Kế thừa và phát huy tầm nhìn của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch - Xây dựng tổ chức bộ máy Bộ Ngoại giao chính quy, toàn diện, hiện đại

Phạm Quang Hiệu
Theo dõi TGVN trên
Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ
Baoquocte.vn. Tham luận tại Tọa đàm khoa học với chủ đề "Tầm nhìn Nguyễn Cơ Thạch trong sự nghiệp xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại" do Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Ngoại giao chủ trì ngày 16/4 tại Hà Nội.
Kế thừa và phát huy tầm nhìn của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch -  Xây dựng tổ chức bộ máy Bộ Ngoại giao chính quy, toàn diện, hiện đại
Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Phạm Quang Hiệu phát biểu tại Tọa đàm khoa học với chủ đề "Tầm nhìn Nguyễn Cơ Thạch trong sự nghiệp xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại" ngày 16/4 tại Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thực sự cá nhân tôi hôm nay cảm thấy hết sức vinh dự và may mắn được lắng nghe những đánh giá, nhận định, phân tích và chia sẻ của các đồng chí nguyên Lãnh đạo Bộ, Đại sứ, các bậc tiền bối - những “người trong cuộc”, nhân chứng lịch sử cho những giá trị mà tầm nhìn của Nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đã để lại cho chúng ta.

Các tham luận, phát biểu của các đồng chí đã đánh giá hết sức toàn diện và sâu sắc những đóng góp của đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đối với công tác xây dựng ngành của Bộ Ngoại giao, đặc biệt là đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và trước hết, tôi xin bày tỏ sự chia sẻ, nhất trí cao với hầu hết các ý kiến đó.

Cũng trên cơ sở ý kiến chỉ đạo gợi mở của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trong phần phát biểu định hướng về việc làm thế nào để phát huy hơn nữa những giá trị, những di sản mà đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đã để lại, trong khuôn khổ của toạ đàm hôm nay, tôi xin được trình bày những suy nghĩ của mình về những yêu cầu đặt ra đối với tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại giao trong thời gian tới, cũng như mạnh dạn đề xuất một số giải pháp, chủ yếu tiếp cận dưới góc độ khoa học.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra yêu cầu “xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân”. Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 năm 2018 của Bộ ta đã xác định một trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngoại giao trong thời gian tới là “xây dựng nền ngoại giao từng bước hiện đại, chuyên nghiệp, thích ứng năng động trong tình hình mới”.

Như vậy, có thể thấy định hướng xây dựng tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại giao trong thời gian tới sẽ là “toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp”.

Tin liên quan
Tân Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Ngoại giao toàn diện, hiện đại, phục vụ phát triển đất nước Tân Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Ngoại giao toàn diện, hiện đại, phục vụ phát triển đất nước

Muốn như vậy, trước hết, cần có cách tiếp cận tổng thể, đồng bộ và hệ thống trong xây dựng tổ chức bộ máy hiện đại, chuyên nghiệp. Khoa học tổ chức nhà nước và thực tế đã cho thấy mô hình và quy mô tổ chức bộ máy phải phù hợp và gắn chặt với tính chất, đặc điểm, chức năng và sự chuyển động của nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị đó.

Đối với Bộ Ngoại giao, để xây dựng được một cơ cấu tổ chức “toàn diện”, trước hết cần rà soát, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như những đặc thù trong công tác đối ngoại của ngành Ngoại giao để từ đó đề xuất mô hình tổ chức phù hợp. Đây cũng chính là bài học mà đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đã để lại cho chúng ta.

Nghị định 26/2017/NĐ-CP quy định Bộ Ngoại giao “là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đối ngoại, gồm: Công tác ngoại giao, biên giới, lãnh thổ quốc gia, công tác đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, quản lý các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và hoạt động của các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao theo quy định của pháp luật”. Theo Nghị định 26, Bộ Ngoại giao có 30 nhiệm vụ. Nhìn chung, quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao đã tương đối đầy đủ, toàn diện.

Tuy nhiên, thực tế triển khai hoạt động những năm qua cho thấy vẫn còn một số nhiệm vụ Bộ ta đang được giao phụ trách nhưng chưa được thể chế hoá hoặc một số nhiệm vụ mới chưa được phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa Bộ Ngoại giao với các cơ quan, bộ, ngành khác, ví dụ như nhiệm vụ thống nhất quản lý đối với công tác đối ngoại nhân dân; các nhiệm vụ về ngoại giao số, về các vấn đề toàn cầu...

Ngay trong các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, việc phân công, phân nhiệm trong một số trường hợp cũng chưa thực sự phù hợp, dẫn đến tình trạng có nhiệm vụ do nhiều đơn vị cùng giải quyết (ví dụ như nhiệm vụ về hợp tác tiểu vùng, sự tham gia của Việt Nam vào các cơ chế, diễn đàn hợp tác kinh tế quốc tế), nhưng cũng có những nhiệm vụ hiện nay Bộ chưa có đơn vị chuyên trách phù hợp (ví dụ như vấn đề chuyển đổi số).

Do vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Bộ thời gian tới là phải xác định và sớm cụ thể hoá nội hàm đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII để làm định hướng rà soát kỹ lưỡng chức năng, nhiệm vụ của Bộ; kịp thời đề xuất bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Bộ và của các đơn vị thuộc Bộ.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ mới, Bộ sẽ kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy cho thực sự phù hợp.

Hiện nay, Bộ Ngoại giao có hai đơn vị cấp Tổng cục, 17 đơn vị cấp Vụ (kể cả Văn phòng Bộ và Thanh tra), 6 đơn vị cấp Cục (bao gồm Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh), 7 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ và được giao quản lý 94 Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Cơ cấu của Bộ hiện nay là tương đối tinh gọn, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước hiện nay. Vậy, ta phải kiện toàn, sắp xếp lại các đơn vị như thế nào để thực sự phát huy được sức mạnh tổng hợp của tổ chức?

Thứ nhất, cần tiếp tục phát huy mô hình các đơn vị tổng hợp. Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch là người tiên phong khi chỉ đạo thành lập các đơn vị tổng hợp (như Vụ Tổng hợp đối ngoại, Vụ Tổng hợp nội bộ, Vụ Tổng hợp kinh tế…).

Cho đến nay, chúng ta vẫn duy trì mô hình các Vụ Tổng hợp như Chính sách đối ngoại, Tổng hợp kinh tế và các đơn vị này nhìn chung đang đóng vai trò quan trọng trong công tác nghiên cứu tổng hợp, tham mưu, đề xuất chính sách.

Thứ hai, các Vụ khu vực được xác định là những “quả đấm thép” trên mặt trận đối ngoại của Bộ ta. Bộ đã ưu tiên thuyết phục Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và trình Chính phủ cho phép duy trì mô hình tổ chức phòng tại các Vụ khu vực, với mong muốn đưa công tác nghiên cứu, tham mưu chính sách của các Vụ khu vực đi vào chiều sâu hơn nữa và cũng là một giải pháp hiệu quả để đào tạo cán bộ nguồn cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý.

Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hoá sâu sắc hiện nay, khi mà vấn đề của một quốc gia nhiều khi đã vượt ra ngoài phạm vi của một khu vực thì việc tổ chức đơn vị theo khu vực địa lý đôi khi cũng gặp những hạn chế trong xử lý vấn đề.

Phải chăng đã đến lúc đặt lại vấn đề về việc tổ chức mô hình Tổng Vụ khu vực để phát huy sức mạnh tổng hợp, nhân lực của các đơn vị?

Tất nhiên, hướng đi này chưa thực sự phù hợp với chủ trương chung là hạn chế, giảm số lượng tổng cục. Nhưng ngành Ngoại giao vốn có nhiều đặc thù trong nhiệm vụ chính trị thì việc đề xuất đặc thù cho tổ chức bộ máy như triển khai thí điểm mô hình Tổng Vụ tại Bộ Ngoại giao là một phương án cũng có thể cân nhắc một cách nghiêm túc và phù hợp với tinh thần đổi mới, sáng tạo, đột phá trong công tác xây dựng ngành mà đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đã thể hiện.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh công nghệ số hiện nay, cần mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất thí điểm các cơ chế mềm, cơ chế ảo, liên vụ, đa lĩnh vực, các mô hình mới mang tính đặc thù của ngành Ngoại giao như Đại sứ, Vụ trưởng đặc trách một hoặc một số vấn đề cụ thể (tương tự mô hình Đặc phái viên hoặc Quốc vụ khanh của một số nước).

Tin liên quan
Xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại toàn diện, hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ Xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại toàn diện, hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ

Thứ ba, số lượng các đơn vị sự nghiệp của Bộ Ngoại giao không nhiều và trong hai năm qua đã được sắp xếp lại khá tinh gọn, hiện chỉ còn 7 đơn vị thuộc Bộ và ba đơn vị thuộc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

Quan trọng hơn, tỷ lệ các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên ngày càng cao, vượt chỉ tiêu so với yêu cầu của Trung ương (hiện Bộ có 6/11 đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên, trong khi TW yêu cầu đến 2021 phải có 10% đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên).

Tuy nhiên, xét ở góc độ hiệu quả kinh tế thì thực sự cần phải nỗ lực hơn rất nhiều trong cơ chế thị trường vốn có sự cạnh tranh rất cao. Với cơ chế quản lý hiện nay, rất khó để các đơn vị này làm ăn hiệu quả, phát huy hết được thế mạnh của mình.

Điều quan trọng hơn, các đơn vị sự nghiệp của ta vẫn phải thực hiện và hoàn thành tốt chức năng phục vụ nhiệm vụ chính trị của Bộ.

Thứ tư, đối với các Cơ quan đại diện (CQĐD) Việt Nam ở nước ngoài, ta đã có Quy hoạch đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong năm 2018, ta đã trình Chính phủ cho phép đóng cửa 4 CQĐD chủ yếu do tình hình chính trị, an ninh sở tại không bảo đảm (tại Iraq, Libya) nhưng cũng có cả lý do hiệu quả hoạt động không đáp ứng được yêu cầu (Đại sứ quán ta tại Panama và Uzbekistan).

Ta cũng đã cơ bản hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động của CQĐD (Luật CQĐD đã được thông qua năm 2009, sửa đổi bổ sung năm 2017; các Nghị định, Thông tư hướng dẫn cũng đã ban hành; tiêu chuẩn, chế độ chính sách đối với thành viên CQĐD cũng từng bước được thể chế hoá).

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan thì hiệu quả hoạt động của các CQĐD không đồng đều; vẫn còn một số CQĐD chưa để lại nhiều dấu ấn về thành tích đối ngoại, chưa phát huy hết vai trò, chức năng đại diện nhà nước trong hoạt động của mình, nhất là chức năng tham mưu, đề xuất chiến lược, chính sách.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do chất lượng đội ngũ cán bộ tại các địa bàn này còn chưa đáp ứng được yêu cầu của mô hình CQĐD tinh gọn, hiệu quả (theo đó, số lượng cán bộ ít (3-5 người/cơ quan), nhưng phải tinh nhuệ và đa năng.

Trong bối cảnh ngân sách nhà nước bị cắt giảm, biên chế CQĐD không được tăng, làm thế nào để nâng cao hiệu quả hoạt động của các CQĐD đang là một vấn đề không dễ giải quyết.

Bên cạnh việc rà soát điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cho phù hợp với ưu tiên đối ngoại của đất nước trong giai đoạn tới, giải pháp khả thi nhất trong thẩm quyền của Bộ là thực hiện điều chuyển biên chế trong phạm vi chỉ tiêu được giao giữa các CQĐD, trong đó dành ưu tiên cao hơn cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực cho những địa bàn chiến lược, quan trọng hoặc nằm trong kế hoạch thúc đẩy quan hệ trong từng giai đoạn cụ thể.

Mặt khác, cần có các đột phá nhiều hơn trong kiện toàn mô hình, cơ cấu tổ chức của các CQĐD. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Vụ Tổ chức Cán bộ đang triển khai.

Cuối cùng, và cũng là giải pháp quan trọng nhất: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức bộ máy có hoàn thiện đến đâu thì cũng không thể vận hành suôn sẻ nếu thiếu đi nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là nhiệm vụ thường xuyên mà Bộ ta đã làm khá tốt trong những năm qua, với nhiều sáng kiến, đổi mới trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ.

Chất lượng đội ngũ cán bộ của Bộ ta đã được các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhiều lần ghi nhận và đánh giá cao. Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong bối cảnh tình hình mới, việc tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ là hết sức cần thiết, nhất là xây dựng đội ngũ chuyên gia, chuyên sâu.

Hiện nay, Vụ Tổ chức Cán bộ đang chủ trì xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Bộ Ngoại giao giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2021-2025.

Một khi được thông qua, đây sẽ là những cơ sở quan trọng để Bộ triển khai các giải pháp cụ thể nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, hướng tới xây dựng một nền ngoại giao toàn diện, chính quy, hiện đại.

TIN LIÊN QUAN
Trắc nghiệm về cuộc đời và sự nghiệp của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch
Dấu ấn về đào tạo cán bộ trẻ thời kỳ Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch *
Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch với những đột phá về công tác chỉ đạo điều hành
Ông Nguyễn Cơ Thạch và bản lĩnh 'ôm cả con voi khổng lồ'
Ký ức về cuộc gặp ấn tượng và tiếng cười trứ danh của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch

Đọc thêm

Giá vàng hôm nay 18/10, ​​​​​​​Vàng sẽ sớm vượt ngưỡng 1.800 USD, nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều vào Fed

Giá vàng hôm nay 18/10, ​​​​​​​Vàng sẽ sớm vượt ngưỡng 1.800 USD, nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều vào Fed

Baoquocte.vn. Giá vàng hôm nay 18/10, khởi động tuần mới sau biến động không mong muốn của tuần trước, vàng thế giới được dự đoán sớm vượt ngưỡng 1.800 USD.
Giá cà phê hôm nay 18/10, Dự báo giá tiếp tục tăng mạnh, cơ hội mở cho cà phê đặc sản ở châu Âu

Giá cà phê hôm nay 18/10, Dự báo giá tiếp tục tăng mạnh, cơ hội mở cho cà phê đặc sản ở châu Âu

Baoquocte.vn. Cách biệt về giá cà phê giữa 2 kỳ hạn giao hàng nới rộng, cho thấy mối lo về nguồn cung trong ngắn hạn đã không còn khiến giới đầu ...
Giá tiêu hôm nay 18/10, giảm nhẹ, thấp nhất 86.00đ/kg, nhận định giá cuối năm

Giá tiêu hôm nay 18/10, giảm nhẹ, thấp nhất 86.00đ/kg, nhận định giá cuối năm

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giảm nhẹ tại một số địa phương, giao dịch từ 86.000 - 89.000 đ/kg.
XSMB 18/10/2021, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 18/10/2021. KQXSMB thứ 2

XSMB 18/10/2021, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 18/10/2021. KQXSMB thứ 2

Baoquocte.vn. XSMB 18/10. xổ số hôm nay 18/10. Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, thứ 2 ngày 18 tháng 10 năm 2021. SXMB 18/10. KQSXMB.
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Hai ngày 18/10/2021: Xử Nữ tỏ tình với người ấy

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Hai ngày 18/10/2021: Xử Nữ tỏ tình với người ấy

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 18/10/2021 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp 18/10/2021: Tuổi Mùi được lộc từ ông bà tổ tiên để lại

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp 18/10/2021: Tuổi Mùi được lộc từ ông bà tổ tiên để lại

Baoquocte.vn. Xem tử vi hôm nay 18/10/2021, tử vi 12 con giáp - tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài ...
XSMN 18/10/2021, kết quả xổ số miền Nam hôm nay 18/10/2021. xổ số hôm nay

XSMN 18/10/2021, kết quả xổ số miền Nam hôm nay 18/10/2021. xổ số hôm nay

Baoquocte.vn. XSMN 18/10, xổ số miền Nam hôm nay 18/10/2021 có quay không? XSMN khi nào quay trở lại?
XSMT 18/10/2021, kết quả xổ số miền Trung hôm nay 18/10/2021. KQXSMT thứ 2

XSMT 18/10/2021, kết quả xổ số miền Trung hôm nay 18/10/2021. KQXSMT thứ 2

Baoquocte.vn. XSMT 18/10. xổ số hôm nay. Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay, thứ 2 ngày 18 tháng 10 năm 2021. SXMT 18/10. KQSXMT.
Cảnh báo mưa to, lũ ở Quảng Bình - Quảng Nam tiếp tục lên

Cảnh báo mưa to, lũ ở Quảng Bình - Quảng Nam tiếp tục lên

Baoquocte.vn. Đêm nay và rạng sáng mai (18/10), lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế và sông Thu Bồn (Quảng Nam) tiếp tục lên, dao động ...
Chiến đấu cơ Nga xuất kích ngăn chặn máy bay Mỹ giữa biển Nhật Bản

Chiến đấu cơ Nga xuất kích ngăn chặn máy bay Mỹ giữa biển Nhật Bản

Baoquocte.vn. Một máy bay chiến đấu của Nga đã xuất kích để xua máy bay ném bom B-1B Lancer của Mỹ ở vùng biển giữa biển Nhật Bản và bán đảo ...
Việt Nam đồng bảo trợ cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Haiti

Việt Nam đồng bảo trợ cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Haiti

Baoquocte.vn. Chiều ngày 15/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp theo thể thức Arria về tình hình Haiti.
Lễ bàn giao hài cốt quân nhân Hoa Kỳ tại Đà Nẵng

Lễ bàn giao hài cốt quân nhân Hoa Kỳ tại Đà Nẵng

Baoquocte.vn. Ngày 16/10, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra Lễ bàn giao 4 bộ hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam.
Đại sứ Hà Kim Ngọc đánh giá cao sự hỗ trợ của Pfizer đối với Việt Nam

Đại sứ Hà Kim Ngọc đánh giá cao sự hỗ trợ của Pfizer đối với Việt Nam

Baoquocte.vn. Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc tham dự buổi làm việc giữa Ủy ban ASEAN với Giám đốc Cấp cao về Chính sách Thương mại của công ty Pfizer.
Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc tiếp tục trao tặng vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 cho Việt Nam

Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc tiếp tục trao tặng vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 cho Việt Nam

Baoquocte.vn. Số vật tư y tế trị giá khoảng 2 triệu Nhân dân tệ thể hiện tình cảm hữu nghị và truyền thống giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối thoại với sinh viên, cán bộ ngoại giao trẻ

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối thoại với sinh viên, cán bộ ngoại giao trẻ

Baoquocte.vn. Ngày 19/10, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ có buổi đối thoại với đoàn viên thanh niên Bộ Ngoại giao.
Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết gia hạn Văn phòng Phối hợp LHQ tại Haiti

Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết gia hạn Văn phòng Phối hợp LHQ tại Haiti

Baoquocte.vn. Hội đồng Bảo an đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 2600 gia hạn hoạt động của Phái bộ Hỗ trợ LHQ tại Haiti đến ngày 15/7/2022.
Lần đầu tiên diễn ra Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài

Lần đầu tiên diễn ra Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài

Baoquocte.vn. Hội nghị có sự tham dự của 13 Đại sứ, 25 Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài, 15 ứng viên Lãnh sự danh dự với gần gần 150 điểm cầu ở nước ...
Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ công dân Việt Nam gặp nạn tại Saudi Arabia

Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ công dân Việt Nam gặp nạn tại Saudi Arabia

Baoquocte.vn. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về các biện pháp bảo hộ một công dân Việt Nam gặp nạn tại Saudi Arabia.
Kiên Giang hỗ trợ lao động Việt Nam tại Campuchia trong bối cảnh dịch Covid-19

Kiên Giang hỗ trợ lao động Việt Nam tại Campuchia trong bối cảnh dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Tổng Lãnh sự quán sẽ sử dụng khoản hỗ trợ này của tỉnh Kiên Giang để mua gạo, các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ công tác cứu trợ.
Chuyến bay đặc biệt ngày 3/9 từ Saudi Arabia

Chuyến bay đặc biệt ngày 3/9 từ Saudi Arabia

Baoquocte.vn. Ngày 3/9, chuyến bay của Bamboo Airways từ Saudi Arabia hạ cánh ở Việt Nam, mang theo gần 240 công dân Việt Nam...
Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique: Nỗ lực biến điều không thể thành có thể

Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique: Nỗ lực biến điều không thể thành có thể

Baoquocte.vn. Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Lê Huy Hoàng trao đổi với TG&VN về công tác bảo hộ công dân của Đại sứ quán trong hơn một năm qua.
Tăng cường triển khai công tác bảo hộ công dân trong tình hình mới

Tăng cường triển khai công tác bảo hộ công dân trong tình hình mới

Baoquocte.vn. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk luôn có những chỉ đạo kịp thời để hỗ trợ, làm tốt công tác hỗ trợ NVNONN cũng như việc bảo hộ công dân được chủ động hơn.
Trang phục của phụ nữ trong hoạt động đối ngoại

Trang phục của phụ nữ trong hoạt động đối ngoại

Baoquocte.vn. Ngoài trang phục dân tộc, phụ nữ thường sử dụng âu phục khi đối ngoại như váy công sở với áo sơ mi hay bộ vest nữ lịch sự, trang trọng, nữ tính.
Cách tặng quà, tặng hoa khi đối ngoại

Cách tặng quà, tặng hoa khi đối ngoại

Baoquocte.vn. Quà tặng là thông điệp cuối cùng mà khách sẽ mang về đất nước họ, ảnh hưởng rất lớn đến thành công trong mọi hoạt động đối ngoại.
ASEAN ca được sử dụng như thế nào?

ASEAN ca được sử dụng như thế nào?

Baoquocte.vn. Cách sử dụng ASEAN ca được quy định trong văn bản Hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca.
Cần chú ý gì về hình thức, kích thước các lá cờ khi treo cùng cờ ASEAN?

Cần chú ý gì về hình thức, kích thước các lá cờ khi treo cùng cờ ASEAN?

Baoquocte.vn. Theo văn bản Hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các lá cờ treo cùng cờ ASEAN cần tuân thủ một số quy định về hình thức, kích thước.
9 hình thức treo cờ ASEAN (phần 2)

9 hình thức treo cờ ASEAN (phần 2)

Baoquocte.vn. Theo văn bản Hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca, có 9 hình thức treo cờ ASEAN cơ bản cần tuân ...
9 hình thức treo cờ ASEAN (phần 1)

9 hình thức treo cờ ASEAN (phần 1)

Baoquocte.vn. Theo văn bản Hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca, có 9 hình thức treo cờ ASEAN cơ bản.
Nâng tầm đối ngoại đa phương: Chủ động, tích cực, đóng góp thực chất tại Liên hợp quốc

Nâng tầm đối ngoại đa phương: Chủ động, tích cực, đóng góp thực chất tại Liên hợp quốc

Baoquocte.vn. Thời gian qua, Việt Nam liên tục thể hiện vai trò chủ động tại các thể chế đa phương và tổ chức quốc tế, đặc biệt là tại Liên hợp quốc.
Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài: Những ‘cánh tay nối dài’ của công tác ngoại giao văn hoá

Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài: Những ‘cánh tay nối dài’ của công tác ngoại giao văn hoá

Baoquocte.vn. Vụ trưởng Vụ NGVH-UNESCO Mai Phan Dũng đề cao vai trò của các Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài đối với công tác ngoại giao văn hoá.
Đối ngoại nhân dân - điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Đức

Đối ngoại nhân dân - điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Đức

Baoquocte.vn. Tổng kết quan hệ Việt Nam-Đức, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.
Việt Nam-Trung Quốc: Làm giàu kho tàng lý luận phong phú

Việt Nam-Trung Quốc: Làm giàu kho tàng lý luận phong phú

Baoquocte.vn. Hợp tác tư tưởng lý luận là nét đặc thù riêng có giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc.
'Hậu trường' ngoại giao vaccine: Thành công nhờ vận động toàn diện

'Hậu trường' ngoại giao vaccine: Thành công nhờ vận động toàn diện

Baoquocte.vn. Sau khi Australia tăng cam kết viện trợ vaccine Covid-19 cho Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Tất Thành chia sẻ câu chuyện 'hậu trường' ngoại giao vaccine.
Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên: Thế và lực của đất nước đang rất thuận lợi cho đối ngoại

Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên: Thế và lực của đất nước đang rất thuận lợi cho đối ngoại

Baoquocte.vn. Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên cho rằng trong thời bình, để phát triển đất nước, 'người lính' đối ngoại phải đi đầu.
Phiên bản di động