Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chủ trì họp Ban Chỉ đạo của Bộ Ngoại giao về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Minh Nhật
Ngày 27/2, Ban Chỉ đạo của Bộ Ngoại giao về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp dưới sự chủ trì của Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo, để kiểm điểm, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ trong thời gian qua, các mặt hoạt động của Ban Chỉ đạo từ sau cuộc họp ngày 29/8/2022 và xác định nhiệm vụ trong thời gian tới.
Theo dõi TGVN trên
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chủ trì họp Ban Chỉ đạo của Bộ Ngoại giao về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đồng chí Nguyễn Xuân Ánh, Chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo đã báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Ngoại giao.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ánh, Chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo đã báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Ngoại giao.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ánh nhấn mạnh, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ đã tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai các nhiệm vụ lớn như rà soát tổng thể để xây dựng, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy trình cấp Bộ và của từng đơn vị, cơ quan đại diện một cách chặt chẽ, bài bản, khoa học nhằm ngăn ngừa từ sớm, từ xa các khuyết điểm, sai phạm, bảo vệ cán bộ; tăng cường tần suất thanh tra, kiểm tra, giám sát, kết hợp thanh tra với kiểm tra, giám sát, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào một số lĩnh vực ưu tiên như xây dựng và thực hiện quy chế, quy trình…; triển khai kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định mới; tăng cường công tác nắm bắt thông tin, dư luận để phát hiện sớm các biểu hiện, hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân trong thực thi công vụ, chức trách của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ và xử lý kịp thời các vi phạm, không để tích tụ thành sai phạm lớn và nghiêm trọng.

Về thực hiện Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 28/9/2022, Ban Chỉ đạo, các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan đại diện đã quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Theo đó, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ tiếp tục được triển khai nghiêm túc, hiệu quả với việc ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ của các thành viên và thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo.

Nhận thức của các thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan đại diện về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng được nâng cao; gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Cơ chế trao đổi, phối hợp thông tin được duy trì thường xuyên, chặt chẽ giữa các thành viên Ban Chỉ đạo. Thanh tra Bộ, Thường trực Ban Chỉ đạo chủ động, tích cực tham mưu cho Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ kịp thời và đầy đủ.

Để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ được tiếp tục được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đồng chí Chánh Thanh tra Bộ cho rằng, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời, xem xét, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên của các đơn vị thuộc Bộ và Cơ quan đại diện vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ. Phát huy vai trò của các thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan đại diện trong tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ hành chính công; kịp thời phát hiện, xử lý sớm các vụ việc có dấu hiệu vi phạm, không để tích tụ thành sai phạm lớn, nghiêm trọng.

Hoàn thành việc rà soát, xây dựng, cập nhật và hoàn thiện các quy chế, quy trình làm việc, bao gồm các quy chế, quy trình ở cấp bộ và cấp đơn vị, nhất là các lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và dư luận quan tâm.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm toán nội bộ, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nhất trí với báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ, từ thực tiễn thời gian qua, các thành viên Ban Chỉ đạo đều cho rằng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trước hết phải có quyết tâm chính trị cao và phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban cán sự Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Ban Chỉ đạo của Bộ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phải xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài và phải tiến hành kiên trì, liên tục ở tất cả các đơn vị, các lĩnh vực, đồng thời phải xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chủ trì họp Ban Chỉ đạo của Bộ Ngoại giao về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo của Bộ Ngoại giao về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu kết luận và chỉ đạo.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ tiếp tục chuyển biến tích cực, cơ bản đi vào nền nếp, triển khai nghiêm túc, đồng bộ... Những kết quả đạt được đã góp phần duy trì ổn định nội bộ Ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại.

Với quan điểm xuyên suốt lấy phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài, Bộ trưởng đề nghị trong thời gian tới cần phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chủ trương, định hướng, quy định, hướng dẫn mới của Đảng liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trên cơ sở bám sát các chủ trương, quy định của Đảng, tiếp tục tập trung rà soát, bổ sung, sửa đổi, cập nhật các quy định, quy chế, quy trình của Bộ và các đơn vị, cơ quan đại diện, nhất là đối với các lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực thông qua việc tổ chức các buổi báo cáo do các cơ quan liên quan giới thiệu, chia sẻ các bài học, kinh nghiệm.

Để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được phát huy hơn nữa, Bộ trưởng đề nghị nâng cao việc phổ biến, tuyên truyền giáo dục về công tác, tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra để phát hiện “từ sớm, từ xa” và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt dư luận để kịp thời phát hiện các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời, xử lý kịp thời, nghiêm khắc các vi phạm, không để tích tụ thành sai phạm lớn, nghiêm trọng.

Bộ trưởng đề nghị, kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo và hoàn thiện, hoàn thành việc xây dựng các quy chế, quy trình làm việc để đảm bảo triển khai nghiêm túc, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Đoàn Ban Nội chính Trung ương tìm hiểu về phòng chống tham nhũng tại Hà Lan

Đoàn Ban Nội chính Trung ương tìm hiểu về phòng chống tham nhũng tại Hà Lan

Đoàn Ban Nội chính Trung ương đã chia sẻ những vấn đề "nóng" đối với phòng chống tham nhũng ở Việt Nam, như vấn đề ...

Việt Nam-Lào: Tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng và phòng chống tham nhũng

Việt Nam-Lào: Tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng và phòng chống tham nhũng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và làm việc tại Lào của Chủ nhiệm Ủy ...

Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cuốn sách hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và trên ...

Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 23 ...

Ngày mai (2/2) ra mắt sách về phòng chống, tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày mai (2/2) ra mắt sách về phòng chống, tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ ra mắt cuốn sách nhằm kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023) và 10 năm thành lập Ban ...

Bài viết cùng chủ đề

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đọc thêm

Sức mạnh của thể thao đối với phụ nữ và trẻ em gái

Sức mạnh của thể thao đối với phụ nữ và trẻ em gái

Phụ nữ và trẻ em gái thường phải đối mặt với rào cản về giới tính khi chơi thể thao và mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá chuyên ...
Thời tiết hôm nay: Chiều tối 4/6, miền Bắc và Hà Nội mưa vừa, mưa to

Thời tiết hôm nay: Chiều tối 4/6, miền Bắc và Hà Nội mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết, chiều tối và đêm ngày 4/6, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.
Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên đổi hỗ trợ kinh tế lấy các bước phi hạt nhân hóa

Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên đổi hỗ trợ kinh tế lấy các bước phi hạt nhân hóa

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức ngừng các hành động khiêu khích và đưa ra lựa chọn "táo bạo" cho một tương lai tốt đẹp hơn.
Biểu cảm bất ngờ của David Beckham khi xem MU đá chung kết FA Cup

Biểu cảm bất ngờ của David Beckham khi xem MU đá chung kết FA Cup

Cựu tiền vệ David Beckham và hai con có tâm trạng lên xuống theo diễn biến trận chung kết FA Cup giữa đội bóng cũ MU và Man City tối ...
Ngắm hơn 6.000 người mặc áo dài, đội nón lá để tôn lên vẻ đẹp người phụ nữ Việt trên phố Nha Trang

Ngắm hơn 6.000 người mặc áo dài, đội nón lá để tôn lên vẻ đẹp người phụ nữ Việt trên phố Nha Trang

MC Quyền Linh mặc áo dài cùng hàng nghìn người diễu hành trên phố Nha Trang...
Tình hình Ukraine: Kiev nói về chiến dịch ở Bakhmut, Nga tấn công vào thành phố ở miền Trung, thông báo bắn hạ 5 UAV ở Crimea

Tình hình Ukraine: Kiev nói về chiến dịch ở Bakhmut, Nga tấn công vào thành phố ở miền Trung, thông báo bắn hạ 5 UAV ở Crimea

Cập nhật tình hình Ukraine: Kiev nói về chiến dịch ở Bakhmut, Nga tấn công vào thành phố ở miền Trung, thông báo bắn hạ 5 UAV ở Crimea.
Hành trình sơ tán an toàn công dân mang hai quốc tịch Việt Nam-Australia ở Sudan

Hành trình sơ tán an toàn công dân mang hai quốc tịch Việt Nam-Australia ở Sudan

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Sudan sơ tán thành công một công dân hai quốc tịch đang làm ăn buôn bán tại Sudan gặp nạn do xung đột.
Việt Nam tiếp tục trao đổi với Philippines để sớm đưa số công dân còn lại về nước an toàn

Việt Nam tiếp tục trao đổi với Philippines để sớm đưa số công dân còn lại về nước an toàn

Chiều 1/6, ông Nguyễn Đức Thắng, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao đã thông tin về một số vấn đề bảo hộ công dân.
60 công dân Việt Nam được lực lượng chức năng Philippines giải cứu đã về nước

60 công dân Việt Nam được lực lượng chức năng Philippines giải cứu đã về nước

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, có 437 công dân Việt Nam được đưa ra khỏi cơ sở đánh bạc.
Cập nhật thông tin về vụ tai nạn giao thông có nạn nhân người Việt tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

Cập nhật thông tin về vụ tai nạn giao thông có nạn nhân người Việt tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

Cơ quan chức năng Trung Quốc thông báo có thêm 2 nạn nhân mang giấy tờ Việt Nam tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại thành phố Tịnh Tây.
Bộ Ngoại giao thông tin về vụ tai nạn giao thông khiến 11 người thiệt mạng, nghi có công dân Việt Nam

Bộ Ngoại giao thông tin về vụ tai nạn giao thông khiến 11 người thiệt mạng, nghi có công dân Việt Nam

Bộ Ngoại giao thông tin về vụ tai nạn giao thông khiến 11 người thiệt mạng, có 9 người mang giấy tờ tuỳ thân Việt Nam.
Bộ Ngoại giao thông tin về việc Philippines giải cứu hơn 1.000 người, trong đó có công dân Việt Nam

Bộ Ngoại giao thông tin về việc Philippines giải cứu hơn 1.000 người, trong đó có công dân Việt Nam

Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines hiện đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại để lên phương án hỗ trợ công dân.
Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 2)

Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 2)

Là một quốc gia Đông Nam Á, Indonesia gần gũi với Việt Nam, nhưng nước này có 86% dân số theo Hồi giáo tạo nên khác biệt trong văn hoá giao tiếp.
Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 1)

Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 1)

Là quốc gia Đông Nam Á nên Indonesia gần gũi với Việt Nam, nhưng 86% dân số nước này theo Hồi giáo tạo nên khác biệt trong văn hoá giao tiếp.
Những điều cần biết để không bỡ ngỡ khi đến xứ sở hoa tulip Hà Lan

Những điều cần biết để không bỡ ngỡ khi đến xứ sở hoa tulip Hà Lan

Khi gặp một người Hà Lan bất kì, thật khó để nhận xét về địa vị hay khả năng tài chính của họ thông qua vẻ bề ngoài...
Đôi điều cần biết về văn hóa giao tiếp ở Bỉ - 'trái tim của châu Âu'

Đôi điều cần biết về văn hóa giao tiếp ở Bỉ - 'trái tim của châu Âu'

Cùng khám phá đôi nét về văn hóa giao tiếp và con người Bỉ để hiểu rõ hơn về đất nước được coi là 'trái tim châu Âu' qua bài viết dưới đây!
Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 12?

Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 12?

Trong tháng 12 có 12 quốc gia kỷ niệm Ngày Quốc khánh, bao gồm Romania, Lào, UAE, Thái Lan, Phần Lan, Burkina Faso, Kenya, Bhutan, Niger, Qatar...
Đôi điều cần biết khi đến 'xứ sở nghìn đảo' Philippines

Đôi điều cần biết khi đến 'xứ sở nghìn đảo' Philippines

Gồm hơn 7.100 hòn đảo lớn nhỏ muôn màu sắc, Philippines có nề văn hóa vô cùng đặc sắc. Cùng tìm hiểu những nét đặc trưng trong văn hóa tại đây.
Hỗ trợ tối đa doanh nghiệp khai phá thị trường Venezuela

Hỗ trợ tối đa doanh nghiệp khai phá thị trường Venezuela

Venezuela luôn dành cho Việt Nam một tình cảm trân trọng, đó là những chất xúc tác rất quan trọng để quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Đại sứ Andrew Goledzinowski: Việt Nam là trung tâm trong chính sách ngoại giao ASEAN của Australia

Đại sứ Andrew Goledzinowski: Việt Nam là trung tâm trong chính sách ngoại giao ASEAN của Australia

Theo Đại sứ Australia, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ hơn với Đông Nam Á.
Đại sứ Đinh Ngọc Linh: Đến Malaysia với quyết tâm của 'lớp Đại sứ trong giai đoạn mới'

Đại sứ Đinh Ngọc Linh: Đến Malaysia với quyết tâm của 'lớp Đại sứ trong giai đoạn mới'

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh lên đường nhận nhiệm vụ mới với tinh thần của người ra 'tiền tuyến'.
Đại sứ Nguyễn Tất Thành: Chuyến thăm của Thủ tướng Australia thể hiện sự đặc biệt coi trọng Việt Nam

Đại sứ Nguyễn Tất Thành: Chuyến thăm của Thủ tướng Australia thể hiện sự đặc biệt coi trọng Việt Nam

Theo Đại sứ Nguyễn Tất Thành, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese là sự kiện quan trọng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao.
Nhìn lại 20 năm thực hiện 4 phương hướng ưu tiên mở rộng hợp tác Việt Nam-châu Phi

Nhìn lại 20 năm thực hiện 4 phương hướng ưu tiên mở rộng hợp tác Việt Nam-châu Phi

Một hội thảo quốc tế cách đây 20 năm có vai trò mở đường trong quan hệ của Việt Nam với các nước châu Phi thời kỳ mới.
Tổng thống Hàn Quốc với biệt tài 'ngoại giao thượng đỉnh'

Tổng thống Hàn Quốc với biệt tài 'ngoại giao thượng đỉnh'

Sau một năm cầm quyền, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol giành được những đánh giá tích cực nhất trên các mặt trận đối ngoại và an ninh.
Phiên bản di động