Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân thông qua Luật Lưu trữ sửa đổi

Nhã Anh
Bổ sung các quy định mới bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân, Luật Lưu trữ (sửa đổi) thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ trong việc thực hiện các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Theo dõi Baoquocte.vn trên
Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân thông qua Luật Lưu trữ sửa đổi
Dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) có nhiều quy định giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh, thuận tiện hơn. Ảnh minh họa: Đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên tiếp nhận các chủ trương, chính sách thông qua kết nối internet. (Nguồn: tapchicongsan.vn)

Sứ mệnh của lưu trữ là gìn giữ và phát huy các thông tin quá khứ - bộ nhớ của dân tộc, trong khi đó nhân dân là những người làm nên lịch sử. Do đó, các tài liệu lưu trữ - thông tin lịch sử trong bộ nhớ của cả dân tộc, trước hết là để phục vụ mọi nhu cầu chính đáng của nhân dân.

Với tinh thần xuyên suốt này, trong những năm qua, các cơ quan chức năng đã nỗ lực xây dựng một nền lưu trữ Việt Nam hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, hiện đại hóa nền hành chính, phục vụ nhân dân.

Lưu trữ hiện đại lấy con người làm trung tâm

Trên cơ sở đó, dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) đã được xây dựng nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về hệ thống pháp luật phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực lưu trữ phục vụ quần chúng nhân dân và góp phần hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hội nhập quốc tế.

Tin liên quan
Đại sứ Phạm Quang Hiệu: Việt Nam nỗ lực cùng xây dựng một châu Á ngày càng tốt đẹp hơn Đại sứ Phạm Quang Hiệu: Việt Nam nỗ lực cùng xây dựng một châu Á ngày càng tốt đẹp hơn

Dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) được xây dựng trên nguyên tắc kế thừa, phát huy và hoàn thiện những quy định của Luật Lưu trữ năm 2011 còn phù hợp với thực tiễn; đồng thời sửa đổi, bổ sung những quy định chưa rõ, còn bất cập, chưa thống nhất trên nguyên tắc hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Cũng với tinh thần này, Dự thảo Luật đã đề ra 6 nguyên tắc lưu trữ cơ bản, trong đó, việc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước là yếu tố quan trọng và sự tham gia của cộng đồng, xã hội, công chúng nhân dân là điều tiên quyết. Đồng thời, cần phải bảo đảm mục tiêu phát huy hiệu quả giá trị của tài liệu lưu trữ vì lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc Việt Nam, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với chuẩn mực và thông lệ lưu trữ quốc tế…

Dựa trên các chính sách đã được đề ra, toàn bộ 8 chương, 65 điều của dự thảo Luật đều đi đúng hướng, thể hiện những quy định cụ thể nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng một nền lưu trữ phục vụ - vừa bảo đảm tối đa sự thuận tiện cho người dân, vừa bảo đảm hiệu quả quản lý Nhà nước.

Nhiệm vụ của lưu trữ không chỉ đơn thuần là bảo quản, bảo vệ bộ nhớ của dân tộc, mà hơn cả, đó là việc tạo điều kiện thuận lợi và thu hẹp khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại, cho phép các thế hệ quần chúng nhân dân của các giai đoạn lịch sử kết nối với nhau và kết nối với cội nguồn của mình. Bên cạnh việc ghi nhận giá trị đặc biệt của tài liệu lưu trữ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, một chương mới (so với Luật Lưu trữ 2011) “Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ” đã được cơ quan soạn thảo Luật đề xuất và nhận được sự đồng thuận cao của các đại biểu Quốc hội.

Tại nội dung mới này, các yêu cầu về hình thức phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, đặc biệt là công bố tài liệu lưu trữ, công khai danh mục hồ sơ, tài liệu lưu trữ đã được quy định cụ thể. Quy định khuyến khích cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân lồng ghép việc phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong hoạt động giáo dục, đào tạo là một trong những điểm mới, mở rộng các đối tượng hướng tới của lưu trữ.

Ngoài việc phục vụ nhu cầu về thông tin của người dân, Chương V “Lưu trữ tư” của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) còn hướng tới phục vụ các nhu cầu khác của người dân trong việc bảo quản và phát huy giá trị các tài liệu do cá nhân sở hữu, bảo đảm tôn trọng quyền và lợi ích của các cá nhân/cộng đồng có sở hữu tài liệu.

Có thể nói, với việc bổ sung nhiều quy định mới nêu trên, dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) đã thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ trong việc bảo đảm thực hiện các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân thông qua Luật Lưu trữ sửa đổi
Dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) được xây dựng nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về hệ thống pháp luật phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực lưu trữ phục vụ quần chúng nhân dân. (Nguồn: terasoft)

Mở rộng phạm vi, tăng khả năng thực hiện quyền tiếp cận thông tin

Chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được thông tin, tiếp cận thông tin nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cuộc sống và thực hiện các quyền tự do cơ bản của nhân dân.

Bằng việc đưa ra cách hiểu mới “tài liệu là thông tin gắn liền với vật mang tin có nội dung và hình thức thể hiện không thay đổi khi chuyển đổi vật mang tin", dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) nhấn mạnh tới nội hàm “thông tin” trong tài liệu lưu trữ. Từ đây, các quy định về quản lý tài liệu lưu trữ và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ, nghiệp vụ lưu trữ, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ đều với một mục đích quan trọng là đảm bảo thông tin được giữ gìn và sử dụng dài lâu.

Để bảo đảm đầy đủ quyền tiếp cận thông tin từ tài liệu lưu trữ của người dân, một trong các hành vi bị nghiêm cấm đã được quy định trong dự thảo Luật là cản trở quyền sử dụng hợp pháp tài liệu lưu trữ của công dân.

Đồng thời, dự thảo Luật cũng quy định cụ thể về tiếp cận tài liệu lưu trữ: việc tiếp cận thông tin trong tài liệu lưu trữ tại lưu trữ hiện hành của công dân thực hiện theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin; cơ quan, tổ chức, cá nhân được tiếp cận thông tin trong tài liêu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử, được tiếp cận thông tin có điều kiện trong một số trường hợp.

Song song với đó, dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) cũng quy định quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tiếp cận và sử dụng thông tin tài liệu lưu trữ, bao gồm: được tiếp cận thông tin tài liệu lưu trữ chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật; sử dụng thông tin tài liệu lưu trữ để phục vụ công tác, nghiên cứu khoa học, lịch sử và các nhu cầu hợp pháp khác; khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điểm mới và tiến bộ của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) thể hiện ở chỗ mở rộng phạm vi thông tin được tiếp cận. Trong đó, quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và lưu trữ lịch sử trong việc giải mật tài liệu; lấp đầy khoảng trống thông tin về một số lĩnh vực quan trọng trong quản lý xã hội; bổ sung nhiều quy định về loại hình tài liệu mới - tài liệu lưu trữ số,...

Ngoài ra, dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) còn có nhiều quy định giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh, thuận tiện hơn thông qua việc giảm thời hạn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử; quy định trách nhiệm công khai danh mục hồ sơ, tài liệu lưu trữ thuộc thẩm quyền quản lý trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; số hóa tài liệu lưu trữ, kho lưu trữ số, xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; lưu trữ dự phòng,...

Đáng chú ý, dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) đã giải quyết mối quan hệ giữa việc lưu giữ thông tin - tài liệu lưu trữ với việc sử dụng, phát huy giá trị của tài liệu trong đời sống xã hội. Việc thúc đẩy sự tham gia được hiểu bằng 2 hướng: tài liệu lưu trữ tham gia, phục vụ đời sống cộng đồng và cả cộng đồng xã hội tham gia vào công tác lưu trữ.

Với tinh thần xuyên suốt là hướng tới phục vụ người dân, trong quá trình xây dựng dự thảo Luật, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, đặc biệt về các vấn đề như chuyển đổi số, lưu trữ số, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đối chiếu với Luật Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước… Đồng thời, dự thảo cũng được rà soát, đối chiếu kỹ với các điều ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đảm bảo thống nhất, không mâu thuẫn.

Có thể khẳng định rằng, dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) đã thể hiện đầy đủ các mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc và bám sát các chính sách lớn được Quốc hội thông qua, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân theo quy định của Hiến pháp, đồng thời, thực hiện định hướng đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động lưu trữ, xây dựng một xã hội lưu trữ.

Dự kiến sau khi được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua và có hiệu lực, việc thực thi quy định cụ thể trong Luật Lưu trữ (sửa đổi) về các nội dung đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân sẽ góp phần đem lại nhiều lợi ích trong việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước.

Tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023), Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi). Thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ giao, trong thời gian qua, Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan và chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm có 8 chương với 65 điều. Nội dung dự thảo Luật đã bám sát các chính sách lớn được Quốc hội thông qua tại đề nghị xây dựng Luật, phù hợp với mục tiêu, quan điểm đề ra khi xây dựng dự án Luật, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về hoàn thiện hệ thống pháp luật thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới; kế thừa các quy định của Luật Lưu trữ năm 2011 còn phù hợp, bổ sung quy định mới, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân theo quy định của Hiến pháp, đồng thời, thực hiện định hướng đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động lưu trữ, xây dựng một xã hội lưu trữ.

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Khóa XV, Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua.

Hướng dẫn 3 cách thông báo lưu trú mới nhất năm 2024

Hướng dẫn 3 cách thông báo lưu trú mới nhất năm 2024

Khi nào phải thông báo lưu trú? Cách thông báo lưu trú hiện nay như thế nào? Mời độc giả tham khảo bài viết dưới ...

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn hoạt động thông tin đối ngoại năm 2024

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn hoạt động thông tin đối ngoại năm 2024

Ngày 18/3/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 947/BTTTT-TTĐN hướng dẫn hoạt động thông tin đối ngoại năm 2024.

Bầu cử Mỹ 2024: Người dân sẵn sàng 'xô đổ' ranh giới chính trị của đất nước dân chủ, kỳ vọng vào một tổng thống quyền lực hơn?

Bầu cử Mỹ 2024: Người dân sẵn sàng 'xô đổ' ranh giới chính trị của đất nước dân chủ, kỳ vọng vào một tổng thống quyền lực hơn?

Giống như nhiều người Mỹ, Richard Bidon nói rằng ông muốn chứng kiến chính phủ Mỹ “quay trở lại thiết kế ban đầu” - một ...

GS. Nguyễn Lân Dũng: Để phát triển kỹ năng đọc sách đòi hỏi sự thay đổi trong cách tiếp cận và xử lý thông tin

GS. Nguyễn Lân Dũng: Để phát triển kỹ năng đọc sách đòi hỏi sự thay đổi trong cách tiếp cận và xử lý thông tin

Theo GS. NGND Nguyễn Lân Dũng, kỷ nguyên chuyển đổi số mang đến nhiều thay đổi trong cách thức con người tiếp cận và xử ...

Chính phủ yêu cầu thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đảm bảo đồng hộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả

Chính phủ yêu cầu thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đảm bảo đồng hộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả

Ngày 18/5/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 428/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật ...

Bài viết cùng chủ đề

Góc nhìn Nhân quyền

Đọc thêm

Nga bật mí về tương lai 'hợp tác toàn diện mới' cùng Iran

Nga bật mí về tương lai 'hợp tác toàn diện mới' cùng Iran

Nga sẽ ký thỏa thuận mới về hợp tác toàn diện với Iran trong tương lai rất gần, song hiện có rất ít thông tin chi tiết về nội dung ...
Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2024, thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian nào?

Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2024, thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian nào?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và 29/6. Các thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian sau...
Khai mạc Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của WEF Đại Liên

Khai mạc Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của WEF Đại Liên

Sáng 25/6 đã khai mạc Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Đại Liên (WEF Đại Liên).
Kaspersky sẽ bị “cấm cửa” tại Mỹ?

Kaspersky sẽ bị “cấm cửa” tại Mỹ?

Theo Reuters, chính quyền ông Joe Biden dự kiến sẽ cấm bán giải pháp phần mềm chống virus của Kaspersky tại Mỹ vào cuối tuần này.
Lịch cúp điện Cần Thơ hôm nay ngày 26/6/2024

Lịch cúp điện Cần Thơ hôm nay ngày 26/6/2024

Thông tin lịch cúp điện tại Cần Thơ theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Nam ngày 26/6/2024.
EU chính thức khởi động đàm phán kết nạp Ukraine, Moldova

EU chính thức khởi động đàm phán kết nạp Ukraine, Moldova

Đây là bước đầu tiên trong chặng đường dài đưa 2 quốc gia thuộc Liên Xô cũ là Ukraine và Moldova trở thành thành viên của EU.
Giải mã các bất bình đẳng giới trong gia đình và nơi làm việc

Giải mã các bất bình đẳng giới trong gia đình và nơi làm việc

ECUE với sự hỗ trợ của UN Women sẽ tổ chức tọa đàm 'Không gian định giới và giải mã các bất bình đẳng giới trong gia đình và nơi làm việc' tại Hà Nội.
Chuyên gia Canada: Việt Nam có những bước tiến đáng kể trong nỗ lực chống tham nhũng

Chuyên gia Canada: Việt Nam có những bước tiến đáng kể trong nỗ lực chống tham nhũng

Nỗ lực chống tham nhũng của Việt Nam đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Tăng cường hành động chống biến đổi khí hậu

Tăng cường hành động chống biến đổi khí hậu

Cuộc khảo sát toàn cầu của Liên hợp quốc cho thấy, cứ 5 người thì có 4 người muốn đất nước của họ tăng cường các cam kết giải quyết vấn đề biến đổi khí ...
Hải Dương xác định công tác bảo đảm, đấu tranh về nhân quyền là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài

Hải Dương xác định công tác bảo đảm, đấu tranh về nhân quyền là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài

Ngày 21/6, VPTT Nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2024.
Lào Cai thúc đẩy công tác nhân quyền ngày càng hiệu quả và thực chất

Lào Cai thúc đẩy công tác nhân quyền ngày càng hiệu quả và thực chất

Ngày 20/6, VPTT về Nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2024.
Kết nối kinh doanh bền vững và bình đẳng thông qua mua sắm có trách nhiệm giới

Kết nối kinh doanh bền vững và bình đẳng thông qua mua sắm có trách nhiệm giới

Ngày 20/6, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo Kết nối kinh doanh với chủ đề 'Đa dạng nhà cung cấp và Mua sắm có trách nhiệm giới'.
Quyền được phát triển của trẻ em

Quyền được phát triển của trẻ em

Bảo vệ sự phát triển của trẻ em là một trong những nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế về quyền trẻ em.
VNeID - Cách mạng về thủ tục hành chính: Mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

VNeID - Cách mạng về thủ tục hành chính: Mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

VNeID không chỉ mang lại lợi ích trong việc tích hợp dữ liệu dân cư mà còn góp phần đơn giản hóa và tăng cường hiệu quả của các thủ tục hành chính...
Sửa đổi Bộ luật Hình sự: Bảo đảm quyền con người

Sửa đổi Bộ luật Hình sự: Bảo đảm quyền con người

Sau gần 10 năm triển khai, quá trình áp dụng Bộ luật Hình sự cũng phát sinh một số khó khăn, bất cập đòi hỏi cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp...
Để di cư không còn là những hành trình dài nguy hiểm

Để di cư không còn là những hành trình dài nguy hiểm

Di cư đang trở thành một trong những xu hướng nổi bật của thế kỷ 21 và cần nhiều hành động hơn nữa để đảm bảo các hành trình di cư an toàn, trật tự.
Điều phối viên thường trú của LHQ Pauline Tamesis: Việt Nam cởi mở trong đối thoại UPR, sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm quốc tế

Điều phối viên thường trú của LHQ Pauline Tamesis: Việt Nam cởi mở trong đối thoại UPR, sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm quốc tế

Việt Nam đã thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc và cởi mở với đối thoại quốc tế khi tham gia phiên đối thoại UPR.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân phẩm, nhân quyền

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân phẩm, nhân quyền

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân quyền là tư tưởng nhân sinh quan đạo đức gắn với pháp quyền nhằm bảo đảm quyền 'là người và làm người' của mọi người.
Royal Ascot 2024: Những chiếc mũ có một không hai tại lễ đua ngựa thường niên của Hoàng gia Anh

Royal Ascot 2024: Những chiếc mũ có một không hai tại lễ đua ngựa thường niên của Hoàng gia Anh

Royal Ascot - Lễ hội đua ngựa hàng năm do hoàng gia Anh tổ chức trở nên rực rỡ và đặc sắc hơn nhờ những chiếc mũ siêu độc.
Xung đột, những nỗi đau và cái giá đắt

Xung đột, những nỗi đau và cái giá đắt

Các cuộc xung đột trên thế giới trong năm 2023 khiến số trẻ em thiệt mạng tăng gấp 3 lần và số phụ nữ thiệt mạng tăng gấp 2 lần so với năm trước đó.
10 điều cần biết về con đường di cư nguy hiểm nhất thế giới

10 điều cần biết về con đường di cư nguy hiểm nhất thế giới

Tuyến đường Trung Địa Trung Hải từ lâu đã được biết đến là tuyến đường di cư nguy hiểm nhất thế giới. Dưới đây là 10 điều cần biết về con đường này.
Lý do Australia cử nữ Bộ trưởng Bộ thanh thiếu niên dự hội nghị thượng đỉnh đặc biệt về Gaza

Lý do Australia cử nữ Bộ trưởng Bộ thanh thiếu niên dự hội nghị thượng đỉnh đặc biệt về Gaza

Chính phủ Australia xác nhận sẽ tham dự một hội nghị quốc tế về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza.
Phụ nữ chiếm hơn 40% đại biểu Quốc hội Nam Phi

Phụ nữ chiếm hơn 40% đại biểu Quốc hội Nam Phi

Ủy ban bầu cử độc lập (IEC) của Nam Phi cho biết hôm 6/6, hơn 43% đại diện mới được bầu vào Quốc hội nước này là phụ nữ.
Hải Phòng phát huy hiệu quả các mô hình điểm ứng dụng dữ liệu dân cư

Hải Phòng phát huy hiệu quả các mô hình điểm ứng dụng dữ liệu dân cư

Hải Phòng trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước đăng ký triển khai đủ 43/43 mô hình điểm của Đề án 06/CP và đã đạt được những kết quả nổi bật.
Phiên bản di động