Bộ Ngoại giao quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII của Đảng

11/11/2019 11:56

TGVN. Ngày 11/11, tại Trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ.

TIN LIÊN QUAN
bo ngoai giao quan triet noi dung nghi quyet trung uong 11 khoa xii cua dang Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 hoàn thành chương trình đề ra
bo ngoai giao quan triet noi dung nghi quyet trung uong 11 khoa xii cua dang Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt Nghị quyết TW 8 khóa XII
bo ngoai giao quan triet noi dung nghi quyet trung uong 11 khoa xii cua dang
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Ngoài nước, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đã chủ trì và truyền đạt các nội dung liên quan.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Ngoài nước, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đã chủ trì và truyền đạt các nội dung liên quan.

Tham dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước; các đồng chí cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trong Bộ; đại diện Ban chấp hành Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ… Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến Nhà làm việc số 2 Lê Quang Đạo.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung cho biết, từ ngày 7-12/10, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 11. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trên để triển khai các bước tiếp theo.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành trình Đại hội XIII của Đảng cho giữ Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi); giao Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Trung ương và góp ý của các cấp uỷ, tổ chức đảng để điều chỉnh bằng các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào các văn bản: Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10 khoá XII đến Hội nghị Trung ương 11 khoá XII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2018… và một số nội dung khác.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII lưu ý, nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh một cách thực chất, hiệu quả hơn; đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; tăng cường huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế…

Đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ và kế hoạch 5 năm 2016-2020; là năm tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Vì vậy, để nội dung của các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Lê Hoài Trung đề nghị, các cấp ủy khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt các nội dung của Hội nghị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, bảo đảm nội dung, thời gian, tiến độ, từ đó giúp cán bộ, đảng viên vận dụng đầy đủ, sáng tạo vào nhiệm vụ chuyên môn.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ đề nghị, trên tinh thần quán triệt của đồng chí Lê Hoài Trung, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm của mình trong việc tự nghiên cứu, học tập nghị quyết; nỗ lực hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

bo ngoai giao quan triet noi dung nghi quyet trung uong 11 khoa xii cua dang

 

Hội nghị quán triệt về việc đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương

Chiều 17/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban ...

bo ngoai giao quan triet noi dung nghi quyet trung uong 11 khoa xii cua dang

 

Bộ Ngoại giao tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Chiều ngày 10/7, Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị ...

bo ngoai giao quan triet noi dung nghi quyet trung uong 11 khoa xii cua dang

 

Bộ Ngoại giao tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Chiều 27/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần ...

Hoàng Nam