Khai mạc Hội thảo khoa học về đẩy mạnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII

Tin/ảnh: Tuấn Anh
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Sáng ngày 30/6, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đến dự và phát biểu tại Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, đẩy mạnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII”.
Khai mạc Hội thảo khoa học về đẩy mạnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đến dự và phát biểu tại Hội thảo khoa học 'Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, đẩy mạnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành trung ương và địa phương, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao qua các thời kỳ, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nhân và cán bộ ngoại giao chủ chốt.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, trên cơ sở kế thừa và phát huy đường lối đối ngoại đúng đắn trong các giai đoạn trước đây, Đại hội XIII tiếp tục phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại của Đảng ta, trong đó có những nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới.

Văn kiện Đại hội XIII đã xác định rõ vị trí, vai trò nhiệm vụ đối ngoại là tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín đất nước; tư tưởng chỉ đạo là thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hóa; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; nguyên tắc đối ngoại là bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại theo tư tưởng và nguyên tắc chỉ đạo nói trên trong bối cảnh mới, Đại hội XIII đã đề ra yêu cầu “xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”.

Những nội dung cốt lõi, chủ trương, nhiệm vụ lớn, mang tầm khái quát cao mà Đại hội XIII đề ra là căn cứ và định hướng quan trọng để đẩy mạnh công tác đối ngoại trong thời gian tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng, để đưa các chủ trương, nhiệm vụ lớn này đi vào cuộc sống, bên cạnh việc học tập và quán triệt, cần nghiên cứu sâu sắc, làm rõ và cụ thể hóa nội hàm các chủ trương, nhiệm vụ lớn, trên cơ sở đó thống nhất nhận thức, xây dựng các chiến lược, đề án, kế hoạch, lộ trình, biện pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực, từng đối tác.

Bộ trưởng hoan nghênh Học viện Ngoại giao phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Hội thảo với chủ đề, nội dung rất thiết thực, góp phần vào làm sáng tỏ cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc cụ thể hóa các chủ trương, định hướng, nhiệm vụ lớn về đối ngoại.

Bốn vấn đề lớn cần làm rõ

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị các đại biểu tham dự hội thảo làm rõ 4 vấn đề lớn sau.

Thứ nhất, về dự báo tình hình. Văn kiện Đại hội XIII đã đánh giá, dự báo những xu hướng, vấn đề rất cơ bản về tình hình quốc tế. Tuy nhiên, đặc trưng của môi trường quốc tế hiện nay và nhiều năm tới là tính bất định cao, diễn biến nhanh, nhất là khi nhiều đối tác lớn của Việt Nam đang trong quá trình điều chỉnh chiến lược, do đó cần liên tục, thường xuyên cập nhật, đánh giá, thậm chí phải điều chỉnh dự báo để luôn giữ thế chủ động chiến lược.

Bộ trưởng mong muốn, các đại biểu thảo luận, làm rõ hơn các xu hướng, nhân tố quốc tế tác động trực tiếp và lớn nhất đến an ninh và phát triển của nước ta; từ đó xác định thời cơ, thuận lợi cơ bản cũng như những thách thức trước mắt và lâu dài đối với đất nước.

Trên cơ sở đó, làm rõ các vấn đề lớn đặt ra cho công tác đối ngoại cũng như nhìn nhận thấu đáo nội hàm các vấn đề cơ bản của đối ngoại như sức mạnh thời đại, sức mạnh dân tộc, lợi ích quốc gia- dân tộc, độc lập, tự chủ, đối tác- đối tượng, hợp tác- đấu tranh trong bối cảnh quốc tế mới để điều chỉnh cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Khai mạc Hội thảo khoa học về đẩy mạnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Thứ hai, về vị trí, vai trò và nhiệm vụ đối ngoại. Đại hội XIII đã xác định rõ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín đất nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng, đây là sự kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng giữ nước mang tính chủ động cao của dân tộc ta trong tình hình mới; đó là giữ nước từ xa, từ sớm, “từ khi nước chưa nguy”, “thái bình nên gắng sức, non nước vững nghìn thu”.

Như vậy, đối ngoại giữ vai trò tiên phong trong thực hiện đồng thời 3 nhiệm vụ lớn: Một là, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; hai là, huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước; ba là, nâng cao vị thế và uy tín đất nước.

Bộ trưởng cho rằng, cần cụ thể hóa nội hàm vai trò tiên phong của đối ngoại trong thực hiện từng nhiệm vụ chiến lược nói trên trong mối tương quan chặt chẽ với nhau; làm rõ các biện pháp, phương thức, cơ chế phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại.

Tiên phong không có nghĩa là đi một mình, mà cần đặt đối ngoại trong tổng thể các vấn đề đối nội- đối ngoại, phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành, các lĩnh vực và củng cố đồng thuận để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc phục vụ phát triển đất nước.

Thứ ba, về ngoại giao phục vụ phát triển. Nhiều năm nay, đối ngoại và ngoại giao thông qua các hoạt động ngoại giao kinh tế đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế- xã hội đất nước, nhất là đã tạo dựng được mạng lưới rộng mở các quan hệ đối tác và các hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có 30 đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, nhiều bạn bè truyền thống và 15 FTA đã ký, bao gồm các FTA thế hệ mới.

Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng là thông điệp quan trọng, xuyên suốt văn kiện Đại hội XIII. Vì vậy, cùng với các cấp, các ngành, tất cả trụ cột của đối ngoại và ngoại giao đều hướng đến và nỗ lực đóng góp vào thực hiện khát vọng, tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước. Để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2021-2030 đã đề ra nhiệm vụ “xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm”.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mong muốn các đại biểu sẽ thảo luận, làm rõ hơn những vấn đề đặt ra đối với ngoại giao kinh tế trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, nhất là về tư duy, nội dung, phương châm và phương thức triển khai, nhằm tranh thủ tốt nhất các điều kiện quốc tế thuận lợi, phát huy tối đa vị thế mới của đất nước và mạng lưới các khuôn khổ hợp tác, các hiệp định FTA để tạo ra nguồn lực và sức mạnh mới cho đất nước, phục vụ hiệu quả người dân, địa phương và doanh nghiệp trong phát triển và hội nhập quốc tế.

Thứ tư, về xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại. Lần đầu tiên văn kiện Đại hội Đảng xác định “xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng ta về xây dựng nền ngoại giao Việt Nam trong tình hình mới. Đây vừa nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, vừa là nhiệm vụ cấp bách, trước mắt.

Bộ trưởng đề nghị các đại biểu thảo luận thực chất, làm rõ hơn nội hàm và biện pháp xây dựng “nền ngoại giao toàn diện, hiện đại”, nhất là làm rõ tính toàn diện, hiện đại về lĩnh vực, chủ thể, con người, bộ máy, phương thức, cơ chế vận hành, đặc biệt là cơ chế phối hợp đồng bộ, thông suốt, chặt chẽ và hiệu quả giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân; giữa ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa với đối ngoại quốc phòng, an ninh, văn hóa- xã hội, môi trường, khoa học- công nghệ…

Muốn xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại thì một trong những điều cốt yếu là phải có cán bộ ngoại giao toàn diện, hiện đại. Do đó, cần có những nghiên cứu, trao đổi sâu sắc, nhiều chiều về tiêu chuẩn, phẩm chất và cơ chế chính sách để xây dựng được đội ngũ cán bộ ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Bộ trưởng cho rằng, thế giới đang vận động không ngừng, phức tạp, đan xen nhiều cơ hội và thách thức. Vì vậy, những vấn đề Hội thảo hôm nay thảo luận, quán triệt, đặc biệt là các ý kiến, đề xuất và kiến nghị sâu sắc, tâm huyết sẽ góp phần giúp Bộ Ngoại giao triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII, cùng với các binh chủng đối ngoại, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển đất nước.

* Dự kiến trong một ngày, Hội thảo khoa học sẽ có 4 phiên lớn với Phiên 1 là “Cơ hội, thách thức trong triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII”; Phiên 2 là “Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong tình hình mới”; Phiên 3 là “Ngoại giao đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân” và Phiên 4 là “Nền ngoại giao toàn diện, hiện đại”.

Báo TG&VN sẽ tiếp tục thông tin về Hội thảo...

TIN LIÊN QUAN
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII đến các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV: Khi nhà ngoại giao làm ‘nghề nghị sỹ’
Kế thừa và phát huy tầm nhìn của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch - Xây dựng tổ chức bộ máy Bộ Ngoại giao chính quy, toàn diện, hiện đại
Xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại toàn diện, hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ
Tân Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Ngoại giao toàn diện, hiện đại, phục vụ phát triển đất nước

Bài viết cùng chủ đề

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Đọc thêm

Covid-19: Trưa 30/7, Hà Nội công bố 61 ca mắc mới; Bắc Giang chỉ còn 36 bệnh nhân đang điều trị

Covid-19: Trưa 30/7, Hà Nội công bố 61 ca mắc mới; Bắc Giang chỉ còn 36 bệnh nhân đang điều trị

Baoquocte.vn. Trưa 30/7, Hà Nội tiếp tục công bố thêm 61 trường hợp dương tính với Covid-19; Bắc Giang chỉ còn điều trị 36 bệnh nhân, 99% ca mắc đã khỏi ...
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày thứ 7 31/7/2021: Bảo Bình chú ý tài chính, Cự giải tình duyên tan vỡ

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày thứ 7 31/7/2021: Bảo Bình chú ý tài chính, Cự giải tình duyên tan vỡ

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 31/7 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ tham dự Hội nghị AMM-54 và các Hội nghị liên quan

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ tham dự Hội nghị AMM-54 và các Hội nghị liên quan

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị AMM-54 và các Hội nghị liên quan theo hình thức trực tuyến.
Quảng Ninh nỗ lực thực hiện 3 đột phá chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội năm 2021

Quảng Ninh nỗ lực thực hiện 3 đột phá chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội năm 2021

Baoquocte.vn. Quảng Ninh xác định, 3 đột phá chiến lược: cải cách hành chính, hạ tầng, nhân lực là nhiệm vụ xuyên suốt, lâu dài trong phát triển kinh tế-xã hội ...
Phó Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sỹ Ignazio Cassis thăm Việt Nam

Phó Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sỹ Ignazio Cassis thăm Việt Nam

Baoquocte.vn. Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sỹ Ignazio Cassis thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-6/8.
Mỹ-Hàn bàn chuyện tập trận, Triều Tiên bất ngờ triệu tập tướng lĩnh quân đội, phản đối 'các thế lực thù địch'

Mỹ-Hàn bàn chuyện tập trận, Triều Tiên bất ngờ triệu tập tướng lĩnh quân đội, phản đối 'các thế lực thù địch'

Baoquocte.vn. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã cáo buộc 'thế lực thù địch' tăng cường 'các cuộc tập trận quân sự điên rồ và dai dẳng để gây hấn'.
Chuyển nhượng cầu thủ: Bayern gia hạn Joshua Kimmich và Leon Goretzka; Man Utd cố kéo cầu thủ 18 tuổi; Liverpool bổ sung đội hình tấn công

Chuyển nhượng cầu thủ: Bayern gia hạn Joshua Kimmich và Leon Goretzka; Man Utd cố kéo cầu thủ 18 tuổi; Liverpool bổ sung đội hình tấn công

Baoquocte.vn. Những tin tức chuyển nhượng cầu thủ diễn ra trong 24h qua được cập nhật thường xuyên trên báo Thế giới và Việt Nam.
Covid-19: F0, F1 ở nhà cần lưu ý những gì để nâng cao sức khỏe?

Covid-19: F0, F1 ở nhà cần lưu ý những gì để nâng cao sức khỏe?

Baoquocte.vn. Theo các chuyên gia y tế, bệnh nhân Covid-19, hay các trường hợp F1 khi thực hiện cách ly tại nhà cần lưu ý một số vấn đề sau.
Truyện Kiều và sự liên tưởng thú vị với thời Covid-19

Truyện Kiều và sự liên tưởng thú vị với thời Covid-19

Baoquocte.vn. Cách nhau tới 200 năm, nhưng thế giới trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du lại có sự trùng hợp và liên tưởng thú vị với thời Covid-19.
Lịch âm 31/7 - Xem âm lịch hôm nay thứ 7 ngày 31/7/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 31/7/2021

Lịch âm 31/7 - Xem âm lịch hôm nay thứ 7 ngày 31/7/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 31/7/2021

Baoquocte.vn. Lịch âm 31/7. Âm lịch hôm nay 31/7. Lịch âm 31/7. Xem âm lịch hôm nay ngày 31/7/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên ngày 31 tháng 7 năm 2021 ...
Cục trưởng Cục Lãnh sự: Việt Nam luôn nỗ lực đẩy lùi nạn mua bán người

Cục trưởng Cục Lãnh sự: Việt Nam luôn nỗ lực đẩy lùi nạn mua bán người

Baoquocte.vn. Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan trả lời phỏng vấn Báo TG&VN nhân Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7.
Tích cực hưởng ứng 'Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người' vì sự an toàn của mỗi người, mỗi gia đình

Tích cực hưởng ứng 'Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người' vì sự an toàn của mỗi người, mỗi gia đình

Baoquocte.vn. Để chủ động phòng, chống mua bán người, mọi công dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đề phòng, tự bảo vệ mình và người thân.
Cục trưởng Cục Lãnh sự: Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự

Cục trưởng Cục Lãnh sự: Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự

Baoquocte.vn. Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan cập nhật về tình hình di cư và nỗ lực của Việt Nam trong việc ngăn chặn di cư trái phép.
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào thông tin về việc hai lưu học sinh tử vong vì tai nạn giao thông

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào thông tin về việc hai lưu học sinh tử vong vì tai nạn giao thông

Baoquocte.vn. Chiều tối ngày 19/7 tại thủ đô Vientiane đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm, khiến hai lưu học sinh Việt Nam tử vong tại chỗ.
Bảo hộ công dân: Điểm nhấn trong nỗ lực chống dịch Covid-19 của Việt Nam

Bảo hộ công dân: Điểm nhấn trong nỗ lực chống dịch Covid-19 của Việt Nam

Baoquocte.vn. Công tác bảo hộ công dân 6 tháng đầu năm 2021 được triển khai một cách hiệu quả trên nhiều phương diện, đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Bạo loạn tại Nam Phi: Đại sứ quán đề nghị công dân Việt Nam tăng cường đảm bảo an toàn

Bạo loạn tại Nam Phi: Đại sứ quán đề nghị công dân Việt Nam tăng cường đảm bảo an toàn

Baoquocte.vn. Hiện chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng về tính mạng, sức khỏe và tài sản trước tình trạng bạo loạn và cướp phá tại Nam Phi.
Bố trí chỗ ngồi khi ký kết văn kiện đối ngoại như thế nào?

Bố trí chỗ ngồi khi ký kết văn kiện đối ngoại như thế nào?

Baoquocte.vn. Khi ký kết văn kiện đối ngoại song phương và đa phương, chỗ ngồi của các bên sẽ được bố trí theo quy định nào?
Bố trí chỗ ngồi trong tiếp khách, làm việc đối ngoại

Bố trí chỗ ngồi trong tiếp khách, làm việc đối ngoại

Baoquocte.vn. Khi tiếp khách, làm việc đối ngoại, cần bố trí chỗ ngồi cho đại diện nước chủ nhà và khách như thế nào cho phù hợp?
Treo cờ ASEAN cùng cờ của các quốc gia như thế nào?

Treo cờ ASEAN cùng cờ của các quốc gia như thế nào?

Baoquocte.vn. Khi treo cờ ASEAN cùng cờ của các quốc gia thành viên và đối tác cần phải tuân theo những quy định gì?
Có mấy cách treo cờ nhiều nước trong sự kiện đối ngoại?

Có mấy cách treo cờ nhiều nước trong sự kiện đối ngoại?

Baoquocte.vn. Trong một sự kiện đối ngoại có sự tham dự của nhiều nước thì phải sắp xếp, treo cờ theo thứ tự như thế nào?
4 điểm Cơ quan đại diện cần lưu ý khi đón đoàn cấp cao đến thăm (Phần 2)

4 điểm Cơ quan đại diện cần lưu ý khi đón đoàn cấp cao đến thăm (Phần 2)

Baoquocte.vn. Khi đón đoàn cấp cao thăm trụ sở, Cơ quan đại diện cần lưu ý 4 vấn đề chính sau.
4 điểm Cơ quan đại diện cần lưu ý khi đón đoàn cấp cao (Phần 1)

4 điểm Cơ quan đại diện cần lưu ý khi đón đoàn cấp cao (Phần 1)

Baoquocte.vn. Khi có đoàn cấp cao ta sang thăm, dự hội nghị quốc tế ở nước sở tại hoặc nước kiêm nhiệm, Cơ quan đại diện cần lưu ý 4 vấn đề chính sau.
Thông điệp 'ngoại giao vaccine' của Mỹ

Thông điệp 'ngoại giao vaccine' của Mỹ

Baoquocte.vn. Đi sau Trung Quốc và Nga nhưng dường như chiến lược “ngoại giao vaccine” của Mỹ đang phát huy tác dụng rõ rệt.
Thể thao, không chỉ là thể thao hay câu chuyện cách đây 50 năm

Thể thao, không chỉ là thể thao hay câu chuyện cách đây 50 năm

Baoquocte.vn. Ngoài cuộc chiến thương mại, trừng phạt, công kích nhau, Mỹ đang mở mặt trận mới với Trung Quốc, đó là thể thao.
Olympic Tokyo 2021: Sự kiện của hy vọng chiến thắng đại dịch Covid-19

Olympic Tokyo 2021: Sự kiện của hy vọng chiến thắng đại dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Ngoại giao Olympic Tokyo 2021 của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide khởi động với chương trình đón các quan chức nước ngoài bất chấp Covid-19.
Hình ảnh Tổng thống Pháp Macron như ‘vòng hoa di động’ gây sốt mạng xã hội

Hình ảnh Tổng thống Pháp Macron như ‘vòng hoa di động’ gây sốt mạng xã hội

Baoquocte.vn. Hình ảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đeo vòng hoa kín từ đầu đến chân trong chuyến thăm Polynesia thuộc Pháp đang được chia sẻ trên Twitter.
Một tách cà phê... thu hẹp bất đồng?

Một tách cà phê... thu hẹp bất đồng?

Baoquocte.vn. Một tách "cà phê Thổ Nhĩ Kỳ" trên bàn làm việc của các nhà lãnh đạo khu vực có thể góp phần giải quyết nhiều vấn đề...
‘Ngoại giao kem’ ở Bờ Tây

‘Ngoại giao kem’ ở Bờ Tây

Baoquocte.vn. Hãng kem Ben & Jerry’s quyết định ngừng bán ở Bờ Tây để thể hiện thiện chí với Palestine.
Phiên bản di động