Quan hệ giữa chủ quyền quốc gia và chế độ ưu đãi miễn trừ ngoại giao

09/06/2020 11:00

TGVN. Quan hệ giữa chủ quyền quốc gia và chế độ ưu đãi miễn trừ là mối quan hệ chặt chẽ có tính chất có đi có lại. Chủ quyền quốc gia quyết định chế độ ưu đãi miễn trừ, còn chế độ ưu đãi miền trừ làm cho chủ quyền quốc gia được trọn vẹn.

TIN LIÊN QUAN
quan he giua chu quyen quoc gia va che do uu dai mien tru ngoai giao Mục đích, nội dung, phạm vi đặc quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao là gì?
quan he giua chu quyen quoc gia va che do uu dai mien tru ngoai giao Cơ sở cho đặc quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao?

Chế độ ưu đãi miễn trừ không phải do một nhà nước hay một tổ chức siêu quốc gia nào áp đặt, mà được quy định trên cơ sở thỏa thuận giữa các quốc gia có chủ quyền, vì vậy bao giờ nó cũng có cơ sở là lợi ích quốc gia. Các đặc quyền mà các đại diện ngoại giao được hưởng bao giờ cũng đi đôi với nghĩa vụ. Công ước Vienna 1961 quy định các Cơ quan đại diện phải tôn trọng chủ quyền quốc gia, luật lệ và tập quán nước sở tại.

Chủ quyền quốc gia quyết định chế độ ưu đãi miễn trừ. Các Cơ quan đại diện được hưởng một số đặc quyền trong khuôn khổ luật lệ nước sở tại, song thực tế các quyền này không vượt lên trên và vượt ra ngoài phạm vi chủ quyền quốc gia nước tiếp nhận.

Cho các Cơ quan đại diện ngoại giao đóng ở nước mình được hưởng một số đặc quyền là cần thiết đối với các quốc gia khi tham gia sinh hoạt quốc tế. Đồng thời cũng là để đảm bảo chủ quyền trọn vẹn của quốc gia mình trong quan hệ quốc tế, tạo điều kiện cho Cơ quan đại diện của mình ở nước ngoài được hoạt động thuận lợi.

Quan hệ giữa chủ quyền quốc gia và chế độ ưu đãi miễn trừ là mối quan hệ chặt chẽ có tính chất có đi có lại. Chủ quyền quốc gia quyết định chế độ ưu đãi miễn trừ, còn chế độ ưu đãi miền trừ làm cho chủ quyền quốc gia được trọn vẹn. Ngày nay, khi quan hệ với thế giới bên ngoài là tất yếu đối với mọi quốc gia, việc dành cho các Cơ quan đại diện ngoại giao một số đặc quyền trong khuôn khổ luật pháp nước mình là yêu cầu cũng như lợi ích thiết thực của mỗi quốc gia.

quan he giua chu quyen quoc gia va che do uu dai mien tru ngoai giao

 

Văn phòng đại diện quyền lợi hay Văn phòng liên lạc có phải là hình thức công nhận thực tế đối với một quốc gia?

TGVN. Trong thực tiễn ngoại giao thế giới, một hình thức cơ quan mới xuất hiện với danh nghĩa "Văn phòng đại diện quyền lợi" hay ...

quan he giua chu quyen quoc gia va che do uu dai mien tru ngoai giao

 

Đoàn Ngoại giao và Trưởng đoàn Ngoại giao có chức năng như thế nào?

TGVN. Không có điều khoản nào nói về chức năng của Đoàn Ngoại giao và Trưởng Đoàn Ngoại giao, nhưng theo tập quán ở các ...

quan he giua chu quyen quoc gia va che do uu dai mien tru ngoai giao

 

Viên chức ngoại giao là những cán bộ nhân viên nào trong Cơ quan đại diện ngoại giao?

TGVN. Công ước Vienna 1961 dùng từ ngữ “viên chức ngoại giao” để chỉ người đứng đầu Cơ quan đại diện hay một cán bộ ngoại ...

(Nguồn Cục Lễ tân Nhà nước)