Gương điển hình tiên tiến Bộ Ngoại giao giai đoạn 2017-2019:

Vụ Tổ chức Cán bộ - Điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng ngành

TGVN. Công tác tổ chức cán bộ của Bộ Ngoại giao gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Bộ từ những ngày đầu được Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập (1945).
TIN LIÊN QUAN
Vụ Tổ chức Cán bộ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất dịp kỷ niệm 60 năm
Bộ Ngoại giao trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ
vu to chuc can bo dien hinh tien tien trong cong tac xay dung nganh
Tập thể Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Ngoại giao. (Nguồn: VTCCB)

Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Ngoại giao được thành lập trên cơ sở nâng cấp Phòng Tổ chức Cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao vào tháng 10/1959. Tại thời điểm hình thành, Vụ có khoảng 20 cán bộ, được chia thành 2 phòng là Phòng Tổ chức Cán bộ và Phòng Huấn học.

Cho đến nay, Vụ Tổ chức Cán bộ đã kiện toàn cả về cơ cấu tổ chức, như nhân sự cũng như hoạt động. Từ khi thành lập đến nay, Vụ đã không ngừng củng cố tổ chức, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ, phát huy vai trò và tham mưu hiệu quả cho Bộ về các lĩnh vực tổ chức cán bộ, xây dựng ngành và bảo vệ chính trị nội bộ.

Trong bối cảnh khối lượng công việc của Bộ ngày càng nhiều và với tính chất ngày càng phức tạp, Đảng và Nhà nước có nhiều quy định mới về cải cách tổ chức bộ máy, tăng cường tinh giản biên chế và thắt chặt quy trình cán bộ, Vụ Tổ chức Cán bộ đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngoại giao chuyên nghiệp, hướng tới một “nền ngoại giao từng bước hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Vụ đã khẩn trương trình Ban cán sự đảng Bộ phê duyệt và triển khai đúng tiến độ các Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó nổi bật là hoàn thành việc hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao; sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, qua đó giảm số lượng từ 15 xuống còn 11 đơn vị; rà soát, kiện toàn tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ; chấm dứt hoạt động của 04 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (CQĐD); giảm chỉ tiêu biên chế công chức và số lượng người làm việc trong nước và tại các CQĐD vượt định mức đề ra; rà soát, chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị thuộc Bộ; xây dựng hệ thống vị trí việc làm do Bộ Ngoại giao quản lý từ Trung ương đến địa phương...

Triển khai các Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 07 về nâng cao chất lượng đội ngũ ngang tầm nhiệm vụ, Vụ đã sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế, quy định về công tác cán bộ. Vụ cũng đã triển khai đầy đủ các thủ tục quy hoạch Ủy viên Trung ương, Lãnh đạo cấp chiến lược và cấp Cục/Vụ.

Công tác đề bạt, bổ nhiệm, tiến cử Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu củng cố lực lượng nòng cốt của Bộ, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn được giao và phù hợp với các quy định mới của Đảng và Chính phủ. Việc đánh giá, bố trí, điều động cán bộ cũng được Vụ chú trọng và triển khai nghiêm túc, đúng quy định.

Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng được Vụ hết sức chú trọng để nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ tiệm cận chuẩn quốc tế. Vụ đã áp dụng nhiều sáng kiến trong công tác tuyển dụng (sử dụng chứng chỉ quốc tế làm điều kiện sơ tuyển, tổ chức hệ thống hóa kiến thức…) và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (áp dụng hệ thống tín chỉ, hoàn thành hệ thống các lớp cập nhật kiến thức và kỹ năng cho từ cấp chuyên viên đến cấp Vụ trưởng, Trưởng CQĐD các đơn vị, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, tăng cường các lớp trực tuyến). Qua đó, hầu hết cán bộ trong và ngoài nước đều có nghĩa vụ và quyền lợi phát triển kỹ năng, kiến thức chuyên môn cũng như đáp ứng đầy đủ các chứng chỉ phục vụ nâng ngạch, bổ nhiệm, đề bạt.

Vụ Tổ chức Cán bộ luôn chủ động và giải quyết tốt các chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trong việc nâng lương, nâng ngạch, thực hiện các chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội như hưu trí, tử tuất, chế độ đi thăm, đi theo, nghỉ phép…

Ngoài việc cải thiện chế độ, chính sách của đội ngũ cán bộ tại các CQĐD thông qua việc xây dựng Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, Vụ cũng đang tiến hành xây dựng bảng lương mới cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong nước nhằm tạo động lực để cán bộ, công chức của ngành yên tâm công tác.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị (tháng 11/2019) đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 và 7 của Bộ Ngoại giao.

Vụ triển khai thường xuyên, nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm tình hình cán bộ, đảng viên; tiến hành thẩm tra, xác minh đối với những người được cử đi công tác nhiệm kỳ, được tuyển dụng, được tiếp nhận thực tập.

Đối với công tác quản lý hồ sơ, Vụ đã triển khai nâng cấp phần mềm quản lý hồ sơ điện tử, hoàn thành số hóa hồ sơ cán bộ phục vụ công tác cán bộ nói chung và công tác đề bạt, bổ nhiệm nói riêng.

Là đơn vị chủ trì công tác Cải cách hành chính (CCHC) của Bộ, Vụ đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc đẩy mạnh công tác CCHC, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC nói chung và chỉ số CCHC của Bộ ta nói riêng.

Công tác nghiên cứu khoa học cũng được Vụ Tổ chức Cán bộ chú trọng thúc đẩy. Vụ đã xây dựng và bảo vệ thành công Đề tài “Phát huy hiệu quả các hình thức đại diện cho nhà nước Việt Nam trong quan hệ với các quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế” và hiện đang xây dựng Đề tài “Xây dựng nền ngoại giao hiện đại: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và tiêu chuẩn thành viên của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài”.

Với những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Ngành thời gian qua, Vụ đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất (năm 2019), Cờ thi đua của Chính phủ các năm 2016 – 2019. Nhiều cá nhân, cán bộ xuất thân, trưởng thành và phát triển từ Vụ đã được Lãnh đạo Bộ tin tưởng, giao phó những trọng trách, cương vị cao hơn.

Để đạt được những thành tích trên, Vụ Tổ chức Cán bộ luôn giữ gìn và phát huy truyền thống tập thể đoàn kết nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện phối hợp công việc hiệu quả giữa các thành viên trong đơn vị, giữa các Phòng với nhau, giúp cho công việc chung được bảo đảm cả về chất lượng và tiến độ. Vụ cũng chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ chế: Người đứng đầu, tập thể lãnh đạo luôn gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và lối sống; chi ủy phát huy tốt vai trò lãnh đạo tư tưởng; công đoàn, nữ công, đoàn thanh niên quan tâm chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của các đoàn viên. Vụ đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể để phân công, phân nhiệm rõ ràng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và động viên cán bộ thực hiện các nhiệm vụ được giao đúng lộ trình đề ra.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là đào tạo qua công việc, tự đào tạo, đào tạo lại được quan tâm thỏa đáng để nâng cao năng lực cán bộ của Vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác tổ chức cán bộ. Ngoài ra, Vụ cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và luôn rà soát, xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy trình công tác, đưa công việc đi vào nền nếp, làm việc có kế hoạch và theo quy trình cụ thể, không để bị sót việc hoặc việc làm không đúng quy cách...

Chương trình bồi dưỡng cao cấp dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Bộ Ngoại giao

Chương trình bồi dưỡng cao cấp dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Bộ Ngoại giao

TGVN. Từ ngày 22-27/7, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Vụ Tổ chức Cán bộ và Học viện Ngoại giao (Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ...

Những người lính trên mặt trận thời bình

Những người lính trên mặt trận thời bình

Đánh giá vai trò của cán bộ ngoại giao như những người lính trên mặt trận thời bình, bảo vệ và phát huy lợi ích ...

Công tác tổ chức cán bộ Bộ Ngoại giao năm 2017: Bài bản, chủ động, linh hoạt

Công tác tổ chức cán bộ Bộ Ngoại giao năm 2017: Bài bản, chủ động, linh hoạt

Năm 2017 đánh dấu những thắng lợi rực rỡ trên mặt trận đối ngoại của đất nước nói chung và Bộ Ngoại giao nói riêng ...

QT.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Bầu cử Mỹ 2020: Ông Trump lại gây 'bão' khiến Nhà Trắng vội thanh minh, phe Cộng hòa tất tả thể hiện lập trường

Bầu cử Mỹ 2020: Ông Trump lại gây 'bão' khiến Nhà Trắng vội thanh minh, phe Cộng hòa tất tả thể hiện lập trường

Nhà Trắng tuyên bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử 2020 diễn ra vào ngày 3/11 tới.
Chẳng kém cạnh ông Trump, Tổng thống Putin được đề cử giải Nobel Hòa bình, Điện Kemlin nói gì?

Chẳng kém cạnh ông Trump, Tổng thống Putin được đề cử giải Nobel Hòa bình, Điện Kemlin nói gì?

Nga cho rằng, nếu ông Putin nhận được giải Nobel Hòa bình 2021 thì là điều tuyệt vời, 'nếu không thì cũng không có vấn đề gì'.
Bộ Ngoại giao Mỹ bình luận về ý tưởng của Tổng thống Putin, Nga nói 'chẳng am hiểu gì'

Bộ Ngoại giao Mỹ bình luận về ý tưởng của Tổng thống Putin, Nga nói 'chẳng am hiểu gì'

Nga cho rằng, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tỏ ra không am hiểu khi bình luận về ý tưởng của Tổng thống Putin nhằm lập ra 'hành lang xanh' thương ...
Tổng thống Ukraine cảnh báo bạo lực ở Belarus, hủy chuyến thăm vào tháng 10

Tổng thống Ukraine cảnh báo bạo lực ở Belarus, hủy chuyến thăm vào tháng 10

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã so sánh tình hình ở Belarus với các cuộc biểu tình lớn ở Ukraine năm 2013 và 2014 khiến tổng thống được Nga hậu ...
Cập nhật 7h ngày 25/9: EU báo động dịch Covid-19 tồi tệ nhất, số ca nhiễm ở Pháp cao chưa từng có, Mỹ-Trung đối đầu trực diện vì đại dịch

Cập nhật 7h ngày 25/9: EU báo động dịch Covid-19 tồi tệ nhất, số ca nhiễm ở Pháp cao chưa từng có, Mỹ-Trung đối đầu trực diện vì đại dịch

Toàn cầu có 32.382.295 ca Covid-19, trong đó, 986.841 trường hợp không qua khỏi và 23.893.819 bệnh nhân bình phục.
Áp dụng mô hình mới, cải cách toàn diện kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu

Áp dụng mô hình mới, cải cách toàn diện kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu

Đề án 'Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu' sẽ có nhiều thủ tục được đơn giản ...
Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi tới Phiên thảo luận chung Cấp cao của Đại hội đồng LHQ

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi tới Phiên thảo luận chung Cấp cao của Đại hội đồng LHQ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có thông điệp quan trọng gửi tới Phiên thảo luận chung Cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên hợp ...
Việt Nam tham dự Hội nghị Quan chức Cấp cao ASEAN về Phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 20

Việt Nam tham dự Hội nghị Quan chức Cấp cao ASEAN về Phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 20

Tại Hội nghị các đại biểu trao đổi quan điểm về những nỗ lực cấp quốc gia, khu vực và quốc tế trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia ...
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự Phiên họp trực tuyến cấp cao Hội đồng Bảo an LHQ

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự Phiên họp trực tuyến cấp cao Hội đồng Bảo an LHQ

Ngày 24/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tham dự và phát biểu tại Phiên họp trực tuyến cấp cao của Hội đồng Bảo an ...
Covid-19 ở Việt Nam sáng 25/9: Không ca mắc mới; cảnh báo lây nhiễm từ ổ dịch cũ hoặc trường hợp nhập cảnh

Covid-19 ở Việt Nam sáng 25/9: Không ca mắc mới; cảnh báo lây nhiễm từ ổ dịch cũ hoặc trường hợp nhập cảnh

Bản tin sáng 25/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, không ghi nhận ca nhiễm mới. Như vậy, đã 23 ngày Việt Nam không ...
Dịch Covid-19: Đưa gần 270 công dân Việt Nam từ Australia và New Zealand về nước an toàn

Dịch Covid-19: Đưa gần 270 công dân Việt Nam từ Australia và New Zealand về nước an toàn

Các cơ quan đại diện Việt Nam đã cử cán bộ tới các sân bay để hỗ trợ trực tiếp quá trình xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam được nhanh chóng và an ...
Thêm chuyến bay đưa hơn 220 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn

Thêm chuyến bay đưa hơn 220 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ công dân Việt Nam tại sân bay.
Dịch Covid-19: Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước

Dịch Covid-19: Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước

Trong các ngày 19-20/9, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan ...
Thông tin mới nhất về vụ hai công dân Việt Nam mất tích tại Miyazaki, Nhật Bản

Thông tin mới nhất về vụ hai công dân Việt Nam mất tích tại Miyazaki, Nhật Bản

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka chủ động tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết.
Bạn có biết về các quy định trong nghi thức lễ tân?

Bạn có biết về các quy định trong nghi thức lễ tân?

Có những nghi thức được đề ra từ thời xa xưa, nay vẫn tồn tại và có hiệu lực hầu như nguyên vẹn, mặc dù điều kiện cuộc sống ngày nay đã thay đổi.
Nghi lễ ngoại giao ra đời và phát triển như thế nào?

Nghi lễ ngoại giao ra đời và phát triển như thế nào?

Nghi lễ ngoại giao ra đời cùng với sự hình thành của các quốc gia và có sự bang giao giữa các quốc gia đó.
Bạn có biết cách sắp xếp ngôi thứ tại các tổ chức quốc tế và hội nghị quốc tế?

Bạn có biết cách sắp xếp ngôi thứ tại các tổ chức quốc tế và hội nghị quốc tế?

Vấn đề ngôi thứ ở các tổ chức quốc tế và Hội nghị quốc tế được quy định như thế nào? Vị trí của Tổng Thư ký liên hợp quốc về mặt lễ tân có ...
Ngôi thứ xã giao sắp xếp như thế nào?

Ngôi thứ xã giao sắp xếp như thế nào?

Bên cạnh ngôi thứ theo pháp lý còn có ngôi thứ xã giao, vậy sắp xếp như thế nào để tránh tranh chấp giữa hai loại ngôi thứ đó?
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt: Mười năm 'Villa Hà Nội' giữa trời Âu

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt: Mười năm 'Villa Hà Nội' giữa trời Âu

Trụ sở mới của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội và tôi đặt tên ngôi nhà là Villa Hanoi.…
Đại sứ Nguyễn Phương Nga: Công tác phát ngôn không chỉ là đứng trên bục họp báo...

Đại sứ Nguyễn Phương Nga: Công tác phát ngôn không chỉ là đứng trên bục họp báo...

Đại sứ Nguyễn Phương Nga trả lời phỏng vấn TG&VN về 'tảng băng chìm' trong sứ mệnh của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao.
12 bức chân dung Bộ trưởng Ngoại giao: Chuyện kể sau những cành cọ

12 bức chân dung Bộ trưởng Ngoại giao: Chuyện kể sau những cành cọ

Mỗi bức chân dung của Bộ trưởng có ngôn ngữ riêng và các họa sỹ có câu chuyện thú vị trong việc sáng tác các tác phẩm đặc biệt này.
Nền ngoại giao toàn diện Việt Nam trong hội nhập quốc tế

Nền ngoại giao toàn diện Việt Nam trong hội nhập quốc tế

Sự phát triển đồng bộ của ba trụ cột ngoại giao đã tạo ra tiền đề vững chắc cho ngoại giao Việt Nam tiến vào hội nhập quốc tế.
Phiên bản di động