LHQ thông qua 54 nghị quyết về giải trừ quân bị

04/11/2009 08:59

Lần đầu tiên, nghị quyết về hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện đã dành được sự ủng hộ và đồng bảo trợ của cả 5 nước có vũ khí hạt nhân. Kết thúc hội nghị Ủy ban Giải trừ quân bị và an ninh quốc tế, Liên hợp quốc đã thông qua 54 nghị quyết liên quan đến các vấn đề giải trừ quân bị và an ninh quốc tế.

Hội nghị này đã thông qua chương trình hành động thúc đẩy các cuộc thương lượng về hiệp ước cấm vật liệu phân hạch. Nghị quyết về buôn bán vũ khí được thông qua với đại đa số phiếu của các nước thành viên Liên hợp quốc khẳng định động lực mạnh mẽ của xu thế giải trừ quân bị trong quan hệ quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban trên, ông José Luis Cancela, khẳng định tăng cường chủ nghĩa đa phương đã tạo động lực mạnh mẽ để hiện thực hóa xu thế mới trong tiến trình giải trừ quân bị cả hạt nhân lẫn thông thường.

Bên cạnh đó Nghị quyết về việc tổ chức hội nghị nhằm thiết lập các khu vực phi hạt nhân tại New York vào tháng 4/2010 cũng được ủng hộ và không có phiếu chống.

Theo VNA