malaysia sau loạt luân lưu cân não, U19 Việt Nam vô địch giải U19 quốc tế 2022

Thắng Malaysia sau loạt luân lưu cân não, U19 Việt Nam vô địch giải U19 quốc tế 2022

Baoquocte.vn. Sau khi hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu, U19 Việt Nam đã thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu trước U19 Malaysia, trở thành đội vô địch giải U19 ...
Bất chấp 'gọng kìm' cấm vận từ Mỹ, Iran vẫn 'sống tốt' nhờ xuất khẩu dầu?

Bất chấp 'gọng kìm' cấm vận từ Mỹ, Iran vẫn 'sống tốt' nhờ xuất khẩu dầu?

Baoquocte.vn. Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với các đối tác trung gian châu Á bị cáo buộc bán dầu của Iran bằng cách lách lệnh cấm ...
Tin thế giới 11/8: Anh thêm vũ khí cho Ukraine, Nga buông lời với Thụy Sỹ, Thủ tướng Đức nói về khả năng thăm Trung Quốc

Tin thế giới 11/8: Anh thêm vũ khí cho Ukraine, Nga buông lời với Thụy Sỹ, Thủ tướng Đức nói về khả năng thăm Trung Quốc

Baoquocte.vn. Anh gửi thêm hệ thống phóng tên lửa cho Ukraine, vấn đề Triều Tiên, Nga nói Thụy Sỹ không còn trung lập... là tin thế giới nổi bật.
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không tuân thủ lệnh trừng phạt năng lượng Nga, sẽ tăng nguồn cung nếu cần

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không tuân thủ lệnh trừng phạt năng lượng Nga, sẽ tăng nguồn cung nếu cần

Baoquocte.vn. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, nước này sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt năng lượng đối với Nga.
Học viện Phụ nữ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên giảng đường an toàn

Học viện Phụ nữ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên giảng đường an toàn

Baoquocte.vn. Luôn đặt sức khỏe hô hấp của cán bộ, giảng viên, nhân sự và các em sinh viên ở vị trí trung tâm, vừa qua, Học viện Phụ nữ Việt ...
Covid-19 ngày 11/8: Gần 2.400 ca mắc mới, hơn 6.400 người khỏi bệnh, không có trường hợp tử vong

Covid-19 ngày 11/8: Gần 2.400 ca mắc mới, hơn 6.400 người khỏi bệnh, không có trường hợp tử vong

Baoquocte.vn. Theo bản tin phòng chống dịch ngày 11/8 của Bộ Y tế, có 2.367 ca Covid-19 mới, số ca khỏi gấp gần 3 lần số mắc mới, không có ca ...
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Nga: Toan tính của 'người hòa giải'

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Nga: Toan tính của 'người hòa giải'

Baoquocte.vn. Với chuyến thăm Nga sắp tới, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có thêm cơ hội nâng cao vai trò trung gian hòa giải của mình trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Căng thẳng địa chính trị khiến hợp tác khoa học ‘lâm bệnh’

Căng thẳng địa chính trị khiến hợp tác khoa học ‘lâm bệnh’

Baoquocte.vn. Hợp tác khoa học quan trọng trong giải quyết vấn đề toàn cầu, song chủ nghĩa dân tộc gia tăng khiến các quốc gia thiếu tin tưởng và khoa học trở thành nạn nhân.
Cuộc đua ngầm dưới Thái Bình Dương

Cuộc đua ngầm dưới Thái Bình Dương

Baoquocte.vn. Những năm gần đây, châu Á-Thái Bình Dương trở thành nơi cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn.
Châu Âu có khả năng tự bảo vệ mình

Châu Âu có khả năng tự bảo vệ mình

Baoquocte.vn. ... Và Mỹ có cần mãi mãi là nhà cung cấp an ninh chính ở châu Âu không?
Dự án dầu khí Sakhalin-2: Nhật khó vượt ‘lằn ranh đỏ’ về vấn đề năng lượng với Nga

Dự án dầu khí Sakhalin-2: Nhật khó vượt ‘lằn ranh đỏ’ về vấn đề năng lượng với Nga

Baoquocte.vn. Bất chấp việc tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga, Nhật Bản vẫn quyết định duy trì lợi ích của mình trong dự án Sakhalin-2 với Nga.
Đức lo lắng cho mùa Đông sắp tới

Đức lo lắng cho mùa Đông sắp tới

Baoquocte.vn. Bất chấp mùa Hè nóng bức, nhiều người ở Đức đang bận tâm về mùa Đông sắp tới...
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tự tin với thành quả ngoại giao, đã đến lúc 'thảnh thơi' đợi 'trái ngọt'?

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tự tin với thành quả ngoại giao, đã đến lúc 'thảnh thơi' đợi 'trái ngọt'?

Baoquocte.vn. Những nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp ông có điểm cộng trong chiến dịch bầu cử vào năm sau.
ASEAN có thật sự cần ngôn ngữ chính thức thứ hai hay không?

ASEAN có thật sự cần ngôn ngữ chính thức thứ hai hay không?

Baoquocte.vn. Việc thiết lập một ngôn ngữ chính thức thứ hai cho ASEAN là không cần thiết khi xét đến sự đa dạng văn hóa và truyền thống giữa các quốc gia.
200 phút hội đàm cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Trung Quốc thẳng thắn vạch 'lằn ranh đỏ' với Hàn Quốc

200 phút hội đàm cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Trung Quốc thẳng thắn vạch 'lằn ranh đỏ' với Hàn Quốc

Baoquocte.vn. Chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh khu vực nảy sinh nhiều vấn đề, đẩy quan hệ Hàn-Trung vào 'thế khó'.
5 ngày 'toát mồ hôi' của nhà ngoại giao EU trên con đường lịch sử ở Vienna, thỏa thuận hạt nhân Iran được hồi sinh?

5 ngày 'toát mồ hôi' của nhà ngoại giao EU trên con đường lịch sử ở Vienna, thỏa thuận hạt nhân Iran được hồi sinh?

Baoquocte.vn. Iran và Mỹ đã đạt được bản dự thảo xác định các bước để quay trở lại việc tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận hạt nhân Iran ban đầu năm 2015.
Sứ mệnh mới của tình báo Mỹ: Hiểu rõ và chi tiết hơn về Trung Quốc

Sứ mệnh mới của tình báo Mỹ: Hiểu rõ và chi tiết hơn về Trung Quốc

Baoquocte.vn. Ngân sách và nguồn lực của CIA sẽ ngày càng được chuyển sang tập trung vào Trung Quốc.
Chương mới trong quan hệ Mỹ-Philippines: Khi đồng minh lâu năm trao nhau những mỹ từ

Chương mới trong quan hệ Mỹ-Philippines: Khi đồng minh lâu năm trao nhau những mỹ từ

Baoquocte.vn. Quan hệ đồng minh Mỹ-Philippines đang chuyển biến tích cực khi hai bên nhận thấy tầm quan trọng của việc thắt chặt quan hệ song phương.
Phiên bản di động