Gương điển hình tiên tiến Bộ Ngoại giao giai đoạn 2017-2019:

Vụ Tổ chức Cán bộ - Điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng ngành

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. TGVN. Công tác tổ chức cán bộ của Bộ Ngoại giao gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Bộ từ những ngày đầu được Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập (1945).
TIN LIÊN QUAN
Vụ Tổ chức Cán bộ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất dịp kỷ niệm 60 năm
Bộ Ngoại giao trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ
vu to chuc can bo dien hinh tien tien trong cong tac xay dung nganh
Tập thể Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Ngoại giao. (Nguồn: VTCCB)

Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Ngoại giao được thành lập trên cơ sở nâng cấp Phòng Tổ chức Cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao vào tháng 10/1959. Tại thời điểm hình thành, Vụ có khoảng 20 cán bộ, được chia thành 2 phòng là Phòng Tổ chức Cán bộ và Phòng Huấn học.

Cho đến nay, Vụ Tổ chức Cán bộ đã kiện toàn cả về cơ cấu tổ chức, như nhân sự cũng như hoạt động. Từ khi thành lập đến nay, Vụ đã không ngừng củng cố tổ chức, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ, phát huy vai trò và tham mưu hiệu quả cho Bộ về các lĩnh vực tổ chức cán bộ, xây dựng ngành và bảo vệ chính trị nội bộ.

Trong bối cảnh khối lượng công việc của Bộ ngày càng nhiều và với tính chất ngày càng phức tạp, Đảng và Nhà nước có nhiều quy định mới về cải cách tổ chức bộ máy, tăng cường tinh giản biên chế và thắt chặt quy trình cán bộ, Vụ Tổ chức Cán bộ đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngoại giao chuyên nghiệp, hướng tới một “nền ngoại giao từng bước hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Vụ đã khẩn trương trình Ban cán sự đảng Bộ phê duyệt và triển khai đúng tiến độ các Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó nổi bật là hoàn thành việc hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao; sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, qua đó giảm số lượng từ 15 xuống còn 11 đơn vị; rà soát, kiện toàn tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ; chấm dứt hoạt động của 04 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (CQĐD); giảm chỉ tiêu biên chế công chức và số lượng người làm việc trong nước và tại các CQĐD vượt định mức đề ra; rà soát, chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị thuộc Bộ; xây dựng hệ thống vị trí việc làm do Bộ Ngoại giao quản lý từ Trung ương đến địa phương...

Triển khai các Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 07 về nâng cao chất lượng đội ngũ ngang tầm nhiệm vụ, Vụ đã sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế, quy định về công tác cán bộ. Vụ cũng đã triển khai đầy đủ các thủ tục quy hoạch Ủy viên Trung ương, Lãnh đạo cấp chiến lược và cấp Cục/Vụ.

Công tác đề bạt, bổ nhiệm, tiến cử Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu củng cố lực lượng nòng cốt của Bộ, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn được giao và phù hợp với các quy định mới của Đảng và Chính phủ. Việc đánh giá, bố trí, điều động cán bộ cũng được Vụ chú trọng và triển khai nghiêm túc, đúng quy định.

Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng được Vụ hết sức chú trọng để nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ tiệm cận chuẩn quốc tế. Vụ đã áp dụng nhiều sáng kiến trong công tác tuyển dụng (sử dụng chứng chỉ quốc tế làm điều kiện sơ tuyển, tổ chức hệ thống hóa kiến thức…) và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (áp dụng hệ thống tín chỉ, hoàn thành hệ thống các lớp cập nhật kiến thức và kỹ năng cho từ cấp chuyên viên đến cấp Vụ trưởng, Trưởng CQĐD các đơn vị, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, tăng cường các lớp trực tuyến). Qua đó, hầu hết cán bộ trong và ngoài nước đều có nghĩa vụ và quyền lợi phát triển kỹ năng, kiến thức chuyên môn cũng như đáp ứng đầy đủ các chứng chỉ phục vụ nâng ngạch, bổ nhiệm, đề bạt.

Vụ Tổ chức Cán bộ luôn chủ động và giải quyết tốt các chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trong việc nâng lương, nâng ngạch, thực hiện các chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội như hưu trí, tử tuất, chế độ đi thăm, đi theo, nghỉ phép…

Ngoài việc cải thiện chế độ, chính sách của đội ngũ cán bộ tại các CQĐD thông qua việc xây dựng Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, Vụ cũng đang tiến hành xây dựng bảng lương mới cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong nước nhằm tạo động lực để cán bộ, công chức của ngành yên tâm công tác.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị (tháng 11/2019) đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 và 7 của Bộ Ngoại giao.

Vụ triển khai thường xuyên, nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm tình hình cán bộ, đảng viên; tiến hành thẩm tra, xác minh đối với những người được cử đi công tác nhiệm kỳ, được tuyển dụng, được tiếp nhận thực tập.

Đối với công tác quản lý hồ sơ, Vụ đã triển khai nâng cấp phần mềm quản lý hồ sơ điện tử, hoàn thành số hóa hồ sơ cán bộ phục vụ công tác cán bộ nói chung và công tác đề bạt, bổ nhiệm nói riêng.

Là đơn vị chủ trì công tác Cải cách hành chính (CCHC) của Bộ, Vụ đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc đẩy mạnh công tác CCHC, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC nói chung và chỉ số CCHC của Bộ ta nói riêng.

Công tác nghiên cứu khoa học cũng được Vụ Tổ chức Cán bộ chú trọng thúc đẩy. Vụ đã xây dựng và bảo vệ thành công Đề tài “Phát huy hiệu quả các hình thức đại diện cho nhà nước Việt Nam trong quan hệ với các quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế” và hiện đang xây dựng Đề tài “Xây dựng nền ngoại giao hiện đại: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và tiêu chuẩn thành viên của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài”.

Với những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Ngành thời gian qua, Vụ đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất (năm 2019), Cờ thi đua của Chính phủ các năm 2016 – 2019. Nhiều cá nhân, cán bộ xuất thân, trưởng thành và phát triển từ Vụ đã được Lãnh đạo Bộ tin tưởng, giao phó những trọng trách, cương vị cao hơn.

Để đạt được những thành tích trên, Vụ Tổ chức Cán bộ luôn giữ gìn và phát huy truyền thống tập thể đoàn kết nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện phối hợp công việc hiệu quả giữa các thành viên trong đơn vị, giữa các Phòng với nhau, giúp cho công việc chung được bảo đảm cả về chất lượng và tiến độ. Vụ cũng chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ chế: Người đứng đầu, tập thể lãnh đạo luôn gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và lối sống; chi ủy phát huy tốt vai trò lãnh đạo tư tưởng; công đoàn, nữ công, đoàn thanh niên quan tâm chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của các đoàn viên. Vụ đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể để phân công, phân nhiệm rõ ràng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và động viên cán bộ thực hiện các nhiệm vụ được giao đúng lộ trình đề ra.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là đào tạo qua công việc, tự đào tạo, đào tạo lại được quan tâm thỏa đáng để nâng cao năng lực cán bộ của Vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác tổ chức cán bộ. Ngoài ra, Vụ cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và luôn rà soát, xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy trình công tác, đưa công việc đi vào nền nếp, làm việc có kế hoạch và theo quy trình cụ thể, không để bị sót việc hoặc việc làm không đúng quy cách...

Chương trình bồi dưỡng cao cấp dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Bộ Ngoại giao

Chương trình bồi dưỡng cao cấp dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Bộ Ngoại giao

TGVN. Từ ngày 22-27/7, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Vụ Tổ chức Cán bộ và Học viện Ngoại giao (Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ...

Những người lính trên mặt trận thời bình

Những người lính trên mặt trận thời bình

Đánh giá vai trò của cán bộ ngoại giao như những người lính trên mặt trận thời bình, bảo vệ và phát huy lợi ích ...

Công tác tổ chức cán bộ Bộ Ngoại giao năm 2017: Bài bản, chủ động, linh hoạt

Công tác tổ chức cán bộ Bộ Ngoại giao năm 2017: Bài bản, chủ động, linh hoạt

Năm 2017 đánh dấu những thắng lợi rực rỡ trên mặt trận đối ngoại của đất nước nói chung và Bộ Ngoại giao nói riêng ...

Quang Phạm

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Hiron của nhân dân Cuba

Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Hiron của nhân dân Cuba

Baoquocte.vn. Chiến thắng Hiron cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc, góp phần bảo vệ vững chắc cách mạng, đưa cách mạng Cuba tiến lên con đường xây dựng chủ ...
40 họa sĩ, nghệ nhân điêu khắc tham dự Triển lãm mỹ thuật 'Sắc Hạ'

40 họa sĩ, nghệ nhân điêu khắc tham dự Triển lãm mỹ thuật 'Sắc Hạ'

Baoquocte.vn. Triển lãm mỹ thuật 'Sắc Hạ' giới thiệu 75 tác phẩm nghệ thuật gốm phong phú, đa dạng của 40 hoạ sĩ, nghệ nhân điêu khắc..
Hải quân Mỹ thử nghiệm 'sát thủ' đối với tên lửa Avangard của Nga

Hải quân Mỹ thử nghiệm 'sát thủ' đối với tên lửa Avangard của Nga

Baoquocte.vn. Hải quân Mỹ đã lên kế hoạch thử nghiệm phiên bản Block IB của tên lửa chống tên lửa Standard Missile 6.
Anh: Trường hợp bất ngờ, ung thư thuyên giảm sau khi bị Covid-19 nặng

Anh: Trường hợp bất ngờ, ung thư thuyên giảm sau khi bị Covid-19 nặng

Baoquocte.vn. Các bác sĩ cho biết một bệnh nhân ung thư tuyến giáp đã thuyên giảm bệnh sau khi mắc Covid-19 nặng.
Đa dạng các hoạt động trong 'Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021'

Đa dạng các hoạt động trong 'Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021'

Baoquocte.vn. 'Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021' sẽ diễn ra từ ngày 19-25/4 với nhiều hoạt động đa dạng.
Về Thái Bình, cùng chụp ảnh và ngắm vẻ đẹp 'gây sốt' ở cánh đồng ngao nuôi

Về Thái Bình, cùng chụp ảnh và ngắm vẻ đẹp 'gây sốt' ở cánh đồng ngao nuôi

Baoquocte.vn. Khi nước cạn hay lúc thủy triều lên, bãi biển Đồng Châu thu hút nhiều tay săn ảnh bởi vẻ đẹp bình dị, hoang sơ trên những cánh đồng ngao ...
Tình hình Myanmar: Một nhà báo Nhật Bản bị đưa vào tù, Thủ tướng Suga lên tiếng

Tình hình Myanmar: Một nhà báo Nhật Bản bị đưa vào tù, Thủ tướng Suga lên tiếng

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Nhật Bản tại Myanmar cho biết, nhà báo tự do của nước này Yuki Kitazumi đã bị lực lượng an ninh Myanmar bắt giữ tại thành phố ...
Syria 'bênh' Nga, lên án Mỹ và NATO 'thêm dầu vào lửa' ở miền Đông Ukraine

Syria 'bênh' Nga, lên án Mỹ và NATO 'thêm dầu vào lửa' ở miền Đông Ukraine

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao Syria lên tiếng chỉ trích Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tái triển khai quân gần biên giới Nga.
Quán quân lợi nhuận khối công ty chứng khoán báo lãi 674 tỷ đồng trong quý

Quán quân lợi nhuận khối công ty chứng khoán báo lãi 674 tỷ đồng trong quý

Baoquocte.vn. TCBS là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên công bố kết quả kinh doanh quý I/2021 với mức tăng trưởng đáng chú ý ở nhiều chỉ tiêu.
Cập nhật Covid-19 ngày 19/4: Ấn Độ tiếp kỷ lục sốc; Hong Kong cấm chuyến bay từ nhiều nước châu Á; Tổng thống Pháp nghi ngờ vaccine Nga

Cập nhật Covid-19 ngày 19/4: Ấn Độ tiếp kỷ lục sốc; Hong Kong cấm chuyến bay từ nhiều nước châu Á; Tổng thống Pháp nghi ngờ vaccine Nga

Baoquocte.vn. Toàn cầu ghi nhận xấp xỉ 142 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 3,03 triệu ca tử vong và hơn 120,5 triệu bệnh nhân bình phục.
Người Việt Nam tại Séc đồng lòng quyết tâm vượt qua đại dịch Covid-19

Người Việt Nam tại Séc đồng lòng quyết tâm vượt qua đại dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Séc đã tổ chức cuộc họp trực tuyến về tình hình phòng chống dịch Covid-19 trong cộng đồng.
Campuchia tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho đoàn ngoại giao

Campuchia tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho đoàn ngoại giao

Baoquocte.vn. Ngày 23/3, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí cho cán bộ ngoại giao đoàn và thân nhân.
Bảo hộ công dân Việt Nam tại Đức: Tích cực phối hợp, sẵn sàng triển khai

Bảo hộ công dân Việt Nam tại Đức: Tích cực phối hợp, sẵn sàng triển khai

Baoquocte.vn. Cục Lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan để đưa 32 công dân Việt Nam về nước.
Hai chuyến bay đưa hơn 390 công dân Việt Nam từ Myanmar về nước, hạ cánh tại Đà Nẵng

Hai chuyến bay đưa hơn 390 công dân Việt Nam từ Myanmar về nước, hạ cánh tại Đà Nẵng

Baoquocte.vn. Ngày 4/3, các cơ quan chức năng Việt Nam phối hợp thực hiện 2 chuyến bay chở hơn 390 công dân từ Myanmar về Việt Nam.
Bão tuyết ở Texas: Sẵn sàng biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết

Bão tuyết ở Texas: Sẵn sàng biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết

Baoquocte.vn. Phần lớn gia đình người gốc Việt sinh sống và làm việc tại bang Texas đều bị ảnh hưởng như bị cắt điện mất nước.
Dịch Covid-19 ở Campuchia: Thông báo khẩn tới cộng đồng người Việt tại Preah Sihanouk

Dịch Covid-19 ở Campuchia: Thông báo khẩn tới cộng đồng người Việt tại Preah Sihanouk

Baoquocte.vn. Trước nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại Campuchia, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk đã ra thông báo khẩn tới cộng đồng người Việt
5 quy tắc xếp chỗ ngồi cơ bản trong hoạt động đối ngoại

5 quy tắc xếp chỗ ngồi cơ bản trong hoạt động đối ngoại

Baoquocte.vn. Việc xếp chỗ ngồi trong một hoạt động đối ngoại được thực hiện trên cơ sở xác định ngôi thứ của những người tham dự sự kiện.
Treo ảnh lãnh đạo trong các hoạt động đối ngoại thế nào cho đúng?

Treo ảnh lãnh đạo trong các hoạt động đối ngoại thế nào cho đúng?

Baoquocte.vn. Việc treo ảnh lãnh đạo trong những hoạt động đối ngoại của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được quy định như thế nào?
Biển hiệu cơ quan đại diện có gì khác biệt?

Biển hiệu cơ quan đại diện có gì khác biệt?

Baoquocte.vn. Trụ sở cơ quan đại diện, văn phòng trực thuộc và nhà riêng Trưởng cơ quan đại diện cần gắn biển hiệu.
Những điều cần lưu ý khi tổ chức hoạt động đối ngoại

Những điều cần lưu ý khi tổ chức hoạt động đối ngoại

Baoquocte.vn. Ngoài Quốc khánh và Tết Cộng đồng, các cơ quan đại diện có thể chủ trì tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại khác nhau.
Các cơ quan đại diện phải sử dụng Quốc huy thế nào cho trang trọng?

Các cơ quan đại diện phải sử dụng Quốc huy thế nào cho trang trọng?

Baoquocte.vn. Việc sử dụng Quốc huy phải đúng quy định của Nhà nước và trang trọng bởi Quốc huy là huy hiệu hoặc hình tượng tượng trưng cho quốc gia.
Thư tín ngoại giao và những vấn đề cần lưu ý

Thư tín ngoại giao và những vấn đề cần lưu ý

Baoquocte.vn. Thư tín ngoại giao có một số nguyên tắc chung do tập quán quốc tế quy định, tuy nhiên, văn phong, cách trình bày có thể thay đổi theo mỗi nước.
Trung Quốc đang 'hụt hơi' trong chiến lược ngoại giao vaccine

Trung Quốc đang 'hụt hơi' trong chiến lược ngoại giao vaccine

Baoquocte.vn. Dù được triển khai sớm nhưng Bắc Kinh đang có phần 'hụt hơi' trong chiến lược ngoại giao vaccine Covid-19.
Đôi điều về Marc Knapper, nhà ngoại giao được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Đôi điều về Marc Knapper, nhà ngoại giao được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Baoquocte.vn. Nhà ngoại giao Mỹ Marc Knapper vừa được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Sau đây là một số điểm nhấn đáng chú ý về cuộc đời và sự nghiệp của ông ...
Malaysia và tranh cãi về ngoại giao 'anh cả' với Trung Quốc

Malaysia và tranh cãi về ngoại giao 'anh cả' với Trung Quốc

Baoquocte.vn. Ngoại giao ‘anh cả’ của Ngoại trưởng Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gây bão tại xứ sở dầu cọ.
Vài mẩu chuyện về Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch trong quan hệ với Liên Xô

Vài mẩu chuyện về Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch trong quan hệ với Liên Xô

Baoquocte.vn. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đã hết sức quan tâm phát triển quan hệ với Liên Xô.
Sáu yếu tố của nhà ngoại giao thế hệ Z

Sáu yếu tố của nhà ngoại giao thế hệ Z

Baoquocte.vn. Kỷ nguyên số đang đặt ra những thách thức, đòi hỏi những nhà ngoại giao trẻ phải hội tụ đủ bản lĩnh, tính chủ động, sáng tạo, đa năng và chuyên nghiệp.
Sau vụ Đại sứ Myanmar tại Anh bị nhốt bên ngoài, kịch bản tương tự sẽ diễn ra tại Berlin?

Sau vụ Đại sứ Myanmar tại Anh bị nhốt bên ngoài, kịch bản tương tự sẽ diễn ra tại Berlin?

Baoquocte.vn. Sau khi đăng tải thông điệp ủng hộ những người biểu tình, nhà ngoại giao Myanmar ở Đức nhận được thư thông báo đã bị sa thải và hộ chiếu đã bị thu hồi.
Phiên bản di động