Ngoại giao kinh tế là động lực quan trọng để phát triển đất nước nhanh và bền vững

Chu Văn
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Sau 12 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 15/4/2010 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế (NGKT) trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác NGKT đã đạt được các kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội đất nước.
Sáng 10/12, tại Hà Nội, bên lề Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 đã diễn ra Tọa đàm giữa các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp. (Ảnh: Tuấn Anh)
Sáng 10/12/2021, tại Hà Nội, bên lề Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 đã diễn ra Tọa đàm giữa các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp. (Ảnh: Tuấn Anh)

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực đang diễn biến rất mau lẹ, phức tạp, nhiều vấn đề, nhiệm vụ mới đặt ra đối với công tác NGKT. Ở trong nước, Đại hội XIII của Đảng đề ra các chủ trương quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại.

Các định hướng lớn này cần được cụ thể hóa trong công tác NGKT nhất là nhiệm vụ phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, xây dựng nền NGKT phục vụ phát triển lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Bối cảnh quốc tế, thế và lực mới của đất nước và thực tiễn triển khai công tác NGKT thời gian qua đòi hỏi phải có một văn bản chỉ đạo mới của Đảng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác NGKT một cách toàn diện và thực chất.

Trên cơ sở kế thừa, bổ sung và phát triển các chủ trương, định hướng đúng đắn của Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 10/8/2022, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW về công tác NGKT phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030. Đây là dấu mốc cho thấy một tư duy mới về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác NGKT trong tình hình mới.

Theo đó, NGKT sẽ bước vào một giai đoạn mới, đóng vai trò là một nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của nền ngoại giao Việt Nam, một động lực quan trọng để phát triển đất nước nhanh, bền vững. Công tác NGKT cần lấy lợi ích quốc gia - dân tộc, hiệu quả thực chất là tiêu chí hàng đầu, đóng vai trò tiên phong trong huy động các nguồn lực bên ngoài.

Chỉ thị đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ và tạo thế đan xen lợi ích kinh tế với các đối tác. Gắn kết chặt chẽ quan hệ chính trị, đối ngoại với hợp tác kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hoá, giáo dục và khoa học-công nghệ... Nâng tầm đối ngoại đa phương, chủ động tham gia và phát huy vai trò, thúc đẩy sáng kiến của Việt Nam tại các cơ chế, diễn đàn kinh tế quốc tế.

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2021 - 2030. Thực thi và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do. Vận động, thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc. Mở rộng, làm sâu sắc hơn hợp tác khoa học-công nghệ, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đa phương hoá, đa dạng hoá thị trường, đối tác. Khuyến khích, tạo điều kiện để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài tích cực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ba là, xây dựng NGKT phục vụ phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Tập trung hỗ trợ các ngành, địa phương và doanh nghiệp. Bảo vệ nền kinh tế, doanh nghiệp và thị trường trong nước phù hợp với các cam kết và luật pháp quốc tế. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan đối ngoại trong thẩm định, xử lý vướng mắc trong các dự án quan trọng có yếu tố nước ngoài.

Bốn là, tăng cường theo dõi, cập nhật kịp thời, hiệu quả tình hình kinh tế thế giới; nâng cao năng lực dự báo, tham mưu chiến lược về kinh tế quốc tế. Triển khai các hoạt động NGKT thiết thực, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Năm là, tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, phát huy hơn nữa vai trò của đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân tại các diễn đàn kinh tế đa phương. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ chế phối hợp liên ngành trong đối ngoại và hội nhập quốc tế, giữa kinh tế với văn hoá, quốc phòng - an ninh; giữa song phương và đa phương. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng về đối ngoại và NGKT. Bố trí và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ đẩy mạnh NGKT.

Việc Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW về công tác NGKT sẽ góp phần quan trọng trong thống nhất nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác NGKT, từ đó bảo đảm sự phối hợp nhuần nguyễn, triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả công tác quan trọng này trong các hoạt động đối ngoại.

Để triển khai Chỉ thị có trọng tâm, trọng điểm và xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao sẽ chủ trì, phối hợp với ban cán sự đảng các bộ, ngành và cơ quan hữu quan xây dựng, triển khai Kế hoạch hành động về công tác NGKT theo từng giai đoạn.

Ngành Ngoại giao cùng khát vọng phát triển của các địa phương

Ngành Ngoại giao cùng khát vọng phát triển của các địa phương

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc khẳng định, với phương châm tiên phong, tư duy phục vụ, tập trung thúc đẩy phát triển, Bộ ...

Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030

Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030

Mới đây, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển ...

Bộ Ngoại giao phối hợp với tỉnh Quảng Trị triển khai công tác đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Bộ Ngoại giao phối hợp với tỉnh Quảng Trị triển khai công tác đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 30/7, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Ủy viên ...

15 năm phát triển vùng Đông Nam Bộ và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam

15 năm phát triển vùng Đông Nam Bộ và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vị trí chiến lược đặc biệt ...

Hội nghị sơ kết công tác ngoại giao kinh tế 6 tháng đầu năm 2022

Hội nghị sơ kết công tác ngoại giao kinh tế 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 5/7, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác ngoại giao kinh tế 6 tháng đầu năm ...

Bài viết cùng chủ đề

77 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao

Đọc thêm

Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với EU

Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với EU

Baoquocte.vn. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với EU và các nước thành viên.
Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Lãnh đạo Đảng Dân tộc, Bộ trưởng Giáo dục của New Zealand

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Lãnh đạo Đảng Dân tộc, Bộ trưởng Giáo dục của New Zealand

Baoquocte.vn. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với New Zealand trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Nghị viện và giao lưu nhân ...
Kỷ niệm 25 năm Khai trương dịch vụ Internet Việt Nam

Kỷ niệm 25 năm Khai trương dịch vụ Internet Việt Nam

Baoquocte.vn. Ngày 7/12, VIA sẽ phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức Chương trình 25 năm Internet Việt Nam & Internet Day 2022.
Link xem trực tiếp Morocco vs Tây Ban Nha (22h00 ngày 6/12) vòng 1/8 World Cup 2022 - trực tiếp VTV2

Link xem trực tiếp Morocco vs Tây Ban Nha (22h00 ngày 6/12) vòng 1/8 World Cup 2022 - trực tiếp VTV2

Baoquocte.vn. Cập nhật mới nhất các link xem trực tiếp Morocco vs Tây Ban Nha vòng 1/8 World Cup 2022 22h00 ngày 6/12 trên tivi, điện thoại, máy tính, internet, website...
Sở thích đi du lịch khắp châu Âu cùng vợ của thủ môn Dominik Livakovi đội tuyển Croatia

Sở thích đi du lịch khắp châu Âu cùng vợ của thủ môn Dominik Livakovi đội tuyển Croatia

Baoquocte.vn. Dominik Livakovic - thủ môn tuyển Croatia - có sở thích du lịch khắp nơi cùng bà xã Helena và chó cưng Cruz.
Vị trí của Việt Nam trên bảng xếp hạng uy tín toàn cầu đã được 'thăng hạng'

Vị trí của Việt Nam trên bảng xếp hạng uy tín toàn cầu đã được 'thăng hạng'

Baoquocte.vn. Hội thảo Thúc đẩy tự do kinh doanh và nâng cao hiệu quả thị trường đã diễn ra sáng 6/12, tại Hà Nội.
Châu Âu-Mỹ: Ấn tượng khác về đồng minh

Châu Âu-Mỹ: Ấn tượng khác về đồng minh

Baoquocte.vn. Coi nhau là đồng minh nhưng xem ra thời gian gần đây, lời qua tiếng lại giữa châu Âu và Mỹ không mang tính bạn bè cho lắm.
Quan hệ Mỹ-Philippines: Trở lại quỹ đạo đồng minh

Quan hệ Mỹ-Philippines: Trở lại quỹ đạo đồng minh

Baoquocte.vn. Trở lại quỹ đạo đồng minh với Mỹ giúp Philippines củng cố và hiện đại hóa hệ thống phòng thủ của đất nước.
Thổ Nhĩ Kỳ-Israel: Cành ô liu muộn màng

Thổ Nhĩ Kỳ-Israel: Cành ô liu muộn màng

Baoquocte.vn. Thổ Nhĩ Kỳ đã bổ nhiệm lại Đại sứ tại Israel. Đây là bước đi cụ thể nhất, minh chứng cho việc bình thường hóa quan hệ giữa Tel Aviv và Ankara.
Nga-Ukraine: Cánh cửa hòa đàm hé mở?

Nga-Ukraine: Cánh cửa hòa đàm hé mở?

Baoquocte.vn. Sau nhiều tháng bế tắc, đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine lại được nhắc tới.
Đức-Trung Quốc: Đối tác hay đối thủ

Đức-Trung Quốc: Đối tác hay đối thủ

Baoquocte.vn. Thăm Trung Quốc, Thủ tướng Đức Olaf Scholz mang theo không chỉ hy vọng về các hợp đồng sắp ký, mà còn cả mối lo về các phản ứng với chuyến thăm.
Khí đốt từ Nga sang châu Âu: Toan tính về đường ống

Khí đốt từ Nga sang châu Âu: Toan tính về đường ống

Baoquocte.vn. Khí đốt từ Nga sang châu Âu không thể chuyển theo tuyến đường ống phía Bắc thì có thể chạy theo tuyến phía Nam.
Tập trận Malabar 2022 hay màn phô diễn quyết tâm chống Trung Quốc của Bộ tứ

Tập trận Malabar 2022 hay màn phô diễn quyết tâm chống Trung Quốc của Bộ tứ

Baoquocte.vn. Tập trận Malabar 2022 cho thấy sự sẵn sàng các nước Bộ tứ trong việc chống lại sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Trung Quốc-Arab cùng chia sẻ tương lai trong kỷ nguyên mới

Trung Quốc-Arab cùng chia sẻ tương lai trong kỷ nguyên mới

Baoquocte.vn. Saudi Arabia lên lịch đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Arab vào tuần tới.
Tổng thống Pháp thăm Mỹ: Chuyến thăm của sự hàn gắn, giờ không phải lúc để đối đầu

Tổng thống Pháp thăm Mỹ: Chuyến thăm của sự hàn gắn, giờ không phải lúc để đối đầu

Baoquocte.vn. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ của Tổng thống Pháp có thể gỡ nhiều nút thắt trong các mối quan hệ từ song phương đến đa phương.
Châu Âu cần làm gì để xích lại gần hơn với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương?

Châu Âu cần làm gì để xích lại gần hơn với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương?

Baoquocte.vn. Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tháng 4/2021 là bước tiến cần, nhưng chưa đủ trong bối cảnh Liên minh châu Âu cần gắn kết hơn nữa với khu vực này.
Trung Quốc và AUKUS: Căng thẳng còn ở phía trước

Trung Quốc và AUKUS: Căng thẳng còn ở phía trước

Baoquocte.vn. Thái độ quyết liệt hơn của Bắc Kinh trước Thỏa thuận an ninh Australia-Anh-Mỹ (AUKUS).
'Đánh mắt' sang Trung Quốc, Ấn Độ 'ngọt ngào' tiến vào Sri Lanka

'Đánh mắt' sang Trung Quốc, Ấn Độ 'ngọt ngào' tiến vào Sri Lanka

Baoquocte.vn. Ấn Độ tăng cường sự hiện diện chiến lược ở Sri Lanka nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.
Phiên bản di động