Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ đạo 6 nội dung nhằm đẩy mạnh xây dựng Đảng ngành Ngoại giao và công tác Đảng ngoài nước

Nhóm phóng viên
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, sáng 16/12, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu 6 nội dung chính.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ đạo 6 nội dung nhằm đẩy mạnh xây dựng Đảng ngành Ngoại giao và công tác Đảng ngoài nước
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, ngày 16/12. (Ảnh: Tuấn Anh)

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Theo Thường trực Ban Bí thư, Đảng bộ Bộ Ngoại giao có đặc thù riêng biệt, quy mô lớn nhất trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Thành phần đảng viên đa dạng, không chỉ thuộc ngành Ngoại giao mà cả đảng viên của các ban, bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang công tác, lao động, học tập ở nước ngoài. Các tổ chức đảng và đảng viên có mặt rộng khắp các châu lục trên thế giới, có điều kiện tiếp cận những thành tựu của nhân loại về kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học - công nghệ, song cũng dễ bị tác động tiêu cực bởi thông tin đa chiều.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có khoảng 5,3 triệu người đang sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, hơn 80% ở các nước phát triển; đại bộ phận đồng bào đã có địa vị pháp lý và cuộc sống ổn định, hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại; luôn hướng về Tổ quốc, gắn bó máu thịt với cội nguồn dân tộc, là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, những năm qua, nhất là từ sau Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 đến nay, Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ sau khi có quyết định của Bộ Chính trị về việc hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao, bảo đảm ổn định, thông suốt trong hệ thống tổ chức đảng, không bị gián đoạn hoạt động.

Đảng bộ luôn quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng phát triển đảng viên ở ngoài nước.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong cán bộ, đảng viên và cộng đồng người Việt Nam nước ngoài có nhiều đổi mới; kịp thời chuyển tải thông điệp, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đến các đối tác quan trọng và bạn bè quốc tế. Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã kịp thời nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về đấu tranh ngoại giao bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển, nhất là Biển Đông; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở hoạt động ở nước ngoài; đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020; hoàn thành trách nhiệm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; tổ chức thành công các hội nghị quốc tế lớn, chương trình đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh ngoại giao vaccine phục vụ chống dịch Covid-19.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định: “Đạt được những kết quả trên là do Đảng bộ đã quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng; sự đoàn kết, thống nhất của tập thể Ban cán sự, Đảng ủy Bộ, của các cấp ủy, tổ chức đảng ở trong và ngoài nước; sự chủ động, sáng tạo của các đồng chí Bí thư cấp ủy đồng thời là Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện, cùng sự nỗ lực, đồng lòng, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành Ngoại giao”.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư biểu dương, ghi nhận thành tích mà Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã đạt được trong những năm qua.

Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, tại hai Hội nghị công tác đối ngoại toàn quốc và Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tổ chức vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có hai bài phát biểu rất quan trọng, toàn diện và sâu sắc.

Trên cơ sở nhận định, phân tích tình hình trong nước và thế giới, đánh giá những thành tựu, kết quả đã đạt được, cũng như khó khăn, hạn chế, yếu kém của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác đối ngoại thời gian qua, Tổng Bí thư đã định hướng, gợi mở, chỉ ra những yêu cầu, nhiệm vụ cần phải thực hiện trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và công tác đối ngoại trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Đảng bộ Bộ Ngoại giao tập trung nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong hai bài phát biểu này.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ đạo 6 nội dung nhằm đẩy mạnh xây dựng Đảng ngành Ngoại giao và công tác Đảng ngoài nước
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh)

6 nhiệm vụ then chốt

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh 6 nội dung nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng của ngành Ngoại giao và công tác Đảng ngoài nước.

Một là, cùng với việc tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng ngành Ngoại giao phải sớm triển khai cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận 21 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm.

Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", trên cơ sở đó nâng cao nhận thức, xác định quyết tâm, tập trung xây dựng, chính đốn Đảng, xây dựng ngành Ngoại giao thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, hiện đại, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại, vì khát vọng, mục tiêu, tầm nhìn phát triển và nâng cao vị thế đất nước.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ đạo: Ngay sau Hội nghị này, căn cứ nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21 và Quy định 37, Đảng bộ chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước;... nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình...

Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần được chuẩn bị thật chu đáo, chỉ đạo tỉ mỉ, chặt chẽ; tiến hành nghiêm túc, thận trọng; làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất.

Hai là, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu phát triển, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phục vụ cho công tác đối ngoại.

Đặc biệt, đối với cán bộ, đảng viên hoạt động ở nước ngoài, xa Tổ quốc, hoạt động độc lập, càng cần phải nhận thức đúng, kiên định lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng “tự miễn dịch”, “tự đề kháng” cao, luôn tỉnh táo, không bị tác động, lôi kéo bởi bất cứ âm mưu, thủ đoạn của tổ chức, cá nhân nào.

“Không những thế, các đồng chí còn phải là những chiến sĩ tiên phong trong tuyên truyền, vận động, thuyết phục đồng bào ta ở nước ngoài thấy rõ những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ đạo.

Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bộ Ngoại giao đã thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với cộng đồng quốc tế, góp phần lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh, tăng cường sự hiểu biết giữa Việt Nam với các đối tác, nhân dân, bạn bè quốc tế, thì bản thân mỗi cán bộ, đảng viên ngành Ngoại giao phải thấm nhuần và thực hiện tốt nhất việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng về tổ chức, nhất là đội ngũ cán bộ ngành Ngoại giao. Phải chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, xây dựng được đội ngũ cán bộ ngoại giao trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng, với lợi ích của dân tộc, có trình độ, năng lực và bản lĩnh chính trị vững vàng, uy tin, phong cách; hội đủ tố chất vừa hồng vừa chuyên, thể hiện được bản lĩnh, đạo đức, cốt cách ngoại giao Hồ Chí Minh; luôn tỉnh táo, chủ động phòng ngừa không để "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", tham nhũng, tiêu cực.

Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bản, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Trong môi trường hoạt động ở ngoài nước, xa cấp trên thì ý thức “tự kiểm tra”, “tự giám sát”, “tự tu dưỡng”, “tự soi”, “tự sửa” của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên là hết sức quan trọng để kịp thời phát hiện từ nội bộ, chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm, sai phạm lớn.

“Cùng với đó, phải tăng cường công tác bảo vệ cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ đất nước “từ sớm, từ xa””, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ đạo.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ đạo 6 nội dung nhằm đẩy mạnh xây dựng Đảng ngành Ngoại giao và công tác Đảng ngoài nước
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh)

Năm là, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh trong ngành Ngoại giao và các cơ quan đại diện; đồng thời vận động, tập hợp các tổ chức quần chúng, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài để triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Kết luận 12 của Bộ Chính trị, nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, chăm lo cho đồng bảo Việt Nam ở nước ngoài.

Kiên trì vận động những kiều bào còn có định kiến để củng cố niềm tin, yên tâm hướng về Tổ quốc, nhận thức và hành động phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc.

Sáu là, tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu, tham mưu cho Đảng về công tác đảng ngoài nước; đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và giải quyết những vấn đề mới đặt ra cho công tác đảng ngoài nước thời kỳ hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Vừa qua, Ban Bí thư đã có Quy định số 43-QĐ TW, trong đó đã kịp thời sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các đảng bộ, chi bộ cơ sở hoạt động ở nước ngoài cho phù hợp với tình hình mới.

Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn Thưởng đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tổng kết và tham mưu sửa đổi, bổ sung Chỉ thị 51-CT/TW ngày 13/4/2005 của Ban Bí thư về tăng cường công tác đảng ở ngoài nước trong tình hình mới và Quy định số 228-QĐ/TW ngày 7/2/2014 của Ban Bí thư về nhiệm vụ đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản điều chỉnh công tác đảng ngoài nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên ở ngoài nước.

“Ban cán sự đảng và Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các cơ quan liên quan, đề xuất giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ Đảng ủy Ngoài nước sau khi hợp nhất nói riêng và đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng ngoài nước nói chung, bảo đảm quyền lợi chính đáng, phù hợp với thực tế”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, nói, Đảng ủy Bộ Ngoại giao mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ và lãnh đạo chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, các tổ chức… để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Khai mạc Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước

Khai mạc Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước

Sáng 16/12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị về công tác ...

Đảng bộ Bộ Ngoại giao: Tăng cường xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng công tác đảng ngoài nước

Đảng bộ Bộ Ngoại giao: Tăng cường xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng công tác đảng ngoài nước

Ý thức sâu sắc được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ Ngoại giao phối hợp ...

Bài viết cùng chủ đề

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc 2021

Đọc thêm

XSMT 4/7, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 4/7/2022. SXMT 4/7/2022. xổ số hôm nay

XSMT 4/7, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 4/7/2022. SXMT 4/7/2022. xổ số hôm nay

Baoquocte.vn. XSMT 4/7. xổ số hôm nay 4/7/2022. trực tiếp xổ số miền Trung 4/7/2022. kết quả xổ số miền Trung hôm nay. xổ số miền Trung thứ 2. KQSXMT 4/7
XSMN 4/7, kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 2 ngày 4/7/2022 - xổ số hôm nay

XSMN 4/7, kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 2 ngày 4/7/2022 - xổ số hôm nay

Baoquocte.vn. XSMN 4/7. trực tiếp kết quả xổ số miền Nam 4/7/2022. kết quả xổ số ngày 4 tháng 7. xổ số miền Nam thứ 2. xổ số hôm nay 4/7. ...
XSMB 4/7, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 4/7/2022. dự đoán XSMB

XSMB 4/7, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 4/7/2022. dự đoán XSMB

Baoquocte.vn. XSMB 4/7. trực tiếp xổ số miền Bắc 4/7/2022. kết quả xổ số miền Bắc hôm nay. xổ số hôm nay 4/7/2022. xổ số miền Bắc thứ 2. SXMB 4/7
Sớm khôi phục chuyến bay thương mại và mở đường bay mới từ Việt Nam sang Thái Lan

Sớm khôi phục chuyến bay thương mại và mở đường bay mới từ Việt Nam sang Thái Lan

Baoquocte.vn. Chiều ngày 3/7, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai.
Việt Nam-Campuchia: Tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp trên tất cả lĩnh vực

Việt Nam-Campuchia: Tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp trên tất cả lĩnh vực

Baoquocte.vn. Chiều ngày 3/7, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.
Sri Lanka thiếu tiền thanh toán nhiên liệu, Italy tự tin lấp đầy kho khí đốt

Sri Lanka thiếu tiền thanh toán nhiên liệu, Italy tự tin lấp đầy kho khí đốt

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Năng lượng Sri Lanka cho biết, những chuyến hàng chở nhiên liệu mới đã tới nhưng nước này không có đủ tiền thanh toán.
Thái Lan: 9 triệu lượt khách quốc tế 'trong tầm tay'?

Thái Lan: 9 triệu lượt khách quốc tế 'trong tầm tay'?

Lượng du khách quốc tế đến Thái Lan gia tăng đáng kể từ đầu năm nay, khi tình hình đại dịch Covid-19 bắt đầu lắng xuống.
Dự báo thời tiết thời điểm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Dự báo thời tiết thời điểm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Baoquocte.vn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin thời tiết trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2022.
Vietjet mở đường bay thẳng đến các thành phố Hàn Quốc và Nhật Bản

Vietjet mở đường bay thẳng đến các thành phố Hàn Quốc và Nhật Bản

Baoquocte.vn. Vietjet vừa mở các đường bay thẳng từ Hà Nội đến Busan (Hàn Quốc), Nagoya và Fukuoka (Nhật Bản).
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào

Baoquocte.vn. Chiều ngày 3/7, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith.
Việt Nam tham dự triển lãm quốc tế công nghiệp an ninh quốc phòng 2022 tại Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam tham dự triển lãm quốc tế công nghiệp an ninh quốc phòng 2022 tại Thổ Nhĩ Kỳ

Baoquocte.vn. Sự có mặt của hai đoàn Việt Nam tham dự SEDEC 2022 tại Thổ Nhĩ Kỳ là những bước khởi động quan trọng, thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ.
Việt Nam đồng chủ trì Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 26

Việt Nam đồng chủ trì Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 26

Baoquocte.vn. Hội nghị nhất trí Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 27 sẽ được tổ chức trực tiếp tại Việt Nam trong năm 2023.
Viện Biển Đông kỷ niệm 10 năm thành lập

Viện Biển Đông kỷ niệm 10 năm thành lập

Baoquocte.vn. Ngày 1/7/2022, tại Học viện Ngoại giao, Viện Biển Đông đã kỷ niệm 10 năm ngày thành lập và đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao.
Thông tin về 2 công dân Việt Nam bị bắt giữ tại Tây Ban Nha

Thông tin về 2 công dân Việt Nam bị bắt giữ tại Tây Ban Nha

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngày 25/6, cảnh sát đảo Mallorca thông báo đã bắt giữ 2 công dân Việt Nam. Hiện 2 công dân được tại ngoại.
Việt Nam có thể đóng góp hiệu quả cho đối thoại và hợp tác trong Hội đồng Nhân quyền

Việt Nam có thể đóng góp hiệu quả cho đối thoại và hợp tác trong Hội đồng Nhân quyền

Baoquocte.vn. Đánh giá về tham gia của Việt Nam tại Khóa họp 50 của HĐNQ LHQ, các nước, các tổ chức quốc tế ghi nhận thông điệp, thành tựu, cam kết của Việt Nam.
Việt Nam-Thái Lan: Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng

Việt Nam-Thái Lan: Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng

Baoquocte.vn. Phó Thủ tướng Supattanapong Punmeechaow khẳng định ủng hộ các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư nhiều hơn nữa vào thị trường năng lượng Việt Nam.
Đại sứ quán Việt Nam khẩn trương hỗ trợ nạn nhân người Việt trong vụ rò rỉ khí độc tại cảng Aqaba của Jordan

Đại sứ quán Việt Nam khẩn trương hỗ trợ nạn nhân người Việt trong vụ rò rỉ khí độc tại cảng Aqaba của Jordan

Baoquocte.vn. Đại sứ quán sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng của Jordan và hỗ trợ tối đa cho đại diện công ty lao động Việt Nam để xử lý vụ việc.
Việt Nam đề nghị Jordan hỗ trợ bảo hộ công dân trong vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba

Việt Nam đề nghị Jordan hỗ trợ bảo hộ công dân trong vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị phía Jordan hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia kiêm nhiệm Jordan trong công tác bảo hộ công dân.
Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch làm việc với Cơ quan di trú Ukraine

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch làm việc với Cơ quan di trú Ukraine

Baoquocte.vn. Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đề nghị các cơ quan hữu quan Ukraine có biện pháp hỗ trợ linh hoạt, kịp thời đối với nguyện vọng của cộng đồng người Việt.
Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ người Việt bị sát hại tại Osaka, Nhật Bản

Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ người Việt bị sát hại tại Osaka, Nhật Bản

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao theo dõi sát quá trình điều tra, triển khai biện pháp bảo hộ người Việt cần thiết và hỗ trợ thu xếp hậu sự theo nguyện vọng của gia đình.
Đại sứ quán Việt Nam thông tin về trường hợp nam công dân Việt Nam mất tích tại Israel

Đại sứ quán Việt Nam thông tin về trường hợp nam công dân Việt Nam mất tích tại Israel

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã làm việc với Bộ Ngoại giao Israel và cảnh sát sở tại để phối hợp xử lý và triển khai công tác bảo hộ công dân.
Việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất

Việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất

Baoquocte.vn. Đến nay, việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất, đáp ứng hầu hết nguyện vọng về nước của người dân.
Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được quy định ra sao? (Phần 2)

Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được quy định ra sao? (Phần 2)

Baoquocte.vn. Điều 27 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam.
Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được quy định ra sao? (Phần 1)

Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được quy định ra sao? (Phần 1)

Baoquocte.vn. Điều 27 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam.
Quy định về xe mô-tô hộ tống, xe cảnh sát dẫn đường đoàn khách cấp cao nước ngoài

Quy định về xe mô-tô hộ tống, xe cảnh sát dẫn đường đoàn khách cấp cao nước ngoài

Baoquocte.vn. Điều 26 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định về xe mô-tô hộ tống, xe cảnh sát dẫn đường khách cấp cao nước ngoài thăm Việt Nam
Thu xếp phòng khách danh dự đón, tiễn khách cấp cao nước ngoài tại sân bay

Thu xếp phòng khách danh dự đón, tiễn khách cấp cao nước ngoài tại sân bay

Baoquocte.vn. Điều 25 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc thu xếp phòng khách danh dự đón, tiễn khách cấp cao nước ngoài tại sân bay
Treo Quốc kỳ khi đón khách cấp cao nước ngoài (Phần 2)

Treo Quốc kỳ khi đón khách cấp cao nước ngoài (Phần 2)

Baoquocte.vn. Điều 24 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc treo Quốc kỳ khi đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm.
Treo Quốc kỳ khi đón khách cấp cao nước ngoài (Phần 1)

Treo Quốc kỳ khi đón khách cấp cao nước ngoài (Phần 1)

Baoquocte.vn. Điều 24 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc treo Quốc kỳ khi đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm.
Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong thưởng thức phở gà ở quán bình dân

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong thưởng thức phở gà ở quán bình dân

Baoquocte.vn. Bên lề chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 26-28/6, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đã dành thời gian để thưởng thức một trong những món ăn đặc trưng của Hà Nội là ...
Hợp tác Israel-Đông Nam Á: Khi nông nghiệp 'bắt tay' ngoại giao

Hợp tác Israel-Đông Nam Á: Khi nông nghiệp 'bắt tay' ngoại giao

Baoquocte.vn. Nền nông nghiệp phát triển không chỉ giúp Israel cải thiện kinh tế và nâng cao đời sống, mà còn là một trong những công cụ ngoại giao đắc lực.
Đại sứ Gareth Ward: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ mở rộng dư địa hợp tác Anh-Việt Nam

Đại sứ Gareth Ward: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ mở rộng dư địa hợp tác Anh-Việt Nam

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Gareth Ward, quan hệ Việt Nam-Anh vững chắc và còn nhiều dư địa. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thúc đẩy điều đó.
Đại sứ Nguyễn Hoàng Long: Chuyến thăm thúc đẩy 6 lĩnh vực trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long: Chuyến thăm thúc đẩy 6 lĩnh vực trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Nguyễn Hoàng Long, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tập trung thúc đẩy 6 lĩnh vực trụ cột quan hệ Việt Nam-Anh.
Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành ngoại giao 24/6: Trao quyền cho phụ nữ vì sự phát triển bền vững

Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành ngoại giao 24/6: Trao quyền cho phụ nữ vì sự phát triển bền vững

Baoquocte.vn. Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành ngoại giao 24/6 tái khẳng định sự tham gia của phụ nữ là cần thiết cho sự phát triển bền vững, hòa bình, dân chủ.
Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo: Việt Nam-Hungary đẩy mạnh quan hệ, tạo lập nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo: Việt Nam-Hungary đẩy mạnh quan hệ, tạo lập nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là dịp để Việt Nam-Hungary đẩy mạnh quan hệ, phát triển bền vững.
Phiên bản di động