Nhận diện đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc bản chất khoa học cách mạng của chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Đỗ Duy Mạnh - Lăng Vũ Tuấn
Theo dõi TGVN trên
(từ Sankt-Peterburg, Liên bang Nga)
Baoquocte.vn. Việc bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới cũng là góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Đây là một nội dung cơ bản, cấp bách, mang tính sống còn của cách mạng Việt Nam, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta/

Chủ nghĩa xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên, là một quy luật tất yếu trong sự phát triển của xã hội loài người. Đi lên chủ nghĩa xã hội là vấn đề cốt lõi trong hệ tư tưởng và các hoạt động cả về lý luận và thực tiễn. Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ, tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no hoà bình, hạnh phúc. Thực tiễn lịch sử Việt Nam trong hơn một thế kỷ qua đã cho thấy con đường kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu khách quan của dân tộc, là chân lý, là động lực xuyên suốt toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn gian khổ với các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá và việc bảo vệ, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề mang tính quy luật, đồng thời là đòi hỏi khách quan, cấp thiết, tác động đến sự tồn vong của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đã và đang xây dựng.

Chủ nghĩa xã hội - Xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam là của nhân dân Việt Nam trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Nguồn: Báo Nhân dân)
Chủ nghĩa xã hội - Xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam là của nhân dân Việt Nam trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Nguồn: Báo Nhân dân)

Chủ nghĩa Marx-Lenin đã phân tích một cách khoa học những tiền đề, những điều kiện khách quan cho sự ra đời một xã hội mới - xã hội chủ nghĩa và khẳng định chủ nghĩa xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên, là một quy luật tất yếu trong sự phát triển của xã hội loài người. Đây là một xã hội ưu việt so với các chế độ xã hội trước đó. Đi lên chủ nghĩa xã hội là vấn đề cốt lõi trong hệ tư tưởng và các hoạt động cả về lý luận và thực tiễn của Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, chúng ta đã và đang gặp nhiều thách thức, trong đó có những quan điểm xuyên tạc, chống phá về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ; Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no, hoà bình, hạnh phúc.

Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn con đường tất yếu ấy. Tiếp tục khẳng định và kiên định con đường xã hội chủ nghĩa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011) đã khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”.

Thực tiễn lịch sử Việt Nam trong hơn một thế kỷ qua đã cho thấy con đường kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu khách quan của dân tộc, là chân lý, là động lực xuyên suốt toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta, Nhân dân ta lựa chọn và khẳng định trong các Văn kiện của Đảng được bổ sung và phát triển qua 13 kỳ Đại hội và là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, nhất quán, trong hành trình đi tới mục tiêu vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở đảm bảo vững chắc cho độc lập dân tộc. Để kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, Đảng ta không chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng mà còn phải có trí tuệ; dám đổi mới và biết đổi mới. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn gian khổ với một xuất phát điểm thấp, lại phải trải qua 2 cuộc chiến tranh tàn phá nặng nề, các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá.

Sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một sự nghiệp chưa có tiền lệ trong lịch sử, lại diễn ra trong bối cảnh chủ nghĩa xã hội trên thế giới lâm vào khủng hoảng và thoái trào nên càng khó khăn. Đây là quá trình vừa học, vừa làm, vừa tổng kết, vừa rút kinh nghiệm, khái quát thành lý luận trên cơ sở lấy thực tiễn làm chân lý. Chính trong quá trình đó, Đảng ta từng bước hình thành những nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội, từng bước khắc phục những quan điểm giáo điều, đơn giản, ấu trĩ về chủ nghĩa xã hội.

Trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới, Đảng ta đã kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động và cơ hội chính trị, phê phán bệnh bảo thủ, giáo điều và những sai lầm tả hoặc hữu khuynh. Chủ thể của những tư tưởng phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, gồm có hai loại chính:

Trước tiên là các lực lượng của chủ nghĩa đế quốc, những thế lực đang ráo riết triển khai chiến lược diễn biến hòa bình, những phần tử lưu vong phản động. Đây là những kẻ thù tư tưởng của chủ nghĩa xã hội, cần kiên quyết đấu tranh.

Thứ hai là, những người nhẹ dạ, non yếu về bản lĩnh chính trị, cả tin, cơ hội và hùa theo những luận điệu sai trái. Họ đã sai lầm khi nghi ngờ, công kích con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, vô hình chung tạo ra những điểm nóng trong dư luận chính trị xã hội, ảnh hưởng không tốt đến lòng tin và đồng thuận xã hội. Việc phân định rõ các đối tượng trên đã góp phần tăng hiệu quả của cuộc đấu tranh chống những quan điểm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, trên thế giới hiện có khoảng 300 tổ chức phản động người Việt lưu vong và hàng chục cơ quan đặc biệt, các tổ chức nước ngoài có hoạt động chống phá Việt Nam. Các thế lực thù địch đã tận dụng công cụ thông tin hiện đại - mạng internet để truyền bá các quan điểm sai trái, hành động chống phá chế độ ta với mức độ ngày càng quyết liệt. Có thể khái quát một số quan điểm thù địch trực tiếp và gián tiếp chống lại con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thể hiện ở số vấn đề sau đây:

Thứ nhất, xuyên tạc bản chất cách mạng và khoa học của học thuyết Marx-Lenin về chủ nghĩa xã hội

Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông Âu sụp đổ, một số cán bộ, đảng viên bi quan, hoang mang, dao động, niềm tin suy giảm, có những cán bộ cấp cao của Đảng mắc sai lầm về quan điểm thậm chí quay ngược lại, cá biệt có người từ bỏ lý tưởng, ý thức hệ, quy kết nguyên nhân tan rã của Liên Xô và một số nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu là do sai lầm của chủ nghĩa Marx-Lenin và sự lựa chọn con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Từ đó nhiều người trong số họ tham gia vào các hoạt động trái với quy định của Đảng, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để hoạt động dưới danh nghĩa các “tổ chức” thể hiện là người “cách tân”, là “xu hướng mới” để phê phán đường lối đổi mới của Đảng, Một số cán bộ, đảng viên đã từng giữ những cương vị, trọng trách trong lãnh đạo, quản lý, hoặc là những trí thức có uy tín khoa học nhưng lại tham gia vào các nhóm ký tên, gửi “kiến nghị” trong đó có nhiều vấn đề trái với nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Thứ hai, xuyên tạc mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Do không nhận thức được tính khó khăn, phức tạp, lâu dài của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà nhiều người đã dao động, mất lòng tin, cho rằng chủ nghĩa xã hội đã bị sụp đổ cả trên bình diện lý luận và thực tiễn. Nhiều lý luận gia phương Tây cũng đã rêu rao rằng chủ nghĩa xã hội đã cáo chung, chủ nghĩa tư bản đã toàn thắng. Hoặc chủ nghĩa xã hội do nảy sinh trên một mảnh đất hoang nên đã sụp đổ, thế kỷ XX là thế kỷ chứng kiến sự ra đời và cả hồi kết của chủ nghĩa cộng sản.

Thứ ba, các thế lực thù địch là tìm mọi cách xuyên tạc, phá hoại sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta

Mỗi khi Đảng ta tiến hành Đại hội toàn quốc bàn việc nước, việc dân, việc Đảng thì những phần tử cơ hội, chống đối, được sự tiếp tay, giật dây của các thế lực thù địch ở bên ngoài, trắng trợn đòi Đảng ta, Nhân dân ta nên từ bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Một số phe, nhóm cố tình khai thác, khoét sâu vào những yếu kém, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam, lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, giải quyết khiếu nại tố cáo… ở vùng dân tộc thiểu số để mua chuộc, lôi kéo những phần tử xấu gây mất ổn định an ninh trật tự và an toàn xã hội trên những địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng của Tổ quốc.

Chúng núp dưới chiêu bài “dân chủ hóa”, hình thành “kênh phản biện” để cho ra đời các tổ chức đối trọng với các cơ quan, tổ chức trong bộ máy của Đảng, Nhà nước, đòi giám sát hoạt động của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.

Việc bảo vệ, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề mang tính quy luật, đồng thời là đòi hỏi khách quan, cấp thiết, tác động đến sự tồn vong của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đã và đang xây dựng. Đây vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài. Do đó, để bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị

Tập trung tuyên truyền sâu rộng bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho nó thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần, định hướng tư tưởng cho xu thế phát triển trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các cấp, ngành, nòng cốt là cơ quan báo chí, học viện, nhà trường, viện nghiên cứu cùng với đội ngũ cán bộ, đảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên phải phối hợp chặt chẽ, tích cực tuyên truyền về vấn đề này, với nội dung, hình thức, phương pháp thiết thực, hiệu quả, có tính định hướng cao.

Trong đó, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), ngày 18/3/2002: “Về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới”, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), ngày 1/8/2007: “Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”... Thông qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân có nhận thức đúng, đủ những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây là việc làm thường xuyên, liên tục và lâu dài.

Cùng với đó, phải đẩy mạnh đổi mới công tác giáo dục chính trị, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Không có lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học thì không thể có lập trường giai cấp vững vàng. Vì vậy, các cô, các chú phải chịu khó học tập lý luận Marx-Lenin, học tập đường lối, chính sách của Đảng; đồng thời phải học tập văn hóa, kỹ thuật và nghiệp vụ”. Để nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, các nhà trường phải thực hiện nghiêm Kết luận 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư (khóa XI): “Về tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”; Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư: “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Theo đó, cần đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ nội dung, chương trình, giáo trình và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị trong hệ thống các nhà trường; truyền thụ đầy đủ những nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cập nhật những nội dung mới, phù hợp tình hình hiện nay, làm cơ sở cho việc vận dụng trong chỉ đạo thực tiễn.

Đặc biệt, cần chú trọng việc giáo dục lý luận chính trị cho thế hệ trẻ trong các nhà trường, nâng cao tính hấp dẫn của việc dạy và học các nội dung thuộc bộ môn Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng chương trình đào tạo lý luận chính trị phù hợp với đối tượng và cấp học, có tính liên thông, khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp, phù hợp với nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, bám sát thực tiễn, nâng cao tính thiết thực, tránh chạy theo hình thức, bằng cấp.

Hai là, tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch

Để thực hiện tốt giải pháp này, cần quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 34-CT/TW, ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X): “Về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa”, Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII): “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”...

Trên cơ sở đó, các cấp, nhất là cơ quan báo chí, học viện, nhà trường, viện nghiên cứu cần chủ động và tích cực đấu tranh, phê phán quan điểm sai trái, thù địch, vạch trần thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đối lập giữa hai hệ tư tưởng này; thổi phồng những sơ hở, yếu kém của ta trong công tác lãnh đạo, quản lý kinh tế - xã hội, nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ nội bộ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, việc kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch là một giải pháp hết sức quan trọng trong bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay.

Các cấp cần chủ động tổ chức tọa đàm, đối thoại với những cán bộ có ý kiến khác hoặc trái với đường lối, quan điểm của Đảng nhằm giải tỏa bức xúc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, sự nhất trí trong nội bộ Đảng. Quản lý chặt chẽ báo chí, internet, mạng xã hội theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường thông tin đối ngoại và thông tin nội bộ, nhằm nâng cao tính thuyết phục, tính chiến đấu của công tác tư tưởng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trước yêu cầu mới.

Ba là, đẩy mạnh nghiên cứu chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tiến hành tổng kết thực tiễn trong giai đoạn hiện nay

Trong quá trình tìm đến chân lý cách mạng, ngay từ năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã nhấn mạnh: “Dù sao thì cũng không thể cấm bổ sung “cơ sở lịch sử” của chủ nghĩa Mác bằng cách đưa thêm vào đó những tư liệu mà C.Mác ở thời mình không thể có được”.

Do vậy, để chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh - bộ phận cơ bản trong nền tảng tư tưởng của Đảng có sức sống trường tồn, phải tích cực nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để bổ sung, làm phong phú lý luận chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bởi vì, dù là lý luận khoa học, cách mạng, nhưng không có nghĩa mọi nguyên lý, lý luận đó đều đúng với mọi thời đại.

Cho nên, trước hết phải học tập phương pháp luận mác-xít, còn các nguyên lý, lý luận phải có sự kế thừa, bổ sung và phát triển. Quá trình nghiên cứu lý luận cần làm rõ một số vấn đề lý luận của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo các hướng sau:

Khẳng định những luận điểm nào có giá trị bền vững, trước kia đúng, bây giờ vẫn đúng và về sau vẫn đúng.

Làm rõ những luận điểm nào trước kia đúng, nhưng điều kiện lịch sử hiện nay đã thay đổi, đã bị thực tiễn vượt qua, không còn phù hợp.

Chỉ rõ những luận điểm nào ngay khi sinh thời, Lênin và Hồ Chí Minh đã phát hiện thấy không đầy đủ hoặc thừa nhận là sai và đã sửa đổi nhưng chúng ta không thấy hết.

Làm rõ những luận điểm nào mà chúng ta đã hiểu sai do nghiên cứu không đến nơi đến chốn, hoặc hiểu theo cách hiểu không đúng của người khác, đảng khác.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, đòi hỏi phải phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị, thực hiện tốt Quy định 285-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong học viện, nhà trường, viện nghiên cứu.

Thông qua đó, có kết quả nghiên cứu khoa học nhằm góp phần bổ sung, phát triển sáng tạo, nâng lên tầm cao mới của chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với yêu cầu thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng kết thực tiễn qua 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng trên nền tảng chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã làm sáng tỏ thêm tính đúng đắn của hệ tư tưởng này.

Đồng thời, đưa ra những vấn đề mới để vận dụng chủ nghĩa Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù hợp với sự phát triển của thực tiễn, tránh rập khuôn, giáo điều, máy móc.

Bốn là, phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Bảo vệ, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung, chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng là trách nhiệm của mọi cấp, ngành, lực lượng, của cả hệ thống chính trị; trong đó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang là lực lượng quan trọng. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cần quán triệt, có nhận thức đúng về chức trách, nhiệm vụ của mình; đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập chính trị, nghiên cứu lý luận theo các chương trình cơ bản quy định cho các đối tượng.

Các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị; nghiên cứu, tổng kết thực tiễn lý luận quân sự, quốc phòng; biên soạn tài liệu định hướng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần hoạch định đường lối bảo vệ Tổ quốc của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.

Các cơ quan thông tấn, báo chí Quân đội chủ động, kịp thời thông tin làm rõ sự thật, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là trước những sự kiện nhạy cảm, phức tạp, tạo sự thống nhất cao đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nói riêng. Tăng cường xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chương trình, tăng thời lượng đăng tải các tin, bài đấu tranh phản bác, vạch rõ tính chất phản động, phản khoa học của những quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cơ quan chức năng tiếp tục duy trì, thực hiện chế độ giao ban phản ánh tình hình, trao đổi thông tin, thống nhất biện pháp phối hợp đấu tranh, góp phần ngăn chặn mọi âm mưu, hành động móc nối, tập hợp lực lượng của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, bất mãn kích động, chống đối, chia rẽ nội bộ Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; không để chúng lợi dụng những yếu kém, bất cập trong quản lý, điều hành của Đảng và Nhà nước để xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận chủ nghĩa Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, cần chú trọng tổ chức lực lượng tác chiến trên không gian mạng, lực lượng chuyên sâu đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái trên internet. Hình thành các trang web cá nhân của lực lượng nòng cốt, mở rộng, phát triển các bloger, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin để cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật để chặn lọc thông tin mạng, không để các thế lực thù địch lợi dụng internet chống phá ta.

Như vậy, việc bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới cũng là góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Đây là một nội dung cơ bản, cấp bách, mang tính sống còn của cách mạng Việt Nam, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; đòi hỏi sự thống nhất cao về nhận thức trong nghiên cứu và thực hiện các giải pháp nêu trên, trong đó, lực lượng làm công tác tư tưởng, lý luận, báo chí là nòng cốt, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, cũng như sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị.

Các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - điểm nhấn quan trọng của công tác Ngoại giao văn hóa

Các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - điểm nhấn quan trọng của công tác Ngoại giao văn hóa

Sự kiện “Hồ Chí Minh: Con người vì hoà bình, danh nhân văn hoá kiệt xuất” tại trụ sở UNESCO, Paris, Pháp là môt hoạt ...

Trưng bày nhiều tư liệu quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội

Trưng bày nhiều tư liệu quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa phối hợp cùng Ban Quản lý Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức ...

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của Đảng ta và nhân dân ta

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của Đảng ta và nhân dân ta

Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cũng là kỷ niệm 53 năm Ngày Bác Hồ đi xa, sáng ...

Viết tiếp trang sử vàng của nền ngoại giao hiện đại

Viết tiếp trang sử vàng của nền ngoại giao hiện đại

Trên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, những cán bộ ngành ngoại giao đang nỗ lực hết mình vững bước ...

Đôi điều suy ngẫm về ‘văn hóa ngoại giao Việt Nam’

Đôi điều suy ngẫm về ‘văn hóa ngoại giao Việt Nam’

Nhân lần đầu tiên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại ...

Đọc thêm

Giá tiêu hôm nay 10/12, xuất khẩu suy giảm trở lại, thị trường Trung Quốc không ‘mạnh tay’ mua như kỳ vọng

Giá tiêu hôm nay 10/12, xuất khẩu suy giảm trở lại, thị trường Trung Quốc không ‘mạnh tay’ mua như kỳ vọng

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giảm ở một số địa phương trọng điểm, giao dịch từ 60.000 – 63.000 đ/kg.
Giá vàng hôm nay 10/12: Giá vàng 'chiếm sóng', chạm ngưỡng quan trọng, kim loại quý sẽ tăng gấp đôi nhờ Nga?

Giá vàng hôm nay 10/12: Giá vàng 'chiếm sóng', chạm ngưỡng quan trọng, kim loại quý sẽ tăng gấp đôi nhờ Nga?

Baoquocte.vn. Giá vàng hôm nay 10/12 ghi nhận thị trường thế giới tăng vượt ngưỡng 1.800 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD suy yếu.
Kiểm toán nhà nước và UNCTAD thúc đẩy hợp tác

Kiểm toán nhà nước và UNCTAD thúc đẩy hợp tác

Baoquocte.vn. Nhân dịp dự Hội nghị về Quản lý nợ lần thứ 13 của UNCTAD, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đã làm việc với Tổng thư ký UNCTAD ...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel

Baoquocte.vn. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với Luxembourg.
Việt Nam đại diện hơn 40 nước khẳng định Công ước Luật Biển 1982 có ý nghĩa lịch sử với nhân loại

Việt Nam đại diện hơn 40 nước khẳng định Công ước Luật Biển 1982 có ý nghĩa lịch sử với nhân loại

Baoquocte.vn. UNCLOS có những ý nghĩa lịch sử đối với cả nhân loại, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển lâu dài của luật biển quốc ...
Link xem trực tiếp Hà Lan vs Argentina (02h00 ngày 10/12) tứ kết World Cup 2022 - trực tiếp VTV3

Link xem trực tiếp Hà Lan vs Argentina (02h00 ngày 10/12) tứ kết World Cup 2022 - trực tiếp VTV3

Baoquocte.vn. Cập nhật mới nhất các link xem trực tiếp Hà Lan vs Argentina tứ kết World Cup 2022 02h00 ngày 10/12 trên tivi, điện thoại, máy tính, internet, website...
An ninh khu vực toàn diện và trật tự tương lai châu Á

An ninh khu vực toàn diện và trật tự tương lai châu Á

Baoquocte.vn. Đông Á có thể sử dụng vị thế lãnh đạo các tổ chức khu vực và đa phương năm 2023 để hướng tới xây dựng an ninh khu vực toàn diện.
Truyền thông Hà Lan đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Truyền thông Hà Lan đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Baoquocte.vn. Trong một bài viết trên Diplomat Magazine, TS. Mayelinne De Lara bày tỏ kỳ vọng vào chuyến thăm Hà Lan của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Tập trận Malabar 2022 hay màn phô diễn quyết tâm chống Trung Quốc của Bộ tứ

Tập trận Malabar 2022 hay màn phô diễn quyết tâm chống Trung Quốc của Bộ tứ

Baoquocte.vn. Tập trận Malabar 2022 cho thấy sự sẵn sàng các nước Bộ tứ trong việc chống lại sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Trung Quốc-Arab cùng chia sẻ tương lai trong kỷ nguyên mới

Trung Quốc-Arab cùng chia sẻ tương lai trong kỷ nguyên mới

Baoquocte.vn. Saudi Arabia lên lịch đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Arab vào tuần tới.
Tổng thống Pháp thăm Mỹ: Chuyến thăm của sự hàn gắn, giờ không phải lúc để đối đầu

Tổng thống Pháp thăm Mỹ: Chuyến thăm của sự hàn gắn, giờ không phải lúc để đối đầu

Baoquocte.vn. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ của Tổng thống Pháp có thể gỡ nhiều nút thắt trong các mối quan hệ từ song phương đến đa phương.
Châu Âu cần làm gì để xích lại gần hơn với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương?

Châu Âu cần làm gì để xích lại gần hơn với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương?

Baoquocte.vn. Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tháng 4/2021 là bước tiến cần, nhưng chưa đủ trong bối cảnh Liên minh châu Âu cần gắn kết hơn nữa với khu vực này.
Phiên bản di động