Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình các thế lực thù địch tăng cường chống phá, xuyên tạc bằng nhiều hình thức và thủ đoạn mới

Phạm Xuân Hạnh
Theo dõi TGVN trên
Đại học Công nghệ Moscow (MIREA)
Baoquocte.vn. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta trong tình hình mới hiện nay ngày càng cần được đẩy mạnh trước sự tinh vi và đa dạng các loại hình chống phá của các thế lực thù địch, trước những mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Bài viết tóm lược những thành tựu sau hơn 35 xây dựng và đổi mới đất nước, nêu ra những hình thức chống phá tiêu biểu của các thế lực thù địch trong tình hình mới, cùng với đó là những biện pháp để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó là những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ và trách nhiệm của đối tượng hiện đang là du học sinh hiện đang học tập và sinh sống tại Liên bang Nga.

Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh nhất Đông Nam Á?
Sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện. (Nguồn: TTXVN)

Sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Đây là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ; phát triển nhanh và bền vững đất nước. Quy mô nền kinh tế phát triern nhanh và bền vững, phát triển gắn kết hài hòa với phát triển văn hóa - xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, vị thế ngày càng được nâng cao.

Tuy vậy, những năm qua, bằng nhiều thủ đoạn, vừa công khai, trắng trợn, vừa ngấm ngầm hòng phá hoại, bôi nhọ, công kích chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, nền văn hóa mới của dân tộc nhưng không mang lại kết quả, các thế lực thù địch đang có sự điều chỉnh thủ đoạn chống phá hòng chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam.

Chúng cho rằng, vấn đề trước tiên, cốt yếu nhất là phải xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước và chế độ Xã hội chủ nghĩa (XHCN). Đồng thời, xây dựng hệ thống lý luận khác, có khả năng triệt tiêu chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lấy đó làm nền tảng tư tưởng cho việc xây dựng một xã hội mới, theo mong ước của chúng.

Như vậy, mục tiêu tiến công trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch không hề thay đổi. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó, chúng đã và đang sử dụng những chiêu thức mới, tiếp cận theo hướng quan hệ “mềm dẻo”, thân thiện hơn, hợp tác toàn diện, thâm nhập sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó tác động, phá hoại nền tảng tư tưởng, bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta.

Trước hết, cần nhận rõ chiêu thức mới của các thế lực thù địch là, chủ động thâm nhập, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua con đường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, đối ngoại, giáo dục và đào tạo. Đây là những lĩnh vực được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, mở rộng trong quá trình hội nhập quốc tế.

Trên lĩnh vực kinh tế, chúng âm mưu thông qua hoạt động hợp tác, đầu tư để làm cho nền kinh tế phát triển chệch hướng XHCN, thiết lập hệ thống và cơ cấu kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa tại Việt Nam; từ đó, tạo ra nền tảng vật chất, xã hội thuận lợi, hình thành nền “chính trị dân chủ” và “xã hội dân sự” kiểu phương Tây. Đây chính là môi trường, điều kiện thuận lợi cho các tổ chức chính trị đối lập xuất hiện, công khai chống Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những tồn tại, vướng mắc trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN để xuyên tạc, phủ nhận đường lối lãnh đạo, thành tựu phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, kích động tâm lý hoài nghi trong xã hội; cổ súy, tung hô việc phát triển nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, làm mất phương hướng, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN, gây bất ổn về tư tưởng, xuất hiện tình thế mới về chính trị. Lợi dụng tình thế đó, chúng sẽ kích động đòi “dân chủ kinh tế”, yêu cầu Đảng, Nhà nước phát triển kinh tế thị trường theo kiểu phương Tây.

Đồng thời, kêu gọi “dân chủ hóa chính quyền”, từng bước cô lập, tách các tổ chức đảng, đảng viên ra khỏi quần chúng, tạo áp lực về chính trị - xã hội, thậm chí gây bạo loạn, lật đổ, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Chúng thực hiện chính sách “thân thiện giả hiệu”, thâm nhập sâu vào hoạt động của nền kinh tế, tạo điều kiện, cơ hội tiếp cận rộng rãi với các đối tượng, tầng lớp nhân dân để xây dựng lực lượng, kích động, phá hoại nền tảng tư tưởng, thúc đẩy nhanh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta.

Cùng với âm mưu, thủ đoạn thâm nhập vào lĩnh vực kinh tế, các thế lực thù địch đẩy mạnh “tiến công” trên lĩnh vực đối ngoại. Chúng chủ trương, một mặt, thông qua hoạt động ngoại giao chính thức, “ngoại giao thân thiện”, tăng cường giao lưu, trao đổi, đối thoại với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực nhằm quảng bá hình ảnh, giá trị tư bản chủ nghĩa; chủ động tiếp cận móc nối, hỗ trợ, mua chuộc, lôi kéo các đối tượng, nhất là những phần tử có tư tưởng bất mãn, thù địch, cơ hội, thoái hóa, biến chất, hữu khuynh, cực đoan, thân phương Tây, tạo lực lượng nòng cốt cho “chuyển hóa” và “tự chuyển hóa” tư tưởng ngay từ bên trên, bên trong.

Mặt khác, chúng đa dạng các kênh quan hệ để tìm kiếm cơ hội, tiếp cận sâu hơn, dùng vật chất, tiền bạc mua chuộc, làm suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên.

Trong đó, vấn đề hợp tác, giao lưu về giáo dục và đào tạo, nhất là việc đi học tập, đào tạo tại các nước tư bản của thế hệ trẻ được chúng hết sức quan tâm, bởi đây là “con đường” ngắn nhất, thuận lợi nhất để xâm nhập, tác động, chuyển hóa tư tưởng ở Việt Nam hiện nay. Thông qua việc học tập ở nước ngoài, chúng truyền bá các quan điểm, giá trị dân chủ tư sản, làm cho thế hệ trẻ có tư tưởng sùng ngoại, coi thường những giá trị văn hóa dân tộc, chạy theo lối sống thực dụng, chỉ coi trọng giá trị vật chất, bàng quan về chính trị,... tạo mầm mống thúc đẩy dân chủ, nhân quyền tư sản, tiến tới xóa bỏ nền dân chủ và chế độ XHCN ở nước ta.

Một trong những chiêu thức vô cùng nguy hiểm mà các thế lực thù địch sử dụng hòng làm chuyển hóa, tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là, thúc đẩy hình thành “xã hội dân sự” theo mô thức phương Tây.

Chúng núp dưới chiêu bài “dân chủ hóa”, hình thành “kênh phản biện” để cho ra đời các tổ chức đối trọng với các cơ quan, tổ chức trong bộ máy của Đảng, Nhà nước, đòi giám sát hoạt động của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, lợi dụng các diễn đàn tư tưởng, thông qua hoạt động hợp tác, nghiên cứu khoa học,... để tuyên truyền về “xã hội dân sự”, đề cao dân chủ tư sản, nhằm chuyển hóa lập trường, tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trên cơ sở đề cao “xã hội dân sự”, các thế lực thù địch âm mưu phủ nhận học thuyết Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng XHCN, về đấu tranh giai cấp trong điều kiện mới; làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, từng bước hạn chế, tiến tới loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, xây dựng xã hội “dân chủ”, “tự do” theo kiểu phương Tây. Để thúc đẩy nhanh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền tác động hướng lái truyền thông.

Đây là những vấn đề rất “nhạy cảm”, luôn được chúng triệt để lợi dụng để xuyên tạc, vu cáo, chống phá ta. Một số nước phương Tây còn áp đặt “dân chủ và bảo vệ nhân quyền” là yếu tố không thể thiếu trong chính sách ngoại giao và quan hệ quốc tế. Những năm qua, các thế lực thù địch đã dùng nhiều hình thức, biện pháp, huy động tối đa các phương tiện truyền thông để tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo trắng trợn tình hình dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo và vấn đề dân tộc ở Việt Nam.

Chúng đưa ra yêu sách đòi mở rộng dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do lập hội để tập hợp lực lượng, kích động gây bạo loạn, dẫn đến mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt, chúng luôn tìm mọi cách hướng lái truyền thông nhằm tác động vào quá trình xây dựng hệ thống pháp luật, nhất là thời điểm sửa đổi các văn bản pháp luật về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo hoặc ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng,… để bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước; kích động, lôi kéo, chia rẽ nội bộ, nhằm gây áp lực với Đảng, Nhà nước ta. Đồng thời, thành lập nhiều tổ chức và đưa người vào Việt Nam để theo dõi, tìm hiểu, thu thập thông tin về vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tiến hành móc nối, cài cắm, truyền bá tư tưởng sai trái, vu cáo, xuyên tạc tình hình thực tế ở Việt Nam.

Để đẩy nhanh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, âm mưu các thế lực thù địch là nhất thiết phải thực hiện “dân chủ” trong đời sống xã hội. Trước hết là thúc đẩy “dân chủ hóa” trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp đó thực hiện “dân chủ hóa” trong truyền thông và xã hội. Các tố này có quan hệ mật thiết với nhau, yếu tố thứ nhất mang tính quyết định đến tiến trình “dân chủ hóa” từ bên trên, bên trong nội bộ ta; yếu tố thứ hai sẽ đẩy nhanh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của toàn xã hội.

Quá trình “dân chủ hóa” truyền thông là đưa dân chủ vào mạng truyền thông quốc gia và đội ngũ cán bộ, phóng viên báo chí, truyền thông. Con đường xâm nhập để hướng lái truyền thông của các thế lực thù địch là tác động thông qua các hoạt động hợp tác giáo dục, hội thảo, giao lưu, “mượn” các phương tiện truyền thông của Nhà nước, các địa phương, cơ quan, đơn vị để tuyên truyền cho chúng. Lợi dụng sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0), các thế lực thù địch sẵn sàng mạnh tay đầu tư tài chính cho quảng cáo, đầu tư, tài trợ các chương trình nhằm tác động, dẫn dắt giới truyền thông hoạt động theo ý đồ của chúng, đưa truyền thông tách khỏi sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Mặt khác, chúng còn lợi dụng các trang mạng xã hội, Facebook, blogger và một số báo, đài phương Tây, hệ thống phương tiện truyền thông của lực lượng phản động người Việt lưu vong,… để tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo, kêu gọi dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí và cạnh tranh trên lĩnh vực truyền thông, gây nhiễu loạn tư tưởng, mất phương hướng trong đời sống xã hội.

Có thể nói rằng, từ sau sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, các thế lực thù địch, phản động ngày càng gia tăng các hoạt động chống phá nhằm phủ định chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nhất là xuyên tạc, chống phá chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thông qua đó đòi xóa bỏ vai trò cầm quyền/độc quền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập… Vì thế, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch ngày càng trở nên khó khăn và phức tạp hơn.

Và cũng vì thế, việc quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, bảo vệ và đấu tranh nói chung; việc tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết số 35-NQ/TW đề ra nói riêng càng trở nên quan trọng và cần thiết hơn. Lợi dụng những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình quốc tế, khu vực và trong nước, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động tuyên truyền, kích động, xuyên tạc, chống phá, phủ định và đòi xóa bỏ chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ngấm ngầm truyền bá tư tưởng đi ngược lại với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nhằm chuyển hóa thể chế chính trị ở Việt Nam…

Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng, hơn 92 năm xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác "bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước" gắn liền với việc chủ động và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đặc biệt, đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ cách mạng trong bối cảnh toàn cầu hóa, Nghị quyết 35- NQ/TW đã khẳng định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng luôn trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - bảo vệ linh hồn, mạch sống của Đảng, trận tuyến tuyên truyền/bảo vệ và đấu tranh theo Nghị quyết số 35-NQ/TW được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; trong đó, lực lượng Tuyên giáo các cấp là nòng cốt. Tại mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu và với mỗi cán bộ, đảng viên, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải được phải quán triệt thường xuyên, trở thành công việc tự giác, chủ động, kịp thời, nhằm ngăn chặn và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW cũng cho thấy mối quan hệ biện chứng giữa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Do đó, trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm lịch sử, nhất là ở những thời khắc có tính bước ngoặt, thì tuyên truyền, bảo vệ và đấu tranh phải được tiến hành đồng thời, đảm bảo sự "gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống, xây là cơ bản, chống phải quyết liệt, hiệu quả", trong đó, xây là tuyên truyền, bảo vệ và chống là đấu tranh, để kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên trì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đồng thời, hoạch định, không ngừng bổ sung, phát triển đường lối đổi mới và tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011).

Lực lượng Tuyên giáo các cấp có vai trò quan trọng, kết hợp giữa nhiệm vụ trước mắt và nhiệm vụ lâu dài để đi tiên phong trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc thực thi nhiệm vụ tuyên truyền, bảo vệ và đấu tranh của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị chính là nhằm tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...

Đồng thời, thông qua tuyên truyền, bảo vệ và đấu tranh để nhận diện đúng, kịp thời; để nâng cao khả năng tự phòng, chống của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn và hoạt động của các thế lực thù địch, của các đối tượng phản động, cơ hội chính trị.

Trong thực thi nhiệm vụ tuyên truyền, bảo vệ và đấu tranh, một mặt phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về internet, truyền thông, báo chí và mạng xã hội gắn liền với việc bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý các hoạt động trên không gian mạng để làm căn cứ cảnh báo, răn đe và xử lý các trường hợp vi phạm.

Mặt khác, chú trọng việc đa dạng hóa nội dung, phương thức, hình thức để tuyên truyền, bảo vệ và đấu tranh theo nhiều tầng, nhiều nấc, nhiều cấp độ, phù hợp từng đối tượng, từng lĩnh vực, từng thời điểm. Đồng thời, nâng cao khả năng dự báo, nắm bắt tình hình (kịp thời nhận diện các thông tin xấu, độc, xuyên tạc…) và chủ động, kết hợp tuyên truyền, bảo vệ, đấu tranh bằng hình thức trực diện và gián tiếp, với nhiều hình thức, nhiều cấp độ theo một sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương, để kịp thời phát hiện, tẩy chay và không tiếp tay cho kẻ cơ hội lan truyền thông tin xấu, nhất là trên không gian mạng.

Vì vậy, tựu trung, để bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, nhất thiết chúng ta phải xây dựng được hệ thống lý luận thật sự sắc bén. Lý luận sắc bén thực chất là chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh được các chủ thể nhận thức đúng đắn, thật sự sâu sắc trên lập trường của giai cấp công nhân, nắm vững bản chất cách mạng và khoa học, làm tươi mới và vận dụng sáng tạo, phát triển trong đời sống xã hội, trong thực tiễn đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Lý luận sắc bén để đấu tranh có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch còn là đường lối đúng đắn của Đảng trên nền tảng chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phù hợp với thực tế Việt Nam.

Hơn lúc nào hết, trong tình hình hiện nay chúng ta cần thực hiện tốt công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn với phương pháp thực sự khoa học. Nghiên cứu sâu hơn, toàn diện hơn về kinh điển. Nếu không nắm chắc lý luận, không hiểu một cách sâu sắc chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh thì không thể làm sáng tỏ được thực tiễn của đời sống xã hội rất phong phú sinh động, không ngừng biến động và càng không thể phát triển được lý luận. Đồng thời, cần quan tâm nghiên cứu các trào lưu tư tưởng, các lý thuyết mới trên quan điểm khách quan và biện chứng, tiếp thu những giá trị tiến bộ.

Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nước ta đang diễn ra trong sự vận động của thế giới đương đại với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Nhiều vấn đề thực tiễn bức thiết đòi hỏi phải được làm sáng tỏ; nhiều vấn đề lý luận cần được bổ sung, phát triển và hoàn thiện. Điều đó đòi hỏi càng phải thực hiện tốt công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn với phương pháp thực sự khoa học.

Bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi các chủ thể nghiên cứu vừa phải đứng vững trên lập trường cách mạng, lập trường của giai cấp công nhân vừa phải thực hiện việc nghiên cứu với một tinh thần và phương pháp khoa học nghiêm túc, đúng đắn. Phải quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, lấy thực tiễn làm điểm xuất phát và điểm đến của nghiên cứu lý luận; nghiên cứu lý luận, vận dụng và phát triển lý luận phải dựa chắc trên cơ sở hiện thực. Kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện của bệnh chủ quan duy ý chí, cực đoan, phiến diện, bảo thủ, trì trệ, hời hợt, đại khái trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.

Lực lượng du học sinh đang học tập và rèn luyện tại Nga là một bộ phận trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đang ngày đêm học tập, luyện rèn tu dưỡng bản thân để có thể phục vụ đất nước sau này. Chính vì vậy, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác học tập về Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy con đường, mục tiêu của Đảng làm kim chỉ nam cho mục đích học tập và rèn luyện bản thân.

Tích cực đấu tranh chống lại những tư tưởng và biểu hiện xét lại cũng như sai lệch xuất hiện trong đối tượng du học sinh. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, gắn học tập chuyên môn với xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho bản thân, để có thể phát triển thành một người tài đức vẹn toàn, đóng góp vào sự nghiệp xây duwjg và bảo vệ Tổ quốc.

Pháp luật - pháp chế - pháp quyền: Bảo đảm quyền con người

Pháp luật - pháp chế - pháp quyền: Bảo đảm quyền con người

Bảo đảm quyền con người trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) đòi hỏi phải xử lý đúng được mối quan hệ ...

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: Quyền làm chủ của nhân dân

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: Quyền làm chủ của nhân dân

Nhà nước pháp quyền là một giá trị nhân văn, cao quý của nhân loại, là biểu hiện tập trung của chế độ dân chủ ...

Xã hội Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - mô hình mới của chủ nghĩa xã hội

Xã hội Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - mô hình mới của chủ nghĩa xã hội

Chủ nghĩa xã hội - Xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam là của nhân dân Việt Nam trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin ...

Xã hội Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Hệ thống giá trị mở trên nền tảng ‘dĩ bất biến ứng vạn biến’

Xã hội Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Hệ thống giá trị mở trên nền tảng ‘dĩ bất biến ứng vạn biến’

Chủ nghĩa xã hội và xã hội Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một hệ thống giá trị thống nhất của cái chung, cái ...

Sức mạnh nội sinh kiến tạo Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Sức mạnh nội sinh kiến tạo Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Định hình và nâng cao ý thức công dân xã hội chủ nghĩa là một trong những nhân tố tạo sức mạnh bên trong của ...

Xem nhiều

Đọc thêm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel

Baoquocte.vn. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với Luxembourg.
Việt Nam đại diện hơn 40 nước khẳng định Công ước Luật Biển 1982 có ý nghĩa lịch sử với nhân loại

Việt Nam đại diện hơn 40 nước khẳng định Công ước Luật Biển 1982 có ý nghĩa lịch sử với nhân loại

Baoquocte.vn. UNCLOS có những ý nghĩa lịch sử đối với cả nhân loại, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển lâu dài của luật biển quốc ...
Link xem trực tiếp Hà Lan vs Argentina (02h00 ngày 10/12) tứ kết World Cup 2022 - trực tiếp VTV3

Link xem trực tiếp Hà Lan vs Argentina (02h00 ngày 10/12) tứ kết World Cup 2022 - trực tiếp VTV3

Baoquocte.vn. Cập nhật mới nhất các link xem trực tiếp Hà Lan vs Argentina tứ kết World Cup 2022 02h00 ngày 10/12 trên tivi, điện thoại, máy tính, internet, website...
Sẵn sàng cho năm hữu nghị Việt Nam-Uruguay 2023

Sẵn sàng cho năm hữu nghị Việt Nam-Uruguay 2023

Baoquocte.vn. Đại sứ Dương Quốc Thanh làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Uruguay Carolina Ache Batlle về những hoạt động dự kiến triển khai trong năm 2023.
Tin thế giới 9/12: Quan hệ Nga-Mỹ chưa cải thiện, Trung Quốc-Saudi Arabia ra tuyên bố chung

Tin thế giới 9/12: Quan hệ Nga-Mỹ chưa cải thiện, Trung Quốc-Saudi Arabia ra tuyên bố chung

Baoquocte.vn. Bolivia nói về vai trò của Liên hợp quốc trước tình hình ở Ukraine, Nga chỉ trích Mỹ ‘bóp nghẹt’ xuất khẩu… là một số tin thế giới đáng chú ...
Nga: Mỹ tìm cách đẩy Moscow vào tình trạng vỡ nợ

Nga: Mỹ tìm cách đẩy Moscow vào tình trạng vỡ nợ

Baoquocte.vn. Mỹ đang tìm cách cắt giảm doanh thu xuất khẩu hàng tỷ USD của Nga và đẩy Moscow vào tình trạng vỡ nợ.
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong đảm bảo và thúc đẩy quyền con người

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong đảm bảo và thúc đẩy quyền con người

Baoquocte.vn. Việt Nam ghi dấu nhiều thành tựu ấn tượng so với các nước trong khu vực trong việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người.
We Together - Âm nhạc hòa sắc cam: Chương trình âm nhạc đường phố vì sự an toàn của phụ nữ và trẻ em

We Together - Âm nhạc hòa sắc cam: Chương trình âm nhạc đường phố vì sự an toàn của phụ nữ và trẻ em

Baoquocte.vn. Ngày 4/12, đã diễn ra Chương trình âm nhạc đường phố 'We Together - Âm nhạc hòa sắc cam' về bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em.
Kể cả áp chỉ tiêu, cần đảm bảo phụ nữ tham gia vị trí lãnh đạo

Kể cả áp chỉ tiêu, cần đảm bảo phụ nữ tham gia vị trí lãnh đạo

Baoquocte.vn. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cam kết thúc đẩy sự độc lập về kinh tế của phụ nữ, coi đây là một trụ cột trong chính sách của Tokyo.
Nhạy cảm giới trong thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết các vụ án bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

Nhạy cảm giới trong thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết các vụ án bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

Baoquocte.vn. ‘Bữa sáng Ruy băng trắng’ nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân trong giải quyết các vụ việc bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.
Nâng cao nhận thức về di cư an toàn và khỏe mạnh thích ứng với điều kiện bình thường mới hậu Covid-19

Nâng cao nhận thức về di cư an toàn và khỏe mạnh thích ứng với điều kiện bình thường mới hậu Covid-19

Baoquocte.vn. Ngày 2/12, các bộ ngành Việt Nam và Nhóm kỹ thuật sức khỏe người di cư họp bàn tròn để nâng cao nhận thức về di cư an toàn trong bình thường mới.
Liên hợp quốc cảnh báo khoảng 339 triệu người sẽ cần được hỗ trợ nhân đạo trong năm 2023

Liên hợp quốc cảnh báo khoảng 339 triệu người sẽ cần được hỗ trợ nhân đạo trong năm 2023

Baoquocte.vn. Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc, tình hình nhân đạo toàn cầu đáng quan ngại và khoảng 339 triệu người sẽ cần được hỗ trợ nhân đạo trong năm 2023.
Đại sứ Lào: Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền là tin vui, niềm tự hào với cả khu vực Đông Nam Á

Đại sứ Lào: Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền là tin vui, niềm tự hào với cả khu vực Đông Nam Á

Baoquocte.vn. Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang hy vọng việc Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc sẽ tạo hiệu ứng thúc đẩy quyền con người trong khu vực.
Dự thảo Luật Phòng chống bạo lực gia đình: Hoàn thiện khuôn khổ bảo vệ trẻ em

Dự thảo Luật Phòng chống bạo lực gia đình: Hoàn thiện khuôn khổ bảo vệ trẻ em

Baoquocte.vn. Bạo lực gia đình đối với trẻ em để lại hậu quả hết sức nguy hại. Trẻ em bị bạo lực không chỉ ảnh hưởng về thể chất, mà còn liên quan đến tinh thần.
Những lá phiếu ủng hộ Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nói lên rất nhiều điều!

Những lá phiếu ủng hộ Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nói lên rất nhiều điều!

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Nguyễn Hồng Thao, việc Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc cho thấy sức thuyết phục từ nỗ lực bảo vệ quyền con người.
Nhà báo Indonesia: Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền khẳng định sự công nhận của cộng đồng quốc tế

Nhà báo Indonesia: Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền khẳng định sự công nhận của cộng đồng quốc tế

Baoquocte.vn. Việc Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc là sự công nhận cam kết của Việt Nam trong việc tôn trọng và bảo vệ quyền con người.
Nỗ lực thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em

Nỗ lực thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em

Baoquocte.vn. Việt Nam luôn tham gia có trách nhiệm và đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ quyền con người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
Không phải nước nào cũng nhận được lòng tin từ Liên hợp quốc như Việt Nam

Không phải nước nào cũng nhận được lòng tin từ Liên hợp quốc như Việt Nam

Baoquocte.vn. Việt Nam có thể tự hào về những đóng góp của mình trên trường quốc tế cũng như các nỗ lực phát triển, đảm bảo quyền con người.
Nhức nhối nạn bạo lực với nữ giới ở Mexico

Nhức nhối nạn bạo lực với nữ giới ở Mexico

Baoquocte.vn. Tại Mexico, cứ 10 phụ nữ và trẻ em gái thì có tới 7 người từng bị trải qua một hình thức bạo lực.
Australia: Treo cờ Thổ dân hay động thái hàn gắn quan hệ

Australia: Treo cờ Thổ dân hay động thái hàn gắn quan hệ

Baoquocte.vn. Lá cờ Thổ dân Australia sẽ vĩnh viễn tung bay trên Cầu cảng Sydney sau khi chính quyền bang New South Wales cam kết 17 triệu USD để lắp đặt cột cờ thứ ba.
Phần Lan: Nỗ lực giảm sự hấp dẫn của thuốc lá đối với giới trẻ

Phần Lan: Nỗ lực giảm sự hấp dẫn của thuốc lá đối với giới trẻ

Baoquocte.vn. Từ ngày 1/5, Phần Lan bắt buộc hình ảnh và logo thương hiệu phải xóa khỏi bao bì các sản phẩm thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử.
Nữ cựu binh Hải quân đầu tiên trở thành Cố vấn quốc phòng của Phó Tổng thống Mỹ

Nữ cựu binh Hải quân đầu tiên trở thành Cố vấn quốc phòng của Phó Tổng thống Mỹ

Baoquocte.vn. Bà Shanti Sethi, cựu binh Hải quân Mỹ gốc Ấn gia nhập văn phòng của Phó Tổng thống Kamala Harris với tư cách Cố vấn quốc phòng.
Sau 2 tháng chiến sự, hơn 5,2 triệu người Ukraine rời khỏi đất nước

Sau 2 tháng chiến sự, hơn 5,2 triệu người Ukraine rời khỏi đất nước

Baoquocte.vn. Phụ nữ và trẻ em chiếm 90% trong số hơn 5,2 triệu người Ukraine rời khỏi đất nước kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Instagram 'lỗi hệ thống' trong việc bảo vệ phụ nữ khỏi những kẻ quấy rối

Instagram 'lỗi hệ thống' trong việc bảo vệ phụ nữ khỏi những kẻ quấy rối

Baoquocte.vn. Instagram có hệ thống hết sức lỏng lẻo trong việc ngăn chặn hành vi quấy rối qua tin nhắn, chủ yếu nhằm vào tệp người dùng nữ với lượng người theo dõi cao.
Phiên bản di động