Phái đoàn Việt Nam tại Geneva trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám

TGVN. Chiều 19/8, Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám. Lễ kỷ niệm có sự tham dự của các đảng viên Chi bộ Phái đoàn Việt Nam tại Geneva, gồm cán bộ, nhân viên, phu nhân và phu quân.
TIN LIÊN QUAN
Phái đoàn Việt Nam tại Geneva thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và tổ chức Trung tâm Phương Nam
Phái đoàn Việt Nam tại New York và Geneva tổ chức Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
5019-2-ly-ky-niym-cmt8-cya-phai-yoan-tyi-geneva
Các cán bộ, nhân viên Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám diễn ra tại trụ sở Phái đoàn.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu tham dự đã cùng nhau xem bộ phim tài liệu Ngày Độc lập, với những hình ảnh sống động của sự kiện lịch sử Cách mạng tháng Tám và Lễ Tuyên ngôn Độc lập cách đây 75 năm. Ngay khi được tin Nhật đầu hàng đồng minh, nửa đêm ngày 13/8/1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thành lập Ủy ban Khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1 hiệu triệu toàn dân Tổng khởi nghĩa. Xứ ủy Bắc Kỳ, Thành ủy Hà Nội đã phát động nhân dân Hà Nội nổi dậy và đã giành chính quyền ngày 19/8/1945.

Chỉ trong 15 ngày cuối tháng 8/1945 cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn trên cả nước, chính quyền đã về tay nhân dân. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ôn lại ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva nhấn mạnh, cách đây 75 năm, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tiến hành cuộc Cách mạng tháng Tám, một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đã phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngót nghìn năm; giành chính quyền về tay nhân dân, khai sinh nước Việt Nam độc lập, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; đồng thời đó là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với nhân dân các dân tộc thuộc địa, bị áp bức, bóc lột trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Phát huy các bài học của Cách mạng tháng Tám năm 1945, dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đã giành được thắng lợi to lớn trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất hai miền Nam-Bắc, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội, làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Đặc biệt, qua gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa...

Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị, xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng được giữ vững. Đời sống Nhân dân ngày càng cải thiện, nâng cao, không khí dân chủ trong xã hội ngày càng được phát huy, văn hóa xã hội không ngừng phát triển. Việt Nam đã vượt qua ngưỡng nước nghèo, chậm phát triển trở thành nước có thu nhập trung bình, đạt được hầu hết các Mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs); đang thực hiện có hiệu quả mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nỗ lực thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững theo Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc...

Vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

5048-1-cac-yyi-biyu-tham-dy-ly-ky-niym-xem-by-phim-tai-liyu-ngay-yyc-lyp
Các cán bộ, nhân viên Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva tham dự Lễ kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám cùng nhau xem bộ phim tài liệu về Cách mạng tháng Tám và Ngày Độc lập 2/9/1945.

Ngày nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 189 nước và là thành viên của rất nhiều tổ chức hợp tác kinh tế khu vực và quốc tế. Việt Nam có quan hệ thương mại, kinh tế với hầu khắp các nước, nền kinh tế trên thế giới. Việt Nam đã hai lần được bầu làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2008-2009 và 2020-2021). Đặc biệt, năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò kép, Chủ tịch luân phiên ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Với những thành tựu to lớn đã đạt được, Việt Nam có cơ sở để khẳng định rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay, như lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam tiếp tục vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm đã được đúc rút từ thực tiễn cách mạng Việt Nam. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức phấn đấu xây dựng, phát triển đất nước theo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi năm 2013), thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu thực hiện các mục tiêu: Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực, động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao mức sống của nhân dân; rút ngắn khoảng cách phát triển với các nước tiên tiến trong khu vực, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế; phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tiếp tục tạo nền tảng vững chắc để đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai cho biết, trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, toàn thể đảng viên, cán bộ, nhân viên Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam và đại diện của cơ quan khác của Việt Nam tại Geneva cùng nhau ôn lại sự kiện lịch sử vĩ đại, để hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa, giá trị của Cách mạng Tháng Tám và Ngày Độc lập, quyết tâm phát huy thành quả, kinh nghiệm của sự nghiệp cách mạng, không ngừng trau dồi học tập lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện đúng quy định đối với đảng viên, quán triệt đường lối, các nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, trong đó trọng tâm là xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, làm việc với tinh thần nỗ lực, trách nhiệm và hiệu quả cao nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

Phái đoàn Việt Nam tại Geneva có bề dày hoạt động đối ngoại từ năm 1974 với nhiều thành tích đóng góp quan trọng cho hoạt động đối ngoại và thành tựu chung của đất nước trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước. Phát huy thành quả, kinh nghiệm của sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Phái đoàn Việt Nam tại Geneva quyết tâm tiếp tục thi đua đạt thành tích, đóng góp tích cực vào việc triển khai chính sách đối ngoại và công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước, đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Tổng Giám đốc WIPO đánh giá cao hợp tác với Việt Nam

Tổng Giám đốc WIPO đánh giá cao hợp tác với Việt Nam

TGVN. Ngày 2/3, tại trụ sở Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) ở Geneva, Thụy Sỹ, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng ...

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai trình Thư ủy nhiệm đến Tổng Giám đốc WTO

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai trình Thư ủy nhiệm đến Tổng Giám đốc WTO

TGVN. Ngày 17/2, tại trụ sở Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ở Geneva, Thụy Sỹ, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn ...

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gặp gỡ kiều bào tại Thụy Sỹ

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gặp gỡ kiều bào tại Thụy Sỹ

TGVN. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thụy Sỹ, tối 19/1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã cùng các ...

QT.
(theo Phái đoàn Việt Nam tại Geneva)

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

le trao giai emmy 2020 danh 28 trie u usd chung tay cho ng na n do i o tre em

Lễ trao giải Emmy 2020 dành 2,8 triệu USD chung tay chống nạn đói ở trẻ em

Mỗi giải thưởng được trao tại Lễ trao giải thưởng truyền hình Emmy 2020 sẽ trích 100.000 USD để quyên góp cho cuộc chiến chống nạn đói ở trẻ em.
nga am tham ma cao tay trong cuoc chien gianh anh huong o trung dong

Nga âm thầm mà 'cao tay' trong cuộc chiến giành ảnh hưởng ở Trung Đông

Việc Nga can thiệp thành công vào Syria hồi năm 2015 là cơ sở để Moscow gia tăng hiện diện tại Trung Đông.
covid 19 o viet nam chieu 209 khong ca mac moi 39 benh nhan xet nghiem am tinh tu 1 3 lan

Covid-19 ở Việt Nam chiều 20/9: Không ca mắc mới, 39 bệnh nhân xét nghiệm âm tính từ 1-3 lần

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch chiều 20/9 cho biết không có ca mắc mới Covid-19, tròn 18 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng ...
vo dich duong len dinh olympia nguyen thi thu hang duoc suat hoc bong tri gia 40000 usd

Vô địch Đường lên đỉnh Olympia, Nguyễn Thị Thu Hằng được suất học bổng trị giá 40.000 USD

Nguyễn Thị Thu Hằng đã vượt qua ba thí sinh khác là Vũ Quốc Anh, Văn Ngọc Tuấn Kiệt và Dũng Trí, để trở thành quán quân Đường lên đỉnh ...
cach ra dong thuc pham tot nhat ba noi tro nen biet

Cách rã đông thực phẩm tốt nhất bà nội trợ nên biết

Tối ưu và an toàn nhất là sản phẩm được rã đông dần trong ngăn mát tủ lạnh, nếu chưa dùng ngay vẫn có thể bảo quản trong điều kiện ...
hang nghin nguoi bi bat giu phe doi lap belarus van tiep tuc bieu tinh

Hàng nghìn người bị bắt giữ, phe đối lập Belarus vẫn tiếp tục biểu tình

Cảnh sát đã bắt giữ hàng nghìn phụ nữ và triển khai các xe tải quân sự và dây thép gai ở trung tâm thủ đô Minsk, phe đối lập ...
cung nghe nhan dan gian lam do choi vui tet trung thu

Cùng nghệ nhân dân gian làm đồ chơi vui Tết Trung thu

Nhân dịp tết Trung thu 2020, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức chương trình 'Trung thu 2020: Người giữ lửa Trung Thu' từ 26-27/9.
covid 19 han quoc gia ha n bie n pha p gia n ca ch xa ho i them mo t tua n myanmar ba t giu hon 400 nguo i vi pha m le nh gio i nghiem

Covid-19: Hàn Quốc gia hạn biện pháp giãn cách xã hội thêm một tuần, Myanmar bắt giữ hơn 400 người vi phạm lệnh giới nghiêm

Hàn Quốc đã quyết định gia hạn các biện pháp giãn cách xã hội thêm một tuần do Covid-19 những ca mắc không xác định được nguồn lây vẫn ở ...
bu ng pha t dich virus cum a hon 570 nguoi nhiem h3n2 ta i campuchia

Bùng phát dịch virus cúm A, hơn 570 người nhiễm H3N2 tại Campuchia

Ngày 19/9, Bộ Y tế Campuchia đã báo cáo tình hình dịch cúm A H3N2 bùng phát ở 8/25 tỉnh của nước này, trong đó có 3 tỉnh giáp ...
ly do hungary xuong tien mua 218 xe chien dau bo binh dinh cao cua duc

Lý do Hungary 'xuống tiền' mua 218 xe chiến đấu bộ binh đỉnh cao của Đức

Hungary đã trở thành quốc gia thành viên NATO và EU đầu tiên đặt mua 218 chiếc xe chiến đấu bộ binh Rheinmetall Lynx KF41 (Đức), tổng trị giá 2 ...
dich covid 19 dua hon 340 cong dan viet nam tu hoa ky ve nuoc

Dịch Covid-19: Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước

Trong các ngày 19-20/9, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan ...
thong tin moi nhat ve vu hai cong dan viet nam mat tich tai miyazaki nhat ban

Thông tin mới nhất về vụ hai công dân Việt Nam mất tích tại Miyazaki, Nhật Bản

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka chủ động tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết.
tong lanh su quan viet nam o fukuoka tim thay thi the mot thuc tap sinh viet nam mat tich sau sieu bao haishen

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Fukuoka: Tìm thấy thi thể một thực tập sinh Việt Nam mất tích sau siêu bão Haishen

Các lực lượng cứu hộ Nhật Bản vừa tìm thấy thi thể của anh Nguyễn Hữu Toán, một trong hai thực tập sinh Việt Nam mất tích sau siêu bão Haishen.
dich covid 19 gan 280 cong dan viet nam tu chau au ve nuoc an toan

Dịch Covid-19: Gần 280 công dân Việt Nam từ châu Âu về nước an toàn

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt đã cử cán bộ tới sân bay để hỗ trợ trực tiếp công dân hoàn tất các thủ tục trước khi lên máy bay về nước.
ban co biet cach sap xep ngoi thu tai cac to chuc quoc te va hoi nghi quoc te

Bạn có biết cách sắp xếp ngôi thứ tại các tổ chức quốc tế và hội nghị quốc tế?

Vấn đề ngôi thứ ở các tổ chức quốc tế và Hội nghị quốc tế được quy định như thế nào? Vị trí của Tổng Thư ký liên hợp quốc về mặt lễ tân có ...
ngoi thu xa giao sap xep nhu the nao

Ngôi thứ xã giao sắp xếp như thế nào?

Bên cạnh ngôi thứ theo pháp lý còn có ngôi thứ xã giao, vậy sắp xếp như thế nào để tránh tranh chấp giữa hai loại ngôi thứ đó?
chieu dai o cac co quan dai dien co nguyen thu quoc gia du sap xep cho ngoi nhu the nao

Chiêu đãi ở các Cơ quan đại diện có Nguyên thủ Quốc gia dự, sắp xếp chỗ ngồi như thế nào?

Trong chiêu đãi tại Cơ quan đại diện có Nguyên thủ quốc gia nước tiếp nhận đến dự thì việc sắp xếp chỗ ngồi cần chú ý một số nguyên tắc.
trong ngoai giao vi tri danh du trong ban tiec va tren xe o to thuong duoc xep nhu the nao

Trong ngoại giao, vị trí danh dự trong bàn tiệc và trên xe ô tô thường được xếp như thế nào?

Trong hoạt động ngoại giao, bạn đã biết vị trí danh dự trong bàn tiệc hay trên ô tô chưa?
tong lanh su quan viet nam tai frankfurt muoi nam villa ha noi giua troi au

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt: Mười năm 'Villa Hà Nội' giữa trời Âu

Trụ sở mới của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội và tôi đặt tên ngôi nhà là Villa Hanoi.…
dai su nguyen phuong nga cong tac phat ngon khong chi la dung tren buc hop bao

Đại sứ Nguyễn Phương Nga: Công tác phát ngôn không chỉ là đứng trên bục họp báo...

Đại sứ Nguyễn Phương Nga trả lời phỏng vấn TG&VN về 'tảng băng chìm' trong sứ mệnh của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao.
12 buc chan dung bo truong ngoai giao chuyen ke sau nhung canh co

12 bức chân dung Bộ trưởng Ngoại giao: Chuyện kể sau những cành cọ

Mỗi bức chân dung của Bộ trưởng có ngôn ngữ riêng và các họa sỹ có câu chuyện thú vị trong việc sáng tác các tác phẩm đặc biệt này.
nen ngoai giao toan dien viet nam trong hoi nhap quoc te

Nền ngoại giao toàn diện Việt Nam trong hội nhập quốc tế

Sự phát triển đồng bộ của ba trụ cột ngoại giao đã tạo ra tiền đề vững chắc cho ngoại giao Việt Nam tiến vào hội nhập quốc tế.
Phiên bản di động